DOGV Capçaleres

DOGV del 27 novembre 2017

DOGV de 27/11/2017, Núm 8178

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2017, del secretari autonòmic d’Educació i Investigació, per la qual es publica la llista definitiva dels aspirants seleccionats en el concurs de mèrits per a la provisió de places d’inspectores i inspectors d’educació accidentals, convocat per Resolució de 25 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de places d’inspectores i inspectors d’educació accidentals.

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjà de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Asesoramiento y apoyo técnico relativo a tratamientos antiparasitarios. CPI-17-280».

Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2017, del rector, per la qual es convoca concurs, per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1, sector de administració especial, tècnic de sistemes (PF1297), amb destinació en l’Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicacions d’aquesta universitat (codi: 2017/P/FC/CM/2).

III. ACTES ADMINISTRATIUS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per a la concessió de subvencions per al foment de la traducció literària multilingüe.

C) ALTRES ASSUMPTES

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2017, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’especifiquen els criteris d’aplicació de l’Acord del Consell de 12 de desembre de 2008 per a elaborar la classificació, a efectes retributius, dels centres públics docents dependents de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport a partir del curs 2016-2017.