DOGV Capçaleres

DOGV del 13 novembre 2017

DOGV de 13/11/2017, Núm 8168

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 8 de novembre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de places en els cossos de catedràtics i professors d’Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d’escoles oficials d’idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d’Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny dependents de l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de les persones admeses i excloses i el tribunal que ha de jutjar les proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), per promoció interna, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’investigació (perfil: Citometria i cultius cel·lulars), convocades per Resolució de 22 de març de 2017.

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 31 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de dos places d’investigador/a en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Precise phenomenology in the LHC ERA, CPI-17-302». Programa SEJI 2017 (Subvencions a l’excel·lència científica de júniors investigadors) (SEJI/2017/019).

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 31 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a sènior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Registro y reconstrucción de imágenes biomédicas tridimensionales. CPI-17-312», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Astroparticle and oscillations research with cosmics in the abyss (ARCA and ORCA). CPI-17-313».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de tres places de tècnic/a superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Modulación del magnetismo en cristales semi-metálicos análogos al grafeno. CPI-17-314». Programa SEJI 2017 (Subvencions a l’excel·lència científica de júniors investigadors) (SEJI/2017-010).

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives de promoció interna per a l’accés a l’escala del grup A, subgrup A1, sector administració especial, escala tècnica superior de comunicació. Referència 2018/17.

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives de promoció interna per a l’accés a l’escala del grup A, subgrup A1, sector administració especial, escala tècnica superior de biblioteques. Referència 2019/17.

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives de promoció interna per a l’accés a l’escala del grup A, subgrup A1, sector administració especial, escala tècnica superior de arquitectura. Referència 2020/17.

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives de promoció interna per a l’accés a l’escala del grup A, subgrup A1, sector administració especial, escala tècnica superior de prevenció. Referència 2021/17.

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives de promoció interna per a l’accés a l’escala del grup A, subgrup A2, sector administració especial, escala tècnica mitjana de laboratoris. Referència 2023/17.

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives de promoció interna per a l’accés a l’escala del grup A, subgrup A2, sector administració general, escala mitjana de administració. Referència 2024/17.

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives de promoció interna per a l’accés a l’escala del grup A, subgrup A1, sector administració general, escala tècnica superior d’administració. Referència 2025/17.

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 8 de novembre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca
procediment de provisió de places en els cossos de catedràtics i professors d’Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d’escoles oficials d’idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d’Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny dependents de l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Formalització del contracte número CNMY16/CD00D/49. Servei de manteniment i conservació de jardineria, zona verda i zona forestal en el Complex Educatiu de Cheste.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Formalització del contracte número CNMY16/IN10S/30. Obres de construcció de 9 aules d’Infantil, 18 aules de Primària, menjador i gimnàs en el CEIP Ciutat de Cremona, a Alaquàs.