DOGV Capçaleres

DOGV del 20 novembre 2017

DOGV de 20/11/2017, Núm 8173

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a superior/a de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Valoración del efecto inductor de tres compuestos suministrados por la empresa. CPI-17-318».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjà de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Unidad de Excelencia «María de Maeztu» (2016-2019). CPI-17-317», finançat pel Ministeri d’Economía, Indústria i Competitivitat.

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2017, del Rectorat, per la qual es fa pública la llista amb el nom de la persona aprovada de les proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), per promoció interna, sector d’administració especial, escala tècnica superior de Gestió Cultural i Patrimoni d’aquesta universitat, convocades per Resolució de 27 de febrer de 2017.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana un procediment per a l’avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional d’hostaleria i turisme, per a les qualificacions professionals HOT091_1 Operacions Bàsiques de Cuina i HOT093_2 Cuina. 

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2017, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual s’estableix el procediment per a l’obtenció del títol de Formació Professional bàsica i, si és el cas, el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria derivat de l’obtenció del títol de Formació Professional bàsica.