DOGV Capçaleres

DOGV del 09 novembre 2017

DOGV de 9/11/2017, Núm 8166

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Therapeutic modulation of MBNL 1-2 gene expression in myotonic dystrophy. CPI-17-307».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a sènior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Investigación en fenomenología de modelos de masas de neutrinos y sus implicaciones en física de astropartículas, con especial interés en el estudio de procesos con violación de sabor leptónico. CPI-17-310».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Café-cinetic. Estudio farmacocinético no invasivo de la cafeína administrada en recién nacidos prematuros con diagnóstico de apnea de la prematuridad. CPI-17-309».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Valorization of affordable raw materials: developmet of metal-based systems for the activation ad functionalization of carbon dioxide, hydrocarbons and dinitrogen. CPI-17-308», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa».

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2017, de la directora general d’Universitat, Investigació i Ciència, per la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport en l’exercici 2017.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 13 de setembre de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, de convocatòria d’eleccions a consells escolars de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, any 2017.