DOGV Capçaleres

DOGV del 01 desembre 2017

DOGV de 1/12/2017, Núm 8182

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca un concurs per a la provisió interina de places de professorat contractat doctor. Convocatòria número 6.

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctor sènior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Implementation of the indicator «impacts of marine litter on sea turtles and biota» in RSC and MSFD areas (INDICIT). CPI-17-336».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Imanes moleculares multifuncionales y dispositivos magnéticos basados en la química de coordinación.CPI-17-338 », finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018. Convocatòria número 23.

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’oficial de laboratori de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Biologia sintética y de sistemas de endo y exosimbiontes para la intervención sobre hospedadores eucariotas. CPI-17-339», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa».

III. ACTES ADMINISTRATIUS

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució d’11 d’octubre de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual es determinen els centres docents reconeguts com a centres de pràctiques, i els tutors i coordinadors amb alumnat assignat, corresponents al curs 2016-2017.