Comissions de servei 2021

Actualitzat el 26 juny 2023 / 10:58 h


 1. Novetats

  • Enguany no es pot repetir centre. Es barema de nou tota la documentació. Aquestes comissions de servei pretenen donar resposta a les necessitats de conciliació de les persones participants.
   • Conselleria ja anava a iniciar aquesta nova baremació el curs passat i es va ajornar per la COVID. Amb aquesta decisió es garanteix una baremació de totes les persones participants, en funció de les seues necessitats.
   • La repetició no estava garantida amb aquest procediment, ja que les places podien ser ocupades en concurs de trasllats o per persones suprimides o desplaçades.
   • En cas de no poder repetir es generava un greuge per a la persona afectada, que no podia optar a altres places ja ocupades per persones amb menys puntuació.
   • Les persones que vulguen optar al lloc en què estan en aquests moments l’han de posar en primera opció i els serà concedit si cap persona amb més puntuació el sol·licita.
   • L’estabilitat als centres educatius s’ha d’aconseguir amb una negociació de les plantilles. STEPV també ha proposat la creació d’un grup de treball per tractar aquest tema.
  • S’augmenta l’edat dels fills/es fins a catorze anys. Tal com STEPV demana des de fa anys, s’augmenta l’edat amb la qual es tenen en compte els fills i les filles en la puntuació.
  • S’amplia el termini de validesa dels Informes d’Aptitud medico laboral, facilitant la tramitació de la documentació. PROPOSTA DE STEPV
  • Nou procediment per demanar informe d’aptitud medico laboral.
  • S’estableix una graduació de les malalties per tractar de donar una millor resposta a les necessitats de cada persona participant. PROPOSTA de la mateixa Unitat Mèdica que valora els casos i defensada per STEPV
  • Incorporació de la possibilitat de renúncia a la destinació provisional, possibilitant que cada persona decidisca fins a l’últim moment i segons les circumstàncies de l’adjudicació provisional si prendrà possessió de la comissió.
  • S’elimina la restricció de localitat per a les persones que participen per les causes 1 a 7. PROPOSTA DE STEPV
  • Se simplifiquen algunes documentacions acreditatives per facilitar la tramitació de les comissions com ara la documentació relacionada amb la cura de familiars. PROPOSTA DE STEPV
  • Les comissions per a persones que exerciran la direcció d’un centre en el qual no tenen una destinació definitiva, es regularà en un procediment diferent.
  • Es modifiquen els criteris de desempat. Passa a ser l’antiguitat en el cos i dins d’aquest, l’ordre assignat en la respectiva llista de persones aspirants seleccionades en el procediment selectiu. STEPV proposava que abans d’aquest criteri es tinguera en compte l’ordre dels criteris establerts per demanar comissió.
  • Excepcionalment, i per causa degudament justificada, davant la impossibilitat d’aportar algun dels certificats sol·licitats en el termini degut, la persona interessada podrà aportar declaració responsable en la qual farà constar les circumstàncies per les quals no ha pogut aportar la documentació i el seu compromís d’aportar-la abans de l’1 de juliol de 2021. PROPOSTA DE STEPV

   

 2. Qui pot participar a les comissions de servei?

  Pot participar:

  1. Personal funcionari de carrera dependent de la Generalitat Valenciana en actiu, en serveis especials, o d’excedència per atenció de familiars, i que tinga reservat un lloc de treball amb caràcter definitiu amb efectes d’1 de setembre de 2021. El funcionari o la funcionària en situació d’excedència o en serveis especials haurà d’acreditar que posa fi a aquesta situació amb data d’efecte anterior o igual a l’1 de setembre de 2021, fent la sol·licitud de reingrés davant de la direcció territorial corresponent.
  2. Personal funcionari en pràctiques dependent de la Generalitat Valenciana que en data 1 de setembre de 2021 siga personal funcionari de carrera i tinga destinació definitiva. ACONSEGUIT PER STEPV
  3. Personal funcionari de carrera dependent d’altres administracions educatives, en situació de servei actiu o en situació d’excedència per atenció de familiars, que ocupe o tinga reservat un lloc de treball amb caràcter definitiu o el tinga adjudicat amb data d’efectes d’1 de setembre de 2021. Aquest personal haurà d’anunciar que participa en el procediment, segons s’estableix en la base cinquena d’aquesta resolució.
 3. Motius de la sol·licitud i la seua acreditació

  Per a obtenir la destinació en comissió de serveis es valorarà la concurrència en les persones sol·licitants de les següents circumstàncies medicosocials, pel següent ordre de prioritat i tenint en compte el barem que figura en l’annex V de la resolució:

   

   

   

   

   

   

   

   

  Motius de sol·licitud Documentació acreditativa
  1. Per raons de violència sobre la dona.
  • Sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere, amb l’ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acorde una mesura cautelar a favor de la víctima, o bé,
  • Informe del Ministeri Fiscal que indique l’existència d’indicis que l’empleada pública és víctima de violència sobre la dona, o també,
  • Informe dels serveis socials, dels serveis especialitzats o dels serveis d’acolliment destinats a víctimes de violència de gènere de l’administració pública competent.
  2. Informe d’aptitud medicolaboral, expedit pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals en el qual es prescriga el canvi a un altre lloc docent.
  • Informe del Servei de Prevenció de Riscos laborals del personal propi de la Generalitat Valenciana amb data d’emissió posterior a l’1 de gener de 2019.
  • En cas que no es dispose d’informe, o que la data d’emissió siga anterior a l’1 de gener de 2019, hauran de sol·licitar la valoració corresponent. Consulteu el procediment a l’apartat de preguntes freqüents.
  3. Per malaltia greu del funcionari o funcionària sol·licitant (Reial decret 1148/2011, de 29 de gener o similars), tractaments de fertilitat
  • Annex II, al qual haurà d’adjuntar, degudament emplenat, un informe mèdic segons el model que figura com a Annex III.
  4. Exercici d’un càrrec electe en les corporacions local
  • Certificat expedit per la secretaria de la corresponent corporació local on es faça constar aquesta circumstància. Excepcionalment, si no és possible acreditar aquesta condició en el termini de presentació de sol·licituds previst en la base huitena, es podrà aportar el certificat en el termini de set dies naturals a partir de l’obtenció de l’acta corresponent.
  5. Per malaltia greu del cònjuge o familiars en primer grau. (Reial Decret 1148/2011, de 29 de gener) o similars.
  • Informes mèdics actualitzats expedits amb posterioritat a l’1 de gener de 2021 que acrediten la malaltia al·legada. PROPOSTA DE STEPV
  • Fotocòpia del llibre de família o documentació oportuna que acredite el grau de parentiu.
  • Certificat de grau de discapacitat de la persona malalta, si el té.
  • Declaració responsable relativa a la necessitat d’atenció del familiar (Annex IV)
  • Informe dels serveis socials municipals o dels serveis mèdics on s’especifique que la persona sol·licitant de la comissió de serveis es fa càrrec de l’atenció del familiar.
  6. Per ser família educadora al País Valencià
  • Certificat emés pel servei territorial competent en matèria de protecció de menors.
  7. Per conciliació de la vida laboral i familiar per a l’atenció de fills o filles menors o iguals de 14 anys.
  • Fotocòpia del llibre de família
  • Sol·licitud i el certificat d’empadronament.

  A l’efecte de barem es tindrà en compte que siga família nombrosa o família monoparental, així com el nombre de fills i filles i les seues edats. A l’efecte de calcular l’edat dels fills i filles, es consideraran els naixements produïts amb posterioritat a l’1 de gener de 2007.

  8. Per interés particular. ACONSEGUIT PER STEPV

  Sols persones depenents del l’administració del País Valencià que no es trobe en cap dels motius anteriors.
  No podran demanar llocs al mateix munipi on tinguen la seua destinació definitiva.
  En aquest cas s’ordenarà en funció de l’antiguitat com a funcionari o funcionària de carrera, segons l’ordre assignat en la respectiva llista de persones aspirants seleccionades en el procediment selectiu corresponent.

 4. Procediment general de participació per a persones depenents de l’administració del País Valencià

  Cal realitzar dos tràmits:

  1. Presentar la sol·licitud general de participació (annex I). Termini: del 21 de maig al 2 de juny. Tràmit telemàtic mitjançant la plataforma de tramitació telemàtica de la Conselleria. L’enllaç d’accés estarà disponible en la pàgina web de la Conselleria d’Educació (https://www.ceice.gva.es). La identificació es farà amb certificat electrònic o el sistema Clave. En aquest tràmit cal emplenar i presentar la documentació acreditativa. Juntament amb la documentació, la plataforma recaptarà una declaració responsable de la veracitat de la informació presentada. Excepcionalment, i per causa degudament justificada, davant la impossibilitat d’aportar algun dels certificats sol·licitats en el termini degut, la persona interessada podrà aportar declaració responsable en la qual farà constar les circumstàncies per les quals no ha pogut aportar la documentació i el seu compromís d’aportar-la abans de l’1 de juliol de 2021.  PROCEDIMENT: Per registre Z i enviant còpia del registre i de la documentació al mail .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic) L’Administració podrà requerir a qualsevol participant la documentació original acreditativa dels documents aportats. Si la sol·licitud no reuneix els requisits establits o no va acompanyada de la documentació exigida, es requerirà, perquè en un termini de 10 dies naturals s’esmene la falta. Si la documentació aportada per a justificar els motius de sol·licitud de la base tercera numerats de l’1 al 7, aquests motius no s’acrediten adequadament, la persona interessada passarà a participar en aquest procediment pel motiu descrit en l’apartat 8 de la base tercera (interés particular). Una vegada conclòs el termini de presentació de sol·licituds, no serà tinguda en compte cap sol·licitud ni cap modificació d’aquesta ni documentació referida a les causes al·legades. Per a fer els tràmits de sol·licitud en els quals siga necessari l’ús de la plataforma OVIDOC, la identificació del personal docent serà la prevista en l’article 7 del Decret 51/2011, de 13 de maig, que regula el sistema d’informació ITACA.
  2. Omplir la petició telemàtica de destinacions Termini: A partir de l’1 de juliol de 2021. Cinc dies naturals. Les peticions es faran de manera telemàtica a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es) i es consignaran els codis de centres o localitats i dels tipus de places que sol·liciten per ordre de preferència, que figuren en l’annex VI. El nombre de peticions no podrà ser superior a 300. L’accés a l’aplicació telemàtica per a la petició de destinacions es farà mitjançant un sistema d’identificació basat en les dades presents en el registre de personal. Les peticions es poden fer a un centre concret o localitat, i seran compatibles ambdues modalitats. En aquest últim cas, s’adjudicarà el primer centre de la localitat en el mateix ordre en què apareixen en l’annex VI. Si es demana més d’un lloc-especialitat d’un mateix centre o localitat, serà necessari repetir el centre o la localitat tantes vegades com llocs sol·licitats. Si respecte a tots els centres d’una localitat se’n vol sol·licitar prioritàriament algun o alguns, aquests es podran consignar com a peticions individualitzades per ordre de preferència i a continuació consignar el codi corresponent a la localitat i lloc-especialitat. Llocs de petició voluntària que només s’adjudicaran si se sol·liciten expressament:  centres penitenciaris, centres de reeducació, centres docents de caràcter singular, per estar situats en zones social, cultural i/o econòmicament desfavorides, que en l’annex VI apareixen com a centres singulars, així com els llocs de centres d’educació especial i de centres de formació de persones adultes. Si se sol·liciten llocs de caràcter itinerant, s’haurà de fer constar aquesta circumstància en la casella corresponent. En cas que es presente més d’una sol·licitud telemàtica de peticions, només es tindrà en compte l’última presentada.
 5. Procediment de sol·licitud de comissions de servei per causes socials per al funcionariat dependent d’altres administracions educatives

  Únicament podrà participar en el procediment de comissions de servei per causes socials pels motius establits en els punts 1 a 7 de la base tercera d’aquesta convocatòria. No podran participar per interés particular.
  Cal realitzar tres tràmits:

  1. Presentar anunci de participació (Annex VII) Termini: del 21 de maig al 28 de maig 2021. Aquest anunci haurà de ser previ a qualsevol altra sol·licitud relacionada amb aquest procediment. L’enllaç d’accés a aquesta plataforma estarà disponible en la pàgina web de la Conselleria d’Educació (https://www.ceice.gva.es). Aquest anunci s’acompanyarà de la següent documentació: 1. Acreditació de coneixement del Valencià 2. Certificació expedida l’any 2021 per l’òrgan competent de l’administració de la qual depén, amb indicació expressa de les dades següents: - Nom, cognoms i DNI. - Cos al qual pertany. - L’especialitat o especialitats de les quals és titular i té reconegudes. - Situació administrativa actual. - Autorització per a consultar el Registre central de delinqüents sexuals o, en defecte d’això, certificat del Ministeri de Justícia que acredite la situació en aquest registre (annex VIII). - Destinació definitiva o, si no en té, documentació acreditativa de la seua reincorporació o destinació definitiva l’1 de setembre de 2021. En la instància hauran d’indicar, necessàriament, la comunitat autònoma de la qual depenen.
  2. Presentar la sol·licitud general de participació (annex I). En les mateixes condicions que les persones depenents del País Valencià, a excepció de la participació per interés particular (Consultar apartat anterior)
  3. Omplir la petició telemàtica de destinacions En les mateixes condicions que les persones depenents del País Valencià (Consultar apartat anterior)

  La concessió de comissió de serveis estarà condicionada a la prèvia autorització de la seua administració d’origen, que serà recaptada d’ofici per la Direcció General de Personal Docent. Es podrà veure limitada per la inexistència de vacants suficients per a adjudicar el personal funcionari d’aquest Territori, en situació d’expectativa de destinació o en pràctiques.

   

 6. Acreditació del coneixement del Valencià

  El personal que desitge participar d’aquest procediment haurà d’estar en possessió de la competència lingüística necessària per a l’accés i l’exercici de la funció docent, sense perjudici que, segons el que es disposa en la disposició transitòria única de l’Ordre 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i de conformitat amb el que s’estableix en la disposició transitòria primera de l’Ordre 35/2018, de 22 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, el personal funcionari que no reunisca aquest requisit lingüístic puga sol·licitar la comissió de serveis en llocs de localitats de predomini lingüístic castellà.
  La competència lingüística haurà d’estar registrada en els registres de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV), amb excepció del personal funcionari d’altres administracions, que haurà d’acreditar-la mitjançant l’anunci de participació.

 7. Llocs oferits i determinació d’aquests

  S’oferiran per a aquest procediment els llocs vacants, així com els que resulten d’aquest procediment, la cobertura dels quals es considere necessària d’acord amb la planificació educativa existent en el moment de l’adjudicació.

  Comissió avaluadora i comissió tècnica
  Per a l’avaluació de les causes al·legades i la documentació aportada es designarà una o diverses comissions de valoració segons el nombre de participants.
  La composició d’aquestes comissions es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es) i els membres estaran subjectes a les causes d’abstenció i/o recusació establides en els articles 23 i 24, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic.
  Amb la finalitat de resoldre els possibles dubtes i fixar criteris per a la valoració per part de les comissions de valoració, es constituirà una comissió tècnica, a la que podrà assistir una persona representant de cadascun dels sindicats presents en la Mesa Sectorial d’Educació, amb veu, però sense vot.
  Ambdues comissions estan regulades a la base novena de la convocatòria.

  Inalterabilitat de la sol·licitud, irrenunciabilitat i revocació

  1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de participació i de sol·licitud de destinacions, aquestes no s’alteraran per cap concepte.
  2. Qualsevol dada omesa o consignada erròniament no podrà ser invocada a l’efecte de futures reclamacions, ni considerar per aquest motiu lesionats els seus interessos i drets.
  3. S’entendrà que la persona interessada desisteix de participar en la convocatòria quan no formule la sol·licitud telemàtica de destinacions en el termini previst.
  4. Una vegada transcorregut el termini de peticions telemàtiques de centre, no serà possible desistir de les sol·licituds efectuades.
  5. Les destinacions adjudicades de la llista definitiva seran irrenunciables. S’exceptua la concurrència de força major acreditada davant de la Direcció General de Personal Docent, la decisió de l’Administració convocant per raons organitzatives o la constatació de l’incompliment d’algun dels requisits per part de la persona docent.
  6. La falsedat o la inexactitud de les dades al·legades en la sol·licitud o en la documentació aportada suposarà l’anul·lació o la revocació de la comissió de serveis concedida, sense perjudici de les responsabilitats que, si és el cas, es puguen exigir.

  Data de compliment de les condicions exigides
  Totes les condicions i requisits que s’exigeixen han d’estar complits o reconeguts en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, excepte el que es preveu respecte a la competència lingüística.

  Llista d’adjudicació de destinacions

  1. La llista provisional d’adjudicació de destinacions es publicarà en l’URL https://ovidoc.edu.gva.es i en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (http:// http://www.ceice.gva.es) a partir del 15 de juliol de 2021.
  2. Les persones sol·licitants disposaran d’un termini de dos dies hàbils per a presentar reclamacions telemàtiques a través de la plataforma de tramitació telemàtica de la Generalitat, i no es podran presentar documents addicionals als quals van adjuntar en la sol·licitud. En aquest mateix termini, podran presentar la renúncia a continuar en el procediment. NOVETAT
  3. Transcorregut aquest termini, i una vegada examinades les reclamacions i renúncies presentades, es publicarà la resolució definitiva d’adjudicació de destinacions
  4. A la dita resolució definitiva es podrà interposar recurs de reposició que estarà disponible a l’espai de l’afiliació.
  5. La concessió de la comissió de serveis sol·licitada és una facultat discrecional de l’Administració i està supeditada a:
   • L’existència d’una vacant segons la planificació educativa
   • Al fet que estiga consignada pressupostàriament en el moment de la resolució de la convocatòria.
   • Al fet que la persona interessada estiga habilitada per l’especialitat corresponent.

  Anul·lació
  Podrà ser anul·lada la comissió de serveis i, en conseqüència, el nomenament efectuat, quan no s’ajuste a les bases de la convocatòria.

  Concurrència de punts
  En cas d’empat de punts resultants del barem, s’adoptarà el criteri de desempat a favor del funcionari o funcionària que figure en una posició anterior després d’ordenar la llista de participants en funció de l’antiguitat com a funcionari o funcionària docent de carrera, segons l’ordre assignat en la respectiva llista de persones aspirants seleccionades en el procediment selectiu.

  Comissions per exercir el càrrec de direcció
  La Direcció General de Personal Docent establirà el procediment per a la concessió de la comissió de serveis necessària a tot el personal funcionari que haja d’exercir el càrrec de director o directora en un centre en el qual no tenen destinació definitiva.

   

 8. Preguntes freqüents

  Com sol·licite l’Informe del Servei de Prevenció de Riscos Laborals?
  En cas de no disposar d’informe o que la data d’emissió siga anterior a l’1 de gener de 2019, s’haurà de sol·licitar.
  Per a sol·licitar l’informe corresponent, les persones interessades han d’emplenar la sol·licitud: https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/01946_BI.pdf, que remetran a la unitat mèdica de la direcció territorial corresponent on es troben destinats en el curs 2020-2021, per registre Z https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18494&version=amp
  En la sol·licitud haurà de constar:

  • En l’apartat corresponent a exposició de motius (C) s’haurà d’indicar la situació administrativa, (funcionari/ària de carrera), el centre de treball i el lloc ocupat, així com les tasques desenvolupades en aquest.
  • En l’apartat corresponent a sol·licitud (D) s’haurà d’indicar: adaptació/canvi de lloc de treball i comunicar que es troba en situació d’alta/baixa mèdica.
  • En l’apartat (E), òrgan al qual dirigeix la sol·licitud, s’indicarà: Unitat Mèdica de la Direcció Territorial on es trobe destinada la persona sol·licitant.
  • Les persones interessades han d’adjuntar en la sol·licitud telemàtica de les comissions, una còpia registrada de la sol·licitud de l’informe d’aptitud medico laboral.
  • La Direcció General de Personal docent adjuntarà d’ofici l’informe d’aptitud medico laboral a la documentació corresponent de la sol·licitud de comissió de serveis de la persona interessada.

  Si tinc adjudicat un lloc definitiu en una administració d’un altre territori, puc sol·licitar una comissió per interés particular?
  Les persones que participen des d’un altre territori, podran optar a les comissió de servei pels motius d’1 al 7, però no per interés particular.

  Puc participar en el procediment des d’una administració d’un altre territori si estic en situació d’excedència?
  Sí, en aquest cas caldrà afegir a l’anunci de participació una còpia de la sol·licitud de reingrés presentada en la seua administració educativa

  Que passa si participe des d’un altre territori i m’han adjudicat un lloc definitiu amb efectes 1 de setembre 2021, però encara no m’he incorporat?
  Cal fer l’anunci de participació en el termini establert.

  Si no tinc certificat de signatura digital o Calve PIN, com puc accedir a la plataforma?
  En aquest cas, les persones participants hauran d’emplenar la sol·licitud i adjuntar la documentació requerida en l’enllaç corresponent. Una vegada finalitzada la tramitació telemàtica imprimiran únicament l’annex I de sol·licitud. Aquest annex l’hauran de registrar al qualsevol registre d’entrada físic o qualsevol altre mètode registrat en l’article 12, punt 2 o el que s’estableix en l’article 16 punt 4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. S’enviarà còpia escanejada de la sol·licitud registrada al Servei de Provisió i Concursos de la Direcció General de Personal Docent, correu electrònic: .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)

  Si participe per interés particular, puc demanar un lloc al mateix municipi d’on tinc la meua destinació definitiva?
  En aquest cas no es podrà sol·licitar una destinació dins del mateix municipi d’on es té el lloc definitiu, sí que podran fer-ho aquelles persones que participen per les causes de l’1 a la 7.

  Puc demanar una comissió per una especialitat diferent de la que estic exercint en el meu lloc?
  Les persones participants podran sol·licitar les places corresponents a les especialitats en les quals estiguen habilitades.

  Puc sol·licitar llocs de centres de formació de persones adultes si sóc del cos de mestres?
  El personal participant, per a poder sol·licitar places en el cicle I dels centres de formació de persones adultes, haurà d’estar habilitat en l’especialitat de Primària per a poder impartir els camps de coneixement o àmbits d’experiència en què s’organitzen els ensenyaments corresponents.
  A més, de conformitat amb el que es disposa en la disposició transitòria primera del Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre, el personal del cos de mestres que estiga ocupant una plaça definitiva en un centre de formació de persones adultes en el nivell equivalent a 1r i 2n d’Educació Secundària Obligatòria podran demanar comissió de serveis a llocs d’aquest mateix nivell.

  La meua destinació definitiva està en un CEIP, puc sol·licitar llocs dels nivells 1er i 2n d’ESO?
  Sols el personal funcionari del cos de mestres que, en virtut de la disposició transitòria quarta de la LOGSE, ja es trobe impartint alguna de les matèries curriculars en aquests mateixos nivells indicats amb caràcter definitiu, podrà sol·licitar places de 1r i 2n d’ESO de matèries curriculars.

  Participe des del cos de mestres per l’especialitat de Pedagògica Terapèutica, puc sol·licitar llocs als instituts?
  Les persones participants del cos de mestres podran sol·licitar places de les especialitats de Pedagogia Terapèutica i d’Audició i Llenguatge en instituts d’educació secundària, sempre que tinguen l’habilitació corresponent.

  Reivindicacions pendents:
  Encara que enguany s’han incorporat algunes de les demandes que el sindicat venia fent, encara queden algunes pendents com ara:

  • Possibilitat de participar sense tindre destinació definitiva, amb motius justificats.
  • Poder demanar comissió de serveis per habilitacions transitòries en secundària.
  • Canvi del criteri de desempatat. Caldria tindre en compte l’ordre dels motius al·legats.
  • Comissions de servei per al cos d’inspecció.
  • Ampliació dels motius per aconseguir una comissió i graduació de la puntuació.
  • Especial atenció en el cas de persones separades amb fills/es a càrrec.
 9. Guia de les comissions 2021 en PDF

  Descarrega’t aquesta guia en PDF.

Top