Publicat al DOGV la convocatòria de comissions de serveis

05 / 05 / 2023

Cos de mestres:

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d’adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis, durant el curs 2023-2024, per a personal funcionari de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana.

Secundària i resta de cossos:


RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d’adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis, durant el curs 2023-2024, per al funcionariat de carrera dels cossos de catedràtics i professors d’Ensenyament Secundari i altres cossos en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana.

Terminis

  • Participació: Termini per a presentar les sol·licituds telemàtiques de participació: des del dia 10 fins al 24 de maig de 2023, ambdós inclusivament.
  • Sol·licitud telemàtica de destinacions: a partir de l’1 de juliol de 2023, s’obrirà un termini de cinc dies naturals perquè el personal participant puga sol·licitar per via telemàtica les peticions concretes a centres o localitats.

Assemblees informatives

En breu, el sindicat convocarà assemblees informatives.


Llistat definitiu de les comissions de serveis per causes socials

29 / 07 / 2022

Cos de Mestres
 
  Resolució
  Annex I: Llistat definitiu d’adjudicats per causes socials - base quarta, apartat a, grup I.
  Annex II: Llistat definitiu d’adjudicats per causes socials - base quarta, apartat b, grup II, i apartat c, grup III.
  Annex III: Llistat definitiu de no adjudicats per causes socials, amb indicació de la causa.
  Annex IV: Llistat definitiu de participants dels grups II i III, ordenats per prioritat.

Secundària i resta de cossos

  Resolució
  Annex I: Llistat definitiu d’adjudicats per causes socials - base quarta, apartat a, grup I.
  Annex II: Llistat definitiu d’adjudicats per causes socials - base quarta, apartat b, grup II, i apartat c, grup III.
  Annex III: Llistat definitiu de no adjudicats per causes socials, amb indicació de la causa.
  Annex IV: Llistat definitiu de participants dels grups II i III, ordenats per prioritat.


Es podran comunicar incidències relacionades amb l’adjudicació de comissions de servei per causes socials, mitjançant el tràmit que està definit a OVIDOC. Aquest tràmit ja està actiu.

Accés a OVIDOC

Recurs de reposició
Com exposa la resolució de la publicació del llistat definitiu, s’hi podrà interposar un recurs potestatiu de reposició per tràmit Z davant la Direcció General de Personal Docent en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà a la seua publicació, o directament recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós competent, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà a la data de la seua publicació.

STEPV ha preparat els models de recurs que podeu trobar en l’espai de l’afiliació, en aquest enllaç.


Causes socials: Adjudicació provisional de destinacions

26 / 07 / 2022

Cos de mestres

  Resolució
  Annex I: Llistat provisional d’adjudicats per causes socials - base quarta, apartat a, grup I.
  Annex II: Llistat provisional d’adjudicats per causes socials - base quarta, apartat b, grup II, i apartat c, grup III.
  Annex III: Llistat provisional de no adjudicats per causes socials, amb indicació de la causa.
  Annex IV: Llistat provisional de participants dels grups II i III, ordenats per prioritat.

Cos de Secundària i Altres cossos

  Resolució
  Annex I: Llistat provisional d’adjudicats per causes socials - base quarta, apartat a, grup I.
  Annex II: Llistat provisional d’adjudicats per causes socials - base quarta, apartat b, grup II, i apartat c, grup III.
  Annex III: Llistat provisional de no adjudicats per causes socials, amb indicació de la causa.
  Annex IV: Llistat provisional de participants dels grups II i III, ordenats per prioritat.


Reclamacions i renúncia

Des de l’hora de la publicació de la present resolució, s’obrirà un termini de 2 dies hàbils perquè els participants poden efectuar reclamacions o consultar la seua puntuació.

La renúncia està regulada en la base 13.2 de la resolució de 26 d’abril de 2022, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d’adjudicació de llocs de treball en comissió de servei per als diferents cossos de funcionaris de carrera docents.

Accés a reclamació telemàtica


Comissions de serveis específics. Llistats definitius de llocs adjudicats curs 2022-23.

26 / 07 / 2022

Resolució

Llistats:


Comissions de serveis a llocs específics: llistats provisionals de persones participants

18 / 07 / 2022

Llistats provisionals de persones participants

I. UNITATS PEDAGÒGIQUES HOSPITALÀRIES (UPH) Consulta nou llistat més avall

II. CENTRES DOCENTS EN ESTABLIMENTS PENITENCIÀRIS

III. SECCIONS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA EN ESTABLIMENTS PENITENCIÀRIS O EN CENTRES DE REEDUCACIÓ

IV. CENTRE ESPECÍFIC D’EDUCACIÓ A DISTÀNCIA (CEED) Consulta nou llistat més avall

V. UNITATS ESPECIALITZADES D’ORIENTACIÓ (UEO) Consulta nou llistat més avall

VI. ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES VIRTUAL VALENCIANA (EOI_VV)

Reclamacions
Davant d’aquests llistats provisionals poden presentar-se reclamacions des de les 12:00 hores del 19 de juliol de 2022 fins a les 10:00 hores del 22 de juliol de 2022.

Detectats errors en els llistats publicats de les modalitats UPH, CEED i UEO es procedeix a substituir-los pels corregits (26 de juliol de 2022).

  I. UNITATS PEDAGÒGIQUES HOSPITALÀRIES (UPH)
  IV. CENTRE ESPECÍFIC D’EDUCACIÓ A DISTÀNCIA (CEED)
  V. UNITATS ESPECIALITZADES D’ORIENTACIÓ (UEO)

 


Llista provisonal de les pròrrogues en llocs específics per al curs 2022-2023 de conformitat amb la base sisena

18 / 07 / 2022

Llistats provisionals PRÒRROGA EXTRAORDINÀRIA

  Resolució
  Llistats:
      CIL
      UEO

Reclamacions: Aquells funcionaris o funcionàries que ho consideren podran presentar reclamacions a aquesta llista provisional, únicament per via telemàtica, a través de l’adreça de correu electrònic .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic) en un termini de 48 hores des de la data i hora de publicació d’aquesta llista.


Comissions de servei - llocs específics - Unitats Pedagògiques hospitalàries

13 / 07 / 2022

S’han publicat les actes de constitució i de reunió de la comissió tècnica de les Unitats Pedagògiques Hospitalàries (UPH):

I. UNITATS PEDAGÒGIQUES HOSPITALÀRIES


Comissions de servei - llocs específics - Unitats especialitzades d’orientació

13 / 07 / 2022

S’han publicat les actes de constitució i de reunió de la comissió de selecció de les Unitats Especialitzades d’Orientació (UEO):

  V. UNITATS ESPECIALITZADES D’ORIENTACIÓ


Fase 2 Llocs Específics EOI Virtual

08 / 07 / 2022

S’ha publicat el calendari i la convocatòria per a la realització de la Fase 2 del personal que participa en el procediment de comissions de servei de llocs específics a l’Escola Oficial d’Idiomes Virtual Valenciana (EOI_VV):

VI. ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES VIRTUAL VALENCIANA (EOI_VV)

Les persones aspirants hauran de connectar-se telemàticament en la data i l’hora fixades, d’acord amb els llistats publicats a l’espai web de la Direcció General de Personal. Decauran en el dret de participació les persones que no estiguen presents en el moment de la connexió, llevat de circumstàncies


Convocatòria d’assemblees informatives sobre la petició telemàtica de centres per a les comissions de servei per causes socials

01 / 07 / 2022

STEPV convoca assemblees coincidint amb el termini per a sol·licitar les places

- Dilluns 4 de juliol a les 17:30h en aquest enllaç
- Dimarts 5 de juliol a les 11:30h en aquest enllaç


Guia petició telemàtica de les comissions de servei 2023


Guia de les comissions de servei 2023


Guia de les comissions de servei 2022


Guia de les comissions de servei 2021

Presentació d'ajuda de les comissions de servei 2020

Regulació de les comissions de servei

Secundària i altres cossos: convocatòria de comissions de servei 2020/21

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2020/2021, per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari, professorat tècnic de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix ensenyaments de règim especial en centres públics docents no universitaris, i per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.

PDF

Cos de mestres: Convocatòria de comissions de servei 2020/21

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2020/2021, per a funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes.

PDF

Convocatòria de les comissions de servei 2019/20: secundària i resta de cossos

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2019-2020, per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari, professorat tècnic de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix ensenyaments de règim especial en centres públics docents no universitaris i per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.

PDF

Convocatòria de les comissions de servei 2019/20: cos de mestres

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2019-2020, per a funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes.

PDF