DOGV Ofertes d'ocupació pública

08 juliol 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 4 de julio de 2024, del president de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es dona publicitat a les bases del procediment per a la selecció de la direcció de l’entitat. [2024/6702]

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2024, de la Direcció General de Personal Docent, relativa a la substitució de determinats membres de tribunals, en el marc del procediment selectiu convocat per l’Orde 11/2023, de 19 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, concurs oposició per a l’ingrés en el cos de mestres i procediment per a l’adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos. [2024/6635]

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2024, de la directora general de Personal, per la qual es declara desert el concurs de trasllats per a la provisió de places bàsiques vacants de fustera o fuster d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat convocat per la Resolució de 16 de maig de 2024. [2024/6294]

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2024, de la directora general de Personal, per la qual es declara desert el concurs de trasllats per a la provisió de places bàsiques vacants de perruquer o perruquera d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat convocat per Resolució de 16 de maig de 2024. [2024/6295]

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2024, de la directora general de Personal, per la qual es declara desert el concurs de trasllats per a la provisió de places bàsiques vacants de pintor o pintora d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat convocat per Resolució de 16 de maig de 2024. [2024/6297]

CORRECCIÓ d’errades de l’Acord de 2 de juliol de 2024, de la comissió de valoració que ha de jutjar el concurs de trasllats per a la provisió de places bàsiques vacants d’odontòleg o odontóloga d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica el llistat provisional de puntuació del concurs. [2024/6700]

Edicte relatiu a l’aprovació de l’oferta ocupació pública 2024. [2024/6296]

Anunci de la rectificació de les bases per a la provisió en propietat d’una plaça d’educador o educadora social vacant en la plantilla de personal funcionari. [2024/6193]

Anunci sobre aprovació de l’oferta d’ocupació pública per a 2024. [2024/6256]

Anunci sobre la publicació de les bases i convocatòria del procés selectiu per a la provisió, en propietat, d’una plaça d’encarregat general pel sistema de concurs. [2024/6348]

Anunci llista definitiva i data d’examen d’una plaça de psicòleg o psicòloga. [2024/6321]

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 3/23, pertanyents al cos superior d’intervenció i auditoria de la Generalitat, A1-03, torn lliure, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2023 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/6615]

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte indefinit, una plaça de personal investigador/a col·laborador/a per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Nous avanços en (micro)extracció ecològica». Referència: I-PI 62-24. [2024/6612]

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir, amb contracte indefinit, una plaça de tecnòleg o tecnòloga superior per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Serveis de suport en l’àmbit de gestió de la investigació en la UA». Referència: I-PAS-37/24. Ajuda GPE2023-001233-T finançat per MCIU/AEI/10.13039/501100011033. [2024/6617]

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte temporal, una plaça de personal investigador en formació per a col·laborar amb el projecte «DEterminar, PRedir i MItigar la influència i efectes de potencials substàncies contaminants en Diferents EcosistemeS (DEPRIMIDES)» del Departament d’Ecologia. Referència: I-PI 49-24. Ajuda UAIND23-15C cofinançada pel Vicerectorat d’Investigació de la Universitat d’Alacant, la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació i l’Empresa col·laboradora LABAQUA, SAU.
[2024/6623]

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista de la persona aprovada de les proves selectives d’accés al grup C, (subgrup C1), sector d’administració especial, pel torn lliure, escala tècnica bàsica d’arquitectura-delineant, convocades per Resolució de 10 de gener de 2024 (BOE 22.01.2024). [2024/6105]

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball número 237 de secretari degà o secretària degana de la Facultat de Medicina i Odontologia, d’aquesta universitat, d’acord amb el que disposa la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis d’aquesta universitat. [2024/6112]

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es publica la convocatòria de concurs d’accés a places de catedràtic o catedràtica d’universitat per promoció interna.
(Convocatòria 194) [2024/6151]

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), per promoció interna, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’informàtica, d’aquesta universitat. [2024/6249]

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C (subgrup C1), per promoció interna, sector d’administració especial, escala tècnica bàsica d’arxius i biblioteques, d’aquesta universitat. [2024/6267]

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’informàtica, d’aquesta universitat. [2024/6275]

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C (subgrup C1), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica bàsica d’arxius i biblioteques, d’aquesta universitat. [2024/6284]

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diverses línies d’investigació. [2024/6506]

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes d’investigació. [2024/6542]

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diverses línies d’investigació. [2024/6614]

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista amb la persona aprovada en les proves selectives pel procediment de concurs oposició, del grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’investigació, perfil conservació de col·leccions científiques (corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària UVEG: 2022) convocades per la Resolució de 18 d’octubre de 2022 (BOE 02.11.2022). [2024/6445]

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador júnior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Tecnologies Geoespacials (GEOTEC). [2024/6625]

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb la persona aspirant que ha superat el procés selectiu per a l’accés a l’escala tècnica superior de laboratoris, referència 23/227822. [2024/6412]

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca la constitució d’una borsa de treball de tècnic o tècnica superiors (A1) en el Centre de Cooperació al Desenvolupament. (Codi 2024/P/FI/ACON/12). [2024/6058]

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca concurs d’accés al cos docent de catedràtics i catedràtiques d’universitat pel torn de promoció interna. [2024/6469]

Anunci de les bases de la convocatòria del procediment selectiu per a cobrir en propietat una plaça de TAE econòmic de l’administració especial, per torn lliure, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2022, mitjançant el sistema de concurs oposició (expedient 24/047). [2024/6008]