DOGV Ofertes d'ocupació pública

09 juliol 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

ACORD de 26 de juny de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants d’auxiliar administratiu o administrativa de la funció administrativa d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’ordre de puntuació total aconseguida. [2024/6394]

Anunci de borsa de treball temporal de facultatiu o facultativa especialistes en Radiodiagnòstic.  [2024/6631]

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2024, de la directora gerenta de la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana «Institut d’Investigació Sanitària La Fe» (IIS La Fe), mitjançant la qual s’aprova la convocatòria dels processos selectius per a la cobertura definitiva del lloc de treball número 36 en torn lliure corresponent a l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2022, i se’n dona publicitat. [2024/6481]

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2024, de la directora gerenta de la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana «Institut d’Investigació Sanitària La Fe» (IIS La Fe), mitjançant la qual s’aprova la convocatòria dels processos selectius per a la cobertura definitiva del lloc de treball número 35 en torn lliure corresponent a l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2022, i se’n dona publicitat. [2024/6479]

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2024, de la directora gerent de la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana «Institut d’Investigació Sanitària La Fe» (IIS La Fe), mitjançant la qual s’aprova la convocatòria dels processos selectius per a la cobertura definitiva del lloc de treball número 32 per torn lliure, corresponent a l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2022 i se’n dona publicitat. [2024/6507]

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2024, de la directora gerenta de la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana «Institut d’Investigació Sanitària La Fe» (IIS La Fe), mitjançant la qual s’aprova la convocatòria dels processos selectius per a la cobertura definitiva del lloc de treball número 26 per torn lliure corresponent a l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2022 i se’n dona publicitat. [2024/6474]

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2024, de la directora gerent de la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana «Institut d’Investigació Sanitària La Fe» (IIS La Fe), mitjançant la qual s’aprova la convocatòria dels processos selectius per a la cobertura definitiva del lloc de treball número 29 per torn lliure, corresponent a l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2022 i se’n dona publicitat. [2024/6475]

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2024, de la directora general de l’Institut Valencià de Serveis Socials, per la qual es publiquen les puntuacions provisionals de la valoració de mèrits de diverses categories incloses en el procediment selectiu extraordinari d’estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits, conformement a l’Oferta Pública d’Estabilització, aprovada mitjançant la Resolució de 27 de maig de 2022, de la presidenta de l’Institut Valencià de Serveis Socials. [2024/6652]

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2024, de la directora general de l’Institut Valencià de Serveis Socials, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits de la categoria d’administrativa i administratiu. [2024/6723]

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2024, de la directora general de l’Institut Valencià de Serveis Socials, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits de la categoria d’auxiliar administratiu i auxiliar administrativa. [2024/6724]

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2024, de la directora general de l’Institut Valencià de Serveis Socials, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits de diverses categories. [2024/6561]

Anunci de convocatòria i bases específiques per a cobrir en qualitat de funionari/funcionària de carrera, dos places de Metge/pel torn lliure [2024/6371]

Anunci de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2024. [2024/6429]

Anunci de l’extracte de les bases que regiran la convocatòria del procés selectiu d’estabilització de l’ocupació temporal per a la provisió en propietat d’una plaça d’arquitecta o /arquitecte, Àrea de Serveis al Territori i Urbans (codi lloc urb02). Expedient número: 4416/2022.  [2024/6640]

Anunci de l’extracte de les bases que han de regir la convocatòria i el procés de selecció de personal funcionari de carrera, d’una plaça d’enginyer o enginyera superiors industrials. [2024/6641]

Anunci de bases específiques i convocatòria del procés selectiu convocat per a la provisió en propietat de set places d’agent de policia local. Expedient 925/2024. [2024/6443]

Anunci sobre les bases i la convocatòria per a cobrir la plaça de tècnic o tècnica d’administració general, mitjançant sistema de concurs oposició. [2024/6373]

Anunci de la Resolució, de data 26 de juny, per la qual s’aprova la contractació d’agent d’ocupació i desenvolupament local de l’Ajuntament de Barracas. [2024/6598]

Anunci de les bases específiques de la convocatòria del procés de selecció per a cobrir en propietat tres places d’auxiliars administratius. [2024/6461]

Anunci relatiu a la convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça de funcionari o funcionària de carrera psicopedagog o psicopedagoga. [2024/6558]

Anunci relatiu a la convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça de personal laboral fix agent d’Igualtat. [2024/6559]

Anunci relatiu a la convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça de personal laboral fix educador o educadora. [2024/6560]

Anunci de la convocatòria per a la provisió en propietat com a personal funcionari d’una plaça d’auxiliar administratiu o administrativa, mitjançant el sistema de concurs per torn lliure, per estabilització. [2024/6534]

Anunci de bases específiques que han de regir la convocatòria, per a la provisió en propietat com a personal laboral fix, de la plaça d’agent d’ocupació i desenvolupament local, mitjançant el sistema de concurs per torn lliure (procés d’estabilització). [2024/6535]

Anunci de la convocatòria i bases específiques per a la cobertura en propietat de sis places d’agent de policia local, de torn lliure i torn de mobilitat, mitjançant el sistema d’oposició i de concurs. [2024/6672]

Anunci de la convocatòria i bases específiques per a la cobertura en propietat de tres places d’oficial de policia local, de torn lliure i torn mobilitat, dos places per promoció interna ordinària i una plaça per promoció interna interadministrativa. [2024/6673]

Anunci de l’extracte de la convocatòria i bases específiques que regiran el procediment per a proveir en propietat una plaça d’administratiu o administrativa, vacant en la plantilla, per torn de promoció interna.  [2024/6571]

Anunci de convocatòries i bases específiques, per a proveir diverses places en propietat com a personal funcionari, contingudes en l’oferta d’ocupació pública corresponent a l’exercici 2023,  [2024/6605]

Anunci de bases específiques de la convocatòria que ha de regir el procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça de tècnica o tècnic d’administració especial (TAE), lletrat o lletrada tècnics urbanistes. [2024/6611]

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 2/23, pertanyents al cos de l’Advocacia de la Generalitat, A1-02, torn lliure, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2023 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/6618]

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde 33/2024, de 17 de juny, de la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior d’administració general de l’Administració de la Generalitat, A1-01, cos general, convocatòria 2/24, promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2024 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/6360]

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica industrial de l’Administració de la Generalitat, A2-09, sector administració especial, convocatòria 12/22, torn lliure general, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022, per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/6299]

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es modifica la relació definitiva de persones aspirants aprovades corresponent a les proves selectives d’accés al cos d’especialistes en l’administració del medi ambient de l’Administració de la Generalitat (agents mediambientals), C1-13, sector administració especial, convocatòria 162/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/6304]

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la convocatòria del concurs ordinari número 89/2024, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d’administració especial, de direccions, de les escales A1-04-10 arquitectura i A2-02-07 arquitectura tècnica, de l’Administració de la Generalitat. [2024/6703]

Anunci de la resolució d’aprovació de l’oferta d’ocupació pública corresponent a les places dels exercicis 2023 i primer semestre de 2024.  [2024/6435]

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2024, del Rectorat de la Universitat d’Alacant, per la qual es fa pública l’oferta d’ocupació pública del personal tècnic, de gestió i d’administració  i serveis de la Universitat d’Alacant per a l’any 2024.  [2024/6492]

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2024, del Rectorat de la Universitat d’Alacant, per la qual es nomena funcionari i funcionària de carrera de l’escala tècnica, per a cobrir dos places, pel sistema general d’accés lliure, de l’itinerari professional d’administració especial llengües, en el Servei de Llengües, d’aquesta universitat. [2024/6494]

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2024, de la Universitat d’Alacant per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte temporal, una plaça de personal investigador en formació per a col·laborar amb el projecte «3D printing for fabrication of high-performance supported catalysts with advanced designs» del Departament de Química Inorgànica. Referència: I-PI 55-24. [2024/6595]

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir, amb contracte indefinit, una plaça de tecnòleg o tecnòloga per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Cooperació en educació en l’àmbit de programes finançats per la UE». Referència: I-PAS-35/24. [2024/6620]

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte temporal, una plaça de personal investigador en formació per a col·laborar amb el projecte «Catalysis development to contribute to syngas related processes electrification and decarbonisation» del Departament de Química Inorgànica. Referència: I-PI 52-24. Ajuda UAIND23-06C cofinançada pel Vicerectorat d’Investigació de la Universitat d’Alacant, la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació i l’Empresa col·laboradora Jonhson Matthey Plc.

[2024/6622]

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte temporal, una plaça de personal investigador col·laborador per a col·laborar amb el projecte «Ús d’endolisines fàgiques per a l’optimització del control integrat de Xylella fastidiosa» de l’Institut Multidisciplinari per a l’Estudi del Medi, Ramón Margalef. Referència: I-PI 54-24. Projecte AGROALNEXT/2022/066 finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, per la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació (GV) i per la Unió Europea NextGenerationEU/ PRTR.  [2024/6651]

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2024, de la Universitat de València, per la qual es publica la convocatòria de concurs d’accés a places de professorat titular d’universitat. [2024/6645]

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es publica la convocatòria de concurs d’accés a places de professorat titular d’universitat destinades a la incorporació de personal investigador doctor que haja obtingut el certificat I3 en el marc de programes d’excel·lència investigadora. (Convocatòria 196) [2024/6642]

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista amb les persones aprovades en les proves selectives pel procediment de concurs oposició, del grup C (subgrup C1), sector d’administració general, pel torn lliure, escala administrativa (corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària UVEG: 2022), convocades per la Resolució de 10 de novembre de 2022 (BOE 29.11.2022).
[2024/6547]

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista amb les persones aprovades en el procés selectiu, per concurs, del grup C (subgrup C1), sector d’administració general, pel torn lliure, escala administrativa (corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària UVEG: 2022), convocat per la Resolució de 7 de novembre de 2022 (BOE 21.11.2022). [2024/6553]

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2024, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, escala tècnica superior de gestió d’investigació, d’aquesta universitat, pel torn lliure, mitjançant el sistema de concurs oposició (corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària UVEG: 2022), convocades per resolució de 17 de novembre de 2022 (BOE 02.12.2022).  [2024/6562]

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista amb les persones aprovades en el procés selectiu per concurs, del grup C, subgrup C1, sector d’administració especial, pel torn lliure, escala tècnica bàsica d’investigació, perfil C2 (corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària UVEG: 2022), convocades per la Resolució de 18 de novembre de 2022 (BOE 05.12.2022). [2024/6505]

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A (subgrup A2), per promoció interna, sector d’administració especial, escala tècnica mitjana d’informàtica, d’aquesta universitat. [2024/6280]

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2024, de la Universitat de València, de correcció d’errades de la Resolució de 14 de maig de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives per a persones amb diversitat funcional intel·lectual, d’accés al grup C (subgrup C2), pel torn lliure, sector d’administració general, escala auxiliar bàsica de suport administratiu, d’aquesta universitat. [2024/6508]

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tecnòleg o gestor superior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Química de l’Estat Sòlid. [2024/6314]

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2024, del vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca un concurs públic per a la provisió de places de professorat ajudant doctor. (Convocatòria AJD-JUL-2024). [2024/6654]

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tecnòleg o gestor superior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: «Green Investigation and Development (GID)». [2024/6662]

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2024, de la Universitat Jaume I, per la qual es corregeixen els errors advertits en la Resolució de 18 de juny de 2024, del vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de places de professorat associat assistencial a temps parcial (PAA ORD 1/2024). [2024/6677]

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector administració especial, escala tècnica bàsica de laboratoris, amb denominació especialista tècnic o tècnica de laboratori, perfil elèctric-electrònic, mitjançant el sistema d’oposició, referència 24/155658. [2024/6568]

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector administració general, escala mitjana d’administració, amb denominació tècnic o tècnica de gestió, mitjançant el sistema de concurs oposició, referència 24/153763. [2024/6587]

RESOLUCIÓ d’27 de juny de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector administració especial, escala tècnica mitjana de gestió de la investigació, amb denominació tècnic o tècnica de gestió de la investigació, mitjançant el sistema d’oposició, referència 24/154173. [2024/6591]

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2028, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx per la qual es convoquen les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector administració especial, escala tècnica mitjana de gestió de la investigació, amb denominació tècnic o tècnica de gestió de la investigació, mitjançant el sistema de concurs oposició, referència 24/136597. [2024/6602]

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector administració especial, escala tècnica bàsica de laboratoris, amb denominació especialista tècnica o tècnic de laboratori, perfil biocompostatge, mitjançant el sistema d’oposició, referència 24/158076. [2024/6609]

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2024 de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C2, sector administració especial, escala auxiliar de biblioteques, amb denominació especialista de biblioteca, mitjançant el sistema d’oposició, referència 24/158170. [2024/6619]

Anunci de les bases i convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça d’oficial conductor o conductora de primera. [2024/6460]

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2024, del conseller delegat del Centre d’Idiomes de la Universitat de València, SLU, per la que es fa pública l’oferta d’ocupació pública específica de l’entitat per a l’any 2024. [2024/6533]

Anunci sobre aprovació de l’oferta d’ocupació pública de 2024.  [2024/6317]