DOGV Ofertes d'ocupació pública

05 juliol 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2024, de la directora general de Personal Docent, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual se substituïx un membre de l’òrgan de selecció que ha de jutjar el procediment selectiu d’accés al cos d’inspectors d’Educació, convocat per Orde 1/2024, de 2 de febrer 2024, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoca procediment selectiu d’accés al cos d’inspectors d’Educació (DOGV 9781; 05.02.2024), modificada per l’Orde 3/2024, de 6 de març. [2024/6588]

ACORD de 2 de juliol de 2024, de la comissió de valoració que ha de jutjar el concurs de trasllats per a la provisió de places bàsiques vacants d’odontòleg o odontòloga d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica el llistat provisional de puntuació del concurs. [2024/6636]

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2024, del director gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, per la qual s’informa de la publicació de les bases del procés selectiu per a cobrir les places de manteniment de les ofertes d’ocupació pública d’esta entitat corresponents als anys 2021, 2022 i 2023 i es donen a conéixer. [2024/5892]

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2024, de la directora general de l’Institut Valencià de Serveis Socials, per la qual es convoca l’ampliació de la borsa d’ocupació temporal de les categories de cuidador o cuidadora, infermer o infermera i cuiner o cuinera. [2024/6608]

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2024, del director general del Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la Comunitat Valenciana, per la qual es dona publicitat al resultat final de la convocatòria del procés selectiu per a cobrir, com a personal laboral fix, llocs de treball de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana (violí), en torn lliure i mitjançant el sistema d’oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de l’entitat de 2022 i 2023. [2024/5874]

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2024, del director general del Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la Comunitat Valenciana, per la qual es dona publicitat al resultat final de la convocatòria del procés selectiu per a cobrir, com a personal laboral fix, llocs de treball de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana (arpa), en torn lliure i mitjançant el sistema d’oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de l’entitat de 2022 i 2023. [2024/5765]

Anunci de la convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça d’agent d’ocupació i desenvolupament local. [2024/6041]

Anunci de bases per a la provisió de cinc places d’agent de policía local, tres (3) per torn lliure pel sistema d’oposició i dos (2) pel sistema de mobilitat. [2024/6117]

Anunci de l’Ajuntament de Benetússer, sobre resolució d’aprovació de les bases i convocatòria per a proveir en propietat una plaça d’inspector o inspectora de la policia local, per promoció interna. [2024/6434]

Anunci de la Resolució d’Alcaldia per la qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2024. [2024/6259]

Extracte de les bases i les convocatòries dels processos selectius per a proveir diverses places, com a personal funcionari de carrera, mitjançant promoció interna. [2024/6062]

Edicte de les convocatòries i bases específiques dels processos extraordinaris d’estabilització d’ocupació temporal. [2024/6600]

Anunci de la llista definitiva i data d’examen per al lloc de tècnic o tècnica auxiliars d’informàtica. [2024/6262]

Edicte relatiu a les llistes provisionals de persones admeses i excloses i data del primer exercici del procés selectiu per a la creació de dues borses d’oficial electricista de primera, pertanyent a l’escala d’administració especial, subescala personal d’oficis, grup C, subgrup C1,  [2024/6260]

Anunci de l’Ajuntament de Xàtiva sobre modificació de les bases específiques reguladores de la convocatòria seguida a l’empara del que es disposa en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat de l’ocupació pública. [2024/6171]

CORRECCIÓ d’errades de 3 de juliol de 2024, de l’Orde 38/2024, de 17 de juny, de la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial de subalterns, APT-APF-01, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, convocatòria 35/24, pel sistema d’oposició corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2024 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
[2024/6616]

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica, amb caràcter definitiu, el nom de l’aspirant que ha superat les proves selectives per a l’ingrés en l’escala tècnics mitjans (referència B04/23) per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial laboratoris d’instrumentació científica de la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure (R 01.12.2023; DOGV 9753, 27.12.2023). [2024/6236]

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca procés selectiu per a l’ingrés en l’escala bàsica de laboratoris de ciències i tecnològics de la Universitat d’Alacant (grup C, subgrup C1) pel sistema d’oposició. Referència C07/24. [2024/6273]

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca un procés selectiu per a l’ingrés en l’escala superior de prevenció i salut de la Universitat d’Alacant (grup A, subgrup A1), pel sistema d’oposició. Referència A01/24. [2024/6278]

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es publica la convocatòria per a la provisió de places vacants del cos docent universitari de professorat titular d’universitat.(Convocatòria 195) [2024/5950]

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diverses línies d’investigació. [2024/6266]

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diverses línies d’investigació. [2024/6268]

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador júnior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Polímers i Materials Avançats (PIMA). [2024/6514]

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomena personal funcionari de carrera la persona aspirant que ha aprovat les proves selectives del grup A, subgrup A1, categoria/escala tècnic superior gestió de pràctiques en empreses i programes d’intercanvi internacional, relatiu al procés excepcional d’estabilització mitjançant el sistema de concurs oposició pel torn d’accés lliure, convocades per la Resolució de 23 de desembre de 2022 (DOGV 30.12.2022). [2024/5891]

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen definitivament els noms de les persones aspirants que han aprovat les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria de tècnic o tècnica superiors gestió d’investigació, pel sistema de concurs oposició, convocades per Resolució de 7 de desembre de 2021 (DOGV 21.12.2021).(Codi: 2021/P/FC/C/37) [2024/5947]

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca la constitució d’una borsa de treball de tècnic o tècnica mitjans de gestió de la comunicació (A2) a l’Escola Politècnica Superior d’Alcoi. (Codi 2024/P/FI/ACON/11). [2024/5693]