DOGV Ofertes d'ocupació pública

04 juliol 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ 2024-RH-1493-JUR, de 7 de juny de 2024, del president del Consell de Govern del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, d’esmena d’errada material en la Resolució d’11 d’abril de 2024, de la Presidència del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló (CHPCS), de les bases i la convocatòria per a cobrir en propietat, mitjançant un concurs intern, de la direcció assistencial del servici d’urgències corresponent a la plantilla de personal funcionari. [2024/6101]

RESOLUCIÓ 2024-RRHH-1437-JUR, de 29 de maig de 2024, de la Presidència del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló (CHPCS), de convocatòria per a la provisió del lloc d’especial responsabilitat i confiança dins de l’àrea funcional d’Infermeria, i de conformitat amb la seua classificació en la relació de llocs de treball del Consorci, així com la seua configuració normativa, mitjançant el sistema de selectiu de convocatòria pública de lliure designació. [2024/6103]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 29 d’abril de 2024, del director general de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es publica la llista definitiva de persones admeses i excloses i es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció del procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en els llocs de treball número 166 i 171 de l’Institut Valencià de Cultura, auxiliar de gestió, corresponents al procés d’estabilització previst en la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, de l’oferta d’ocupació pública de 2022 de l’entitat esmentada. Convocatòria 10/2022. [2024/6200]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 29 d’abril de 2024, del director general de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es publica la llista definitiva de persones admeses i excloses i es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció del procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en els llocs de treball de l’Institut Valencià de Cultura de la categoria ajudant de servicis generals, corresponents al procés d’estabilització previst en la disposició addicional sexta de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, de l’oferta d’ocupació pública de 2022 de l’entitat esmentada. Convocatòria 19/2022. [2024/6201]

Anunci de les bases i la convocatòria per a la cobertura en propietat d’una plaça d’inspector o inspectora de policia. [2024/5912]

Anunci de les bases i de la convocatòria per a la cobertura en propietat de 10 places d’agent de la policia local, 7 pel torn d’oposició lliure i 3 pel torn de mobilitat. [2024/5914]

Anunci de la convocatòria per a la provisió en propietat com a personal laboral fix d’una plaça de professora o professor de conservatori de dansa en l’especialitat de dansa clàssica (subgrup A1) mitjançant el sistema de concurs per torn lliure (per estabilització). [2024/5851]

Anunci de les bases específiques que han de regir la convocatòria per a proveir mitjançant concurs diverses places de personal laboral fix. [2024/5748]

Anunci de les bases i de la convocatòria per a cobrir dos places d’agent de la policia local. [2024/5711]

Anunci de la llista definitiva i data per a la selecció i la cobertura de dos places d’auxiliar d’ajuda a domicili. [2024/5767]

Edicte sobre llista provisional de persones admeses i excloses de dos borses de treball d’enginyer tècnic d’obres públiques, una amb diversitat funcional i una altra sense diversitat funcional. [2024/5816]

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial de subalterns, APT-APF-01, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, convocatòria 18/23, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2023 per a personal de l’Administració de la Generalitat.
[2024/6300]

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la convocatòria del concurs ordinari número 89/2024 per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d’administració especial, de direccions, de les escales A1-04-10 arquitectura i A2-02-07 arquitectura tècnica, de l’Administració de la Generalitat. [2024/6347]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 26 de juny de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs ordinari número 89/2024 per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d’administració especial, de direccions, de les escales A1-04-10 arquitectura i A2-02-07 arquitectura tècnica, de l’Administració de la Generalitat. [2024/6541]

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2024, de la directora general de Personal, per la qual es convoca un concurs de trasllats per a la provisió de places bàsiques vacants de personal estatutari sanitari de la categoria professional de terapeuta ocupacional, del subgrup de titulació A2, d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat. [2024/6471]

Anunci de la convocatòria de borsa de treball temporal de facultatiu o facultativa especialistes en Ginecologia. [2024/6509]

Anunci de les bases que han de regir la convocatòria per a cobrir en propietat una plaça d’auxiliar administratiu o administrativa, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició. [2024/5762]

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica la relació definitiva de persones aspirants que han superat el procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’oficials especialistes (referència C08/23) per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial gastronomia i arts culinàries, en el Centre de Gastronomia del Mediterrani (GASTERRA), de la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure (R 02.07.2023; DOGV 9634, 07.07.2023). [2024/5975]

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix, per a cobrir amb contracte temporal, una plaça de personal investigador en formació per a col·laborar amb el projecte «Valorització de la biomassa com a plataforma verda: des de la biomassa lignocel·lulòsica cap a compostos químics i materials de carbó d’alt valor afegit» del Departament de Química Inorgànica. Referència: I-PI 66-24.
Organisme Finançador: Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació (GV)
Referència: CIDEXG/2023/2.  [2024/6451]

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix, per a cobrir amb contracte indefinit, una plaça de personal investigador col·laborador amb la línia d’investigació finançada «Catalitzadors basats en materials de carbó preparats a partir de biomassa per a la producció d’hidrogen verd». Referència: I-PI 64-24.
[2024/6456]

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte temporal, una plaça de personal investigador en formació per a col·laborar amb el projecte «Estudi d’obtenció, emmagatzematge i distribució d’energia i hidrogen renovables a partir de biomassa com a vector per a una transició energètica sostenible» de l’Institut Universitari de Materials. Referència: I-PI 65-24. Projecte PLEC2023-010216 finançat per MICIU/AEI /10.13039/501100011033. [2024/6457]

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix, per a cobrir amb contracte temporal, una plaça de personal investigador en formació per a col·laborar amb el projecte «Valorització de la biomassa com a plataforma verda: des de la biomassa lignocel·lulòsica cap a compostos químics i materials de carbó d’alt valor afegit», del Departament de Química Inorgànica. Referència: I-PI 67-24. Organisme Finançador: Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació (GV). Referència: CIDEXG/2023/2. [2024/6453]

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix, per a cobrir amb contracte temporal, una plaça de personal investigador en formació per a col·laborar amb el projecte «Desenvolupament de FERTIlitzants multiFUNcionals a partir de descarts hortofructícoles (FERTIFUN)», de l’Institut Universitari de Materials. Referència: I-PI 48-24. Ajuda UAIND23-14C, cofinançada pel Vicerectorat d’Investigació de la Universitat d’Alacant, la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació i l’empresa col·laboradora Omix Circular Technologies, SL.  [2024/6519]

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista de la persona aprovada en les proves selectives pel procediment de concurs oposició, del grup A (subgrup A1), sector d’administració especial, pel torn lliure, escala tècnica superior d’investigació, perfil informàtica (corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària UVEG: 2022), convocades per la Resolució de 8 de novembre de 2022 (BOE 22.11.2022). [2024/5759]

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es publica la convocatòria de concurs públic per a la provisió de places de professorat permanent laboral. Convocatòria PPL número 4/2024. [2024/6550]

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2024, de la rectora de la Universitat Jaume I, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball de cap del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants, convocat per Resolució de 29 d’abril de 2024. [2024/5985]

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2024, de la Universitat Politécnica de València, per la qual es corregeixen errors en la Resolució de data 10 de juny de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per a contractar professorat ajudant doctor. [2024/6484]

Anunci del director general de la Societat Valenciana d’Inspecció Tècnica de Vehicles, SA, (SITVAL), pel qual s’informa de la publicació de les bases del procés selectiu pel sistema de baremació de mèrits per a cobrir el lloc d’administratiu o administrativa mitjançant borsa d’ocupació temporal, i es donen a conéixer. [2024/6302]