Barem del concurs de trasllats 2016/17

Actualitzat el 03 novembre 2016 / 18:06 h


 1. Mèrits docents

  1. Antiguitat
  1.1 Antiguitat al centre
  1.1.1
  Per cada any de permanència ininterrompuda com a personal funcionari de carrera amb destí definitiu al centre des del qual concursa:
  pel primer i segon anys: 2,0000 punts per any i 0,1666 per mes; pel tercer any: 4,0000 punts i 0,3333 per mes; pel quart i següents: 6,0000 punts i 0,5000 per mes.
  Només es valora el temps treballat com a funcionari de carrera en el cos a què pertany la vacant.

  1.1.2
  Per cada any com a personal funcionari de carrera en situació de provisionalitat, sem- pre que es participe des d’aquesta situació: 2,0000 punts i 0,1666 per mes. Al personal funcionari de carrera que hi participe amb caràcter voluntari des del seu primer destí definitiu se li sumarà la puntuació obtinguda per aquest subapartat a la corresponent al subapartat 1.1.1. Una volta obtinguda un nou destí no podrà acumular aquesta puntuació.

  1.1.3
  Per cada any com a personal funcionari de carrera en plaça, lloc o centre que tinga la qualificació d’especial dificultat. 2,0000 punts i 0,1666 per cada mes.
  Documents justificatius: els apartats 1.1.1 i 1.1.2 es baremaran d’ofici. Per a l’apartat
  1.1.3 cal la certificació de la direcció del centre amb vist i plau de la inspecció.

  1.2 Antiguitat en el cos
  1.2.1
  Per cada any de serveis efectius prestats en situació de servei actiu com a personal fun- cionari de carrera en el cos o els cossos a què corresponga la vacant: 2,0000 punts. I per cada mes 0,1666 punts.

  1.2.2
  Per cada any de serveis efectius com a personal funcionari de carrera en altres cossos docents als quals es refereix la LOE del mateix subgrup o superior: 1,5000 punts i 0,1250 per cada mes.

  1.2.3
  Per cada any de serveis efectius com a personal funcionari de carrera en altres cossos docents als quals es refereix la LOE de subgrup inferior: 0,7500 punts, i 0,0625 per cada mes. La baremació d’aquests apartats es farà d’ofici.

  2. Pertinença als cossos de catedràtics
  Per ser funcionari de carrera dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de Música i Arts escèniques, d’Escola Oficial d’Idiomes, i d’Arts plàstiques i Disseny: 5,0000 punts. La baremació d’aquest apartat es farà d’ofici.

 2. Mèrits acadèmics

  3.1. Doctorat, postgraus i premis extraordinaris

  3.1.1.
  Per posseir el títol de doctor: 5,0000 punts.

  3.1.2.
  Pel títol universitari oficial de màster diferent del requerit per a l’ingrés a la funció pública docent, per a l’obtenció del qual s’hagen exigit, almenys, 60 crèdits: 3,0000 punts.

  3.1.3.
  Pel reconeixement de suficiència investigadora o el certificat-diploma acreditatiu d’estudis avançats: 2,0000 punts, si no ha sigut al·legat el títol de doctor.

  3.1.4.
  Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat, en la llicenciatura o grau o, en el cas de les titulacions atorgades pels conservatoris superiors de Música, per la menció honorífica en el grau superior: 1,0000 punt.

  3.2. Altres titulacions universitàries
  En cas que no hagen sigut les exigides per a l’ingrés en el cos des del qual es participa.

  3.2.1.
  Pel títol universitari oficial de grau o equivalent: 5,0000 punts.

  3.2.2.
  Titulacions de primer cicle:
  Per la segona i restants diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectures tècniques o títols declarats legalment equivalents i pels estudis corresponents al primer cicle d’una llicenciatura, arquitectura o enginyeria: 3,0000 punts.

  En el cas de personal funcionari docent del subgrup A2, no es valorarà per aquest apartat, en cap cas, el primer títol o estudis d’aquesta naturalesa que es presente.

  En el cas de personal funcionari docent del subgrup A1, no es valoraran per aquest apartat, en cap cas, el títol o els estudis necessaris per a obtindre el primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que es presente.

  No es valoraran els primers cicles que hagen permés l’obtenció d’altres titulacions acadèmiques de cicle llarg que s’al·leguen com a mèrits.


  3.2.3.
  Titulacions de segon cicle

  Pels estudis corresponents al segon cicle de llicenciatures, enginyeries, arquitectures o títols declarats legalment equivalents: 3,0000 punts.

  En el cas de personal del subgrup A1, no es valoraran per aquest apartat, en cap cas, els estudis d’aquesta naturalesa que haja calgut superar (primer cicle, segon cicle, o, si s’escau, ensenyaments complementaris), per l’obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que es presente.

  3.3
  Titulacions d’ensenyaments de règim especial i de la formació professional
  Les titulacions d’ensenyaments de règim especial atorgades per les Escoles Oficials d’Idiomes, conservatoris professionals i superiors de Música i Dansa i Escoles d’Art, així com les de la formació professional, en cas de no haver sigut les exigides com a requisit per a ingrés en la funció pública docent o, si escau, que no hagen sigut necessàries per a l’obtenció del títol al·legat, es valoraran de la manera següent:

  • Per cada nivell C2 del Consell d’Europa: 4,0000 punts.
  • Per cada nivell C1 del Consell d’Europa: 3,0000 punts.
  • Per cada nivell B2 del Consell d’Europa: 2,0000 punts.
  • Per cada nivell B1 del Consell d’Europa: 1,0000 punts. Només es valorarà la de nivell superior que presente el participant.
  • Per cada títol de tècnic superior d’Arts plàstiques i Disseny, tècnic esportiu superior o tècnic superior de formació professional o equivalent: 2,0000 punts.
  • Per cada títol professional de Música o Dansa 1,5000 punts.
 3. Càrrecs directius i altres funcions

  Màxim 20 punts.
  4.1.
  Per cada any com a director/a de centres públics docents, en centres de professors i recursos o institucions anàlogues establides per les administracions educatives en les seues convocatòries específiques, i també com a director/a d’Agrupacions de Llengua i Cultura espanyoles: 4,0000 punts i 0,3333 punts per cada mes complet.

  4.2.
  Per cada any com a vicedirector/a, subdirector/a, cap d’estudis, secretari/ària i assimilats en centres públics docents: 2,5000 punts i 0,2083 punts per cada mes.

  4.3.
  Altres funcions docents (fins a 5 punts ).
  Per cada any com a coordinador/a de cicle, d’etapa, i figures anàlogues; cap de seminari, departament o divisió de centres públics docents; assessor/a de formació permanent o director/a d’un equip d’orientació educativa i psicopedagògica o figures de coordinació anàlogues (TIC, formació en centres, d’aula d’informàtica, didàctica o d’aulari d’EOI, etc.); exercici de la funció tutorial exercida a partir de l’entrada en vigor de la LOE: 1,0000 punt i 0,0833 punts per cada mes complet.

  Documents justificatius: els apartats 4.1 i 4.2 es baremaran d’acord amb el que conste en el full de serveis. En el cas de l’apartat 4.3, per justificar els càrrecs que no estan al full de serveis (cap de departament) cal presentar les preses de possessió i cessaments, o una fotocòpia compulsada del nomenament. La funció tutorial i de les coordinacions que no consten en el full de serveis, la certificació de la direcció dels centres en què s’ha exercit la tutoria o la coordinació. El sindicat ha demanat a la Conselleria que continue valorant les coordinacions anàlogues que estableix la normativa valenciana.

 4. Formació i perfeccionament

  Màxim 10 punts.

  5.1. Activitats de formació superades (fins a 6 punts)
  Per activitats superades que tinguen per objecte el perfeccionament sobre aspectes científics i didàctics de les especialitats del cos a què pertany el participant, a les places o llocs a què opte o relacionades amb l’organització escolar o amb les tecnologies aplicades a l’educació, organitzades pel Ministeri d’Educació, les administratives educatives de les comunitats autònomes, per institucions sense ànim de lucre sempre que aquestes activitats estiguen homologades o reconegudes per les administracions educatives, així com les organitzades per les universitats: 0,1000 punts per cada 10 hores.

  S’hi sumaran les hores de totes les activitats, no puntuarà la resta del nombre d’hores inferiors a 10. Quan les activitats estiguen expressades en crèdits, cada crèdit equival a 10 hores.

  5.2. Per la impartició de les activitats de formació i perfeccionament indicades en el subapartat 5.1 (fins a 3 punts)
  Es puntuarà amb 0,1000 punts per cada 3 hores d’activitat de formació acreditades. A aquest efecte se sumaran les hores de totes les activitats, no es puntuaran la resta del nombre d’hores inferiors a 3. Quan les activitats vinguen expressades en crèdits cada crèdit equival a 10 hores.

  5.3. Per altres especialitats
  Per cada especialitat de la qual siga titular, corresponent al cos pel qual es concursa, però diferent de la d’ingrés en aquest, adoptada a través del procediment d’adquisició de noves especialitats que preveuen els reials decrets 850/1993, de 4 de juny, 334/2004, de 27 de febrer i 276/2007, de 23 de febrer: 1,0000 punt.

 5. Altres mèrits

  6.1. Publicacions (fins a 8 punts)
  Per publicacions de caràcter didàctic i científic sobre disciplines objecte del concurs o directament relacionades amb aspectes generals del currículum o amb l’organització escolar. Aquelles publicacions que, estant obligades a consignar l’ISBN en virtut del que disposa el Decret 2984/1972, de 2 de novembre modificat pel Reial Decret 2063/2008 de 12 de desembre o, si escau, ISSN o ISMN, no en tinguen, no seran valorades, així com aquelles en què l’autor/a siga l’editor/a.

  a) Llibres en diferents formats (paper o electrònic):

  • Autor/a fins a 1,000 punts.
  • Coautor/a fins a 0,5000 punts.
  • 3 autors/es fins a 0,4000 punts.
  • 4 autors/es fins a 0,3000 punts.
  • 5 autors/es fins a 0,2000 punts.
  • Més de 5 autors/es fins a 0,1000 punts

  b) Revistes en diferents formats (paper o electrònic):

  • Autor/a fins a 0,2000 punts
  • Coautor/a fins a 0,1000 punts
  • 3 o més autors/es fins a 0,0500 punts.

  c) Materials curriculars

  • 1 autor/a: 0,3000 punts
  • 2 autors/es: 0,1500 punts
  • 3 o més autors/es: 0,1000 punts.

  Documents justificatius
  Pel que fa els llibres, els ORIGINALS. Enguany ja no s’accepten les fotocòpies compulsades.

  Els exemplars corresponents i un certificat de l’editorial on conste: títol del llibre, autor/a o autors/es, ISBN, depòsit legal i data de la primera edició, el nombre d’exemplars i que la difusió d’aquests ha sigut en llibreries comercials.

  En relació amb els llibres editats per administracions públiques i universitats (públiques- privades), que no s’han difós en llibreries comercials, a més de les dades anteriors, en el certificat han de constar els centres de difusió (centres educatius, centres de professorat, institucions culturals, etc.).

  Els supòsits en els quals l’editorial o l’associació hagen desaparegut, les dades requerides en aquest certificat hauran de justificar-se per qualsevol mitjà de prova que siga admissible en dret.

  En el cas de revistes, la documentació que cal presentar és la següent: els exemplars corresponents i un certificat en què conste: el nombre d’exemplars, llocs de distribució i venda, o associació científica o didàctica, legalment constituïda, a la qual pertany la revista, títol de la publicació, autor o autors, ISSN o ISMN, depòsit legal i data d’edició.

  En relació amb les revistes editades per administracions públiques i universitats (públiques- privades), que no s’han difós en establiments comercials, a més de les dades anteriors, en el certificat han de constar els centres de difusió (centres educatius, centres de professors, institucions culturals, etc.).

  En el cas de documents en format electrònic, per a ser valorats han d’anar acompanyats per un informe en el qual l’organisme emissor certifique en quina base de dades bibliogràfica apareix la publicació. En aquest document s’han d’indicar a més, les dades següents: el títol de la publicació, autor/a o autors/es, data de la publicació i depòsit legal.

  6.2. Premis o participació en projectes
  Per premis d’àmbit autonòmic, nacional o internacional convocats pel Ministeri d’Educació o per les administracions educatives de les comunitats autònomes; participació en projectes de recerca o innovació en l’àmbit de l’educació. Fins a 2,5000 punts.

  6.3. Mèrits artístics i literaris (fins a 2,5000 punts)
  Per premis en exposicions o en concursos o en certàmens d’àmbit autonòmic, nacional o internacional.
  Per composicions estrenades com a autor o autora en gravacions amb depòsit legal.
  Concerts com a director/a, solista, solista en l’orquestra o en agrupacions de cambra (duos, trios, quartets ...).
  Per exposicions individuals o col·lectives.


  Documents justificatius
  En el cas dels premis: certificat de l’entitat que emet el premi, en què conste el nom del premiat o premiada, l’àmbit d’aquest i la categoria del premi.
  En el cas de les composicions: certificat o document acreditatiu en què figure que n’és l’autor o autora i el depòsit legal.
  En el cas de les gravacions: certificat o document acreditatiu en què figure que n’és l’autor o autora o intèrpret i el dipòsit legal.
  En el cas dels concerts: programes on conste la participació de l’interessat o interessada i certificació de l’entitat organitzadora, on conste la realització del concert i la participació com a director o directora, solista o solista amb orquestra/grup.

  6.4.
  Per cada any de serveis prestats en l’administració educativa de nivell de complement de destí igual o superior a l’assignat al cos pel qual participa: 1,5000 punts i 0,1200 punts per mes.

  6.5.
  Per cada convocatòria en què s’haja actuat com a membre dels tribunals dels procediments selectius d’ingrés o accés als cossos docents a què es refereix la LOE: 0,2500 punts.
  Únicament es valorarà formar part dels tribunals a partir de l’entrada en vigor del Reial Decret 276/2007, de 23 de febrer (BOE de 2 de març).

  6.6.
  Per cada any de tutorització de les pràctiques del títol universitari oficial de màster per acreditar la formació pedagògica i didàctica exigida per exercir la docència en determinats ensenyaments del sistema educatiu, així com per la tutorització de les pràctiques per a l’obtenció dels títols universitaris de grau que ho requerisquen: 0,1000 punts.

  Documents justificatius: Certificat expedit per l’administració educativa competent o, si escau, del director o directora del centre públic docent en el qual s’haja realitzat la tutorització, amb indicació del curs acadèmic i durada de les pràctiques.

  6.7 Coneixement del valencià (màxim 5 punts)
  Títol de Mestre de Valencià: 5,0000 punts. CAL RECORDAR que la Capacitació en Valencià ja NO és un mèrit per al professorat de secundària, FP i Ensenyaments de Règim Especial.

  C.2. de Valencià: 5,000 punts.


  Nota:
  Pels subapartats 4.1, 4.2, 4.3, 6.4 i 6.6 solament es valorarà l’exercici com a personal funcionari de carrera. En cas que s’haja exercit simultàniament més d’un d’aquests càrrecs o funcions no podrà acumular-se la puntuació i es valorarà la que puga resultar més avantatjosa per al concursant.

Top