Fase de pràctiques 2021-22

Actualitzat el 04 novembre 2021 / 13:15 h


 1. La comissió qualificadora

  En cada direcció territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport es constituirà, almenys, una comissió qualificadora per al personal funcionari en pràctiques dels cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, professor de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny, professors tècnics de Formació Professional i catedràtics de Música i Arts Escèniques i, si escau, de mestres.
  Les comissions estaran integrades per :

  1. La inspectora o inspector cap territorial. Actuarà presidint l’esmenada comissió.
  2. Dues inspectores o inspectors d’educació designades per la direcció territorial corresponent. Actuaran com a vocals.
  3. La persona titular de la gestió de personal de la Direcció Territorial corresponent. Actuarà exercint les accions de secretaria, amb veu però sense vot.
  4. Addicionalment, la direcció territorial corresponent podrà nomenar altres funcionaris o funcionàries dels cossos corresponents i que actuaran com a vocals.

  Les comissions hauran de constituir-se dins del termini de deu dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Fins al 16 de novembre del 2021

 2. Designació de les persones tutores

  Aquest nomenament recaurà entre el personal dels cossos docents de catedràtics o professors d’Ensenyament Secundari, catedràtics o professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, catedràtics o professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional. servei en l’especialitat, designant-se, en primer lloc, als docents amb cinc o més anys de servei en l’especialitat. Així mateix, es tindrà en compte l’especial dedicació i eficàcia en el seu treball professional, així com el seu interés per desenvolupar aquesta labor.

  En aquells centres en què no hi haja personal funcionari de carrera que complisca la totalitat dels requisits indicats en l’apartat anterior, la direcció del centre podrà designar com a tutora la persona docent funcionària de carrera d’acord amb els següents criteris i la seua ordre:

  • Personal docent funcionari de carrera que siga titular d’una o de diverses especialitats del mateix àmbit o de la família professional en el qual la persona aspirant desenvolupe les pràctiques i amb serveis efectius en aquest àmbit o família professional.
  • Altre personal docent funcionari de carrera amb destinació en el centre, sempre que pertanga al cos docent al qual s’incorpora la persona aspirant.
  • La persona que exercisca la direcció d’estudis en el centre educatiu.

  Al personal funcionari en pràctiques de l’especialitat d’Orientació Educativa amb destinació en un CEIP o en un CEE, que no compte amb una altra persona funcionària de carrera de la seua especialitat, li serà designat un tutor o tutora d’entre el personal funcionari de carrera de l’especialitat d’Orientació Educativa que forme part de l’agrupació d’orientació de zona. Aquest nomenament serà realitzat per la inspecció educativa, que ho comunicarà a la direcció de tots dos centres.

  Enfront de casos excepcionals l’inspector o la inspectora de zona corresponent assumirà les tasques de supervisió, seguiment i assessorament del funcionari o funcionària en pràctiques. En aquests casos, l’avaluació de la persona aspirant es realitzarà, únicament, amb l’informe de la Inspecció d’Educació (annex III), i deixarà sense efecte els informes de la direcció del centre i el tutor o tutora.

  Si durant la fase de pràctiques es produeix alguna circumstància que impedisca el desenvolupament de la tutoria assignada, la persona titular de la direcció del centre nomenarà un altre tutor o tutora.

 3. De la persona tutor o tutora:

  El tutor o tutora valorarà l’aptitud per a la docència del funcionari o funcionària en pràctiques i efectuarà l’avaluació de les seues capacitats didàctiques. Així mateix, dins d’aquestes funcions, la formarà i assessorarà sobre els aspectes següents:
  Assessorament a l’aula.

  • Coordinació didàctica: curs i etapa.
  • Programació general anual.
  • Proposta pedagògica.
  • Participació en la comunitat educativa.
  • Procediments i criteris d’avaluació.
  • Elaboració de les programacions didàctiques, en funció de l’especialitat del personal docent en pràctiques.
  • Atenció a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, d’acord amb el model d’inclusió educativa.

  Els tutors o tutores hauran d’assistir, almenys, a dues sessions de classe mensuals de les que impartisquen les persones en pràctiques i, al mateix temps que observen el seu treball amb l’alumnat, les orientaran en tot el que els presente dificultat o requerisca una atenció especial.

  STEPV ja va advertir que aquesta mesura podria implicar greus problemes d’organització a aquelles persones tutores que tinguen més d’una persona en fase de pràctiques baix la seua tutela.

 4. Funcions de la direcció del centre

  Les funcions de la direcció del centre consistiran a assessorar i informar el funcionariat en pràctiques sobre els aspectes següents:

  • Projecte educatiu i concreció curricular.
  • Programació general anual, Pla d’actuació per a la millora i Memòria.
  • Reglament orgànic i funcional i Pla de convivència i Pla de contingència.
  • Funcionament dels òrgans de govern i de coordinació didàctica al centre.
  • Participació de la comunitat educativa.

  Amb aquesta finalitat, la direcció del centre planificarà i realitzarà, almenys, una reunió amb els funcionaris en pràctiques adscrits al seu centre fins al 31 d’octubre de 2021.

 5. Inspecció d’educació

  La Inspecció d’Educació participarà en l’avaluació de la fase de pràctiques del funcionariat en pràctiques amb les funcions específiques següents:

  • Informar, en sessió preferentment telemàtica, a les persones funcionàries en pràctiques, les persones tutores i les persones responsables de les direccions dels centres, assessorant sobre el procediment i els terminis.
  • Supervisar el compliment de les funcions i responsabilitats atribuïdes a les persones tutores i a la direcció dels centres en la present resolució.
  • En aquells casos en què l’informe emés per la persona tutora o la direcció del centre siga desfavorable, avaluar la pràctica docent de la persona aspirant i el seu treball en el centre educatiu.

  Sense perjudici d’això, davant qualsevol dubte fonamentat i justificat documentalment per qualsevol membre de la comunitat educativa sobre la pràctica docent o sobre el treball desenvolupat per la persona aspirant, davant qualsevol situació de queixa o denúncia que es formule contra ella, o a requeriment de la comissió qualificadora, la inspectora o inspector d’Educació emetrà l’informe a què es refereix l’annex III, que també serà entregat a la comissió qualificadora.

 6. Activitats de les persones aspirants

  Les activitats d’inserció al centre consistiran en l’exercici d’activitats tutelades pels tutors o tutores en relació amb la programació didàctica i l’avaluació de l’alumnat, així com en la informació sobre el funcionament del centre, amb especial atenció a la tutoria de l’alumnat i la gestió de l’aula, així com activitats de formació.

    
  • Activitats de formació:
           
   • Una acció formativa de la modalitat curs semipresencial. El curs tindrà una duració de 30 hores i serà comú per a tot el personal funcionari en pràctiques. El curs comptarà amb dues sessions presencials, la primera i l’última, la resta de sessions es farà en línia. El Servei de Gestió i Planificació de la Formació Permanent del Professorat inscriurà d’ofici per a la realització del curs el personal funcionari en pràctiques en el CEFIRE de referència del centre on ha obtingut destinació per al curs 2021/2022. No obstant això, el funcionariat en pràctiques podrà modificar aquesta circumstància i sol·licitar la inscripció per a la realització d’aquest curs en altres tres CEFIRE, amb indicació de l’ordre de preferència. ACONSEGUIT PER STEPV. Per a situacions excepcionals i degudament justificades, es realitzarà una segona edició del curs abans d’acabar el període lectiu del curs 2021/2022. La Subdirecció General de Formació del Professorat estudiarà els motius al·legats pel personal funcionari en pràctiques per a la seua admissió en aquesta segona edició del curs. ACONSEGUIT PER STEPV
   •        
   • Un mòdul de prevenció de riscos laborals a distància. El mòdul, que es realitzarà per a complir el que disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, tindrà una duració de 15 hores. La inscripció del personal funcionari en pràctiques a aquest mòdul es realitzarà d’ofici des del Servei de Gestió i Planificació de la Formació Permanent del Professorat. Per a poder realitzar la formació, es comunicarà a totes les persones participants la forma d’accés.
   •        
   • Elaboració d’un informe d’autoavaluació, en el qual reflectiran el treball realitzat durant el període de pràctiques, les dificultats que hagen trobat i els suports rebuts. Aquest informe serà entregat, en acabar la fase de pràctiques, a la comissió qualificadora d’acord amb el model d’informe que s’insereix com a annex V, a través d’OVIDOC.
   •        
   • Assistència a sessions docents del tutor o tutora designat. La direcció del centre, amb la col·laboració de la direcció d’estudis, facilitarà la coordinació necessària perquè les persones aspirants assistisquen, almenys, durant el període de pràctiques, a tres sessions completes de classe de les que impartisquen els tutors o tutores i, alhora que observen el seu treball amb l’alumnat.
   •            
 7. Avaluació persones aspirants

  L’avaluació de les persones aspirants serà efectuada per les comissions qualificadores sobre la base de:

  1. Compliment dels requisits següents:
         
   • Realització de les activitats formatives.
   •      
   • Haver obtingut l’avaluació d’apta en l’examen de vigilància de la salut.
   •      
   • Realització de l’informe d’autoavaluació. (Annex V).
   •  
  2. El resultat dels informes emesos per la direcció del centre, el tutor o tutora i, si escau, la Inspecció d’Educació.

  A la finalització de cadascun dels informes s’expressarà el seu resultat final de manera que només s’obtindrà una avaluació favorable quan la persona aspirant obtinga una valoració positiva en, almenys, dotze de les setze dimensions objecte de valoració. En cas que el resultat global de l’avaluació siga desfavorable s’hauran de detallar i justificar els motius en l’apartat d’observacions.
  El sentit de l’informe de la Inspecció d’Educació serà favorable quan el funcionariat en pràctiques obtinga una valoració positiva en, almenys, vint-i-quatre de les trenta-dues dimensions objecte de valoració. En cas que el resultat global de l’avaluació siga desfavorable, s’hauran de detallar i justificar els motius en l’apartat d’observacions.

  PROPOSTA DE STEPV. STEPV va celebrar que s’inclogueren descriptors d’aquest tipus per a l’avaluació de les persones en pràctiques i va instar a Conselleria a que els inclogueren en altres procediments com poden ser la regulació de l’avaluació de les oposicions.
  La qualificació de les persones funcionàries en pràctiques serà, «apta» si aquestes reuneixen tots els requisits i, almenys, dos dels informes emesos per la direcció del centre, per la persona tutora i, si és el cas, per la Inspecció d’Educació, són favorables. La qualificació de les persones funcionàries en pràctiques serà «no apta» en els següents casos:

  1. Quan la persona aspirant no haja complit amb algun dels dos requisits de l’apartat 1.a.
  2. Quan el resultat de dos dels informes emesos per la direcció del centre, per la persona tutora i, si és el cas, per la inspecció d’Educació, siguen desfavorables.

  En cas que la qualificació d’alguna persona siga de no apta, la comissió avaluadora haurà de remetre l’acta amb la motivació a la Subdirecció General de Personal Docent, i fer-ho immediatament i preferentment a la resta de documentació, per tal de dur a terme les actuacions pertinents en els procediments de gestió de personal docent que resulten afectats.
  Les persones aspirants que no superen la fase de pràctiques per haver sigut declarades no aptes podran incorporar-se amb les persones aspirants seleccionades del següent procediment selectiu i/o promoció que es convoque, per a repetir, per una sola vegada, la realització de la fase de pràctiques.

 8. Examen de vigilància de la salut

  El personal funcionari en pràctiques serà sotmés a un examen de vigilància de la salut en compliment del que estableix l’article 22 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, per tal de determinar la seua aptitud medicolaboral per a l’exercici de les funcions habitualment desenvolupades en el corresponent cos. A aquest efecte, l’òrgan competent en la prevenció de riscos laborals del sector docent no universitari citarà el funcionari o funcionària en pràctiques.

  Una vegada finalitzat l’examen de salut i abans del 30 de juny, excepte en casos justificats establits en la base onze (ampliació de les pràctiques), aquest òrgan emetrà un informe on s’avalue l’aptitud medicolaboral, i s’expressarà per a això en els termes d’apta o no apta. En cas de declarar-se no apta alguna persona aspirant, s’adjuntarà la motivació.

  IMPORTANT. Les persones que no obtinguen l’esmentada aptitud medicolaboral com a conseqüència de l’examen de vigilància de la salut o es neguen a la seua realització, perdran tots els drets adquirits fins a aquest moment, i no podran ser nomenats funcionari o funcionària de carrera.

 9. Duració de la fase de pràctiques

  Amb data 31 de març de 2022 es donaran per finalitzades les pràctiques, a l’efecte d’avaluació, per a aquells docents que hagen prestat serveis durant un període de sis mesos, comptats a partir de la seua incorporació al centre.
  En cas que el personal funcionari es trobe en situació de permís per maternitat, paternitat, adopció o acolliment, risc d’embaràs o accident laboral, aquest període de pràctiques podrà tindre, com a mínim, una duració de tres mesos, que haurà de ser de docència efectiva dins del període lectiu del mateix curs escolar, fins al 31 juliol, en la destinació que se’ls haja adjudicat.
  De la mateixa manera, per a aquelles persones que es troben en situació d’incapacitat laboral transitòria a causa de tindre diagnosticada una malaltia greu, aquest període de pràctiques podrà tindre, com a mínim, una duració de tres mesos. La persona interessada haurà de sol·licitar la reducció de la duració de la fase de pràctiques a la Direcció General de Personal Docent aportant la documentació que acredite aquesta situació. A aquest efecte, la malaltia haurà de ser una de les contemplades en el Reial decret 1148/2011, de 29 de gener, per a l’aplicació i desenvolupament, en el Sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu (BOE 182, 30.07.2011). Així mateix, es tindrà en compte qualsevol altra malaltia la gravetat de la qual siga similar a les contemplades en aquest reial decret, prestant especial interés a les malalties rares.
  NOVETAT A PROPOSTA DE STEPV.
  ATENCIÓ: Totes les persones que estiguen en qualsevol de les situacions anteriors, les quals donen dret a una reducció a tres mesos, hauran de fer la corresponent sol·licitud a la DG Personal via telemàtica, mitjançant el tràmit Z i adjuntant la documentació acreditativa de la situació al·legada.

  Les comissions disposaran fins al 20 de maig de 2022, excepte en els casos justificats establits en la base onze (ampliació de les pràctiques), per a remetre a la Subdirecció General de Personal Docent els expedients electrònics amb l’acta final i l’informe complementari, si n’hi ha, de les persones aspirants avaluades fins a l’esmentada data.

 10. Ampliació de la duració de la fase de pràctiques

  El personal funcionari en pràctiques que, a 31 de març de 2022, haja prestat serveis per temps inferior a sis mesos, o tres mesos en els casos especificats anteriorment, haurà de completar aquest període, fins al 31 de juliol de 2022.
  PROPOSTA DE STEPV
  Aquest personal haurà de sol·licitar l’ampliació del termini pel temps necessari per a completar els sis mesos exigits o tres mesos en els casos especificats en el punt tres de la base deu (permís per maternitat, paternitat, adopció o acolliment, risc d’embaràs o accident laboral), dins del mateix curs escolar, a través de l’OVIDOC abans del 31 de març de 2022.

 11. Ajornament de la fase de pràctiques

  Les persones aspirants que amb l’ampliació del termini previst en l’apartat anterior, no puguen completar el mínim de sis mesos de serveis efectius, o més de tres mesos en el cas establit en la base deu, hauran de presentar, a través de l’OVIDOC i abans del 30 d’abril de 2020, una sol·licitud d’ajornament per a la realització de les pràctiques durant el curs següent 2022/2023. La direcció general resoldrà expressament sobre la sol·licitud d’ajornament, la qual podrà ser autoritzada una sola vegada.

  STEPV només recomana aquesta opció si en cap cas poden fer les pràctiques demanant una ampliació per realitzar-les durant el curs 22/23. Si alguna persona es troba en aquesta situació, seria convenient que contacte amb el sindicat per rebre un assessorament individualitzat.

 12. Aprovació de l’expedient del procediment selectiu i nomenament com a funcionaris de carrera

  Una vegada conclosa la fase de pràctiques i comprovat que totes les persones aspirants reuneixen els requisits generals i específics, la Direcció General de Personal Docent aprovarà l’expedient del concurs oposició, que es farà públic en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i elevarà al Ministeri d’Educació i Formació Professional la proposta de nomenament com a personal funcionari de carrera, amb efectes del dia de començament del curs escolar següent al qual siguen declarades aptes en la fase de pràctiques (1 Setembre 2021).
  TERMINIS

  ACTUACIÓ RESPONSABLE TERMINI
  Designació persona Tutora Direcció del centre Fins al 30 de novembre de 2021
  Reunió assessorament al centre Direcció del centre Fins al 30 de novembre de 2021
  Presentació de l’informe final Persona candidata Del 16 al 27 de març de 2022
  Avaluació de la persona funcionària en pràctiques Persona tutora i direcció del centre Del 1 al 15 de abril de 2022
  Avaluació de la funció docent i valoració de la persona candidata Inspecció d’educació Fins al 30 d’abril de 2022
  Avaluació dels candidats i remissió de l’expedient a la Subdirecció General de Personal Docent Comissió avaluadora Fins al 20 de maig de 2022
  Sol·licitud ampliació duració fase de pràctiques Persona implicada (OVIDOC) Fins al 31 de març de 2022
  Sol·licitud ajornament fase de pràctiques Persona implicada (OVIDOC) Fins al 30 d’abril de 2022
  Examen de vigilància de la salut Òrgan competent en la prevenció de riscos laborals Abans del 30 de juny de 2022

   

 13. Preguntes Freqüents:

  Cobrarem els triennis i sexennis com a funcionaris en pràctiques?
  STEPV sempre ha reclamat que les persones funcionàries en pràctiques continuaren cobrant tots els complements que tingueren reconeguts. Amb la publicació de la llei 4/2021 de la funció pública Valenciana, quedava registrat aquest dret. Tot i això, degut a la manca de desenvolupament normatiu, avui encara no és possible aquest pagament. Des de STEPV vam reclamar que fora la Conselleria la que regulara aquest desenvolupament, proposta a la qual la Conselleria va accedir. És per això que en aquests moments estem a l’aguait que la Conselleria d’Educació regule el cobrament dels complements per part del professorat en pràctiques i continuarem pressionant perquè redacte el decret de desenvolupament perquè s’abone tan prompte com siga possible.

  Si estic gaudint d’una reducció de jornada, em pot influir per aprovar el període de pràctiques?
  Si la persona funcionària en pràctiques té reconeguda una reducció de la jornada laboral, no influirà en la superació de la fase de pràctiques, i podrà ser avaluada mentre desenvolupe les seues tasques al centre educatiu.

  Si estic en situació de maternitat, però no puc complir els sis mesos dins del termini previst, tinc dret a la reducció a tres mesos?
  Sí; les persones que per qualsevol situació (llicència o baixa per risc d’embaràs, per IT derivada de molèsties per l’embaràs…) no hagen pogut complir amb el temps determinat (6 mesos), hauran de demanar una ampliació del termini de pràctiques i en el moment del part, una reducció del termini.

 14. EMBARÀS I PERMÍS MATERNITAT

  STEPV fara una atenció individualitzada i seguiment personalitzat a les dones que es troben embarassades o de permís maternal per tal de poder superar la fase de pràctiques al curs 21/22 igual que la resta de persones en pràctiques.

 15. INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE EL CONCURS DE TRASLLATS

  La participació de les persones seleccionades i que es troben realitzant les pràctiques durant el curs 20/21 és de caràcter obligatori i participaran del procediment amb zero punts, ordenats segons apareixen als llistats de persones seleccionades. A la fase de petició de centres hauran de sol·licitar l’especialitat per la qual es van presentar al procediment. Una vegada resolt el concurs de trasllats les persones participants obtindran una destinació definitiva o quedaran en situació de provisional.

 16. REIVINDICACIONS STEPV A LA FASE DE PRÀCTIQUES  

  Cobrament dels triennis i sexennis durant la fase de pràctiques, per al professorat que li corresponga.
  Que el professorat interí no haja de fer fase de pràctiques, i que l’avaluació de les seues funcions docents com a interí li exonere d’aquest requisit.
  Que el professorat tinga garantit que se li respectarà el CEFIRE triat per a poder realitzar el curs de formació presencial de 30 hores per poder conciliar amb la vida familiar.

  INFORMACIÓ I CONTACTE
  Per a qualsevol consulta o petició d’informació sobre la formació en el període de pràctiques cal dirigir-se al correu .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)

Top