Desplaçaments i supressions 2022

Actualitzat el 19 juliol 2022 / 10:48 h


 1. Normativa i conceptes bàsics

  Publicada al DOGV la convocatòria d’adjudicació per a persones suprimides i desplaçades:
  RESOLUCIÓ de 24 de juny de 2022, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un procediment d’adjudicació de destinació provisional o definitiva per al curs 2022/2023 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de mestres, de catedràtics i professors d’Ensenyament Secundari, de catedràtics i professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d’Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny, que tinga la condició de personal suprimit o desplaçat.
  Conceptes que hem de tindre clars:

  • SUPRESSIONS Una persona és suprimida quan ha perdut definitivament el seu lloc de treball i té, per tant, que participar de manera forçosa al concurs de trasllats. Açò pot ocórrer si:
   • N’hi ha hagut supressions d’unitats a l’arranjament escolar (cos de Mestres).
   • Perdem la plaça que ocupem per un recurs (per exemple, si realment no ens corresponia en el concurs de trasllats perquè altra persona tenia més puntuació i ha reclamat).
   • En cas de no tindre horari al nostre centre i preferim la supressió al desplaçament (NOMÉS cos de Secundària, FP, EOI i Ensenyaments Artístics).

   La participació obligatòria en el concurs de trasllats per a les persones suprimides té una sèrie de particularitats associades a aquesta situació. No oblideu consultar-nos quan s’encete el procediment.

  • DESPLAÇAMENTS
   Una persona està desplaçada quan no pot ocupar, de manera provisional, la seua destinació definitiva. És important destacar que el lloc continua existint i si les circumstàncies canvien, es podrà reactivar el lloc i podrem tornar a ocupar-lo. No hi ha obligatorietat de participar al concurs de trasllats.

   • Cos de Mestres: determinació del nostre lloc de treball en “No Funcionament” a l’arranjament escolar, en el moment de la publicació de l’arranjament definitiu o pels últims ajustos que es fan des de plantilles un cop tancada la matrícula de l’alumnat.
   • Cos de Secundària, FP, EOI i Ensenyaments Artístics: quan no hi ha hores suficients per completar-li l’horari per al curs 2022/23.

   Quan el lloc acumula tres cursos en situació de no funcionament consecutius, passa a suprimir-se, i en eixe moment la persona adquirirà la condició de suprimida.

   

 2. Les supressions i els desplaçaments en el cos de Mestres

  A l’hora d’establir un desplaçament o supressió, primer s’ha de fer una roda voluntària, per veure si alguna persona decideix desplaçar-se voluntàriament. Si hi ha més d’una persona que es presenta voluntària es donarà prioritat atenent als criteris de més avall però en ordre invers.

  Si no n’hi ha cap persona voluntària, l’ordre forçós està establert pel RD 1364/2010 i és el següent:

  1. Menys antiguitat ininterrompuda, amb destí definitiu, en el centre.
  2. Menys temps de serveis efectius com personal funcionari de carrera del cos de Mestres.
  3. Any més recent d’ingrés al cos.
  4. Menys puntuació obtinguda en el procediment selectiu a través del qual va ingressar en el cos.

   

 3. Les supressions i els desplaçaments en la resta de Cossos docents

  A l’hora d’establir un desplaçament o supressió, primer s’ha de fer una roda voluntària, per veure si alguna persona decideix desplaçar-se voluntàriament. Si hi ha més d’una persona que es presenta voluntària es donarà prioritat atenent als criteris de més avall però en ordre invers.
  Si no n’hi ha cap persona voluntària, l’ordre forçós està establert pel RD 1364/2010 i és el següent:

  1. Menys temps de serveis efectius com personal funcionari de carrera del cos al que pertany. Menys antiguitat ininterrompuda, amb destí definitiu, en les places.
  2. Any més recent d’ingrés al cos.
  3. No pertànyer, en el seu cas, al cos de Catedràtics.
  4. Menys puntuació obtinguda en el procediment selectiu a través del qual va ingressar en el cos.
 4. Participació, terminis, places

  Qui pot participar?

  Persones funcionàries de carrera que hagen adquirit la condició de suprimides o desplaçades. Amb anterioritat a l’inici de la petició telemàtica, es publicarà la relació provisional de persones participants amb l’ordre corresponent.
  A partir de l’endemà de la publicació de la relació provisional, s’obrirà un període de dos dies hàbils per a presentar reclamacions telemàtiques a través de la URL https://ovidoc.edu.gva.es.
  Resoltes les reclamacions, es publicarà la relació definitiva de participants amb l’ordre corresponent.

   

  Com es participa?

  Participarà en el procediment telemàtic d’adjudicació de destinació definitiva o provisional el personal funcionari de carrera que tinga la condició de suprimit o desplaçat.
  La presentació de sol·licituds s’efectuarà mitjançant sistema telemàtic, a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (Enllaç)
  La presentació per mitjans telemàtics de la sol·licitud de participació s’efectuarà per mitjà del codi d’usuari i contrasenya que s’establisquen en l’aplicació. No s’admetrà la presentació de la sol·licitud en cap registre físic.
  Si no participa en aquest procediment d’adjudicació, al personal suprimit i desplaçat l’Administració educativa li adjudicarà, d’ofici, una destinació provisional anual, en l’àmbit de la província on radica el centre des del qual va ser suprimit o desplaçat. Si això no fora possible, se li adjudicarà d’ofici un lloc provisional anual en un centre docent públic del País Valencià. No obstant això, l’adjudicació d’ofici no podrà realitzar-se respecte de les habilitacions transitòries que tinga reconegudes la persona interessada.
  Si es confirmara en termini i forma més d’una sol·licitud de peticions, només es tindrà en compte l’última confirmada. Únicament s’admetran a tràmit les sol·licituds confirmades fins a les 10 hores del dia assenyalat en la web com a data final del termini de presentació d’instàncies.

   

  A quines places es pot optar?
  Les persones suprimides o desplaçades podran seleccionar els llocs oferits per a impartir matèries de les especialitats de les quals siguen titulars o les habilitacions transitòries que tinguen reconegudes, així com els llocs d’àmbit als quals la seua especialitat estiga vinculada.

   

  Termini

  El termini de presentació de sol·licituds seran els dies 22 i 23 de juliol en la pàgina web de la Conselleria d’Educació. Si es confirma dins del termini més d’una sol·licitud de peticions, només es tindrà en compte l’última confirmada. Únicament s’admetran a tràmit les sol·licituds confirmades telemàticament a l’Administració educativa fins a la finalització del termini.
  Cal estar atents a les novetats d’aquesta pàgina. STEPV enviarà notificacions a l’afiliació mitjançant els canals habituals.

   

  Participants
  Abans de l’inici de la petició telemàtica de destinacions, es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d’Educació la relació provisional de persones participants amb l’ordre corresponent. A partir de l’endemà de la publicació de la relació provisional, s’obrirà un període de dos dies hàbils (19 i 20 de juliol) per a presentar reclamacions telemàtiques. El 21 de juliol es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, la relació definitiva de persones participants amb l’ordre corresponent.

   

  Vacants
  Abans de l’inici de la petició telemàtica de destinacions, es publicarà en la pàgina web de la Conselleria la llista de llocs existents en els diferents centres.

   

  Criteris d’ordenació per a l’adjudicació definitiva

  Les persones participants d’aquest procediment podran obtindre la recol·locació amb destinació definitiva si hi ha vacant en el centre on ha sigut suprimides i si estan en possessió de l’especialitat del lloc o està habilitat per a l’àmbit del lloc corresponent, siga o no de la mateixa especialitat o àmbit per la qual haja perdut amb caràcter definitiu la seua destinació. Aquest dret s’exercirà en concurrència amb el personal suprimit del mateix centre d’anys anteriors. La preferència en la recol·locació estarà determinada per l’any més antic de supressió i, dins d’aquest, pels següents criteris, que s’aplicaran successivament:

  • En el cas del cos de mestres:
   1. Major antiguitat amb destinació definitiva ininterrompuda en el centre.
   2. Major temps de serveis efectius com a personal funcionari de carrera en el cos de mestres.
   3. L’any més antic d’ingrés i, dins d’aquest, la major puntuació obtinguda en el procediment selectiu a través del qual es va ingressar en el cos.

    

  • Per a la resta dels cossos docents:

   1. Major nombre d’anys de serveis efectius com a personal funcionari de carrera en el cos corresponent.
   2. Major antiguitat amb destinació definitiva ininterrompuda en la plaça.
   3. Any més antic d’ingrés en el cos.
   4. Pertinença al corresponent cos de catedràtics.
   5. Major puntuació obtinguda en el procediment selectiu d’ingrés en el cos.

    

   

  Reincorporació al centre origen del desplaçament

  Les destinacions adjudicades en la resolució d’aquesta convocatòria seran irrenunciables. No obstant això, la situació del personal suprimit o desplaçat es revisarà abans de l’inici de les activitats escolars.
  En el cas que, a conseqüència de la configuració de la plantilla definitiva del centre, sorgira una vacant en el centre de l’especialitat o de les especialitats de les quals siga titular, lloc d’àmbit al qual la seua especialitat estiga vinculada o de les habilitacions transitòries que tinguera reconegudes, la persona afectada podrà retornar al seu centre de destinació sempre que així ho faça constar en l’acta de la reunió que se celebre en el centre educatiu a fi de determinar quin professorat pot resultar afectat per falta d’horari, i quedarà sense efecte la destinació provisional adjudicada.

   

 5. Preguntes freqüents

  Si he estat desplaçat, quan tornaré al centre? Podràs tornar al teu centre quan hi haja hores de docència suficients, es produisca una jubilació o s’habilite un nou lloc de la teua especialitat o d’aquelles que tingues reconegudes.

  Hi ha alguna diferència si et presentes de forma voluntària per les supressions o desplaçaments? No, independentment de si adquireixes la condició de persona suprimida o desplaçada en la roda voluntària o d’ofici, el procediment serà el mateix.

  Quant de temps puc estar en situació de supressió o desplaçament? Les persones suprimides no tenen límit de temps, poden estar així els anys necessaris fins que obtinguen una altra plaça definitiva (sempre que exercisquen el seu dret preferent al concurs de trasllats). Les persones desplaçades adquiriran la condició de suprimides en passar 3 anys del primer desplaçament.

  Si m’han desplaçat, puc participar del concurs de trasllats? Sí, pots participar al concurs de trasllats de forma voluntària, ja que no has perdut la teua plaça definitiva. En canvi, les persones suprimides tenen l’obligació de participar al concurs de trasllats.

Top