Desplaçaments i supressions

Actualitzat el 11 juliol 2024 / 15:30 h


 1. Conceptes que hem de tindre clars

  Supressions
  Una persona és suprimida quan ha perdut definitivament el seu lloc de treball. Açò pot ocòrrer si:

  • n’hi ha hagut supressions d’unitats a l’arranjament escolar (cos de mestres).
  • perdem la plaça que ocupem per un recurs (per exemple, si realment no ens corresponia en el concurs de trasllats perquè altra persona tenia més puntuació i ha reclamat)
  • en cas de no tindre horari al nostre centre i preferim la supressió al desplaçament (NOMÉS cos de Secundària, FP, EOI i Ensenyaments Artístics)

  Desplaçaments
  Una persona està desplaçada:

  • En el cos de Secundària, FP, EOI i Ensenyaments Artístics: quan no hi ha hores suficients per completar-li l’horari per al curs següent.
  • En el cos de mestres: si es posa en no funcionament una unitat per manca de matrícula.

  En els desplaçaments no hi ha una pèrdua definitiva de la plaça, ja que és possible que el curs següent sí que hi haja hores per a nosaltres o es torne a habilitar la unitat i no siga necessari el desplaçament.

  En els cossos de secundària, cal saber que les hores que corresponen a una especialitat inclouen les que tinguen assignades en programes i les de dedicació a cap de departament.

   

 2. Criteris per desplaçaments i supressions

  Els criteris són diferents segons el cos i estan establerts per la disposició addicional segona del RD 1364/2010, pel qual es regula el funcionament del concurs general de trasllats (esmentat també a l’article 5 del Decret 108/2012, pel qual es regulen les supressions i desplaçaments). Cal que diferenciem entre els criteris a efectes de desplaçament o supressió i els criteris de tria d’horari o tutoria dins de cada centre. L’ordre de la tria d’horari o tutoria ve determinat per les instruccions d’inici de curs i és:

  • per al cos de mestres, tenint en compte els criteris establerts pel claustre, les tutories venen assignades la direcció del centre
  • per a la resta de cossos: dins de cada departament, la prelació consisteix en pertànyer al cos de catedràtics, antiguitat en el cos, ordre d’oposició.

  1. Cos de Mestres
  A l’hora d’establir una supressió o desplaçament, primer s’ha de fer una roda voluntària, per veure si alguna persona decideix ser suprimida voluntàriament. Si no hi ha ningú, l’ordre forçós està establert pel RD 1364/2010 i és el següent:

  1. Menys antiguitat ininterrompuda, amb destí definitiu, en el centre
  2. Menys temps de serveis efectius com personal funcionari de carrera del Cos de Mestres
  3. Any més recent d’ingrés al cos
  4. Menys puntuació obtinguda en el procediment selectiu a través del qual va ingressar en el cos

  Cal dir que els criteris de supressió o desplaçament en la roda voluntària són els que acabem de descriure però al revés.

  2. Resta de Cossos docents
  A l’hora d’establir un desplaçament o supressió, primer s’ha de fer una roda voluntària, per veure si alguna persona decideix desplaçar-se voluntàriament. Si no n’hi ha ningú, l’ordre forçós està establert pel RD 1364/2010 i és el següent:

  1. Menys temps de serveis efectius com personal funcionari de carrera del Cos al que pertany
  2. Menys antiguitat ininterrompuda, amb destí definitiu, en les places
  3. Any més recent d’ingrés al cos
  4. No pertànyer, en el seu cas, al Cos de Catedràtics
  5. Menys puntuació obtinguda en el procediment selectiu a través del qual va ingressar en el cos.

  Cal dir que els criteris de supressió o desplaçament en la roda voluntària són els que acabem de descriure però al revés.

 3. Les supressions i els desplaçaments en el Cos de Mestres

  A l’hora d’establir una supressió o desplaçament, primer s’ha de fer una roda voluntària, per veure si alguna persona decideix ser suprimida voluntàriament. Si no hi ha ningú, l’ordre forçós està establert pel RD 1364/2010 i és el següent:

  • Menys antiguitat ininterrompuda, amb destí definitiu, en el centre
  • Menys temps de serveis efectius com personal funcionari de carrera del Cos de Mestres
  • Any més recent d’ingrés al cos
  • Menys puntuació obtinguda en el procediment selectiu a través del qual va ingressar en el cos

  Cal dir que els criteris de supressió o desplaçament en la roda voluntària són els que acabem de descriure però al revés.

 4. Les supressions i els desplaçaments en la resta de Cossos docents

  A l’hora d’establir un desplaçament o supressió, primer s’ha de fer una roda voluntària, per veure si alguna persona decideix desplaçar-se voluntàriament. Si no n’hi ha ningú, l’ordre forçós està establert pel RD 1364/2010 i és el següent:

  • Menys temps de serveis efectius com personal funcionari de carrera del Cos al que pertany
  • Menys antiguitat ininterrompuda, amb destí definitiu, en les places
  • Any més recent d’ingrés al cos
  • No pertànyer, en el seu cas, al Cos de Catedràtics
  • Menys puntuació obtinguda en el procediment selectiu a través del qual va ingressar en el cos.

  Cal dir que els criteris de supressió o desplaçament en la roda voluntària són els que acabem de descriure però al revés.

  Evitar el desplaçament completant horari (NOMÉS Secundària, FP i Ensenyaments de Règim Especial)

  La normativa estableix la possibilitat de poder completar horari amb la nostra o altres matèries en el propi centre, o en altres centres de la localitat o localitats limítrofs. La coordinació entre centres i localitats diferents l’ha de fer la inspecció educativa.
Les altres matèries, assignatures o mòduls amb què podem completar horari estaran determinades per altres especialitats que tinguem reconegudes, per habilitacions transitòries (regides, entre d’altres, per la normativa de concertada), i per àmbits (en els dos primers cursos de l’ESO). A més, poden haver places que estiguen adscrites a àmbits, i no a especialitats concretes.

  Mestres d’ESO: particularitats

  La legislació determina que el professorat del cos de mestres que té plaça definitiva en els dos primers cursos de l’ESO en un IES ha de tindre garantit un lloc en un IES de manera indeterminada. Per tant, la normativa de desplaçaments i supressions i les instruccions d’inici de curs han d’assegurar la seua permanència en la mesura d’allò possible:

  • Si hi ha menys de 5 hores disponibles de l’especialitat per la que es té la plaça, el/la mestre/a quedarà suprimit/da, anant directament a l’acte d’adjudicacions específic de juliol, i sense poder completar horari ni al centre ni a altres centres de la localitat o localitats limítrofs
  • Si hi ha entre 6 i 12 hores, no s’efectuarà cap supressió, i es completarà l’horari fins les 20 hores lectives amb altres assignatures de primer cicle de l’ESO per a les que tinguen habilitació, o altres activitats
  • En el cas que, si hi ha manca d’horari en un departament, s’haja de decidir entre el desplaçament d’un/a docent del cos de Mestres o d’un/a docent de Secundària la prioritat per quedar-se al centre la té la persona del cos de mestres.
  • En el cas que únicament concorreguen docents del cos de Mestres de cara a la supressió, la prioritat vindrà determinada pels criteris del RD 1364/2010 que hem detallat abans

  Repartiment de les restes horàries

  Si a un departament hi ha restes horàries de menys de 12 hores (recordem que amb 12 hores no es pot desplaçar a una persona amb plaça definitiva) que no poden ser cobertes pel professorat definitiu del departament, queden a disposició del professorat definitiu del centre que no tinga horari complet, tenint en compte les següents premises:

  • Els/Les mestres d’ESO tenen preferència a l’hora de triar hores dels dos primers cursos de les assignatures per les que tinguen habilitació.
  • El professorat de secundària, FP i ERE podrà habilitar-se transitòriament per donar altres assignatures (vegeu apartat 4.4.),
  • Als dos primers cursos de l’ESO, les assignatures es poden agrupar en àmbits als quals podrà accedir professorat de diversos departaments (vegeu apartat 4.5.)
  • En cas de concurrència de diferents persones de cara a completar horari, s’utilitzaran els criteris del RD 1364/2010, sempre recordant que mestres en ESO tenen preferència a cobrir hores dels dos primers cursos de l’etapa.

  Habilitació transitòria
  Ens podrem habilitar transitòriament per poder impartir altres assignatures si disposem de la formació inicial (universitària) corresponent. La Conselleria publicà una ordre específica sobre habilitacions, l’Ordre 75/2013, que pots cosultar ací:
  www.docv.gva.es/datos/2013/07/09/pdf/2013_7250.pdf

  Altra normativa útil sobre el tema és la següent:

  • Les condicions de formació inicial del RD 860/2010, de 2 de juliol
  • Disposar de les titulacions declarades equivalents en el RD 276/2007, de 23 de febrer
  • Tindre les condicions de formació establertes en cada títol de formació Professional per impartir la docència en els diferents mòduls (cal comprovar el currículum de cada cicle)

  Per tal d’habilitar-nos, hem de realitzar el tràmit en la Direcció Territorial d’Educació corresponent al nostre centre, tot adjuntant una fotocòpia compulsada del títol acadèmic oficial que al·leguem i, si escau, de la certificació acadèmica. Amb l’informe previ del Servei d’Inspecció Educativa, la direcció territorial dictarà resolució individualitzada, contra la qual es pot presentar un recurs d’alçada si no hi estem d’acord, en el termini d’un mes des de la notificació. Aquesta habilitació transitòria no es podrà utilitzar de cara al concurs general de trasllats.

  Àmbits i Places d’Àmbit
  Hi ha dos conceptes a tindre en compte: un és la possibilitat de completar horari amb una cua d’una especialitat que no és la nostra però que entra dins del nostre àmbit, i un altre és la catalogació d’una plaça d’àmbit, que pot ser ocupada per persones d’especialitats diferents.

  1. El primer, completar horari amb hores del nostre àmbit, és una opció que es realitza internament al centre per evitar el desplaçament. La normativa aplicable és l’Ordre 46/2011 que regula la transició des de l’etapa de primària a secundària, que estableix els següents àmbits per als dos primers anys de l’ESO:
   • àmbit sociolingüístic, que inclou, al menys, les matèries de Castellà, Valencià, Ciències Socials, Geografia i Història, Taller de llengua (tant de castellà com de valencia), i Educació per la ciutadania
   •      
   • àmbit científico-tècnic, que inclou, al menys, Matemàtiques, Ciències de la Natura i, en el primer curs només, Tecnologia
  2. A banda d’aquesta possibilitat interna de completar horari, al País Valencià tenim una normativa per la qual es poden catalogar i habilitar llocs de treball d’àmbit, l’Ordre 67/2013, de 25 de juny (DOCV 27/06/2013). Aquestes places estan configurades, en principi, amb cues horàries de diferents departaments i no estan adscrites a un departament concret: per tant, el professorat que hi pot accedir pertany a especialitats diferents i haurà d’impartir diverses matèries necessàriament. Les places d’àmbit es podran cobrir mitjançant adjudicacions i, també, concurs de trasllats. Hi ha dos àmbits:

   • àmbit sociolingüístic, al qual poden accedir les especialitats següents: Filosofia, Geografia i Història, Grec, Llatí, Llengua Castellana i Literatura, Valencià, Francés, Anglés, Alemany i Italià.
   •      
   • àmbit científic, al qual poden accedir les especialitats següents: Biologia i Geologia, Física i Química, Informàtica, Matemàtiques i Tecnologia.

  Què passa si no puc completar horari?
  De manera voluntària, si no podem completar horari ni al nostre centre, ni a altres centres de la localitat, ni a centres de localitats limítrofs:

  • podem optar per ser “desplaçat/da”, o
  •  
  • podem optar per “suprimit/da”

  Cal tindre en compte que no és el mateix ser desplaçat/da o suprimit/da, perquè no és el mateix perdre temporalment o definitivament la teua plaça. Tampoc no és el mateix estar suprimit/da o desplaçat/da de cara a les adjudicacions provisionals de juliol o de cara al pròxim concurs de trasllats. Però si no volem ni desplaçar-nos ni suprimir-nos, podem optar per quedar-nos al nostre centre, amb la jornada reduïda a les hores lectives que ens queden disponibles (i les complementàries proporcionals), obtenint també una reducció salarial i cotitzant menys de cara a la jubilació.

  Què és millor: suprimir-me o desplaçar-me?
  Supressió o desplaçament? Aqueixa és la qüestió! El sindicat no pot fer cap recomanació general sobre una qüestió tan delicada, però sí que us explicarem amb detall en quines condicions quedem en cadascuna de les opcions perquè tingueu més informació per poder triar d’acord amb els vostres interessos. Vegeu apartat 5.

 5. Quines conseqüències té la supressió/ desplaçament?

  Primer que res, cal considerar si tenim la plaça en el centre o localitat on volem estar o si no volem estar en el centre o localitat on tenim la definitiva. Açò és important de cara a les condicions en què quedem ja que, per exemple, no anem a necessitar el dret preferent a una localitat on no volem estar. Cal tindre en compte que no és el mateix una supressió que un desplaçament. En la supressió es perd la destinació definitiva, en el desplaçament la mantenim (de moment) encara que per al curs següent no podrem estar en el centre per falta d’horari o de matrícula. Així doncs, si estàs suprimida, a les adjudicacions específiques de professorat desplaçat o suprimit de juliol pots obtindre un nou destí definitiu al teu propi centre si hi ha alguna vacant de catàleg disponible per alguna altra especialitat que tingues. Aquest supòsit és molt freqüent en el Cos de Mestres (ja que aquest professorat normalment té més d’una habilitació), però en la resta de cossos no ho és tant. Açò és el que la normativa defineix com “recol·locació definitiva en el propi centre” (article 6 del Decret). A més, si aquesta recol·locació definitiva en juliol no fóra possible (perquè no hi ha plaça o no la volem), en el proper concurs de trasllats tenim dret preferent a “centre”, o “localitat o zona” (nosaltres triem quin àmbit geogràfic preferim). Mentre exercim aquest dret preferent, l’administració no ens pot adjudicar un destí definitiu fora del nostre dret preferent i, a més, podrem triar places fora del dret preferent de manera voluntària.

  En l’acte de juliol, el professorat suprimit tria plaça abans que el desplaçat però, això sí, es pot tindre una adjudicació forçosa a nivell de país si no agafem cap plaça voluntàriament (cosa que és molt poc probable). A més, el nostre barem d’antiguitat en el centre serà com si no ens haguérem mogut del centre anterior al de la supressió, la qual cosa pot representar un augment considerable de puntuació en tots els casos excepte en aquelles persones que són suprimides de la primera destinació definitiva.

  El professorat desplaçat té menys drets de cara a obtindre una nova destinació definitiva, ja que no cap la possibilitat de recol·locar-se definitivament al propi centre en l’adjudicació de juliol, i el dret preferent només s’adquireix després de 3 anys consecutius com a desplaçat. A més, si tenim la definitiva en un lloc on no volem estar, no hem d’utilitzar aquest dret preferent, ja que ens poden tornar a adjudicar un destí a un lloc que no ens interessa. Per altra banda, de cara a les adjudicacions de juliol, només ens poden donar forçosament a província i no a país.

 6. Actes d’adjudicacions de juliol

  Prèviament a l’acte d’adjudicació, el centre ha de convocar una reunió per a tractar les persones que es desplacen o suprimeixen. Si no hi ha acord, s’apliquen els criteris de prioritat descrits en aquesta guia. Cal tindre en compte aquest article de la resolució de desplaçaments o supressions, si una vegada adjudicades les places es generara una vacant en el centre: “En el cas que, a conseqüència de la configuració de la plantilla definitiva del centre, sorgira una vacant en el centre de l’especialitat o de les especialitats de les quals siga titular, del lloc d’àmbit amb el qual estiga vinculada la seua especialitat o de les habilitacions transitòries que tinga reconegudes, la persona afectada podrà retornar al seu centre de destinació, quan així ho faça constar en l’acta de la reunió que se celebre en el centre educatiu a fi de determinar quin professorat pot resultar afectat per falta d’horari, i la destinació provisional adjudicada quedarà sense efecte”.

  En el mes de juliol es convoca l’acte telemàtic d’adjudicació de places, des d’aquest enllaç. Podrem triar una plaça en el nostre centre on ens han suprimit o desplaçat, en cas de vacant, o també a altres centres. Amb anterioritat a l’acte, es publicarà la llista provisional de persones participants amb l’orde corresponent i el termini de sol·licitud de les peticions.

  A partir de l’endemà de la publicació de la llista provisional, s’obrirà un període de dos dies hàbils per a presentar reclamacions telemàtiques mitjançant la plataforma OVIDOC. Posteriorment, es publicarà, la llista definitiva de participants amb l’orde corresponent.

  Vacants
  Abans de l’inici de la petició telemàtica de destinacions, es publicarà, en la pàgina web de la Conselleria, la llista de vacants.

  Quin és l’ordre de les adjudicacions de juliol?
  Recordem que el professorat suprimit té preferència sobre el desplaçat i triarà abans. L’ordre és el següent:

  • Professorat SUPRIMIT:
   1. Any supressió
   2.      
   3. Pertànyer al Cos de Catedràtics/ques
   4.      
   5. Antiguitat en el cos
  • Professorat DESPLAÇAT:

   1. Pertànyer al Cos de Catedràtics/ques
   2.      
   3. Antiguitat en el cos

  Dins de l’antiguitat en el cos, el professorat s’ordena per nota d’oposició.

  Quin és el procés de les adjudicacions de juliol?
  De manera VOLUNTÀRIA: podem triar vacant de les nostres especialitats, àmbits o habilitacions transitòries en LOCALITAT, PROVÍNCIA o PAÍS

  • De manera FORÇOSA: ens poden adjudicar vacant depenent de si som
   1. Desplaçats/des: LOCALITAT o PROVÍNCIA en les nostres especialitats
   2.      
   3. Suprimits/des: LOCALITAT, PROVÍNCIA o PAÍS en les nostres especialitats

  Com veieu, les habilitacions transitòries i els àmbits només s’utilitzen en el cas d’adjudicació voluntària i no mai en la forçosa.

  I si no participe en els actes d’adjudicació?

  En cas de no participar en els actes d’adjudicació, l’administració t’adjudicarà d’ofici en la província d’origen o en el País Valencià.

 7. Guia de desplaçaments i supressions 2024 en PDF

  Descarrega’t aquesta guia en PDF.

Top