Què faig després de les adjudicacions?

Petita guia per als passos a seguir, tant si t'han adjudicat com si no.

Adjudicacions

Adjudicació de difícil cobertura del 25 de setembre

25 / 09 / 2020

Participants i lloc adjudicat en funció del requisit lingüístic del procediment d’adjudicació de llocs de difícil cobertura.
Els llocs 887039, 879484, 887040 i 860212 han sigut eliminats de l’adjudicació.


Nota: HORARI DE CITA PRÈVIA PER A LA PROVISIÓ DELS LLOCS DE TREBALL DE DIFÍCIL COBERTURA EN LES DIRECCIONS TERRITORIALS DE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT. La CITA PRÈVIA serà el dilluns 28 de setembre en les hores que s’indiquen tot seguit per a cada Direcció Territorial:


Adjudicació de difícil cobertura per al dia 24 de setembre

24 / 09 / 2020

Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 24 de setembre de 2020. S’obrirà el termini a partir de les 13:00 hores fins a les 02:00 hores (a.m.) del 25 de setembre de 2020.

Informació sobre titulacions i requisits.

Llocs oferits


Adjudicació del 24 de setembre

24 / 09 / 2020

Convocatòria d’assemblees de difícil cobertura

23 / 09 / 2020
STEPV convoca assemblees demà dijous 24 de setembre a les 12h en els enllaços següents, per a informar sobre el procediment de difícil cobertura i atendre qualsevol dubte.

Comarques d'Alacant, en aquest enllaç
Comarques de Castelló, en aquest enllaç
Comarques de València, en aquest enllaç

Recomanem puntualitat i que us connecteu en l'assemblea de la vostra intercomarcal (Alacant, València o Castelló) per no col·lapsar el sistema. Moltes gràcies.

Adjudicació del 24 de setembre: llocs oferits provisionals

23 / 09 / 2020

Adjudicació del 22 de setembre

22 / 09 / 2020

Resolució adjudicació: 22 de setembre de 2020
Presa de possessió: 23 de setembre de 2020

Llistats

Credencial
Els participants que han obtingut destí en el procediment d’adjudicació, podran accedir novament al sistema (usant el seu usuari i contrasenya) i descarregar-se la seua credencial.
Quan introduïsca el seu usuari (DNI) i contrasenya (la que va triar quan va fer la seua sol·licitud) li apareixerà un enllaç de descarregar credencial que generarà un PDF que podrà imprimir.
Davant de qualsevol problema haurà de dirigir-se a la direcció territorial on se li haja adjudicat destí.
Els participants adjudicats en lloc vacant podran descarregar la seua credencial.

Accés a la Credencial Telemàtica

Llocs

Propera adjudicació: 24 de setembre


Adjudicació del 22 de setembre: llocs oferits provisionals

21 / 09 / 2020

Adjudicació de difícil cobertura del 18 de setembre

18 / 09 / 2020

Participants i lloc adjudicat en funció del requisit lingüístic del procediment d’adjudicació de llocs de difícil cobertura.

 • Els llocs 881065, 847904, 807329, 890883, 870900, 879484, 893274, 849337, 870914 han sigut eliminats de l’adjudicació.

 • Nota:
  HORARI DE CITA PRÈVIA PER A LA PROVISIÓ DELS LLOCS DE TREBALL DE DIFÍCIL COBERTURA EN LES DIRECCIONS TERRITORIALS DE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT. La CITA PRÈVIA serà el dilluns 21 de setembre en les hores que s’indiquen tot seguit per a cada Direcció Territorial:

   


  Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura del 17 de desembre

  17 / 09 / 2020

  Convocatòria d’adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 17 de setembre de 2020.

  S’obrirà el termini després de la publicació de l’adjudicació contínua del dia 17 de setembre fins a les 02:00 hores (a.m.) del 18 de setembre de 2020.

  Requisits generals
  Requisits específics de titulació:

  1. Mestres. Especialitats i Titulacions
  2. Prof. Ensenyament Secundari. Especialitats i Titulacions
  3. Prof. Tècnics de Formació Professional. Especialitats i Titulacions
  4. Prof. Escola Oficial d’Idiomes. Especialitats i Titulacions
  5. Catedràtics Música i Arts Escèniques. Especialitats i Titulacions
  6. Prof. Música i Arts Escèniques. Especialitats i Titulacions
  7. Prof. Arts Plástiques i Diseny. Especialitats i Titulacions
  8. Mestres de Taller d’Arts Plàstiques. Especialitats i Titulacions

  Llocs oferits


  Adjudicació del 17 de setembre

  17 / 09 / 2020

  Adjudicació del 17 de setembre: llocs oferits provisionals

  16 / 09 / 2020

  Adjudicació del 15 de setembre

  15 / 09 / 2020

  Adjudicació de llocs del 15 de setembre de 2020 per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.
  Resolució adjudicació: 15 de setembre de 2020
  Presa de possessió: 16 de setembre de 2020

  Llistats

  Llocs

  Accés a la Credencial Telemàtica

  Propera adjudicació: 17 de setembre


  Oposicions

  La situació administrativa del professorat no definitiu i opositor

  Documentació que cal presentar per a donar-se d’alta en nòmina

  Funcionariat de carrera i en pràctiques en situació d’alta, el 31 d’agost de 2012, en la nòmina docent de qualsevol de les tres direccions territorials d’Educació.

  • Sense canvi d’especialitat. La diligència d’incorporació que figura al peu de la credencial de presentació al centre s’ha de formalitzar i remetre’s a la secció de personal corresponent. Termini: tres primers dies de setembre. En les direccions territorials solen habilitar un punt per poder entregar la credencial i no haver d’agafar número i fer cua de registre.
  • Funcionariat en pràctiques (que estiga repetint o haja prorrogat les pràctiques). A més, fotocòpia compulsada del títol acadèmic o certificació acadèmica de finalització dels estudis.
  • Amb canvi d’especialitat. A més del procediment anterior, dues fotocòpies compulsades del títol o certificació acadèmica de finalització dels estudis.
  • Canvi de província. A més dels documents dels supòsits anteriors, imprés normalitzat d’actualització de domicili i actualització de dades bancàries, si cal.  Funcionariat de carrera que el 31 d’agost de 2012 no es troba d’alta en la nòmina de qualsevol de les tres direccions territorials.

  • Imprés normalitzat de recollida de dades personals i bancàries.
  • Imprés normalitzat de declaració per raó de la llei d’incompatibilitats i de no haver sigut separat ni inhabilitat de l’exercici de funcions públiques.
  • Imprés normalitzat de declaració per a l’IRPF.
  • Imprés normalitzat de jurament o prometença de lleialtat al rei i de guardar la Constitució.
  • Dues fotocòpies del document oficial d’identitat i dues més del NIF si en el carnet d’identitat no figura la lletra del codi fiscal.
  • Diligència d’incorporació original que figura al peu de la credencial de presentació.
  • Fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta d’estalvis o compte corrent, per consignar correctament els codis i els números de compte de l’entitat bancària corresponent.
  • Dues fotocòpies compulsades del títol acadèmic o de la certificació acadèmica de finalització d’estudis.
  • Certificat mèdic oficial en què es faça constar que no es pateix cap malaltia o defecte físic que impedisca l’exercici de les corresponents funcions.
  • Si no han cotitzat mai abans cal donar-se d’alta en la Seguretat Social.  Notes importants

  • Els impresos normalitzats estan a la disposició de les persones interessades en els negociats d’informació i registre de les direccions territorials on s’han de donar d’alta en la nòmina, i en la web de la Conselleria (http://www.cefe.gva.es/per/val/adjudicaciones.htm) i del sindicat.
  • Per a fer efectiva la inclusió en la nòmina al setembre, és imprescindible la presentació de tota la documentació degudament emplenada abans del dia 5 d’aquest mes, en el negociat d’Informació i Registre de la direcció territorial corresponent.


  Professorat opositor de 2011 i/o provisional

  Ordre de les llistes
  El professorat d’ordena per any d’oposició, i nota obtinguda. Hi apareixeran llistats amb les persones ordenades per especialitats. En el cas d’adjudicar places a les quals hi poden optar diverses especialitats (per exemple, les especialitats de FPA de secundària), la Conselleria entrecreuarà l’ordre de cada llistat d’origen.
  La nova situació
  El professorat que durant el curs 2011/12 ha superat la fase de pràctiques s’incorpora als centres com a funcionari/a provisional o en expectativa de destinació. Al llarg del curs escolar 2011/12, caldrà tindre presents les qüestions següents:
  Concurs general de trasllats
  En el primer trimestre del curs, es convocaran els respectius concursos de trasllats per a cada cos. És obligatori participar-hi.
  Funcionariat de carrera
  Les persones que aproveu les pràctiques després d’una pròrroga o suspens, eixireu nomenades en el DOCV i en el BOE. Els últims anys, la publicació ha sigut en novembre.
  Triennis i sexennis

  • Després del nomenament com a funcionaris de carrera, se’n pot sol·licitar el reconeixement si es poden completar triennis i sexennis amb l’addicció dels serveis públics anteriors.
  • Per als triennis, valen els serveis prestats en totes les administracions públiques, en qualsevol escala.
  • Per als sexennis, valen només els serveis prestats en les administracions públiques educatives com a docent.
  • Quant als triennis, a partir del segon, el reconeixement és automàtic i per al primer s’aportarà la documentació acreditativa dels serveis relacionats correlativament en la sol·licitud (Annex II).
  • Quant als sexennis, recordeu que el Decret-Llei 1/2012 en paralitza el seu reconeixement fins el 2014. No obstant això, el més recomanable és sol·licitar-los quan ens pertoque per poder encetar la via de recurs.


  Les retallades han afectat també les oposicions

  Els Pressupostos Generals de l’Estat
  En els pressupostos per a l’any 2012 es prohibeixen les Ofertes Públiques d’Ocupació. Enguany només s’han fet les oposicions en aquelles comunitats autònomes que havien publicat la seua OPO amb anterioritat als pressupostos. Aquesta mesura té un objectiu clar més enllà que estalviar diners: anar reduïnt el número de docents en el sistema públic de manera permanent. Com que el funcionariat de carrera ha de tindre garantit el seu lloc de treball, això pot ser un relatiu obstacle per eliminar vacants: sempre n’hauràs de tindre suficients per tot el funcionariat de carrera. Si, a més, afegim que l’administració valenciana s’ha negat a acordar un pla d’estabilitat per al professorat interí, el resultat és una minva de llocs de treball que no respon a una situació cojuntural de crisi, sinó al propòsit d’eliminar vacants permanents i, per tant, professorat.
  El Reial Decret Llei 14/2012
  Les retallades de Wert afegeixen un altra variable enverinada a la manca d’oposicions: mentre estiguen congelades totalment (com ocorre ara) o la taxa de reposició siga del 50%, les administracions educatives podran incrementar la ràtio d’alumnat per aula un 20%. O siga, menys vacants, menys professorat i més alumnat per aula. Una equació que només comporta menys treball, menys condicions laborals i menys qualitat educativa.

  Temps Parcial

  Horari setmanal d'obligada permanència en el centre Resta d'horari
  Hores lectives Hores complementàries Total Hores compl. còmput mensual Hores lliure disposició Jornada laboral Percentatge

  Jornada completa en els cossos de secundària

  18 7 25 5 7,5 37,5 100%

  Possibles contractes a temps parcial en els cossos de secundària

  13 4 17 4 5 26 72,22
  12 4 16 4 5 25 66,66
  11 4 15 3 4,5 22,5 61,11
  10 3 13 3,5 4 20,5 55,5
  9 3 12 3 3,5 18,5 50
  8 3 11 2,5 3 16,5 44,4
  7 2,5 9,5 2 3 14,5 38,88
  6 2 8 2 2,5 12,5 33,33
  5 1,5 6,5 2 2 10,5 27,77
  4 1 5 1,5 1,5 8 22,22
  3 1 4 1 1 6 16,66

  Itineràncies

  Nova regulació de les itineràncies

  Normativa


  Ordre 44/2012, d’11 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el règim aplicable al professorat que presta servicis en més d’un centre docent públic d’ensenyança no universitària de titularitat de la Generalitat. (DOCV 17/07/2012).
  Altres normes d’aplicació: Decret 64/2011, de 27 de maig, del Consell (DOCV 30/05/2011), pel qual es modifica el Decret 24/1997, d’11 de febrer (DOGV 17/02/1997), sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris, i Ordre de 23 de juliol de 1998, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Administració Pública, que el desplega (DOGV de 15/09/1998).

  Definicions


  Es diferencien tres tipus de llocs de treball que combinen docència en més d’un centre:
  A) completats: si completem horari amb un altre centre de la nostra localitat, o de localitats limítrofes per evitar un desplaçament o supressió. Si són centres de localitats diferents, tindrem indemnització per quilometratge.
  B) compartits: si són en centres de la mateixa localitat.
  C) itinerants: si són en centres de localitats diferents.
  Atés que els llocs docents itinerants i compartits tenen caràcter singular, l’adscripció a aquestes places és voluntària.

  Règim i horari del professorat

   
  El professorat complirà, en cada un dels centres, la part proporcional de l’horari complementari setmanal d’obligada permanència i complementari mensual al centre.
  L’horari del docent es configurarà, preferentment, atenent cada centre en dies i/o en jornades distintes. Així mateix, no hi haurà obligació de començar i de finalitzar la jornada al centre d’adscripció.
  L’horari del docent es configurarà, preferentment, atenent cada centre en dies i/o en jornades distintes. Així mateix, no hi haurà obligació de començar i de finalitzar la jornada al centre d’adscripció.
  El calendari laboral serà el que correspon al del centre d’adscripció.
  La reducció horària de l’horari complementari serà la següent: fins a 60 km setmanals, dues hores de reducció; de 60 a 120 km, tres hores; de 120 a 160 km, quatre hores; de 160 a 200 km, cinc hores; de 200 a 240 km, cinc hores.
  Quan el desplaçament setmanal supere els 200 quilòmetres setmanals, el professorat tindrà dret a la reducció d’una hora lectiva a més de les complementàries.
  El nombre màxim de centres per a atendre és tres, excepte en el cas de centres rurals agrupats, en què el nombre màxim és cinc.
  Els horaris seran elaborats, coordinadament, per les direccions d’estudis dels centres en què impartisca les seues ensenyances. En cas de desacord, els fixarà la Inspecció Educativa.

  Càlcul i cobrament de les indemnitzacions


  El professorat itinerant i el professorat d’horari completat en un altre centre de distinta localitat percebrà les indemnitzacions per quilometratge d’acord amb aquesta taula: 0,19€/km en el cas de turismes i 0,078€/km en el cas de motocicletes.
  Quan en el mateix dia el professorat haja de desplaçar-se entre diversos centres, es computarà el desplaçament d’anada entre el centre d’adscripció i el més allunyat d’aquest, i només si hi ha docència posterior en el mateix dia al seu centre d’adscripció, podrà computar-se el desplaçament de tornada a aquest.
  En cas d’accident de circulació, el professorat tindrà dret a les indemnitzacions que puguen correspondre per l’aplicació de l’article 6 del Decret 24/1997, d’11 de febrer, del Govern Valencià, que comprendran els danys propis no coberts per l’assegurança del professorat.

  Centres


  El professorat itinerant formarà part dels claustres de tots els centres en què impartisca la docència. En cas de coincidència horària, preferentment assistirà a la sessió del claustre del seu centre d’adscripció.

  L’opinió del sindicat


  La nova normativa d’itineràncies està directament relacionada amb les retallades provocades per l’augment de ràtios i de l’horari lectiu perquè ha provocat molts desplaçaments i supressions i la multiplicació de docents que han d’impartir docència en més d’un centre. L’ordre empitjora greument les condicions laborals del professorat com, entre altres aspectes, els següents:

  • la reducció ja no serà d’hores lectives sinó complementàries, quan és palés que el professorat itinerant i compartit ha de multiplicar l’atenció a l’alumnat i a famílies per a poder atendre tots els centres.
  • es continua sense actualitzar la normativa d’indemnitzacions pel que fa a la quantitat per quilòmetre (l’última revisió és del 2008).
  • les interines a partir del sisé mes d’embaràs, ja no podran suspendre transitòriament les itineràncies, amb el conseqüent perill per la seua salut.
  • es creen les compartides, però sense cap tipus d’indemnització per quilometratge.
  Guia de les Adjudicacions 2018 Adjudicacions: preguntes freqüents

  Espai de l'afiliació

  Descarrega't tots els PDF de les distintes adjudicacions a l'espai de l'afiliació.


  Guia de les àrees i subàrees

  Aplicació d'ajuda en la localització geogràfica de les àrees i subàrees de les adjudicacions.

  Accedeix
  Com fer l'adjudicació contínua el curs 2013/14
  portada
  Guia del professorat interí 2012
  Juny 2012

  Història recent del nou acord de professorat interí subscrit el 23 de novembre de 2010. Aprovació i publicació del decret llei 1/2012 de mesures per a la reducció del dèficit. Preguntes freqüents i qüestions generades per l’aplicació d’aquest decret llei.