Adjudicacions 2023

Actualitzat el 20 octubre 2023 / 10:40 h


 1. PARTICIPANTS

  Hi ha dos tipus de participació: voluntària i forçosa.

  Participació voluntària
  Pot participar de manera voluntària el personal funcionari de carrera que, trobant-se en qualsevol de les situacions d’excedència que impliquen pèrdua de la destinació definitiva, desitge reingressar al servei actiu i complisca els requisits per a això. Apartat de participació: 1 - Reingressats.

  Participació forçosa
  Estan obligats a participar en aquest procediment el personal funcionari de carrera, que no haja obtingut destinació definitiva per qualsevol procediment de provisió de llocs de treball, que es trobe en alguna de les situacions següents:

  • Personal funcionari de carrera que durant el curs escolar anterior a l’adjudicació d’inici de curs estiga prestant serveis amb caràcter provisional i el funcionariat adscrit a l’estranger que estiga obligat a reingressar al servei actiu. Apartat de participació: 2 - Provisionals.
  • El personal funcionari de carrera reingressat en el servei actiu durant el curs escolar anterior a l’adjudicació d’inici de curs. Apartat de participació: 2 - Provisionals.
  • El personal funcionari de carrera sense destinació definitiva per suspensió de funcions, una vegada complida la sanció. Apartat de participació: 2 - Provisionals.
  • Personal aspirant seleccionat en els procediments selectius convocats per la Conselleria d’Educació, que ha realitzat les pràctiques durant el curs escolar anterior a l’adjudicació d’inici de curs. Apartat de participació: 2 - Provisionals.
  • El personal docent seleccionat en els diferents processos selectius que no haja superat la fase de pràctiques o tinga concedida la pròrroga per al curs següent. Apartat de participació: 3 - Pràctiques.
  • També estan obligats a participar en aquest procediment el personal funcionari interí integrant de la borsa de treball, que es trobe activat en el moment de l’adjudicació d’inici de curs. Apartat de participació: 4 - Interins.

  Llistats de participants
  Abans a l’adjudicació de places es publicarà la relació ordenada dels participants. Contra aquesta relació podran presentar-se reclamacions en el termini que establisca la resolució de la convocatòria de l’adjudicació d’inici de curs, que s’adreçaran a la Direcció General de Centres i Personal Docent. Aquestes reclamacions únicament podran presentar-se per via telemàtica. Una vegada revisades es publicarà la llista definitiva de participants.

  La presentació de reclamacions i comunicacions d’incidències es durà a terme mitjançant OVIDOC (https://ovidoc.edu.gva).

  El personal interí sense serveis, prèviament a realitzar reclamacions o comunicació d’incidències, haurà d’obtindre les credencials d’accés a OVIDOC mitjançant la plataforma de tramitació electrònica de la seu electrònica de la Generalitat.

  En quin ordre de prioritat participen tots aquests col·lectius?

  En la resolució d’aquesta convocatòria hi haurà una prelació en l’adjudicació de vacants de la manera següent:

  1. Adjudicació relativa al personal funcionari de carrera. Atenent a la promoció d’ingrés més antiga i dins d’aquesta, per la puntuació obtinguda en el procés selectiu.
  2. Adjudicació relativa al personal funcionari en pràctiques. Atenent a la llista d’aspirants seleccionats en el procediment selectiu.
  3. Adjudicació relativa al personal funcionari interí. Atenent a l’ordre que posseïsca en la llista de professorat interí.

  * El personal docent interí amb vacant classificada de difícil provisió, podrà prorrogar-la per un curs més, sense que la duració de la mateixa puga excedir de dos cursos escolars, i per tant, tindrà preferència per a romandre en la plaça que ocupe, sempre que:

  1. La sol·licite en primer lloc en la relació de vacants.
  2. La plaça que haja ocupat durant el curs anterior a l’adjudicació d’inici de curs continue vacant en el pròxim curs, o existisca una vacant de la mateixa especialitat en el centre.

  Cossos de PTFP integrats a Secundària i cos de Sectors Singulars d’FP
  Per a realitzar els nomenaments en llocs de les especialitats del cos a extingir de professorat tècnic de Formació Professional que passen al cos de professorat d’Ensenyament Secundari i d’aquelles que passen al nou cos de professors especialistes en sectors singulars de formació professional, s’utilitzarà el mateix ordre que tenia el personal d’aqueixes especialitats en el cos que s’extingeix.

  Al personal que haja sigut integrat en el cos de professors d’Ensenyament Secundari se’l nomenarà en aqueix cos.

  Al personal que no haja sigut integrat en el cos de professors d’Ensenyament Secundari se’l nomenarà com a professorat tècnic de Formació Professional a extingir, o com a professorat especialista en sectors singulars de formació professional, segons corresponga.

 2. PLACES

  Les places es publicaran, almenys 48 hores abans de l’adjudicació, en el web de la Conselleria d’Educació. Per evitar possibles errades i problemes que puguen sorgir amb el sistema informàtic, recomanem que realitzeu la petició a cegues i, una vegada publicades les vacants, modifiqueu la petició si ho considereu oportú. Mentre dure el termini, es pot accedir al programa de peticions tantes vegades com es desitge, ja que la Conselleria només té en compte l’última petició registrada.

  A quins tipus de places es pot optar?

  • Funcionariat de carrera: únicament vacants a temps complet (siguen o no itinerants/compartides). Els llocs dels centres d’educació especial, dels centres penitenciaris i dels centres docents de caràcter singular per estar situats en zones socialment, culturalment i/o econòmicament desfavorides, que en el llistat de vacants apareixen com a centres singulars, seran de petició voluntària i només s’adjudicaran si se sol·liciten expressament. És a dir, només s’adjudicaran si se sol·liciten expressament per codi de centre. Qui vulga fer la petició voluntària d’aquests centres l’ha de consignar en primer lloc, per davant del codi de localitat respectiu. Si vols triar aquests centres per darrere d’altres de la localitat, hauràs de marcar-los d’un en un.
  • Funcionariat en pràctiques: únicament vacants a temps complet (siguen o no itinerants/compartides).
  • Funcionariat interí: vacants a temps complet o a temps parcial (siguen o no itinerants/compartides) i vacants afectades (són places el titular de les quals està prestant serveis en un altre destí però que pot tornar al seu lloc d’origen al llarg del curs escolar i apareixen en els llistats com a Substitucions Indeterminades).

  Si es tracta d’un lloc itinerant/compartit, un lloc a temps parcial o una vacant afectada, es farà constar aquesta circumstància en l’espai reservat a aquest efecte.

  Els llocs de treball itinerants/compartits i/o a temps parcial són de petició voluntària (mai s’adjudicaran amb caràcter forçós).

  Per al professorat interí tots els llocs són de petició voluntària, però d’acceptació obligatòria si hagueren sigut adjudicats (llevat dels casos de les vacants no sol·licitades per ningú i adjudicades de manera forçosa per ordre invers segons la restricció provincial marcada). En canvi per al professorat funcionari de carrera i en pràctiques ha de sol·licitar forçosament un lloc de treball, i en cas contrari se li assignarà d’ofici per l’ordre en què apareixen en l’annex corresponent.

 3. PETICIONS

  El nombre de peticions que cada persona participant podrà sol·licitar no podrà excedir de 300. Es poden consignar els codis de centres, localitats, subàrea, àrea i província i tipus de places que sol·liciten per ordre de preferència. Aquests codis apareixen en el web d’adjudicacions d’inici de curs de la Conselleria d’Educació.

  Les peticions podran fer-se a centre concret, localitat, subàrea, àrea i província, sent compatibles totes les modalitats. En els quatre últims casos s’adjudicarà el primer centre de la localitat, subàrea, àrea i província amb lloc vacant en el mateix ordre en què apareguen anunciats.

  Si participes per més d’una especialitat has de prioritzar-les en l’espai reservat per a això en la instància de participació.

  Si demanes més d’una especialitat d’un mateix centre, localitat, subàrea, àrea i/o província, serà necessari repetir el centre, localitat, subàrea, àrea i/o província tantes vegades com especialitats sol·licitades.

  Si desitges sol·licitar tots els centres corresponents a una localitat, subàrea, àrea i/o província, pots anotar únicament els codis corresponents a la localitat, subàrea, àrea, província i lloc-especialitat en lloc de realitzar la petició consignant els codis de tots i cadascun dels centres per ordre de preferència; en aquest cas, s’entendrà que sol·licites tots els centres de la localitat, subàrea, àrea o província de què es tracte en el mateix ordre de preferència amb el qual apareixen publicats.

  Si respecte a tots els centres d’una localitat, subàrea, àrea o província vols sol·licitar algun o alguns d’aquests prioritàriament, aquests centres hauran de consignar-se com a peticions individualitzades per ordre de preferència, i a continuació consignar el codi corresponent a la localitat, subàrea, àrea o província i lloc-especialitat, i es consideraran incorporats a les teues peticions els restants centres en el mateix ordre en què apareixen publicats.

  El personal funcionari de carrera que participe amb caràcter forçós i el personal funcionari en pràctiques haurà de fer constar necessàriament l’ordre de preferència de les províncies. Si no es consignen aquests criteris de prioritat t’adjudicaran d’ofici en qualsevol de les places disponibles: s’adjudicarà el primer centre de la localitat, subàrea, àrea o, si escau, província amb lloc en el mateix ordre en què apareguen publicats.

  Per al funcionariat interí, no serà necessari modificar la sol·licitud de l’adjudicació contínua, i serà vàlida l’última sol·licitud presentada per a obtindre destinació en aquest procediment de provisió.

  El funcionariat interí que estiga desactivat en el moment en què s’òbriga de nou l’aplicació telemàtica per a les adjudicacions contínues continuarà estant desactivat llevat que s’active per a aquesta adjudicació.

  Un consell! A l’hora de fer les teues peticions, et recomanem que uses la ferramenta que tens a l’Espai de l’Afiliació de STEPV del mapa àrees i subàrees per a facilitar-te aquesta tasca i fer-ho de forma més visual.

  Places d’EOI
  Les peticions de centre de les escoles oficials d’idiomes es realitzaran d’acord amb la codificació establida en la relació de centres.

  A l’efecte de l’assignació de les places adjudicades en seccions d’escoles oficials d’idiomes, mancant acord unànime de tot el personal adjudicat en la corresponent especialitat, la direcció d’aquests centres procedirà, durant el primer dia de setembre, a assignar en acte públic les seus en les quals s’impartirà docència, d’acord amb l’ordre d’adjudicació de la relació de participants definitiva.

 4. ADJUDICACIÓ

  La Conselleria publicarà l’adjudicació en la pàgina web de la Conselleria d’Educació.

  Els nomenaments derivats d’aquest procediment s’iniciaran el dia 1 de setembre del curs següent i finalitzaran el 31 d’agost d’eixe curs escolar, excepte en cas de substitució indeterminada si la persona titular s’incorpora a la plaça.

  Els destins adjudicats són irrenunciables.

 5. REQUISITS

  Se suposa que les persones que participen en les adjudicacions d’inici de curs compleixen amb tots els requisits requerits. És possible que algun docent no posseïsca encara el C1 de Valencià o la formació pedagògica requerida, si va entrar per difícil cobertura. En el darrer cas, que només afecta professorat interí, cal desactivar-se de la borsa en els cossos on sí que és requisit la formació pedagògica (tots excepte el cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques). En el cas del C1 del Valencià, expliquem les possibilitats de participació a continuació.

  Com a norma general, és requisit imprescindible perquè siga adjudicat un lloc determinat posseir l’especialitat i els requisits lingüístics del lloc degudament registrats. El personal participant no haurà de justificar cap d’aquests requisits en aquest procediment.

  Competència lingüística en valencià
  El requisit lingüístic en valencià del professorat -o la competència lingüística- és el C1 de Valencià, segons l’Ordre 3/2020, de 6 de febrer de la Conselleria d’Educació. Cal acreditar aquest requisit per poder optar a una plaça.
  https://dogv.gva.es/datos/2020/02/10/pdf/2020_1131.pdf

  El professorat del cos de professors i catedràtics de música i arts escèniques, mestres de taller, professors i catedràtics d’arts plàstiques i disseny i professors i catedràtics d’escola oficial d’idiomes tenen un termini fins les adjudicacions del curs 2026/27 per acreditar-lo. Mentrestant, el professorat d’aquests cossos que no l’acredite només podrà optar a places de comarques castellanoparlants.

  Places catalogades amb el B2 d’anglés
  La Conselleria ofereix diverses places catalogades amb el B2 d’anglés. Per accedir a aquestes places cal disposar d’aquest certificat, tal i com estableix l’Ordre 93/2013, d’11 de novembre, de la Con­selleria d’Educació.

  Data límit per acreditar els requisits
  Totes les condicions que s’exigeixen han de complir-se en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Podrà ser anul·lada la destinació obtinguda per qualsevol participant que no s’haja ajustat a les normes de la convocatòria.

 6. ALTRES INFORMACIONS

  Professorat interí
  Desactivació de les borses: es consideraran en situació de desactivació temporal en les borses les persones aspirants que en el moment de produir-se l’adjudicació es troben desactivades. Si estàs desactivat en el moment en què s’òbriga novament l’aplicació telemàtica continuaràs desactivat, llevat que t’actives novament per a aquesta adjudicació.

  Exclusió de les borses: serà exclòs de les bosses el personal funcionari interí que, havent participat i obtingut destinació, incórrega en algun dels supòsits següents:

  1. No acceptar, sense causa justificada, el lloc de treball oferit en l’acte d’adjudicació.
  2. No prendre possessió de la plaça adjudicada o no aportar la documentació requerida per a la tramitació del nomenament com a funcionari o funcionària interí o interina dins del termini previst.
  3. Renunciar al lloc de treball una vegada que se n’ha pres possessió d’este, o no incorporar-se al lloc de treball una vegada que s’haja fet pública l’adjudicació.

  No obstant l’anterior, a qui se li haja adjudicat una plaça i no puga prendre possessió per motius de força major per causa sobrevinguda posterior al moment de l’adjudicació, o per trobar-se en període de permís per naixement, presentarà un escrit juntament amb la justificació documental de la causa, que seran valorats per a mantindre l’exclusió o permetre la reincorporació a la borsa.

  Preferència provincial i adscripció d’ofici
  El funcionariat de carrera que participe amb caràcter forçós haurà de fer constar necessàriament l’ordre de preferència de les províncies. Si no s’hagueren consignat aquests criteris de prioritat o s’hagueren esgotat els consignats, serà adjudicat d’ofici en qualsevol de les places disponibles. A aquest efecte, s’adjudicarà el primer centre de la localitat, subàrea, àrea o, si escau, província amb lloc en l’ordre en què apareguen publicats.

  Les vacants oferides són d’acceptació obligatòria en el cas que corresponguen a les preferències provincials elegides. No obstant això, per al supòsit que la plaça no fora elegida voluntàriament per cap aspirant, s’adjudicarà d’ofici i la seua acceptació serà obligatòria.

  A aquest efecte, les persones participants interines hauran d’elegir, almenys, una província i la plaça s’adjudicarà en ordre invers en la respectiva borsa de treball a aquella persona participant que estiga obligada per la seua preferència provincial. No s’afegirà cap província per a l’adjudicació d’ofici, excepte en el cas en què la persona participant no n’haja elegit cap. En eixe cas se li n’afegiran totes tres en l’ordre preestablert. En cap cas seran adjudicades les places amb requisit lingüístic a les persones participants que no el posseïsquen, siga aquesta adjudicació d’ofici o per petició voluntària de la persona interessada. Cal tindre en compte que aquest fet no ens restringeix la possibilitat de demanar voluntàriament places que estiguen en qualsevol altra província. La restricció provincial només s’activa en cas d’adjudicació forçosa.

  Què passa si no emplene bé la instància o no hi participe?
  Als participants que ho fan de manera forçosa, l’administració els pot adjudicar una vacant d’ofici, en cas que no haja emplenat correctament la instància, no haja demanat suficients peticions, o no haja participat,. El professorat interí utilitza el programa de l’adjudicació contínua i, per tant, ja té una sol·licitud presentada. Tot i això, sempre és recomanable revisar l’última sol·licitud presentada i tornar a presentar-ne una de nova. Cal tenir en compte que aquelles persones que ocupen un lloc en un centre de difícil provisió, i vulguen prorrogar la destinació, hauran de consignar-la en el primer lloc d’aquesta petició i se li adjudicarà si es compleixen els requisits descrits amb anterioritat.

  Quan es fa efectiva la meua petició?
  Una vegada revisada i emplenada la instància tindràs accés a un esborrany, que sols serveix per comprovar que el llistat de peticions es corresponen amb el que volies introduir. Si tot és correcte, podràs confirmar la presentació de la petició i una vegada registrada li demanarem al programa una còpia del document presentat. Tot açò sempre dins dels terminis de presentació d’instàncies. Podem presentar quantes instàncies vulguem, sempre tenint en compte que la instància vàlida és l’última que presentem. És importantíssim que no ens quedem amb l’esborrany i fem clic en PRESENTAR perquè efectivament quede enregistrada la nostra petició.

  Podré obtindre un rebut de les meues peticions?
  Sí; una vegada hem presentat la instància telemàtica, es generarà un fitxer en format PDF que podrem imprimir i haurem de conservar per tindre còpia enregistrada de les meues peticions, incloent el dia i hora concreta de la presentació de la instància.

  Què he de fer una vegada es publique l’adjudicació definitiva?
  Cal imprimir la credencial de l’adjudicació des de la pàgina web de la Conselleria, que hauràs de presentar al centre el dia 1 de setembre, juntament amb la resta de la documentació que se sol·licite.

  És possible reclamar el resultat de les adjudicacions?
  Es pot reclamar l’adjudicació mitjançant un Recurs de Reposició davant del Director General de Personal i Centres Docents, presentat en el termini d’un mes comptat a partir del dia següent de la publicació. El sindicat posarà a disposició de l’afiliació un model de recurs.

  Ajuda amb el procediment

  • En la pàgina web de la Conselleria trobareu informació actualitzada del procediment.
  • L’administració posarà telèfons d’atenció per resoldre els possibles dubtes.
  • Un cop publicats els terminis, STEPV convocarà assemblees informatives telemàtiques sobre el procediment d’adjudicacions d’inici de curs. Informarem, al moment de convocar-les del procediment per poder participar-hi.

  Com sempre, STEPV posa a disposició de la seua afiliació assessorament per omplir la sol·licitud i ordinadors en les seus d’Alacant, Castelló i València. Cal telefonar a aquestes seus amb anterioritat per tal de reservar cita prèvia.

  Consulta els anuncis i les actualitzacions del procediment al nostre web: stepv.intersindical.org

Top