Adjudicacions de juliol de 2020

Actualitzat el 29 juliol 2020 / 06:14 h


 1. Base legal i aspectes importants

  Base legal

  Aspectes importants

  • Les persones afectades per la RESOLUCIÓ del passat 8/6/20, de la directora general de Personal Docent, per a l’acreditació dels requisits específics de titulació del cos de mestres i què no van poder presentar la documentació, segons la informació aportada per Conselleria en la darrera sessió de la comissió de seguiment de l’acord d’interins, hauran de desactivar-se als llistats corresponents i en setembre es procedirà a la revisió dels casos. En cas que siguen adjudicats i no puguen incorporar-se per no tindre la titulació corresponent, seran expulsats de la borsa.
  • Enguany, els llocs de titulars que es troben prestant serveis en altres destinacions però que normativament poden tornar a ocupar els seus llocs d’origen al llarg del curs escolar (places afectades) apareixeran com a substitució indeterminada, sense cap altra distició en els llistats de les places ofertades.
  • Només per al funcionariat de carrera i en pràctiques: Petició voluntària dels llocs dels centres d’Educació Especial, centres penitenciaris, centres de reeducació i centres d’acció educativa singular (CAES). Només s’adjudicaran si se sol·liciten expressament per codi de centre.
  • Pròrroga per un curs més de la vacant de difícil provisió adjudicada a professorat interí en aquestes adjudicacions: sense que la duració d’aquesta puga excedir dos cursos escolars, independentment del lloc que ocupe l’aspirant en la corresponent borsa, llevat que siga proveït per funcionari o funcionària de carrera en virtut de concurs de trasllats o de l’acte de suprimits, siga objecte de supressió conformement amb les necessitats docents, es reincorpore la persona titular, perda la seua qualificació de lloc de difícil provisió o adquirisca l’aspirant la condició de funcionari de carrera, tal i com es regula l’Acord de Professorat interí del 2010 i Addenda del 2015.
 2. Participants adjudicació d’inici de curs

  Hi ha dos tipus de participació: voluntària i forçosa.

  Participació voluntària
  Pot participar de manera voluntària el personal funcionari de carrera que, trobant-se en qualsevol de les situacions d’excedència que impliquen pèrdua de la destinació definitiva, desitge reingressar al servei actiu i complisca els requisits per a això. (Apartat de participació: 1 - Reingressats)

  Participació forçosa
  Estan obligats a participar en aquest procediment el personal funcionari de carrera, que no haja obtingut destinació definitiva ni destinació provisional per al curs 2020/2021 per qualsevol procediment de provisió de llocs de treball, que es trobe en alguna de les situacions següents:

  1. Personal funcionari de carrera que durant el curs escolar 2019/2020 estiga prestant serveis amb caràcter provisional i el funcionariat adscrit a l’estranger que estiga obligat a reingressar al servei actiu en el curs 2020/2021. (Apartat de participació: 2 - Provisionals).
  2. El personal funcionari de carrera reingressat en el servei actiu durant el curs escolar 2019/2020. (Apartat de participació: 2 - Provisionals).
  3. El personal funcionari de carrera sense destinació definitiva per suspensió de funcions, una vegada complida la sanció.(Apartat de participació: 2 - Provisionals).
  4. Personal aspirant seleccionat en els procediments selectius convocats per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que ha realitzat les pràctiques durant el curs escolar 2019/2020. (Apartat de participació: 2 - Provisionals).
  5. El personal docent seleccionat en els diferents processos selectius que no haja superat la fase de pràctiques o tinga concedida la pròrroga durant el curs 2020/2021. (Apartat de participació: 3 - Pràctiques).
  6. També estan obligats a participar en aquest procediment el personal funcionari interí integrant de la borsa de treball, que es trobe activat en el moment de l’adjudicació d’inici de curs. (Apartat de participació: 4 - Interins).

  Llistats de participants
  Abans a la resolució definitiva de la convocatòria es publicarà la relació ordenada dels participants. Contra aquesta relació podran presentar-se reclamacions en el termini de dos dies hàbils que s’adreçaran a la Direcció General de Centres i Personal Docent. Aquestes reclamacions únicament podran presentar-se per via telemàtica. Una vegada revisades aquestes es publicarà la llista definitiva de participants.

  En quin ordre de prioritat participen tots aquests col·lectius?
  En la resolució d’aquesta convocatòria hi haurà una prelació en l’adjudicació de vacants de la manera següent:

  1. Adjudicació relativa al personal funcionari de carrera. Atenent a la promció d’ingrés més antiga i dins d’aquesta, per la puntuació obtinguda en el procés selectiu.
  2. Adjudicació relativa al personal funcionari en pràctiques. Atenent a la llista d’aspirants seleccionats en el procediment selectiu.
  3. Adjudicació relativa al personal funcionari interí. Atenent a l’ordre que posseïsca en la llista de professorat interí.

  * El personal docent interí en vacant classificada de difícil provisió, podrà prorrogar-la per un curs més, sense que la duració de la mateixa puga excedir de dos cursos escolars, i per tant, tindrà preferència per a romandre en la plaça que ocupe en el curs 2019-2020, sempre que:

  1. La sol·licite en primer lloc en la relació de vacants.
  2. La plaça que haja ocupat durant el curs 2019-2020, continue vacant en el pròxim curs, o existisca una vacant de la mateixa especialitat en el centre.

 3. Requisits específics per al professorat interí, desactivació de les borses i motius exclusió

  És requisit imprescindible perquè siga adjudicat un lloc determinat posseir l’especialitat i els requisits lingüístics del lloc degudament registrats. El personal participant no haurà de justificar cap d’aquests requisits en aquest procediment, ja que estan en poder d’aquesta administració.

  Professorat sense la capacitació en valencià
  Per a l’acreditació de la competència lingüística, és aplicable el que s’estableix en l’Ordre 3/2020, de 6 de febrer de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
  Els ensenyaments de règim especial i altres ensenyaments, disposaran d’un període extraordinari fins a la finalització del curs escolar 2021-2022, per a l’obtenció del requisit lingüístic, durant el qual podran participar en els procediments de provisió de llocs, tenint circumscrit el dret a la mobilitat a localitats de predomini lingüístic castellà. Transcorregut aquest termini, els que no reunisquen el citat requisit quedaran exclosos de la borsa corresponent. El professorat que vulga acollir-se a aquest període extraordinari haurà de cursar la formació específica que organitze, a aquest efecte, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

  Data final per a tindre requisits

  Totes les condicions que s’exigeixen en aquesta convocatòria han de complir-se en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Podrà ser anul·lada la destinació obtinguda per qualsevol participant que no s’haja ajustat a les normes de la convocatòria.

  Informació sobre la desactivació de les borses
  Si estàs desactivat en el moment en què s’òbriga novament l’aplicació telemàtica continuaràs desactivat, llevat que t’actives novament per a aquesta adjudicació.

  Motius exclusió de la borsa per al professorat interí

  Serà exclòs de les borses el personal funcionari interí que, havent participat i obtingut destinació, incorreguera en algun dels supòsits d’exclusió regulats en l’article 8 de la Resolució de 21 de desembre de 2015.

  1. No acceptar, sense causa justificada, el lloc de treball oferit en l’acte d’adjudicació.
  2. No prendre possessió de la plaça adjudicada o no aportar la documentació requerida per a la tramitació del nomenament com a funcionari o funcionària interí o interina dins del termini previst.
  3. Renunciar al lloc de treball una vegada que se n’ha pres possessió d’este, o no incorporar-se al lloc de treball una vegada que s’haja fet pública l’adjudicació.
 4. Terminis del procediment

  El termini de presentació de sol·licituds de peticions telemàtica es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Cal estar atent a la publicació, la qual, previsiblement serà durant la primera setmana d’agost. STEPV farà difusió dels terminis pels canals habituals.
  Per al personal funcionari de carrera, únicament s’admetran a tràmit les sol·licituds de peticions confirmades telemàticament a l’Administració educativa dins del termini de presentació de sol·licituds de peticions.
  El personal funcionari interí realitzarà aquesta petició mitjançant l’aplicació d’adjudicació contínua dins del termini corresponent.
  En el supòsit que es presente dins del termini i en la forma escaient més d’una sol·licitud de peticions, només es tindrà en compte l’última presentada. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no s’alteraran les peticions per cap concepte.

 5. Què he de fer per a participar-hi?

  El professorat convocat ha de formalitzar telemàticament una instància a través de la pàgina web de la conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. No s’admetrà la presentació de sol·licituds en cap registre físic.
  Les sol·licituds del personal funcionari de carrera comprés en els apartats de participació: 1-reingressats i 2-provisionals, es realitzarà a través de l’aplicació d’adjudicació de principi de curs.
  La sol·licitud del personal funcionari interí, comprés en l’apartat de participació 4-interins, es realitzarà a través de l’aplicació del procediment d’adjudicació contínua regulada en la Resolució de 23 de gener de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent.
  La instància telemàtica serà la petició de vacants (fins a 300), segons el teu ordre de preferència, tot atenent les opcions d’àmbit geogràfic (de menor a major: centre, localitat, subàrea, àrea i província), les teues habilitacions (en el cas del cos de mestres) o les especialitats per les quals participes (en la resta de cossos), i marcant també el tipus de plaça, amb opcions que són diferents per al funcionariat de carrera i en pràctiques (vacant o itinerant/compartida) i per al professorat interí (vacant, substitució indeterminada o vacant afectada, itinerant/compartida, temps parcial/reducció de jornada).
  Si pots participar per més d’una especialitat has de prioritzar-les en el lloc reservat per a això en la instància de participació, combinant-les en l’ordre successiu amb les teues peticions de centre, localitat, subàrea, àrea i província (els codis es publicaran amb antelació suficient).
  Si demanes més d’un lloc-especialitat d’un mateix centre, localitat, subàrea, àrea i província és necessari repetir el centre, localitat, subàrea, àrea i província tantes vegades com llocs sol·licitats. 
  També pots sol·licitar tots els centres corresponents a una localitat, subàrea, àrea i província, en compte de realitzar la petició centre a centre, si anotes únicament els codis corresponents a la localitat, subàrea, àrea, província i lloc-especialitat. Però atenció, perquè d’aquesta manera s’entendrà que sol·licites tots els centres de la localitat, subàrea, àrea o província de què es tracte, en el mateix ordre de preferència amb què apareixen publicats i no per la preferència de centre que potser prioritzaries si ho fas centre per centre.


  En el cas del professorat interí el qual no desitge fer cap modificació, no serà necessari modificar la sol·licitud de l’adjudicació contínua i serà vàlida l’última sol·licitud presentada.
  Les peticions de centre en les EOI i Serveis Psicopedagògics Escolars (SPE): per les especialitats d’AL i OE, es realitzaran d’acord amb la codificació establida en la relació de centres. La direcció d’aquests procedirà a assignar en acte públic, a falta d’acord unànime de tot el personal adjudicat en la corresponent especialitat durant el primer dia de setembre, les seus en les quals s’impartirà docència, d’acord amb l’ordre d’adjudicació de la relació de participants definitiva.

  Places afectades
  Només el personal funcionari interí podrà optar a aquestes places. Són places el titular de les quals està prestant serveis en un altre destí però que pot tornar al seu lloc d’origen al llarg del curs escolar.


  ATENCIÓ! Només per al funcionariat de carrera i en pràctiques.

  Petició voluntària dels llocs dels centres d’Educació Especial, centres penitenciaris, centres de reeducació i centres d’acció educativa singular (CAES). Només s’adjudicaran si se sol·liciten expressament per codi de centre. Degut a problemes amb el programa informàtic, qui vulga fer la petició voluntària d’aquests centres l’ha de consignar en primer lloc, per davant del codi de localitat respectiu. Si vols triar aquests centres per darrere d’altres de la localitat, hauràs de marcar-los d’un en un.

  ATENCIÓ Si poses el codi de localitat i després no et deixa marcar el codi dels centres de petició voluntària, no els estaràs marcant.

  A quins tipus de places puc optar?

  • Funcionariat de carrera: únicament vacants a temps complet (siguen o no itinerants/compartides)
  • Funcionariat interí: vacants a temps complet o a temps parcial (siguen o no itinerants/compartides) i vacants afectades.
  • Si es tracta d’un lloc itinerant/compartit, un lloc a temps parcial o una vacant afectada, es farà constar aquesta circumstància en l’espai reservat a aquest efecte

  Els llocs de treball itinerants/compartits i/o a temps parcial són de petició voluntària (mai s’adjudicaran en caràcter forçós).
  Per al professorat interí tots els llocs són de petició voluntària, però d’acceptació obligatòria si hagueren sigut adjudicats (llevat dels casos de les vacants no sol·licitades per ningú i adjudicades de manera forçosa segons la restricció provisional marcada). En canvi per al professorat funcionari de carrera i en pràctiques ha de sol·licitar forçosament lloc de treball, i en cas contrari se li assignarà d’ofici per ordre del DOGV.

 6. Quina és la durada dels nomenaments derivats de l’adjudicació de juliol?

  Els nomenaments derivats d’aquest procediment s’iniciaran el dia 1 de setembre de 2020, i finalitzaran segons l’acord de 26 de maig de 2016:

  • Els nomenaments per la provisió de llocs vacants que s’efectuen fins al 31 de desembre, s’estendran des de la data d’iniciació del servei fins a 31 d’agost, llevat que amb anterioritat es produïsca la provisió reglamentària del lloc.
  • Els nomenaments que s’efectuen fins al 31 de desembre per a la substitució de funcionaris amb destinació definitiva que estiguen prestant serveis en qualsevol altra destinació i que, d’acord amb la normativa vigent no puguen incorporar-se als llocs de què són titulars al llarg del curs escolar, s’entendran des de la data d’iniciació del servei fins al 31 d’agost, llevat que amb anterioritat es produïsca la provisió reglamentària del lloc.
  • La resta de nomenaments tindrà duració fins al 30 juny, llevat, que amb anterioritat es produïsca la reincorporació del titular o el substitut, meritant-se les parts proporcionals de les pagues extraordinàries i vacances.
  • No obstant això, el nomenament del personal docent interí en vacant de difícil provisió tindrà una duració d’un curs escolar, prorrogable per un curs més, sense que puga excedir dos cursos escolars, independentment del lloc que ocupe l’aspirant en la corresponent borsa, llevat que siga proveït per funcionari o funcionària de carrera en virtut de concurs de trasllats o de l’acte de suprimits, siga objecte de supressió conformement a les necessitats docents, es reincorpore la persona titular, perda la seua qualificació de lloc de difícil provisió o adquirisca l’aspirant la condició de funcionari de carrera.
 7. Preferència provincial i adscripció d’ofici

  El funcionariat de carrera que participe amb caràcter forçós haurà de fer constar necessàriament l’ordre de preferència de les províncies. Si no s’hagueren consignat aquests criteris de prioritat o s’hagueren esgotat els consignats, serà adjudicat d’ofici en qualsevol de les places disponibles. A aquest efecte, s’adjudicarà el primer centre de la localitat, subàrea, àrea o, si escau, província amb lloc en l’ordre en què apareguen publicats.
  Les vacants oferides són d’acceptació obligatòria en el cas que corresponguen a les preferències provincials elegides. No obstant això, per al supòsit que la plaça no fora elegida voluntàriament per cap aspirant, s’adjudicarà d’ofici i la seua acceptació serà obligatòria.

  A aquest efecte, les persones participants interines hauran d’elegir, almenys, una província i la plaça s’adjudicarà en ordre invers en la respectiva borsa de treball a aquella persona participant que estiga obligada per la seua preferència provincial. No s’afegirà d’ofici cap província per a l’adjudicació d’ofici, excepte en el cas en què la persona participant no n’haja elegit cap. En eixe cas se li n’afegiran totes tres en l’ordre preestablit. En cap cas seran adjudicades les places amb requisit lingüístic a les persones participants que no el posseïsquen, siga aquesta adjudicació d’ofici o per petició voluntària de la persona interessada.
  El professorat interí haurà d’efectuar la seua restricció provincial en una pantalla específica de l’aplicació, una vegada fetes les peticions d’àmbit geogràfic. Cal tindre en compte que aquest fet no ens restringeix la possibilitat de demanar voluntàriament places que estiguen en qualsevol altra província. La restricció provincial només s’activa en cas d’adjudicació forçosa.

 8. Què passa si no emplene bé la instància o no hi participe?

  Als participants que ho fan de manera forçosa, l’administració els pot adjudicar una vacant d’ofici, en cas que no haja emplenat correctament la instància, no haja demanat suficients peticions, o no haja participat,. El professorat interí utilitza el programa de l’adjudicació contínua i, per tant, ja té una sol·licitud presentada. Tot i això, sempre és recomanable revisar l’última sol·licitud presentada i tornar a presentar-ne una de nova. Cal tenir en compte que aquelles persones que ocupen un lloc en un centre de difícil provisió, i vulguen prorrogar la destinació, hauran de consignar-la en el primer lloc d’aquesta petició i se li adjudicarà si es compleixen els requisits descrits amb anterioritat.

 9. Quan es fa efectiva la meua petició?

  Una vegada revisada i emplenada la instància tindràs accés a un esborrany, que sols serveix per comprovar que el llistat de peticions es corresponen amb el que volies introduir. Si tot és correcte, podràs confirmar la presentació de la petició i una vegada registrada li demanarem al programa una còpia del document presentat. Tot açò sempre dins dels terminis de presentació d’instàncies. Podem presentar quantes instàncies vulguem, sempre tenint en compte que la instància vàlida és l’última que presentem. És importantíssim que no ens quedem amb l’esborrany i fem clic en PRESENTAR perquè efectivament quede enregistrada la nostra petició.

 10. Podré obtindre un rebut de les meues peticions?

  Sí; una vegada hem presentat la instància telemàtica, es generarà un fitxer en format PDF que podrem imprimir i haurem de conservar per tindre còpia enregistrada de les meues peticions, incloent el dia i hora concreta de la presentació de la instància.

 11. Quan es publicaran les vacants? Es recomanable esperar a conèixer les vacants per sol·licitar plaça?

  A fi que els participants de la present convocatòria puguen realitzar les seues peticions, es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport la relació de centres existents en les diferents localitats, així com les àrees i subàrees en les quals s’han agrupat aquests. També es publicarà la relació d’especialitats i la seua codificació a l’efecte de la presentació d’instàncies.
  Finalitzada l’adjudicació de comissions de serveis, i amb almenys 48 hores d’antelació a l’adjudicació de les destinacions per a l’inici del curs, es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport la llista de vacants amb què es realitzarà aquest procediment, tenint en compte que totes elles han de correspondre a llocs de treball previstos en la planificació educativa. En aquesta llista els llocs de titulars que es troben prestant serveis en altres destinacions però que normativament poden tornar a ocupar els seus llocs d’origen al llarg del curs escolar (places afectades) apareixeran com a substitució indeterminada.
  Per evitar possibles errades i problemes que puguen sorgir amb el sistema informàtic, recomanem que realitzeu la petició a cegues i, una vegada publicades les vacants, modifiqueu la petició si ho considereu oportú. Recordeu que, mentre dure el termini, es pot accedir al programa de peticions tantes vegades com es desitge, ja que la Conselleria només té en compte l’última petició registrada.

 12. Com i quan sabré la meua destinació per al curs 2020-2021?

  Amb anterioritat a l’adjudicació de destinacions previstes en la present resolució, la Direcció General de Personal Docent procedirà a adjudicar destinació provisional al personal funcionari de carrera que haja sigut declarat personal funcionari suprimit o desplaçat.
  La Direcció General de Personal Docent publicarà la relació definitiva de l’adjudicació en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es). Mitjançant aquesta publicació es considerarà notificat a tot el personal participant.
  La presa de possessió de la nova destinació tindrà efectes administratius l’1 de setembre de 2020, als centres educatius objecte de l’adjudicació.

 13. Què he de fer una vegada es publique l’adjudicació definitiva?

  Cal imprimir la credencial de l’adjudicació des de la pàgina web de la Conselleria, que hauràs de presentar al centre el dia 1 de setembre, juntament amb la resta de la documentació que es sol·licite.

 14. És possible reclamar el resultat de les adjudicacions?

  Es pot reclamar l’adjudicació mitjançant un Recurs de Reposició davant del Director General de Personal i Centres Docents, presentat en el termini d’un mes comptat a partir del dia següent de la publicació. El sindicat posarà a disposició de l’afiliació un model de recurs.

 15. Ajuda amb el procediment

  • En la pàgina web de la Conselleria trobareu informació actualitzada del procediment.
  • L’administració posarà telèfons d’atenció per resoldre els possibles dubtes.
  • Un cop publicats els terminis, STEPV convocarà assemblees informatives telemàtiques sobre el procediment d’adjudicacions d’inici de curs. Informarem, al moment de convocar-les del procediment per poder participar-hi.

  Com sempre, STEPV posa a disposició de la seua afiliació assessorament per omplir la sol·licitud i ordinadors en les seus d’Alacant, Castelló i València. Cal telefonar a aquestes seus amb anterioritat per tal de reservar cita prèvia.

  Consulta els anuncis i les actualitzacions del procediment al nostre web: stepv.intersindical.org

Top