El compte de formació

Actualitzat el 14 juliol 2014 / 18:52 h


 1. Què és el compte formació?

  És una aplicació informàtica on apareixen totes les activitats de formació del professorat. S’hi poden consultar tant les que serveixen per als sexennis (segons l’Ordre 54/2014, d’1 de juliol), com tota la resta d’activitats de formació que la Conselleria tinga registrada de cada un dels i les docents.

 2. Com s’accedeix al compte formació?

  S’accedeix per la web de SID, igual que la consulta de la nòmina. S’entra des d’aquest enllaç.
  Per tant, es pot accedir per “Usuari i contrasenya”, “Dades d’Usuari” o “Certificat Digital”. Una vegada s’accedeix, apareix un enllaç a l’esquerra anomenat “Sexennis-Formació docent”.

  En aquest enllaç es podrà consultar el següent:

  • Dades del docent i centre de treball
  • Nombre total de crèdits des de la data de reconeixement del sexenni anterior
  • Nombre activitats formació des del sexenni anterior
  • Cada una de les activitats de formació.
 3. Quines activitats de formació apareixen?

  Només apareixeran les activitats de formació que la Conselleria té registrades. Recordeu que la Conselleria registra d’ofici les activitats de formació que depenen d’aquesta (pla de formació en centres, CEFIRE). La resta d’activitats s’han de registrar, com ja va advertir STEPV en el seu moment.
  De moment apareixeran les activitats de formació des de 2003. Les anteriors, des de 1993, s’aniran afegint durant el curs 2014/15.
  També es registraran d’ofici en un futur les titulacions d’EOI, però de moment no les d’altres etapes (cicles formatius, conservatoris, etc.). Aquestes activitats s’han de continuar registrant en el registre de formació del professorat de forma presencial.
  Els certificats del cursos es podran descarregar des d’aquesta pàgina, en un futur.
  En el programa es podran veure les activitats de formació registrades per ordre de data de finalització de l’activitat, amb indicació del nom de l’activitat, el tipus de participació (ponent o alumne), lloc de realització, els crèdits corresponents, etc.
  Les activitats que computen per als sexennis apareixeran resaltades en un altre color. Si alguna activitat de formació supera els crèdits assignats per l’ordre a efectes del reconeixement, només apareixeran els crèdits màxims per al reconeixement. Per exemple, si has realitzat un màster de 500 crèdits, només apareixerà 100 perquè és el màxim.
  Quant a la capacitació en valencià, no constarà a la gent que l’ha obtinguda a partir de novembre de 2013, perquè a d’eixa data és un requisit. Igualment tampoc constaran les activitats per a les pràctiques perquè també és requisit.

 4. Només apareixeran les activitats de formació com a funcionari/na de carrera?

  No. Apareixerà tota la formació com a docent, independentment de la situació administrativa: interí, en pràctiques o de carrera.

 5. Què passa si no apareixen totes les activitats des de 2003, especialment les dels darrers 6 anys?

  Hi ha diverses casuístiques en aquest cas:

  1. que Conselleria no les tinga registrades per error.
  2. que haja presentat activitats externes a Conselleria durant el Decret Vela i la pròrroga de l’acord de retallades de 23 d’octubre de 2013 (en aquell moment no es van registrar perquè estava congelat aquest procés), i hi haurà 2 mesos per a presentar-les.
  3. que no tinga registrades activitats externes a Conselleria.

  En qualsevol d’aquestes casuístiques cal registrar en el registre de formació del professorat totes aquestes activitats de formació que no consten en el compte formació. En el Decret que s’ha publicat avui es regula un termini de 2 mesos per a registrar aquestes activitats i es reconeixeran a efectes 1 de juliol sempre i quan hagen finalitzat abans d’aquest període.

 6. Quines activitats de formació cal registrar i quines no?

  Totes aquelles activitats de formació externes a la Conselleria d’Educació. És a dir, els nous títols universitaris o cursos de formació en les universitats i, de moment, els títols d’EOI, Conservatoris, Formació Professional, etc.
  Els cursos dels sindicats, o de qualsevol altra entitat col·laboradora, si estan homologats per la Conselleria NO s’han de registrar, perquè constaran d’ofici en el compte formació.
  Quant als cursos del MEC o d’altres comunitats autònomes (incloent títols nous de qualsevol etapa educativa: conservatoris, EOI, FP, etc), també s’han de registrar si no estan homologats per la Conselleria d’Educació.
  Si tens publicacions, també cal registar-les excepte si s’han realitzat en el marc d’algun programa de la Conselleria.

 7. Jo tinc el reconeixement del sexenni en març  de 2012, finalment quan cobre?

  Els qui esteu en aquesta situació cobrareu en juliol, no en agost com la resta de casos, és a dir, els qui han complert el sexenni entre març de 2012 i juliol de 2014, perquè ja teniu reconegut el sexenni.

 8. ACTUALITZACIÓ DE LA GUIA (14 de juliol 2014)

  Actualitzem la guia a partir de les consultes que ens heu fet. Al final de la guia adjuntem un model per a registrar les activitats que no apareixen en el compte formació.

 9. Per què apareixen altres activitats que no apareixen en l’ordre 54/2014, de sexennis?

  L’aplicació suma totes les activitats de formació que té la Conselleria registrades, sense separar aquelles que no valen per al sexenni.
  Per exemple, l’aplicació computa un curs de formació de menys de 8 hores, tot i que l’Ordre que regula els sexennis assenyala que els cursos de formació han de ser d’un mínim de 8 hores per a ser vàlids per al sexenni. Un altre cas és el de les activitats extraescolars: si les hem presentades, apareixen totes i són totes computades, encara que només valen 10 crèdits d’activitats extraescolars per sexenni (art. 2.5 de l’ordre sexennis).

 10. Si apareix 0 crèdits acumulats per als sexennis, què he de fer?

  Aquesta situació ha passat en els casos en què compliu el primer sexenni. És un error que la Conselleria està subsanant. En poc de temps hauria d’aparéixer els crèdits que teniu per al sexenni i les activitats de formació corresponents marcades en groc. No heu de fer res, per tant. En tot cas, comprovar quan ho subsanen que tot és correcte.

 11. Em falten activitats de formació del pla de formació en centres o del CEFIRE. Què puc fer?

  Les has de reclamar. Al final d’aquesta guia tens un model de reclamació en què se sol·licita que consten en el registre de formació. Hauràs d’adjuntar còpia compulsada dels certificats d’aquestes activitats.

 12. M’apareix alguna activitat amb 0 hores però 100 crèdits. Què significa això?

  En aquests casos, es tracta d’activitats de formació que fan referència a l’obtenció d’un títol, com ara la capacitació en valencià, i que equivalen a 100 crèdits (excepte per a la gent que l’ha obtinguda a partir de novembre de 2013, ja que a partir d’eixa data és un requisit), o bé activitats que superen els crèdits assignats per l’ordre a efectes del reconeixement i per tant només apareixen els crèdits màxims per al reconeixement (per exemple, si has realitzat un màster de 500 crèdits, només apareixerà 100 perquè és el màxim).

 13. Què vol dir la columna “Millora”?

  Aquesta columna assenyala si l’activitat de formació en qüestió forma part de les “activitats que contribueixen a la millora de la qualitat de l’ensenyament” o no, és a dir, si es tracta d’una activitat de les conegudes com a extraescolar (ha d’estar inclosa a la PGA i constar a la memòria del centre) o no. En aquest sentit, és important tenir en compte que la nova normativa del sexenni estableix que només es poden aportar 10 crèdits d’aquest tipus d’activitat per sexenni.

 14. Com sé en quina data compliré el pròxim sexenni?

  Quan entres al compte de formació t’apareix en quina data complires l’anterior sexenni; per tant, sis anys després, si tens la formació requerida (els 100 crèdits de formació establerts en l’Ordre 54/2014), compliràs el pròxim sexenni.

 15. Model de registre en el compte formació de les activitats que no hi consten

  Descarrega’t ací el model, emplena’l i registra’l amb la còpia compulsada de les activitats que no apareixen en el compte formació

Top