Baixes i absències

Actualitzat el 25 octubre 2023 / 10:31 h


 1. Incapacitat temporal (amb baixa)

  1. LLICÈNCIES PER MALALTIA

  A. MUFACE

  Funcionariat de carrera o en pràctiques
  El o la docent està obligat a:

  • Presentar al centre de treball els parts de baixa i confirmació en el termini de tres dies, comptats a partir de la data d’expedició.
  • Presentar el comunicat d’alta al seu centre dins de les 24 hores següents a la seua expedició.
  • Presentar les còpies per a l’òrgan de personal i MUFACE, la del mutualista se la quedarà la persona interessada.

  El centre, ha de:

  • Dins el termini màxim de tres dies hàbils, gravar (la baixa i l’alta) en l’aplicació informàtica ÍTACA. En l’apartat d’observacions és convenient indicar qualsevol dada complementària d’utilitat sobre les circumstàncies de la malaltia del docent (embaràs, hospitalització, intervenció quirúrgica, durada de la baixa superior a la que indica el comunicat, etc.).

  NOTA: hi pot haver personal que tinga l’assistència mèdica per la Seguretat Social.

  B. SEGURETAT SOCIAL

  Funcionariat interí
  El o la docent està obligat a:

  • Presentar al centre de treball, els parts de baixa i confirmació en el termini de tres dies comptats a partir de la data d’expedició. Així mateix, està obligat a presentar el comunicat d’alta dins de les 24 hores següents a la seua expedició.
  • En els parts de la Seguretat Social, el codi CIE apareix només en el part del treballador/a per la qual cosa el o la docent ha de facilitar aquest codi per poder-lo gravar en ÍTACA.

  El centre ha de remetre immediatament els parts de baixa i alta per correu electrònic o per fax a la Direcció Territorial corresponent, departament de Seguretat Social, perquè aquesta puga tramitar el procés davant l’INSS.

  2. LLICÈNCIA PER RISC DURANT L’EMBARÀS

  Es tracta de situacions en què es considera que, per les característiques pròpies del lloc de treball, pot existir un risc per al desenvolupament de l’embaràs. Situació diferent a la dels embarassos que, per existir alguna complicació mèdica (embarassos de risc per amenaça d’avortament, diabetis, hipertensió, etc.), són susceptibles de necessitar una baixa per incapacitat transitòria.

  A. MUFACE

  Funcionaries de carrera o en pràctiques
  La docent sol·licitarà un informe al seu metge o metgessa, o ginecòleg o ginecòloga, en què conste la setmana de gestació, la data probable de part i que es tracta d’un embaràs de curs normal.
  Aquest informe s’ha d’acompanyar d’una instància en la qual EXPOSA que està embarassada i considera que en el seu lloc de treball hi ha un risc per al desenvolupament de l’embaràs i SOL·LICITA la valoració del mateix per l’INVASSAT.
  Aquesta instància junt amb l’informe mèdic l’ha de presentar directament en l’INVASSAT o en el registre de qualsevol administració pública.
  Una vegada l’INVASSAT emeta l’informe valorant la situació de risc durant l’embaràs i si en el mateix es reconeix l’existència d’aquest risc, la docent el presentarà a la Direcció Territorial junt amb una instància (en què sol·licite la concessió de la llicència corresponent) i el comunicat de baixa inicial expedit pel seu metge o metgessa. Aquest comunicat es renovarà únicament al complir-se el dia 91 en aquesta situació, llevat que abans d’aquesta data haja tingut lloc el part, cas en què haurà de presentar el comunicat de baixa de maternitat i el part d’alta per risc durant l’embaràs.

  B. SEGURETAT SOCIAL

  Funcionaries interines
  Les docents pertanyents al règim general de la seguretat social s’han de posar en contacte amb la mútua perquè els indiquen els passos a seguir.

  3. Procediment per demanar el subsidi per incapacitat temporal o per risc durant l’embaràs

  Aquest procediment afecta els o les docents pertanyents a la MUFACE quan se supera el termini de 90 dies en aquestes situacions.
  A partir d’aquest termini (a partir del dia 91 de baixa mèdica IT):

  • El o la docent deixarà de percebre en la seua nòmina les retribucions complementàries, percebent, únicament, les retribucions bàsiques.
  • El o la docent ha de percebre de MUFACE (prèvia sol·licitud de la persona interessada) un subsidi per complementar aquestes retribucions.
  • El o la docent haurà d’omplir la Sol·licitud de Subsidi i el Model 145 de retencions sobre el rendiment de treball (disponibles al web de MUFACE) i lliurar-los en les dependències del Servei Provincial de MUFACE, juntament amb parts de baixa i confirmació (còpies de MUFACE) fins a l’últim comunicat de confirmació del mes en què s’inicia la llicència. Mentre dure la situació d’incapacitat temporal, la persona interessada haurà de fer arribar els parts de confirmació (còpia de MUFACE) que li expedisca el seu metge o metgessa a la Direcció Territorial, la qual s’encarregarà de remetre’ls a MUFACE juntament amb la llicència de malaltia corresponent.

  El comunicat d’ALTA (còpia de MUFACE), tant en el cas d’incapacitat temporal com en el de risc durant l’embaràs, es lliurarà en la Direcció Territorial corresponent perquè aquesta puga procedir a regularitzar la nòmina del o la docent. Després d’això, la Direcció Territorial el remetrà al Servei Provincial de MUFACE.

 2. Absències per malaltia (sense baixa)

  Absències

  Regulades en el Decret 96/2014, art. 2, de 13 de juny, del Consell.

  • Màxim 4 dies a l’any natural (és a dir, des de l’1 de gener fins al 31 de desembre), motivats per malaltia o accident i que no donen lloc a baixa mèdica.
  • Només 3 dies podran ser consecutius. Si s’excedeix els tres dies consecutius s’hauran de justificar com una baixa mèdica.
  • Necessària justificació mèdica, amb data d’atenció mèdica, malaltia i prescripció de repós.
  • Els dies que excedisquen dels 4 dies regulats, comportarán deducció d’havers. S’hi aplica un descompte del 50% de les retribucions en cada dia nou d’absència.

  Permís mèdic, educatiu o assistencial

  Regulat a l’article 27 del Decret 7/2008, de 25 de gener, del Consell.

  • La concertació d’una assistència a una consulta mèdica haurà de fer-se, preferentment, fora de l’horari de treball. En cas de no ser possible, es pot assistir en horari laboral pel temps indispensable per acudir i tornar al lloc de treball.
  • S’ha d’acreditar mitjançant justificació mèdica, en què consten les dades personals del o la pacient, del metge/metgessa, hora d’entrada i hora d’eixida.
  • S’ha de sol·licitar a la Direcció del Centre.
  • Aquests permisos no computen com a absències.
 3. Accident de treball

  QUÈ HEM DE FER?

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17042

  En funció de la gravetat, es podrà procedir de la manera següent:

  • Lesió molt lleu que no requereix atenció mèdica especialitzada.
  • Lesió lleu que requereix atenció mèdica. Després d’una primera cura per personal amb formació en primers auxilis, cal facilitar el trasllat al centre assistencial corresponent.
  • Lesió important que requereix atenció mèdica. Cal actuar amb prudència i després d’una primera cura, a càrrec de personal amb formació en primers auxilis, i s’ha de facilitar el trasllat al centre assistencial corresponent.

  COMUNICACIÓ

  • La direcció del centre haurà d’emplenar i entregar a la persona accidentada la sol·licitud d’assistència sanitària per la mútua.
  • A més, haurà d’emplenar l’informe de comunicació d’accident de treball (CAT), que consta de 4 fulls: un per al personal accidentat, un altre per al centre (departament de recursos humans), el tercer per a la mútua col·laboradora i l’últim per al Servei de Prevenció Riscos Laborals. (SPRL).

  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/19244_BI.pdf

  ON S’HA D’ANAR?

  Centres assistencials on s’ha de traslladar el personal accidentat dependran del regim a què estiga adscrit:

  Règim de mutualisme administratiu (MUFACE)

  FUNCIONARIS/IES DE CARRERA

  • A la companyia concertada amb l’assistència sanitària triada particularment (ADESLAS, SANITAS, DKV i Seguretat Social)

   

  Règim general de la Seguretat Social

  FUNCIONARI/IES INTERINS/INES
  A la Mútua d’Accidents

  • VALÈNCIA UMIVALE Tel. 900 365 012
  • ALACANT IBERMUTUAMUR Tel. 900 23 33 33
  • CASTELLÓ UNIÓ DE MÚTUES Tel. 900 50 60 70
Top