Desplaçaments i supressions 2020

Actualitzat el 27 juliol 2020 / 11:18 h


 1. Normativa i conceptes bàsics

  Publicada al DOGV la convocatòria d’adjudicació per a persones suprimides i desplaçades:
  RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d’adjudicació de destinació provisional o definitiva per al curs 2020/2021 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de mestres, catedràtics i professors d’Ensenyament Secundari, de catedràtics i professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d’Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny, que tinga la condició de personal suprimit o desplaçat.

  ATENCIÓ: encara no s’ha fixat el termini per a la participació i la publicació de l’adjudicació. Els terminis es publicaran en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

  Conceptes que hem de tindre clars:

  • SUPRESSIONS
   Una persona és suprimida quan ha perdut definitivament el seu lloc de treball i, per tant, serà obligatori participar al concurs de trasllats. Açò pot ocórrer si:
   • Hi ha hagut supressions d’unitats a l’arranjament escolar (cos de Mestres).
   • Perdem la plaça que ocupem per un recurs (per exemple, si realment no ens corresponia en el concurs de trasllats perquè una altra persona tenia més puntuació i ha reclamat).
   • En cas de no tindre horari al nostre centre i preferim la supressió al desplaçament (NOMÉS cos de Secundària, FP, EOI i Ensenyaments Artístics).

   La participació obligatòria en el concurs de trasllats per a les persones suprimides té una sèrie de particularitats associades a aquesta situació. No oblideu consultar-nos quan s’encete el procediment.

  • DESPLAÇAMENTS

   Una persona està desplaçada quan no pot ocupar, de manera provisional, la seua destinació definitiva. És important destacar que el lloc continua existint i, si les circumstàncies canvien, es podrà reactivar el lloc i podrem tornar a ocupar-lo. No hi ha obligatorietat de participar al concurs de trasllats.

   • Cos de Mestres: determinació del nostre lloc de treball en “No Funcionament” a l’arranjament escolar, en el moment de la publicació de l’arranjament definitiu o pels últims ajustos que es fan des de plantilles una vegada tancada la matrícula de l’alumnat.
   • Cos de Secundària, FP, EOI i Ensenyaments Artístics: quan no hi ha hores suficients per completar-li l’horari per al curs 2020/21.

   Quan el lloc acumula tres cursos en situació de no funcionament consecutius, passa a suprimir-se, i en eixe moment la persona adquirirà la condició de suprimida.

 2. Les supressions i els desplaçaments en el cos de Mestres

  A l’hora d’establir un desplaçament o supressió, primer s’ha de fer una roda voluntària, per veure si alguna persona decideix desplaçar-se voluntàriament. Si hi ha més d’una persona que es presenta voluntària es donarà prioritat atenent als criteris que teniu tot seguit, però en ordre invers.

  Si no n’hi ha cap persona voluntària, l’ordre forçós està establert pel RD 1364/2010 i és el següent:

  1. Menys antiguitat ininterrompuda, amb destinació definitiva, en el centre.
  2. Menys temps de serveis efectius com personal funcionari de carrera del cos de Mestres.
  3. Any més recent d’ingrés al cos.
  4. Menys puntuació obtinguda en el procediment selectiu a través del qual va ingressar en el cos.
 3. Les supressions i els desplaçaments en la resta de Cossos docents

  A l’hora d’establir un desplaçament o supressió, primer s’ha de fer una roda voluntària, per veure si alguna persona decideix desplaçar-se voluntàriament. Si hi ha més d’una persona que es presenta voluntària es donarà prioritat atenent als criteris qperò en ordre invers.

  Si no n’hi ha cap persona voluntària, l’ordre forçós està establert pel RD 1364/2010 i és el següent:

  1. Menys temps de serveis efectius com personal funcionari de carrera del cos al que pertany. Menys antiguitat ininterrompuda, amb destinació definitiva, en les places.
  2. Any més recent d’ingrés al cos.
  3. No pertànyer, en el seu cas, al cos de Catedràtics.
  4. Menys puntuació obtinguda en el procediment selectiu a través del qual va ingressar en el cos.
 4. Participació, terminis, places

  Qui pot participar?
  Persones funcionàries de carrera que hagen adquirit la condició de suprimides o desplaçades.
  Com es participa?
  Mitjançant sistema telemàtic a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació. No s’admetrà la presentació de la sol·licitud en cap registre físic.
  A quines places es pot optar?
  Les persones suprimides o desplaçades podran seleccionar els llocs oferits per a impartir matèries de les especialitats de les quals siguen titulars o les habilitacions transitòries que tinguen reconegudes, així com els llocs d’àmbit als quals la seua especialitat estiga vinculada.
  Termini
  El termini de presentació de sol·licituds es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d’Educació. Si es confirma dins del termini més d’una sol·licitud de peticions, només es tindrà en compte l’última confirmada. Únicament s’admetran a tràmit les sol·licituds confirmades telemàticament a l’Administració educativa fins a les 10 hores del dia publicat a la web com a data final de termini de presentació d’instàncies.
  Cal estar atents a les novetats d’aquesta pàgina. STEPV enviarà notificacions a l’afiliació mitjançant els canals habituals
  Participants
  Abans de l’inici de la petició telemàtica de destinacions, es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d’Educació la relació provisional de persones participants amb l’ordre corresponent. A partir de l’endemà de la publicació de la relació provisional, s’obrirà un període de dos dies hàbils per a presentar reclamacions telemàtiques. Després es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, la relació definitiva de persones participants amb l’ordre corresponent.
  Vacants
  Abans de l’inici de la petició telemàtica de destinacions, es publicarà en la pàgina web de la Conselleria la llista de llocs existents.
  Reincorporació al centre origen del desplaçament
  Les destinacions adjudicades en la resolució definitiva d’aquesta convocatòria seran irrenunciables. No obstant això, la situació de les persones desplaçades es revisarà abans de l’inici de les activitats escolars per si sorgira una vacant en el centre de l’especialitat o de les especialitats de les quals siga titular, lloc d’àmbit al qual la seua especialitat estiga vinculada o de les habilitacions transitòries que tinga reconegudes. En eixe cas, la persona afectada serà retornada al seu centre de destinació, sempre que així ho faça constar en l’acta de la reunió que se celebre en el centre educatiu a fi de determinar quin professorat pot resultar afectat per falta d’horari, i quedarà sense efecte la destinació provisional adjudicada.
 5. Acte presencial

  Tots els anys es convoca un acte presencial per a la recol·locació al propi centre de forma provisional o definitiva. Aquest any no hi haurà acte presencial, però aquelles persones que hagen estat suprimides podran obtindre la recol·locació amb destinació definitiva, si hi ha vacant de qualsevol de les seues especialitats en el centre on han estat suprimides, si així ho indiquen a la petició telemàtica. Aquest dret serà exercit en concurrència amb el personal suprimit del mateix centre d’anys anteriors.

 6. Preguntes freqüents

  Si he estat desplaçat, quan tornaré al centre?
  Podràs tornar al teu centre quan hi haja hores de docència suficients, es produisca una jubilació o s’habilite un nou lloc de la teua especialitat o d’aquelles que tingues reconegudes.
  Hi ha alguna diferència si et presentes de forma voluntària per les supressions o desplaçaments?
  No, independentment de si adquireixes la condició de persona suprimida o desplaçada en la roda voluntària o d’ofici, el procediment serà el mateix.
  Quant de temps puc estar en situació de supressió o desplaçament?
  Les persones suprimides no tenen límit de temps, poden estar així els anys necessaris fins que obtinguen una altra plaça definitiva (sempre que exercisquen el seu dret preferent al concurs de trasllats). Les persones desplaçades adquiriran la condició de suprimides en passar 3 anys del primer desplaçament.
  Si m’han desplaçat, puc participar del concurs de trasllats?
  Sí, pots participar al concurs de trasllats de forma voluntària, ja que no has perdut la teua plaça definitiva. En canvi, les persones suprimides tenen l’obligació de participar al concurs de trasllats.
  Normativa aplicable als desplaçaments i supressions
  RD 1364/2010, de 29 d’octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d’àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents que preveu la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i altres procediments de provisió de places que ha de cobrir aquest personal.
  Decret 108/2012, de 29 de juny, del Consell, pel qual es regula la recol·locació i redistribució del personal docent amb destinació definitiva en els centres docents públics no universitaris dependents de la conselleria competent en matèria d’educació.
Top