Arranjament: al·legacions

Actualitzat el 08 març 2022 / 10:40 h


 1. Normativa reguladora que cal consultar

 2. Col·legis als quals se’ls ha suprimit o se’ls fa proposta de supressió o no funcionament d’unitats escolars

  Aquest col·lectiu de Centres Educatius Públics ha de demostrar, cenyint-se a les instruccions d’arranjament abans referides, que posseeixen la ràtio suficient per tal de no suprimir o posar en no funcionament la unitat escolar, o justificar que l’augment de ràtio no es pot aplicar perquè les aules no tenen el tamany suficient, o justificar que existeix en aquest grup d’escolarització una problemàtica específica que ens remet a una excepcionalitat a la norma que regula la ràtio d’alumnat mínima (nombre de dictàmens, previsió de repeticions, arribada de més alumnat, possible desdoblament…). Podem fonamentar els nostres arguments en les normatives abans esmentades.
  Per tal de justificar que hi haurà una ràtio d’alumnat suficient per mantindre la unitat escolar, i a l’espera del període oficial de matriculació, l’única possible alternativa viable és materialitzar la demanda duent a terme una precampanya de matriculació al carrer amb l’objectiu que les famílies formalitzen la seua intenció de matricular els seus fills i filles al centre mitjançant una instància de preinscipció de matrícula, la qual pot acompanyar el plec d’al·legacions. Aquest no és un procediment oficial, però ens pot ajudar a donar força a les nostres al·legacions, aportant un llistat de possibles matrícules per al curs següent. 
      Per tal de justificar que l’augment de ràtio és inaplicable perquè les instal·lacions del centre no ho permeten, cal elaborar un informe on consten les mesures exactes de les aules que tenen menys metres quadrats dels permesos, tot sumant els metres quadrats que necessita l’alumnat i els metres quadrats i cúbics que necessita el professorat. Podem adjuntar també informes tècnics de l’ajuntament, plànols de les aules, etc.
  Per tal que es tinga en compte a l’alumnat amb NESE, és imprescindible que tot l’alumnat que té Necessitats Específiques de Suport Educatiu estiga enregistrat correctament a Ítaca.
  Recordem que l’ORDRE 20/2019, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’organització de la resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu,  al seu article 47, estableix un màxim de dos alumnes que requerisquen suport de grau tres per aula/unitat i redueix la ràtio en dos llocs si hi ha una alumna o un alumne amb aquestes característiques; i si n’hi ha dos, la ràtio es redueix en tres llocs més.
      En el cas que vulguem justificar l’escassa ràtio de la unitat escolar adduint que hi ha una problemàtica d’escolarització específica que justifica un menor nombre d’alumnes per aula (atenció a la diversitat, atenció a xiquets i xiquetes amb necessitats educatives especials, o de compensació de desigualtats, etc.) podem elaborar l’expedient d’al·legacions que presentarà el Consell Escolar de Centre al Consell Escolar Municipal (o Ple de l’Ajuntament si el municipi no té CEM) amb els següent documents:

  • Informe de l’equip de Cicle en el qual s’especifique com la problemàtica afecta al procés educatiu i a l’acció tutorial.
  • Informe de la Comissió de Coordinació Pedagògica, on es faça anàlisi, seguiment, coordinació de l’acció i avaluació.
  • Acord de Claustre sobre les mesures adoptades per fer front a eixa problemàtica específica i aportació dels projectes educatius específics.
  • Informe del Gabinet Psicopedagògic Municipal o de la persona orientadora del centre sobre la problemàtica d’escolarització.
  • Informe dels Serveis Socials de l’Ajuntament, explicant el seu programa d’intervenció sobre les famílies dels xiquets i xiquetes escolaritzades en eixa unitat escolar i la seua problemàtica concreta.
 3. Col·legis als quals no els han creat o habilitat les unitats escolars que requerien

  Quant a aquells Centres Educatius Públics que no han sigut modificats i esperaven eixa modificació favorable d’unitats escolars, han de presentar al·legacions davant aquesta resolució provisional de l’arranjament escolar per argumentar, amb la mateixa documentació descrita a l’apartat de Centres als quals els han suprimit o posat en no funcionament unitats escolars o amb un informe de dades en què s’hi expose un augment de la població escolaritzada, els motius que motiven eixe creixement d’unitats escolars.
  Hem de tindre en compte que cal prioritzar les creacions d’unitats per davant de les habilitacions per tal de proporcionar més estabilitat al centre i al professorat, creant llocs de treball definitius de catàleg. Per tant, recomanem per a aquells centres als quals se’ls ha habilitat una unitat al llarg de dos o més cursos, que presenten una al·legació sol·licitant la creació de la unitat amb caràcter definitiu (unitat de catàleg) en lloc de l’habilitació de la unitat o unitats.

 4. Aspectes a tindre en compte a l’hora de fer les al·legacions

  Per evitar les supressions i no funcionaments:

  • Valorar la possibilitat de desdoblar algun curs tenint en compte la ràtio, el nombre de dictàmens per aula i també les possibles repeticions (encara que aquestes últimes les tindran en compte si finalment es produeixen).
  • Assegurar-nos que l’alumnat amb NEE està correctament enregistrat a Ítaca. Ídem per a l’alumnat amb necessitats de compensació educativa. Recordem que la DG d’inclusió educativa va enviar unes instruccions al respecte.
  • Fer constar la previsió de l’augment de matrícula per als propers cursos en el cas que hi haja un augment de naixements en la localitat. Es poden aportar les previsions de naixements dels propers anys, registrades al cens de la localitat.
  • Al·legar qualsevol dels criteris d’arranjament proposats per la mateixa Conselleria (pots trobar-los a l’inici de la guia).
  • En el cas dels centres que escolaritzen un alt percentatge d’alumnat de compensatòria, sol·licitar reduccions de ràtio específiques, establertes als criteris d’arranjament.
  • Tindre una especial cura en els CRAs i centres incomplets a l’escola rural, ja que el tancament de centres i d’unitats en zones rurals pot comportar la despoblació de les mateixes.
  • A més a més, també es poden al·legar motius pedagògics i de manca de professorat per portar a terme els projectes del centre.
 5. Protocol per a l’elaboració de les al·legacions

      Protocol per a l’elaboració de les al·legacions

  • Revisar els aspectes recollits en aquesta guia per tal d’elaborar les al·legacions i veure quins s’adapten a les nostres circumstàncies.
  • Redactar les al·legacions (podeu fer servir com a model el que teniu al final de la guia)
  • Presentar-les al claustre de professorat i aprovar-les.
  • Presentar-les al Consell Escolar de Centre i aprovar-les.
  • Presentar-les al Consell Escolar Municipal per tal que aquest en done suport tenint en compte els terminis determinats en la resolució. En cas de no estar constituït el CEM es poden presentar al Plenari de l’Ajuntament.
  • Presentar les al·legacions mitjançant la Plataforma Xarxa Entitats (els Ajuntaments solen tindre instruccions)
  • Presentar-les per registre a la Direcció Territorial d’Educació i fer arribar una còpia a inspecció educativa.
  • Una vegada presentades, no abans,  fer arribar una còpia de les al·legacions registrades, al correu stepv@intersindical.org 

  Podeu contactar amb la persona permanent del vostre centre per resoldre qualsevol dubte.

 6. Què demana STEPV

  • Una baixada generalitzada de les ràtios a totes les etapes educatives.
  • STEPV sol·licita l’aplicació del RD Llei 4/2019 de 7 de març, «de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria» i la baixada automàtica de ràtio a tots els nivells educatius de primària.
  • Seguir baixant la ràtio a les localitats amb baixada de natalitat, on perillen unitats, fet que ha sigut desestimat per un recurs interposat per la patronal dels centres concertats.
  • Que la Conselleria atenga les reivindicacions del sindicat en la negociació de les plantilles d’infantil i primària que s’està produint actualment que podeu consultar en aquest enllaç
  • Publicació al DOGV les instruccions per a l’arranjament.
  • Publicació de les habilitacions i els no funcionaments després del període d’al·legacions. Exigim que es publique la resolució definitiva en el cas d’unitats habilitades i No funcionaments, ja que el fet de no fer-ho crea indefensió en els centres al no saber ben bé com ha quedat la seva situació i si han estat acceptades o no les seves al·legacions.
  • Baixada de ràtio per NEE en tots els nivells i en tots els centres, independentment que aquests per les seues característiques tinguen altres reduccions.
  • Reducció de ràtio a les aules ordinàries de referència per a l’alumnat escolaritzat a Unitats específiques i a aules CIL a centres ordinaris.
  • Especial atenció en les zones rurals per al manteniment de les escoles públiques.
  • Especial atenció als centres de caràcter singular, independentment d’on estiguen ubicats, centres que escolaritzen un alt percentatge de compensatòria amb els criteris de l’anterior norma i que han d’actualitzar els criteris a la norma actual, centres amb un alt percentatge d’alumnat amb desconeixement d’ambdues llengües, centres d’escolarització preferent, centres amb aules CIL o aules específiques d’educació especial, CEE, CEI…
  • En cas que es produïsquen supressions, cal evitar que repercutisquen en la xarxa pública.
  • Negociació, en la Mesa Sectorial d’Educació, de l’arranjament de la xarxa pública i concertada conjuntament.
 7. Model d’al·legació

  model_al_legacions_arranjament.doc

Top