Arranjament: al·legacions

Actualitzat el 28 març 2019 / 13:25 h


 1. Normativa reguladora que cal consultar

  Normativa sobre l’espai de l’aula per al professorat: 2m2 per treballador/a i 10m3 per treballador/a. La referència normativa és diferent segons l’any de construcció del centre, però l’espai que s’ha de reservar per cada docent és el mateix:

   

 2. Col·legis als quals se’ls ha suprimit o se’ls fa proposta de supressió d’unitats escolars

  Aquest col·lectiu de Centres Educatius Públics ha de demostrar, cenyint-se a les Instruccions abans referides, que posseeixen la ràtio suficient per tal de no suprimir o posar en no funcionament la unitat escolar, o justificar que l’augment de ràtio no es pot aplicar perquè les aules no tenen el tamany suficient, o justificar que existeix en aquest grup d’escolarització una problemàtica específica que ens remet a una excepcionalitat a la norma que regula la ràtio d’alumnat mínima (nombre de dictàmens, previsió de repeticions, arribada de més alumnat, possible desdoblament…).
  Per tal de justificar que hi haurà una ràtio d’alumnat suficient per mantindre la unitat escolar, i a l’espera del període oficial de matriculació, l’única possible alternativa viable és materialitzar la demanda duent a terme una precampanya de matriculació al carrer amb l’objectiu que les famílies formalitzen la seua intenció de matricular els seus fills i filles al centre mitjançant una instància de preinscipció de matrícula, la qual pot acompanyar el plec d’al·legacions. Aquest no és un procediment oficial, però ens pot ajudar a donar força a les nostres al·legacions, aportant un llistat de possibles matrícules per al curs següent. 
  Per tal de justificar que l’augment de ràtio és inaplicable perquè les instal·lacions del centre no ho permeten, cal elaborar un informe on consten les mesures exactes de les aules que tenen menys metres quadrats dels permesos, tot sumant els metres quadrats que necessita l’alumnat i els metres quadrats i cúbics que necessita el professorat. Podem adjuntar també informes tècnics de l’ajuntament, plànols de les aules, etc.
  Per tal que es tinga en compte a l’alumnat amb NESE, és imprescindible que tot l’alumnat que té Necessitats Específiques de Suport Educatiu estiga enregistrat correctament a Ítaca. Recordem que l’Ordre de 16 de juliol de 2001 que regula l’atenció a l’alumnat amb NEE (la d’inclusió està encara pendent de publicar), estableix un màxim de dos alumnes amb dictamen per aula/unitat i redueix la ràtio en dos llocs si hi ha una alumna o un alumne amb aquestes característiques; i si n’hi ha dos, la ràtio es redueix en tres llocs més.
  En el cas que vulguem justificar l’escassa ràtio de la unitat escolar adduint que hi ha una problemàtica d’escolarització específica que justifica un menor nombre d’alumnes per aula (atenció a la diversitat, atenció a xiquets i xiquetes amb necessitats educatives especials, aplicació d’algun programa d’educació compensatòria, etc.) haurem d’elaborar l’expedient d’al·legacions que presentarà el Consell Escolar de Centre al Consell Escolar Municipal (o Ple de l’Ajuntament si el municipi no té CEM) amb els següent documents:

  • Informe de l’equip de Cicle en el qual s’especifique com la problemàtica afecta al procés educatiu i a l’acció tutorial.
  • Informe de la Comissió de Coordinació Pedagògica, on es faça anàlisi, seguiment, coordinació de l’acció i avaluació.
  • Acord de Claustre sobre les mesures adoptades per fer front a eixa problemàtica específica i aportació dels projectes educatius específics.
  • Informe del Gabinet Psicopedagògic Municipal o de l’SPE sobre la problemàtica d’escolarització.
  • Informe dels Serveis Socials de l’Ajuntament, explicant el seu programa d’intervenció sobre les famílies dels xiquets i xiquetes escolaritzades en eixa unitat escolar i la seua problemàtica concreta.
 3. Col·legis als quals no els han creat les unitats escolars que requerien

  Quant a aquells Centres Educatius Públics que no han sigut modificats i esperaven eixa modificació d’unitats escolars, han de presentar al·legacions davant aquesta resolució provisional de l’ajust escolar per argumentar, o amb la mateixa documentació descrita a l’apartat de Centres als quals els han suprimit unitats escolars o amb un informe de dades en què s’hi expose un augment de la població escolaritzada, els motius que motiven eixe creixement d’unitats escolars i, per tant, de plantilla de professorat.
  Hem de tindre en compte que cal prioritzar les creacions d’unitats per davant de les habilitacions per tal de proporcionar més estabilitat al centre i al professorat, creant llocs de treball definitius de catàleg. Per tant, recomanem per a aquells centres als quals se’ls ha habilitat una unitat al llarg de dos o més cursos, que presenten una al·legació sol·licitant la creació de la unitat amb caràcter definitiu (unitat de catàleg) enlloc de l’habilitació de la unitat o unitats.

 4. Aspectes a tindre en compte a l’hora de fer les al·legacions

  • Prioritzar les creacions d’unitats per davant de les habilitacions, especialment en aquells casos en els que la unitat porta més de 2 anys habilitada.
  • La ràtio d’alumnat: Les unitats de segon cicle d’educació infantil i de 1r cicle d’educació primària, el curs 2019-2020 tindran una ràtio màxima de 25 alumnes. La resta de cursos tindran una ràtio màxima de 30 alumnes.
  • Per evitar les supressions i no funcionaments:
   • Valorar la possibilitat de desdoblar algun curs tenint en compte la ràtio, el nombre de dictàmens per aula i també les possibles repeticions.
   • Assegurar-nos que l’alumnat amb NESE està correctament enregistrat a Ítaca.
   • Fer constar la previsió de l’augment de matrícula per als propers cursos en el cas que hi haja un augment de naixements en la localitat. Es poden aportar les previsions de naixements dels propers anys, registrades al cens de la localitat.
   • Al·legar qualsevol dels criteris d’arranjament proposats per la mateixa Conselleria (pots trobar-los a l’inici de la guia).
   • En el cas dels centres CAES o que escolaritzen un alt percentatge d’alumnat de compensatòria, sol·licitar reduccions de ràtio específiques, establertes als criteris d’arranjament.
   • Tindre una especial cura en els CRAs i centres incomplets a l’escola rural, ja que el tancament de centres i d’unitats en zones rurals pot comportar la despoblació de les mateixes.
   • A més a més, també es poden al·legar motius pedagògics i de manca de professorat per portar a terme els projectes del centre.
 5. Protocol per a l’elaboració de les al·legacions

  • Revisar els aspectes recollits en aquesta guia per tal d’elaborar les al·legacions i veure quins s’adapten a les nostres circumstàncies.
  • Redactar les al·legacions.
  • Presentar-les al claustre de professorat i aprovar-les.
  • Presentar-les al Consell Escolar de Centre i aprovar-les.
  • Presentar-les al Consell Escolar Municipal per tal que aquest en done suport tenint en compte els terminis determinats en la resolució.
  • Presentar-les per registre a la Direcció Territorial d’Educació i fer arribar una còpia a inspecció educativa.
  • Una vegada presentades, fer arribar les al·legacions al sindicat (contacteu amb la persona permanent del vostre centre).
 6. Què demana STEPV

  • Negociació d’una nova normativa de plantilles: Recuperació de la figura del tutor/a per unitat, dotació suficient d’especialistes d’anglès per tal de portar a terme el plurilingüisme, augment del personal de suport en infantil, no a la catalogació de places en anglès, suficient professorat de PT i AiL per atendre a l’alumnat correctament.
  • Publicació al DOGV les instruccions per a l’arranjament.
  • Publicació de les habilitacions i els no funcionaments després del període d’al·legacions. Exigim que es publique la resolució definitiva en el cas d’unitats habilitades i No funcionaments, ja que el fet de no fer-ho crea indefensió en els centres al no saber ben bé com ha quedat la seva situació i si han estat acceptades o no les seves al·legacions.
  • Baixada de ràtio en tots els nivells i en tots els centres
  • Especial atenció en les zones rurals per al manteniment de les escoles públiques.
  • Especial atenció als centres CAES, centres que escolaritzen un alt percentatge de compensatòria, centres d’escolarització preferent, centres amb aules CIL, aules específiques d’educació especial…
  • En cas que es produïsquen supressions, cal evitar que repercutisquen en la xarxa pública.
  • Negociació, en la Mesa Sectorial d’Educació,de l’arranjament de la xarxa pública i concertada conjuntament.
Top