TRIENNIS


Qui ho pot sol·licitar i per què

Triennis

Vegeu la GUIA (en pdf) amb les adaptacions a l'Estatut Bàsic del personal empleat públic

Què s’entén per trienni

S’entén per trienni, un o alguns períodes de temps de tres anys prestats a qualsevol administració pública (Conselleria d’Educació, a altres Conselleries, Diputació, Ajuntaments, etc). A partir del reconeixement del primer trienni sol·licitat, la resta de triennis l’administració els reconeixerà de forma automàtica i no caldrà cap tràmit.

Quin n’és el procediment

Ha d’encapçalar la demanda de reconeixement un model d’instància anomenat Annex II, en el qual s’hi relacionaran per ordre correlatiu tots els serveis prestats a qualsevol administració pública des del primer fins a l’últim, expressant els períodes corresponents als contractes laborals amb la indicació de la data de nomenament i la data de cessament, el temps parcial de serveis efectius i, al final, la suma total d’aqueixos períodes fragmentats. Acompanyarà a aquesta instància els següents documents: l’Annex I o la certificació de serveis prestats en altres Direccions Territorials d’Educació o Comunitats Autònomes distintes a la de la destinació que ocupem en l’actualitat si escau i fotocòpies compulsades dels nomenaments i cessaments corresponents als períodes de serveis al·legats a l’Annex II.