tr
REQUISITS TERMINI OBSERVACIONS DOCUMENTS
JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA
(Art. 29, Llei 50/84) L'administració sol facilitar les instàncies.
Tindre complits 60 anys i com a mínim 30 anys de serveis.
Si per a completar els 30 anys exigibles, hagueren de computarse cotitzacions a altres règims de protecció social, es requerirà que els últims 5 anys de serveis computables per a la determinació de la pensió de jubilació estiguen coberts en el Règim de Classes Passives de l’Estat.
3 mesos d’antelació a la data en què desitge jubilar-se. El cessament serà el mateix dia que ha escollit per a jubilar-se.
 • Instància sol·licitud en dos exemplars.
  Descarrega't el model d'instància
 • Fotocòpia del DNI, per les dues cares.
 • Certificat literal de naixement.
 • Informe de vida laboral.
 • És recomanable aportar les dades bancàries.
 • Certificat de grau de minusvalidesa, si és el cas.
JUBILACIÓ FORÇOSA PER INCAPACITAT PERMANENT
(Art. 39.2 Llei de Funcionaris Civils de l’Estat. Art. 28.2.c Llei de classes passives)
Pot ser incapacitat Permanent Total (IPT, per professió laboral) o Absoluta (IPA, per qualsevol professió o o ci).
Període carència (període mínim de cotització), per a tindre dret a pensió. Patir incapacitat permanent per a l’exercici de les seues funcions, bé per inutilitat física, bé per afebliment apreciable de facultats. D’ofici o a instàncies de l’interessat. Es consideren com a serveis efectivament prestats el període de temps que li resta per a arribar als 65 anys. Penalització als afectats amb menys de 20 anys de serveis si la Incapacitat Permanent no l’ha inhabilitat per a tota la professió: amb una reducció del 5% per cada any que falte per a complir els 20 anys de serveis, amb un màxim del 25%. Si posteriorment es produeix un empitjorament de la malaltia que l’inhabilite per a tota pro- fessió o o ci es podrà revisar la IPT i progressar a la IPA (Sempre que la persona interessada no tinga 20 anys o més cotitzats).
 • Fotocòpia DNI, per les dues cares.
 • Certificat de naixement.
 • Domicili i particular i telèfon.
JUBILACIÓ FORÇOSA PER EDAT REGLAMENTÀRIA
(Art. 33, Llei 30/84)
En complir 65 anys. Període de carència, per a tindre dret a pensió. D’ofici, l’Administració li ho comunicarà a l’interessat amb una antelació de 6 mesos. Es pot demanar una pròrroga en el servei actiu fins al 31 d’agost del curs corresponent. Cessarà el dia del seu naixement.
Es pot prorrogar, curs a curs, el servei actiu fins als 70 anys, sempre que l’INVASSAT faça informe favorable de la seua aptitud.
PERSONAL INTERÍ
Règim General de la Seguretat social
Tindre complits 67 anys (65 anys i tres mesos en 2015, o 65 anys i quatre mesos en 2016) o més de 63 anys amb un mínim de 35 anys de serveis, però amb penalització per cada trimestre que falte per a complir l’edat reglamentària establerta per a cada any i en funció dels anys cotitzats. Cal demanar cita prèvia a la Tresoreria General de la Seguretat Social. Es convenient presentar la sol·licitud amb 3 mesos d’antelació a la data en què desitge jubilar-se però es pot fer el mateix dia. La jornada reduïda al final de la vida laboral afecta les bases de cotització. Si s’està en situació d’atur és important demanar la prestació, ja que aquest període computa a efectes de la jubilació. El cessament serà el mateix dia que ha escollit per a jubilar-se o als 65 anys i 3 mesos en 2015, o als 65 anys i 4 mesos en 2016. Es pot fer un càlcul aproximat de la prestació aportant:
 1. Informe de vida laboral actualitzat.
 2. Informe de bases de cotització dels últims quinze anys.
Per a més informació podeu consultar el web: www.seg-social.es
Increment de la pensió més enllà de l'edat legal de jubilació forçosa
PER CADA ANY COMPLET QUE PASSE DE L’EDAT DE JUBILACIÓ FORÇOSA, EN FUNCIÓ DELS ANYS QUE TINGA COTITZATS S’INCREMENTARÀ LA PENSIÓ EN % (NO ES POT SOBREPASSAR LA PENSIÓ MÀXIMA ESTABLIDA PER CADA ANY)
Anys cotitzats % d’increment de la pensió
Al menys 25 anys cotitzats 2%
Mes de 25 anys i menys de 37 anys cotitzats 2,75%
Més de 37 anys cotitzats 4%
LEY 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.
PENSIONS EXTRAORDINÀRIES
 • Quan la incapacitat és originada per accident o malaltia, en acte de servei o com a conseqüència d’aquest, o per acte terrorista.
 • S'ha de sol·licitar un expedient d'indagació de causes i l'Administració nomenarà un instructor. Una vegada instruït s’ha de lliurar al Minis­teri d’Economia que si l’aprova multiplica per 2 la pensió inicialment fixada.
 • La quantia es calcula igual que en el cas d’IPS però amb els havers multiplicats per dos.
 • Pot ser per viudetat, orfandat o en favor de pares.
NOTES
 • Es consideren anys efectius a l’Estat tots els reconeguts com de cotització a qualsevol règim públic de Seguretat Social.
 • En cas d’haver canviat de cos al llarg de la carrera professional, existeix una fórmula que aplica l’administració: P= R(1) C(1) + (R(2)-R(1) C(2) + (R(3) – R(2) C(3) +... P= Quantia de la pensió de jubilació. R(1), R(2), R(3)...= Havers reguladors corresponents al primer i als successius grups professionals en què s’han prestat serveis. C(1), C(2), C(3)...=
 • Els percentatges de càlcul corresponents als anys complets de servei transcorreguts des de l’accés al primer grup i als successius fins a la jubilació, o fins a la data en què es computen els serveis en cas de jubilació per incapacitat i altres amb bonificacions en temps de serveis

Taula de Jubilacions de les classes passives (2022)

Anys de servei % de l'haver regulador A1 / any A1 / mes A2 / any A2 / mes
15 26,92 11.554,48 825,32 9.391,20 670,80
16 30,57 13.550,46 967,89 10.664,50 761,75
17 34,23 15.172,78 1.083,77 11.941,30 852,95
18 37,88 16.790,62 1.199,33 13.241,60 943,90
19 41,54 18.412,94 1.315,21 14.491,40 1.035,10
20 45,19 20.030,78 1.430,77 15.764,70 1.126,05
21 48,84 21.648,76 1.546,34 17.038,14 1.217,01
22 52,52 23.279,90 1.662,85 18.321,94 1.308,71
23 56,15 24.888,92 1.777,78 19.588,24 1.399,16
24 59,81 26.511,24 1.893,66 20.865,04 1.490,36
25 63,46 28.129,22 2.009,23 22.138,34 1.581,31
26 67,11 29.747,06 2.124,79 23.411,64 1.672,26
27 70,77 31.369,38 2.240,67 24.688,44 1.763,46
28 74,42 33.113,22 2.365,23 25.961,74 1.854,41
29 78,08 34.609,54 2.472,11 27.238,68 1.945,62
30 81,73 36.227,52 2.587,68 28.511,98 2.036,57
31 85,38 37.845,36 2.703,24 29.785,28 2.127,52
32 89,04 39.467,68 2.819,12 31.062,08 2.218,72
33 92,69 41.085,66 2.934,69 32.335,38 2.309,67
34 96,35 42.707,98 3.050,57 33.612,18 2.400,87
35 100 44.325,82 3.166,13 34.885,48 2.491,82
Pensió màxima anual brut: 39.467,68.-€ • Pensió màxima mensual brut: 2.819,18 €

Decarrega't aquesta taula en PDF