Adscripció i recol·locació del cos de mestres


Les coses clares: per què hi ha un procés de recol·locació de mestres?


Les retallades són l’única raó per la qual la Conselleria ha hagut de publicar la resolució d’adscripció-recol·locació. Aquestes retallades tenen dos formes molt concretes:
a) l’augment de ràtio de 25 a 30 alumnes per aula, que fa que el número d’unitats siga menor que en cursos anteriors (cosa que comprovem amb l’arranjament escolar per al curs 2013-4)
b) la reducció de les plantilles de mestres, amb la qual desapareixen al voltant de 400 llocs de treball i es transformen més de 800, que canvien d’especialitat
Com podem veure, l’escola pública no és una prioritat per a l’administració valenciana. Mesures com l’augment de ràtio i la retallada de plantilles són un greu atac contra les condicions laborals del professorat i la qualitat de l’ensenyament. A més, el canvi en les plantilles dels centres d’infantil i primària es produeix amb el concurs de trasllats en marxa, sense que el professorat haja pogut tindre la informació a temps de poder concursar en cas que no ho haja fet, i produint un gran malestar entre les persones que concursen, ja que els llistats de vacants que s’han publicat són ciència ficció pel fet que han d’estar primer disponibles per a la recol·locació.
Per tant, a banda de la pèrdua de 400 llocs de treball (que farà que més professorat interí es quede sense feina), el professorat definitiu està en una situació molt inestable.

Quines plantilles tindrem el curs que ve?


El 21 de març, la Conselleria publicà en DOCV la nova ordre de plantilles, que substitueix un acord del 1996 signat per tots els sindicats i que l’administració denuncià de manera unilateral. D’un document de consens, que ha donat estabilitat a les plantilles i que ha cobert gran part de les necessitats dels centres durant 14 anys, hem passat a una normativa que la Conselleria ha imposat i que ha provocat el rebuig de totes les organitzacions sindicals.
Les plantilles que ara estableix la Conselleria no responen a cap criteri pedagògic i crearan dificultats afegides als centres docents, que en alguns casos tindran menys professorat de plantilla (en centres de 12 a 17 unitats), i que en la immensa majoria dels casos tindran un número inferior de generalistes de primària que unitats. Com que més de 800 llocs de treball es transformaran, centenars de docents es veuran abocats a canviar d’especialitat a contracor per poder quedar-se al seu centre, o patiran supressions perquè no es podran recol·locar per no tindre l’habilitació de les especialitats que veuen incrementat el número de vacants. I el més greu de tot, més de 400 mestres interins i interines es quedaran sense treball.
A l’hora de justificar les noves plantilles, l’administració utilitza termes com ara “versatilitat del professorat”, “eficiència” i “optimització de recursos”. No ens hem de deixar enganyar. Mai no es pot millorar amb retallades. Qualsevol persona que treballa dia a dia a un centre públic és ben conscient que no anem sobrats de recursos i que, en lloc d’eliminar llocs de treball, la Conselleria hauria de fer una aposta ferma i seriosa per l’escola pública, dedicant-li tots els recursos tant humans com materials que necessita.
Ací teniu les plantilles publicades per la Conselleria.

Què és l’adscripció-recol·locació?


L’adscripció-recol·locació és un procediment mitjançant el qual, en cada centre, s’estableix quines persones estan afectades tant pel canvi de plantilles com per l’arranjament escolar, quines es poden quedar al centre amb una plaça d’una especialitat diferent, i quines passaran a ser suprimides.
Aquest procediment és una novetat d’enguany i està provocat per les retallades que comporten les noves plantilles, ja que és necessari recol·locar als centenars de mestres afectats/des. Al document, l’administració utilitza un llenguatge enganyós, ja que parla en repetides ocasions de professorat que “no desitja” quedar-se en el centre. Com veiem, la capacitat de l’administració de crear eufemismes per camuflar la realitat se supera dia a dia.
El procediment d’adscripció-recol·locació consta de dos fases diferenciades però consecutives, que tindran lloc el mateix dia, 10 d’abril. Per tal de poder-lo dur a terme, la Direcció Territorial corresponent enviarà per via telemàtica 2 llistats als centres: un amb tot el funcionariat definitiu, i un altre amb la relació de totes les places definitives que tindrà el centre el curs que ve. La direcció del centre ha de convocar a totes les persones que tinguen una definitiva de les especialitats afectades a la baixa (o siga, de les especialitats que perden vacants definitives) i a les persones suprimides de cursos anteriors. Si alguna persona no pot assistir-hi, pot delegar la seua representació en una altra persona, mitjançant una autorització expressa. En aquestes reunions, s’ha de decidir qui es pot queda al centre i qui no podrà continuar el curs que ve.

En què consisteix exactament el procediment?


L’adscripció-recol·locació pas a pas.

1r pas: La Direcció Territorial ha d’enviar llistats

La Direcció Territorial envia a la direcció el centre per via telemàtica un llistat amb el professorat definitiu i un llistat amb les places definitives del curs que ve. En aquestos llistats estaran bolcats els canvis produïts tant per l’arranjament escolar, si és el cas, com per la nova ordre de plantilles: eliminació en la gran majoria de centres d’una persona generalista de primària, eliminació de totes les places de francès per passar-les a anglés, transformació en molts centres d’una plaça de PT en AL, etc. A més, en el llistat de vacants també s’han d’incloure les jubilacions que s’hagen produït fins ara i les vacants que han eixit publicades al llistat provisional del concurs general de trasllats.
STEPV ha demanat que en els llistats de professorat s’especifiquen totes les dades de l’antiguitat i de l’oposició que s’utilitzaran com criteris de prelació perquè hi haja transparència absoluta.

2n pas: La direcció del centre convoca dos reunions

La direcció del centre ha de convocar dos reunions el dia 10 d’abril, una després de l’altra. A la primera reunió ha d’assistir el professorat definitiu de les especialitats retallades, incloent les persones que estan de comissió de serveis a un altre centre. A la segona reunió han d’assistir les persones que hagen quedat no adscrites de la primera reunió i, a més, les persones suprimides de cursos anteriors, en cas que n’hi hagen.

3r pas: La primera reunió: s’ha de decidir qui bota de cada especialitat afectada

A la primera reunió han d’assistir aquelles persones que tenen la definitiva per una especialitat que es veu afectada a la baixa pel canvi de plantilles o per l’arranjament escolar, o siga aquelles especialitats que el curs que ve tindran un número de vacants inferior al número de mestres definitius/ves. Només estan convocades les persones definitives de les especialitats retallades.
En aquesta reunió s’ha de decidir quina persona de cada especialitat no pot quedar-se en la mateixa plaça en la que està ara. Contràriament al que passà a l’adscripció que es va fer al cos de mestres fa més d’una dècada, quan tot el professorat participava en el procés, en l’adscripció-recol·locació actual només participen les especialitats afectades a la baixa i la supressió es decideix internament cada especialitat. Els criteris per determinar quina és la persona o persones afectades són els següents:

 • acord entre el funcionariat: si algú vol voluntàriament i tot el món està d’acord
 • en cas que no hi haja acord, l’antiguitat estableix la prioritat de decisió tant si es prefereix quedar-se al centre o suprimir-se voluntàriament, amb la següent prelació:
  1. Major antiguitat en el centre (per qualsevol especialitat); i en cas d’empat, s’utilitza el criteri següent
  2. Més temps efectiu de serveis com a funcionariat de carrera; i en cas d’empat, s’utilitza el criteri següent
  3. Any anterior d’oposició; i en cas d’empat, s’utilitza el criteri següent
  4. Major nota d’oposició, que és l’últim criteri de desempat
  5.  

És a dir, si no s’arriba a un acord perquè ningú vol canviar-se d’especialitat o suprimir-se, la persona amb menor antiguitat en el centre serà la que estarà obligada a passar a la reunió següent. Si, al contrari, volen anar-se’n més persones que places (cosa que no serà massa freqüent), la persona amb més antiguitat tindrà preferència per quedar sense adscripció i passar a la reunió següent.
El que ha de quedar clar és que el professorat s’ha d’ordenar per la prelació que hem detallat. Si no hi ha acord perquè totes les persones d’una especialitat afectada volen quedar-se, la persona més antiga tria primer què vol fer, si suprimir-se o no. Si no vol suprimir-se, passem a la següent persona en l’ordre de prelació, i així successivament. En molts centres, botarà l’última persona en aplegar al centre.
STEPV ha demanat a l’administració en repetides ocasions que permeta que puga assistir a aquesta reunió gent d’especialitats no afectades que estiguen disposades a canviar d’especialitat per evitar que una persona isca suprimida. Açò evitaria moltes supressions. Però la Conselleria s’ha negat a acceptar aquesta proposta.

4t pas: Segona reunió: com ens repartim les places que hi haja?

Una volta ja estiga clar quina persona o persones no poden quedar-se en la mateixa especialitat, tindrà lloc la segona reunió, a la qual també han d’assistir els/les mestres suprimits/des de cursos anteriors.
En aquesta reunió, es distribuiran les vacants disponibles en el centre, que seran les vacants produïdes per les possibles jubilacions, per l’arranjament si hi a creació, o per la transformació d’especialitats de les noves plantilles (de francès a anglés, de PT a AL, etc.).
Per poder accedir a aquestes vacants, cal tindre l’habilitació corresponent. El professorat serà ordenat pels mateixos criteris anteriors:

 1. Major antiguitat en el centre (per qualsevol especialitat); i en cas d’empat, s’utilitza el criteri següent
 2. Més temps efectiu de serveis com a funcionariat de carrera; i en cas d’empat, s’utilitza el criteri següent
 3. Any anterior d’oposició; i en cas d’empat, s’utilitza el criteri següent
 4. Major nota d’oposició, que és l’últim criteri de desempat

Aquesta recol·locació serà amb caràcter definitiu. La direcció del centre publicarà el dia 11 d’abril el llistat de professorat adscrit a cada especialitat.

Què passa si no puc recol·locar-me al centre?


Si una persona no pot recol·locar-se perquè no hi ha suficients vacants o perquè no té l’especialitat corresponent, passarà a ser suprimida.

I si estic suprimit/da, on treballaré el curs que ve? L’acte d’adjudicació de juliol


Les persones suprimides han de participar en un acte d’adjudicació específic que es realitza al principi del mes de juliol. En aquest acte, tindran disponibles totes les vacants sense cobrir que hi haja en aqueix moment. Hi haurà llistats publicats de persones suprimides i de places disponibles.
Aquestes vacants poden ser de dos tipus: de catàleg (és a dir, definitives) i habilitades (és a dir, provisionals). A més, l’adjudicació de juliol es fa en dos fases: una primera ronda en la qual només es pot accedir a places del propi centre, i una segona ronda on es pot agafar una vacant en qualsevol centre del País Valencià (i sempre tenint preferència a la localitat o a la província de la qual ens han suprimit).
Per veure amb més detall com funciona l’acte de juliol i en què consisteix exactament ser suprimit/da, consulta la nostra Guia de Desplaçaments i Supressions.

L’ordre de prelació de l’adjudicació de juliol.


L’ordre és diferent del de la recol·locació. Els criteris són els següents:

 1. Any de supressió, en cas d’empat es passa al criteri següent
 2. Antiguitat en el cos, en cas d’empat es passa al criteri següent
 3. Nota de l’oposició, que és l’últim criteri de desempatCal recordar que en la primera ronda de l’adjudicació, una persona suprimida d’un centre té preferència al propi centre davant de persones d’altres centres, encara que estiguen suprimides de fa més temps.

Què passa si es jubila una persona del meu centre després del procediment?


Puc agafar la seua vacant si estic suprimit/da?

Si aquesta jubilació es produeix abans de l’acte d’adjudicació de professorat suprimit, sí que la podrem agafar. És més, aquesta adjudicació també tindria caràcter definitiu.

Què passa si li donen trasllat una persona del meu centre i deixa una plaça vacant?


Puc agafar la seua vacant en l’acte de juliol si estic suprimit/da?

Sí, a no ser que aquesta vacant es done a una altra persona que concurse. Si la podem agafar finalment, aquesta adjudicació també tindria caràcter definitiu.

I si s’habilita una vacant al meu centre?


Què passa si s’habilita una vacant al meu centre per l’arranjament, per necessitats especials, o per un contracte-programa? Puc agafar-la si estic suprimit/da?

Si aquesta plaça habilitada està disponible a l’acte d’adjudicació de professorat suprimit, sí que la podrem agafar. Aquesta adjudicació tindrà caràcter provisional i tindrem l’obligació de participar en el concurs de trasllats del curs vinent.

Què passa si a l’acte de juliol no hi ha vacants al meu centre o no vull anar-hi?


En aquest cas, en la segona ronda de l’adjudicació, triarem vacants en aquells centres que ens interessen. Aquesta adjudicació tindrà caràcter provisional i tindrem l’obligació de participar en el concurs de trasllats del curs vinent.

Què passarà amb el concurs de trasllats?


Tant les vacants provisionals del concurs d’enguany, com les adjudicacions provisionals publicades recentment són ciència-ficció, ja que s’ha de fer primer l’acte d’ascripció-recol·lcació en cada centre. Seria il·lògic que se suprimirà professorat d’un centre, i que no se’l permetera quedar-se perquè s’ha donat una vacant per concurs a una altra persona. El perjudici que es crearia seria molt gran.
Per altra banda, vam advertir a la Conselleria dels efectes negatius que el canvi de plantilles tindria sobre el concurs, ja que les vacants provisionals eren més provisionals que mai i es crearien falses expectatives al professorat que vol millorar la seua definitiva. A més, tampoc no donaria tems a poder afegir les places transformades a AL i el col·lectiu afectat continuarà un altre any amb provisionalitat o amb una definitiva molt lluny de sa casa.
Aquestes són les conseqüències nefastes de canviar les regles del joc a meitat del partit, ja que hi ha persones que no han tingut tota la informació per decidir si concursar o no, i les plantilles han canviat sense previ avís.

I si puc recol·locar-me al meu centre el 10 d’abril i també em donen plaça al concurs, què faig?


En aquest cas, tens un termini de 15 dies hàbils des de la publicació de l’adjudicació definitiva del concurs de trasllats per triar en quina de les 2 vacants vols quedar-te finalment. Si no indiquem res al respecte, ens quedarem amb la plaça que ens han donat al concurs de trasllats.
Si finalment et quedes amb la plaça del concurs de trasllats, la teua plaça de recol·locació al centre s’oferirà en l’acte d’adjudicació de juliol, i tindran preferència per agafar-la el professorat del teu centre que estiga suprimit i no s’haja pogut recol·locar en abril.