PERMISOS I LLICÈNCIES

DOCV Num. 5690 / 29.01.2008. DECRET 7/2008, de 25 de gener, del Consell, pel qual es regulen els permisos i llicències del personal docent no universitari dependent de la Conselleria d’Educació. Correcció DOCV 24/04/08

cap-roig-16 Afecta només al professorat funcionari cap-roig-16 Afecta també al professorat interí

Cartell de permisos i llicències

Llicències retribuïdes Art. Documentació Durada Observacions
Assistència a conferències, congressos, seminaris…
cap-roig-16 cap-roig-16
17 Sol·licitud: D. Gen. Personal, informe Dir. centre. Màxim 6 dies a l'any.
 • Contingut relacionat amb l’activitat docent del peticionari.
 • Depén de les necessitats del servei.
 • Percepció íntegra de les retribucions.
 • Val també per a professorat interí amb vacant.
Estudis
cap-roig-16
18 Sol·licitud: D. General Personal. Fins a 12 mesos en matèries relacionades amb l'activitat. Es pot sol·licitar cada 5 anys de servei ininterromputs.
 • El podran gaudir nomès funcionaris de carrera.
 • Retribucions bàsiques.
 • Al final, cal presentar memòria i certificació. Si no es fa caldrà tornar les retribucions.
Llicències no retribuïdes Art. Documentació Durada Observacions
Interés particular
cap-roig-16
20 Sol·licitud: Direcció Territorial i informe favorable Dir. centre. Mínim 15 dies ininterromputs i fins a 9 mesos cada 3 anys.
 • Se sol·licitarà 30 dies abans i s’ha de resoldre com a mínim amb 15 dies d’antelació a la data d’inici.
 • La denegació serà motivada.
Beques d’estudi o investigació
cap-roig-16
21 Sol·licitud: Direcció Territorial La duració del fet causant
 • Se’n podrà gaudir en funció del que estableixen les respectives convocatòries i subordinat a les necesitats del servei. També en podran gaudir els funcionaris i funcionàries a qui s’adjudiquen beques d’estudi o investigació per òrgans com el MEC, Administracions educatives competents en la matèria…
Assistència a cursos de perfeccionament professional
cap-roig-16
22 Direcció Territorial Màxim 4 mesos a l'any.
 • Contingut directament relacionat amb el lloc de treball o la carrera professsional.
 • Segons les necessitats del servei.
Malaltia de familiars
cap-roig-16
23 Direcció Territorial Màxim 1 any.
 • Malaltia greu fins a 2n grau per afinitat o consanguinitat amb convivència amb el sol·licitant.
 • Acreditació de la malaltia per informes mèdics.

Reducció de jornada Art. Documentació Durada Observacions
Reducció de jornada del personal amb jornada laboral completa
cap-roig-16 cap-roig-16
24 Direcció Territorial. Presentar al menys 15 dies abans del començament de cada trimestre escolar. Extraordinàriament, es podran modificar els terminis. La reducció consistirà en un terç o mitja jornada amb les disminucions de les retribucions en la part proporcional.
 • Per guarda legal, menors de 12 anys o familiars (cònjuge o parella de fet) que requerisquen especial dedicació.
 • Cura d’un minusvàlid físic psíquic o sensorial amb una minusvalidesa igual o superior al 33%.
 • Per llarga malaltia o crònica que impedisca realitzar la jornada laboral completa del mateix interessat.
 • En podrà gaudir qualsevol membre de la parella, però no simultàniament. Les reduccions de jornada són incompatibles entre si.
 • Afectaran la jornada laboral establida en la normativa totalment, repercutint de manera proporcional als diferents períodes que configuren aquesta.
 • Repercutirà proporcionalment en el permís de lactància.
Víctimes de la violència de gènere
cap-roig-16 cap-roig-16
24 El temps necessari que els serveis socials o de salut acrediten .
 • Si la reducció no supere l’hora diaria no genera deducció de retribucions. En la resta, tindrà efectes econòmics proporcionals.
 • Cal l’informe del Ministeri Fiscal.

Permisos Art. Documentació Durada Observacions
Matrimoni o unions de fet
cap-roig-16 cap-verd-16
2 Direcció Territorial. 15 dies naturals consecutius.

Se’n podrà gaudir 30 dies abans o després de la celebració del matrimoni o inscripció en els registres oficials d’unions de fet, a excepció de supòsits degudament acreditats. • No se’n podrà gaudir si el matrimoni o unió de fet se celebra de nou amb la mateixa persona.

Assistència a matrimonis o unions de fet
cap-roig-16 cap-verd-16
2 Direcció del Centre. El dia de la celebració. A més de 375 km. 2 dies naturals consecutius.

Fins a 2n grau per afinitat o consanguinitat i els fills o filles del conjuge o parella de fet.

Tècniques prenatals
cap-roig-16 cap-verd-16
4 Direcció del centre. Temps necessari indispensable, acreditant que no es pot fora de la jornada laboral.

Examens prenatals, curssos de tècniques per a la preparació del part, tècniques de fecundació assistida.

Maternitat biològica
cap-roig-16 cap-verd-16
5 Direcció Territorial. Imprés + certificat mèdic i llibre de familia 16 setmanes i 2 setmanes més per cada fill, a partir del segon, en cas de part múltiple. Tambè s'ampliarà en 2 setmanes en cas que el xiquet o xiqueta patisca alguna discapacitat. 6 setmanes seran inmediatament posteriors al part.
 • El permís es distribuirà a opció de la interessada, sempre que 6 setmanes siguen immediatament posteriors al part.
 • En cas de defunció o incapacitat de la mare, el pare podrà fer us del permís en la seua totalitat o pel temp restant.
 • La mare podrà cedir al pare una part d’aquest permís (a excepció de les 6 setmanes immediatament posteriors al part o que no supose un risc per la salut de la mare, de forma simultània o successiva (sense superar el temps màxim de 16 setmanes o de les que legalment corresponguen) amb el de la mare. Amb prèvia renúncia del pare, d’aquest permís, en pot gaudir el cònjuge o parella de fet de la mare.
 • D’aquest permís, en podrà gaudir en règim de jornada completa o a temps parcial, depenent de les necessitats del servei amb un informe de la direcció del centre.
 • Fills prematurs: el permís començarà a comptar a partir de l’alta hospitalària del nounat excloent-ne les primeres 6 setmanes posteriors al part. El pare podrà gaudir d’aquest permís en cas de mort de la mare o incapacitat.
 • En el supòsit anterior la mare tindrà dret a absentar-se durant un màxim de 2 hores diàries, preferentment en hores complementàries.
 • Durant la durada del permís de maternitat biològica es podrà participar en els cursos de formació.
Adopció o acolliment de menors
cap-roig-16 cap-verd-16
6 Direcció Territorial. 16 setmanes ininterrompudes, ampliables per adopció, acolliment múltiple o discapacitat de l’acollit, 2 setmanes per cada fill/a a partir del segon, a partir de la decisió administrativa o judicial.

En cas de treballar els dos progenitors i de gaudir simultáneament el permís, la suma dels dos no excedirà les 16 setmanes o les que corresponguen.
Aquest permís es podrà gaudir en règim de jornada completa o a temps parcial, depenent de les necessitats del servei amb un informe de la direcció del centre.

Adopció internacional
cap-roig-16 cap-verd-16
7 Direcció Territorial. Fins a 2 mesos, amb retribucions bàsiques.

Durant la duració del permís es podrà participar als cursos de formació.
Es pot iniciar 4 setmanes abans de la resolució d’adopció. Durant la duració del permís es podrà participar als cursos de formació.

Lactància
cap-roig-16 cap-verd-16
8 Dir. centre i Dir. Territorial en cas de compactar-la adjuntant llibre de familia. 1 hora diaria fins que el nadó tinga 12 mesos tant per maternitat biològica, adopció o acolliment.
 • Indistintament pare o mare, amb prèvia renúncia del pare, en pot gaudir el cònjuge o parella de fet de la mare.
 • Es pot compactar per una ampliació d’un mes del permís maternal que acumule en jornades completes el temps corresponent.
Paternitat
cap-roig-16 cap-verd-16
9 Serveis Territorials. 6 setmanes
 • Previa renúncia del pare el permís el pot gaudir el conjuge o parella de fet de la mare.
 • El gaudi del permís serà ininterromput excepte l’última setmana, que podrà gaudir-se de forma independent en un altre moment dins dels nous mesos següents a la data de naixement de la filla o fill, la resolució judicial o la decisió administrativa, quan així ho sol·licite, a l’inici del permís, el progenitor que l’haja de gaudir.
Inerrupció de l’embaràs
cap-roig-16 cap-verd-16
Direcció del centre. 6 dies naturals i consecutius a partir del fet causant, si no s’està de baixa.
Mèdic educatiu i assistencial
cap-roig-16 cap-verd-16
11 Direcció del centre Temps indispensable, preferentment en horari no lectiu.

Necessitats propies d’assistència de menors, majors o discapacitats al seu càrrec.
Consultes , tractaments i exploracions médiques. Reunions de coordinació dels centre educatius i consultes en l’àmbit socio-sanitari de fills, filles o menors al seu càrrec…

Mort o malaltia greu de familiar amb consanguinitat o afinitat
cap-roig-16 cap-verd-16
12 Direcció del centre. Cònjuge, parella de fet o familiar fins a 1r grau (consanguinitat) fins 4 dies (6 a més de 100 km de la localitat de residencia). Familiar fins a 2n grau (consanguinitat) o 1r grau (afinitat) 3 dies (5, més de 100 km).
 • Els dies comptaran a partir del fet que origine el dret. •En cas de malalties greus de llarga durada, els dies podran utilitzar-se alternats. Es pot concedir de nou cada volta que s’acredite una nova situació de gravetat.
 • En cas que l’hospitalització siga inferior als dies a què el personal té dret per malaltia greu, aquest permís es reduirà als dies d’hospitalització. A excepció de l’existència d’un certificat de gravetat.
Exàmens
cap-roig-16 cap-verd-16
13 Direcció del centre. Cal justificant després. El dia o dies de celebració.

Proves selectives d’ingrés en adminisracions publiques. - Exàmens i altres proves definitives en centres oficials. - Es gaudirà encara que siga compatible amb la jornada.

Trasllat de domicili
cap-roig-16 cap-verd-16
14 Direcció del centre. 2 dies naturals.

Aportar certificat d’empadronament.

Deure inexcusable
cap-roig-16 cap-verd-16
15 Direcció del centre. Pel temps indispensable.

Citacions de tribunals, comissaries, organismes oficials. Consultes electorals. Càrrecs electes. Obligacions que generen una responsabilitat d’ordre civil, social o administrativa.

Funcions representatives
cap-roig-16 cap-verd-16
16 Justificant. Establerta en la normativa vigent.