Llicències retribuïdes Documentació Durada Observacions
Assistència en conferències, seminaris, congressos i jornades Direcció del centre, sempre que no ho impedisquen les necessitats del servei. La denegació, haurà de ser motivada Màxim de sis dies a l’any. Fins a dues setmanes o deu dies lectius, o ajustar-se als termes de la convocatòria concreta
 • Realització d’estades formatives, convocades pel ministeri o la conselleria competents en matèria d’educació i per l’agència nacional competent en l’àmbit de l’educació i la formació, per un període de fins a dues setmanes o deu dies lectius, o ajustar-se als termes establits en la convocatòria concreta, i sempre que no ho impedisquen les necessitats del servei.
 • Durant els permisos de maternitat, paternitat, les excedències per cura de fills o familiars, així com durant la reducció de jornada, el personal podrà participar en aquestes activitats formatives (sense necessitat de sol·licitud expressa; únicament es comunicarà a la direcció del centre, per part del docent a l’efecte del còmput de temps de formació).
 • El personal que gaudisca d’aquesta llicència percebrà la totalitat de les retribucions que li corresponga.
Estudis Direcció General de Personal. Es podrà concedir llicència de fins a dotze mesos per a la formació en matèries relacionades directament amb l’activitat docent.
 • Es podrà sol·licitar cada cinc anys, sempre que s’hagen prestat serveis en actiu ininterrompudament. Durant el gaudi de la llicència per estudis es tindrà dret exclusivament a la percepció de les retribucions bàsiques.
 • En finalitzar el període de la llicència per estudis, cal presentar a l’òrgan competent en matèria de formació una memòria global del treball desenvolupat, així com una certificació acadèmica dels estudis realitzats.
 • La no presentació de la memòria i la certificació acadèmica corresponent implicarà l’obligació de reintegrar les retribucions percebudes.
 • En qualsevol moment en què s’aprecie que la persona seleccionada no compleix els requisits establits, el mateix òrgan que va resoldre la seua concessió li revocarà la llicència.
Programes de cooperació internacionals Direcció General de Personal Període no superior a sis mesos
 • Missions o programes de cooperació internacional al servei d’organismes internacionals, governs o entitats públiques estrangeres, sempre que conste l’interés de l’administració a participar així com el de l’organisme, govern o entitat que ho sol·licite.
 • Haurà d’aportar-se la documentació referida al programa en la qual conste la participació de la persona interessada, així com un informe favorable de l’òrgan competent en matèria de cooperació internacional.
 • Les retribucions de la persona participant seran a càrrec de la conselleria o organisme en el qual preste els seus serveis.
 • Finalitzada l’activitat voluntària, s’aportarà certificació de l’organisme, govern o entitat, en el qual s’acredite el compliment efectiu de l’activitat.
Llicències no retribuïdes Documentació Durada Observacions
Interés particular Direcció Territorial Mínim de deu dies i un màxim de nou mesos cada tres anys.
 • Tindrà la consideració de serveis prestats efectivament.
 • Se sol·licitarà, excepte casos excepcionals degudament justificats, amb una antelació mínima de trenta dies a la data de l’inici, i haurà de resoldre’s com a mínim amb set dies d’antelació a aquesta data. Si escau, la seua denegació serà motivada.
Beques d’estudi o investigació Direcció General de Personal, segons necessitats del servei Segons les respectives convocatòries
 • Beques d’estudi o investigació per a formació professional pels òrgans del Ministeri d’Educació, administracions educatives, organismes oficials, o a conseqüència d’actuacions d’òrgans de la Unió Europea en execució dels articles 149 i 150 del Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea.
 • Tindrà la consideració de serveis efectivament prestats.
 • S’efectuarà segons el que establisquen les respectives convocatòries, subordinat a les necessitats del servei.
Assistència a cursos de perfeccionament professional Direcció General de Personal, segons necessitats del servei Màxim 4 mesos a l'any.
 • Per l’assistència a cursos de perfeccionament professional, quan el contingut d’aquests estiga relacionat directament amb el lloc de treball o la carrera professional en l’administració i sempre que no ho impedisquen les necessitats del servei.
 • La sol·licitud d’aquests cursos haurà de formalitzar-se amb trenta dies d’antelació.
Malaltia de familiars o persona sota la seua guarda Direcció General de Personal, justificat amb informes mèdics corresponents Màxim 1 any per a cada subjecte causant.
 • Cònjuge, parella de fet o familiar en línia directa o col·lateral fins al segon grau per consanguinitat o afinitat que convisca amb la persona sol·licitant, o qualsevol persona que legalment es trobe sota la seua guarda o custòdia, patisca malaltia greu o irreversible que requerisca una atenció continuada. L’inici de cada nova llicència per diferent subjecte causant posarà fi a la llicència que estiguera gaudint-se fins a aquell moment.
 • La malaltia haurà de ser suficientment acreditada amb els informes mèdics corresponents.
 • Aquesta llicència tindrà la consideració de serveis prestats efectivament.
Reducció de jornada Documentació Durada Observacions
Reducció de jornada Direcció General de Personal. Reducció d'un terç o de la meitat de la jornada de treball, amb reducció proporcional de retribucions
 • a) Per raons de guarda legal, quan el personal tinga a càrrec seu algun xiquet o xiqueta de dotze anys o menor, una persona major que requerisca especial dedicació o una persona amb un grau de discapacitat física, psíquica o sensorial igual o superior al 33% que no exercisca cap activitat retribuïda que supere el salari mínim interprofessional.
 • b) Per tindre al seu càrrec el cònjuge o parella de fet o un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que requerisca especial dedicació.
 • c) Personal que, per tindre reconegut un grau de discapacitat, o per raó de llarga o crònica malaltia, no puga realitzar la seua jornada laboral completa, fet que haurà d’acreditar-se inicialment per la Unitat de Valoració Mèdica d’Incapacitats i, en aquells casos en què siga revisable, ratificar-se de manera anual per part d’aquesta unitat.
 • d) Per tindre la condició de càrrec electe en qualsevol administració pública local.
  • Les disminucions de jornada són incompatibles entre si, i podran ser gaudides per qualsevol dels membres de la parella, sempre que demostren que no és utilitzada per l’altre al mateix temps, excepte en el supòsit contemplat en l’apartat c).
  • Les reduccions de jornada afectaran la totalitat de la jornada laboral docent establida en la normativa en vigor, i repercutiran de manera proporcional en els diferents períodes que la conformen.
  • Les reduccions de jornada esmentades hauran de sol·licitar-se amb una antelació, almenys, de quinze dies a l’inici de cada trimestre escolar, i la seua concessió es farà coincidir amb aquest.

  No obstant això, l’òrgan competent per a concedir aquesta disminució podrà modificar els terminis i períodes referits exclusivament en aquells supòsits en els quals se sol·licite de manera expressa i s’acredite fefaentment quines circumstàncies extraordinàries impedeixen la seua adaptació al trimestre escolar.

Permisos Documentació Durada Observacions
Celebració de matrimoni o unió de fet Direcció del centre El dia de la celebració o formalització del matrimoni o unió de fet. Si és a 375 km del lloc de residència, 2 dies naturals seguits

Docent o un familiar fins al 2n grau d’afinitat o consanguinitat.

Matrimoni o unió de fet Direcció Territorial. 15 dies naturals i consecutius
 • Pot acumular-se al període vacacional i no es gaudirà necessàriament a continuació del fet causant, però sempre dins dels 12 mesos següents al matrimoni o inscripció en el Registre d’Unions de Fet.
 • No es podrà gaudir de nou en cas de contraure matrimoni posteriorment amb la mateixa persona.
Tècniques prenatals i de preparació al part Direcció del centre educatiu, CEFIRE o UEO Pel temps indispensable
 • Dins de la jornada de treball, es concedirà permís pel temps indispensable per a la realització d’exàmens prenatals i cursos de tècniques per a la preparació al part de les funcionàries embarassades.
 • Es tindrà dret a absentar-se per a sotmetre’s a tècniques de fecundació o reproducció assistida pel temps necessari per a la seua realització, amb la justificació prèvia de la necessitat.
Estat de gestació Direcció territorial A partir del primer dia de la setmana 37 d’embaràs fins a la data del part

En el supòsit de gestació múltiple, aquest permís podrà iniciar-se el primer dia de la setmana 35 d’embaràs, fins a la data del part.

Per naixement per a la mare biològica Direcció Territorial. 16 setmanes, de les quals les sis setmanes immediates posteriors al part seran en tot cas de descans obligatori i ininterrompudes. Aquest permís s’ampliarà en dues setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill o filla i, per cada fill o filla a partir del segon en els supòsits de part múltiple, una per a cadascun dels progenitors. En cas de mort de la mare, l’altre progenitor podrà fer ús de la totalitat o, si escau, de la part que reste de permís.
 • En el cas que els dos progenitors treballen i transcorregudes les sis primeres setmanes de descans obligatori, el període de gaudi d’aquest permís es pot portar a cap a voluntat d’aquells, de manera interrompuda i exercitar-se des de la finalització del descans obligatori posterior al part fins que el fill o la filla complisca dotze mesos. Al cas del gaudi interromput es requerirà, per a cada període de gaudi, un preavís d’almenys 15 dies i es fa per setmanes completes. Aquest permís es pot gaudir a jornada completa o a temps parcial, quan les necessitats del servei ho permeten, i en els termes que reglamentàriament es determinen, d’acord amb les regles establertes en aquest article.
 • En els casos de part prematur i en aquells en què, per qualsevol altra causa, el nounat s’haja de quedar hospitalitzat a continuació del part, aquest permís s’ampliarà en tants dies com el nounat estiga hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes addicionals.
 • En el supòsit de mort del fill o filla, el període de durada del permís no es veurà reduït, llevat que, una vegada finalitzades les sis setmanes de descans obligatori, se sol·licite la reincorporació al lloc de treball.
 • Durant el gaudi d’aquest permís, una vegada finalitzat el període de descans obligatori, es podrà participar als cursos de formació que convoque l’Administració.
Adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment de menors, tant temporal com permanent Direcció Territorial. 16 setmanes ininterrompudes. S’amplia dues setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor adoptat o acollit i per cada fill, a partir del segon, en els supòsits d’adopció o acolliment múltiple.
 • El còmput del termini es compta a elecció del personal, a partir de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, o a partir de la resolució judicial per la qual es constituïsca l’adopció, i en cap cas un mateix menor pot donar dret a diversos períodes de gaudi d’aquest permís.
 • En cas que tots dos progenitors treballen, el permís s’ha de distribuir a opció dels interessats, que en poden gaudir de manera simultània o successiva, sempre en períodes ininterromputs.
 • En els casos de gaudi simultani de períodes de descans, la suma d’aquests no pot excedir les setze setmanes o les que corresponguen en cas d’adopció o acolliment múltiple i de discapacitat del menor adoptat o acollit.
 • Es pot gaudir d’aquest permís a jornada completa o a temps parcial, quan les necessitats de servei ho permeten i en els termes que es determine per reglament.
 • Si és necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d’origen de l’adoptat, en els casos d’adopció o acolliment internacional, es té dret, a més, a un permís de fins a dos mesos de durada, i durant aquest període es perceben exclusivament les retribucions bàsiques.
 • Amb independència del permís de fins a dos mesos que preveu el paràgraf anterior i per al supòsit que estableix el paràgraf esmentat, el permís per adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, tant temporal com permanent, es pot iniciar fins a quatre setmanes abans de la resolució judicial per la qual es constituïsca l’adopció o la decisió administrativa o judicial d’acolliment.
 • Durant el gaudi d’aquest permís es pot participar en els cursos de formació que convoque l’Administració.
 • Els supòsits d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, tant temporal com permanent són els que així establisquen el Codi civil o les lleis civils de les comunitats autònomes que els regulen, i l’acolliment temporal ha de tenir una durada no inferior a un any.
Progenitor diferent de la mare biològica Direcció territorial. 16 setze setmanes de les quals les sis setmanes immediates posteriors al fet causant són obligatòries
 • S’ampliarà en dues setmanes més, una per a cadascun dels progenitors, en el supòsit de discapacitat del fill o filla, i per cada fill o filla a partir del segon en els supòsits de naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliments múltiples, a gaudir a partir de la data del naixement, de la decisió administrativa de guarda amb fins d’adopció o acolliment, o de la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció.
 • Aquest permís el pot distribuir el progenitor sempre que les sis primeres setmanes siguen ininterrompudes i immediatament posteriors a la data del naixement, de la decisió judicial de guarda amb fins d’adopció o acolliment o decisió judicial.
 • En el cas que tots dos progenitors treballen i transcorregudes les sis primeres setmanes, el període de gaudiment d’aquest permís podrà dur-se a terme de manera interrompuda dins dels dotze mesos a comptar o bé des del naixement del fill o filla, o bé des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o bé de la decisió administrativa de guarda amb fins d’adopció o acolliment. En el cas del gaudi interromput es requerirà, per a cada període de gaudi, un preavís d’almenys quinze dies i es farà per setmanes completes.
 • En cas que s’optés pel gaudiment del permís amb posterioritat a la setmana setze, si el progenitor que gaudeix d’aquest darrer permís hagués sol·licitat l’acumulació del temps de lactància d’un fill menor de dotze mesos en jornades completes, és a la finalització d’aquest període quan s’inicia el còmput de les deu setmanes restants del permís del progenitor diferent de la mare biològica.
 • Aquest permís es pot gaudir a jornada completa o a temps parcial, quan les necessitats del servei ho permeten.
 • En els casos de part prematur i en aquells en què, per qualsevol altra causa, el nounat haja de romandre hospitalitzat a continuació del part, aquest permís s’ampliarà en tants dies com el nounat estiga hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes addicionals.
 • En el supòsit de mort del fill o filla, el període de durada del permís no es veurà reduït, llevat que, una vegada finalitzades les sis setmanes de descans obligatori, se sol·licite la reincorporació al lloc de treball.
 • Durant el gaudi d’aquest permís, transcorregudes les sis primeres setmanes ininterrompudes i immediatament posteriors a la data del naixement, es podrà participar en els cursos de formació que convoque l’administració.
 • El temps d’aquest permís es computa com de servei efectiu a tots els efectes, i es garanteix la plenitud de drets econòmics
 • També es té dret a reintegrar-se al lloc de treball
Lactància Direcció del centre, CEFIRE o UEO (una hora diària) i Direcció Territorial (substitució temps de lactància per ampliació permís maternal Una hora fins que el nadó tinga 12 mesos que es pot dividir en dues fraccions.
 • Es pot substituir per una reducció de la jornada normal en mitja hora a l’inici i al final de la jornada, o en una hora a l’inici o al final de la jornada, amb la mateixa finalitat. El pot exercir indistintament l’un o l’altre dels progenitors, en cas que tots dos treballen.
 • La funcionària també pot sol·licitar la substitució del temps de lactància per un permís retribuït que acumule en jornades completes el temps corresponent.
 • Aquest permís s’incrementa proporcionalment en els casos de part múltiple.
Permís parental per a la cura de fill, filla o menor acollit per temps superior a un any introduït per RDL 5/2023, en BOE 29/06/2023 No superior a 8 setmanes, contínues o discontínues. A temps complet o parcial, segons necessitats del servei
 • Fins que complisca 8 anys
 • Dret individual de les persones progenitores, adoptants o acollidores, homes o dones (no transferible).
 • Segons les necessitats del servei la persona progenitora, adoptant o acollidora pot especificar la data d’inici i fi o els períodes de gaudi.
 • Sol·licitud: mínim 15 dies d’antelació i realitzant-se per setmanes completes.
 • Si concorren ambdues persones progenitores, adoptants o acollidores, pel mateix fet causant, si el permís parental altera seriosament el funcionament del servei on ambdós treballen es podrà ajornar el permís per un període raonable, justificant-ho per escrit i després d’haver ofert una alternativa més flexible.
 • S’hi inclou en el terme de mare biològica també les persones transgestants.

 

 

Naixement filles i fills prematurs Direcció del centre, CEFIRE o UEO Màxim de dues hores diàries
 • Per naixement de filles o fills prematurs o que per qualsevol altra causa hagen de romandre hospitalitzats a continuació del part
 • Percebrà les retribucions íntegres
Per qüestions relacionades amb l’adopció o acolliment o guarda amb finalitats d’adopció Direcció Territorial. Per assistència a les sessions d’informació i preparació preceptives, així com per a la realització dels informes psicològics i socials preceptius previs a la declaració d’idoneïtat que hagen de fer-se dins de la jornada de treball.
Cura de fill/a menor afectat per càncer o altra malaltia greu Direcció General de Personal Sempre que tots dos progenitors, adoptants, guardadors amb finalitats d’adopció o acollidors de caràcter permanent treballen, té dret a una reducció de la jornada de treball almenys de la meitat de la durada d’aquella.
 • Es percep les retribucions íntegres, per a la cura, durant l’hospitalització i el tractament continuat, del fill menor d’edat afectat per càncer (tumors malignes, melanomes o carcinomes) o per qualsevol altra malaltia greu que implique un ingrés hospitalari de llarga durada i requerisca la necessitat de la seua cura directa, contínua i permanent acreditada per l’informe del servei públic de salut o òrgan administratiu sanitari o, si s’escau, de l’entitat sanitària concertada corresponent i, com a màxim, fins que el menor complisca els 18 anys.
 • Quan concórreguen en tots dos progenitors, adoptants, la persona té dret a la percepció de les retribucions íntegres durant el temps que dure la reducció de la seua jornada de treball, sempre que l’altre progenitor, adoptant o acollidor de caràcter preadoptiu o permanent, no cobre les seues retribucions íntegres en virtut d’aquest permís o com a beneficiari de la prestació que estableix per a aquesta finalitat el règim de la Seguretat Social. En cas contrari, només es té dret a la reducció de jornada, amb la consegüent reducció de retribucions.
 • En el supòsit que tots dos presten serveis en el mateix òrgan o entitat, aquesta pot limitar el seu exercici simultani per raons fundades en el funcionament correcte del servei.
Deures relacionats amb la conciliació Direcció del centre, CEFIRE o UEO Temps indispensable, durant la jornada laboral.
 • Per necessitats pròpies o bé de necessitats de menors, de persones majors o de persones amb diversitat funcional física, psíquica o sensorial a càrrec seu, a:
   a) Consultes, tractaments i exploracions de tipus mèdic durant el temps indispensable per a la seua realització.
   b) Reunions de coordinació i tutories dels seus centres d’educació especial.
   c) Consultes de suport addicional en l’àmbit sociosanitari.
 • Podrà acudir pel temps indispensable, durant la seua jornada laboral, a consultes, tractaments i exploracions mèdiques del cònjuge o parella de fet, quan s’acredite documentalment la necessitat d’assistir-hi amb un acompanyant.
 • Les absències parcials al lloc de treball a conseqüència de l’assistència a les situacions recollides en el punt anterior es consideraran com de treball efectiu sempre que l’absència es limite al temps indispensable per a la seua realització i es justifique documentalment pel personal docent la seua assistència i l’hora de la cita.
 • El personal tindrà permís per a absentar-se del seu lloc de treball per a assistir a les tutories o a qualsevol altre requeriment del centre escolar de les seues filles i fills.
 • Aquestes absències duraran el temps indispensable per a la seua realització i es consideraran de treball efectiu sempre que tinguen lloc dins de l’horari laboral.
 • En cas d’interrupció de l’embaràs, la docent tindrà dret a sis dies naturals i consecutius a partir del fet causant, sempre que no es trobe en situació d’incapacitat temporal.
Per accident o malaltia greus, per hospitalització o per intervenció quirúrgica sense hospitalització que requerisca repòs domiciliari (Modificat per RDL 5/2023, en BOE 29/06/2023) Direcció del centre Cònjuge o parella de fet o familiar de 1r grau per consanguinitat o afinitat o convivent: 5 dies hàbils. Familiar de 2n grau per consanguinitat o afinitat: 4 dies hàbils
 • Inmediatament posteriors al fet causant
 • Mateixa o diferent localitat: es prendrà com a referència el terme municipal de la residència habitual de la persona sol·licitant.
Defunció Direcció del centre, CEFIRE o UEO Per defunció del cònjuge, de la parella de fet o d’un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat, tres dies hàbils quan el succés es produïsca en la mateixa localitat, i de cinc dies hàbils quan siga en diferent localitat.
 • Quan es tracte de defunció d’un familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat, el permís serà de dos dies hàbils quan es produïsca en la mateixa localitat i de quatre dies hàbils quan siga en diferent localitat.
 • Els dies en què es faça ús d’aquest permís hauran de ser consecutius i immediatament posteriors al fet causant.
 • Únicament es computarà com a permís el dia de la defunció quan la persona no inicie la jornada de treball que li correspondria realitzar aquell dia.
 • Per al còmput dels terminis en la mateixa localitat o diferent localitat es prendrà com a referència el terme municipal de la residència habitual de la persona sol·licitant.
Exàmens finals i altres proves Direcció del centre, CEFIRE o UEO El dia de l’examen.

Proves selectives per a l’ingrés en qualsevol administració pública, exàmens finals i altres proves definitives d’aptitud i avaluació en centres oficials, encara que la realització de l’exercici siga compatible amb la jornada laboral. S’entenen inclosos en aquest permís els exàmens parcials sempre que tinguen caràcter eliminatori.

Trasllat de domicili Direcció del centre. 1 dia sense canvi de localitat de residència. 2 dies quan hi haja canvi de localitat de residència.

Cal aportar justificant acreditatiu.

Deure inexcusable Direcció del centre, CEFIRE i UEO. Pel temps indispensable.
 • Citacions de jutjats i tribunals de justícia o un altre tipus de compareixences obligatòries davant aquests, acreditades com cal mitjançant certificat de compareixença expedit per un lletrat de l’administració de justícia, així com citacions de comissaries o de qualsevol altre organisme oficial.
 • Compliment de deures ciutadans derivats d’una consulta electoral.
 • Assistència a reunions dels òrgans de govern i comissions dependents d’aquests quan deriven estrictament del càrrec electiu de regidora o regidor, així com del de diputada o de diputat.
 • Assistència com a membre a les sessions dels òrgans constituïts per a la selecció, baremació o provisió de llocs de personal docent, amb nomenament de l’autoritat pertinent.
 • Assistència com a membre de comissions de baremació constituïdes per als diversos procediments que es duguen a terme en la Direcció General de Personal Docent.
 • Altres obligacions que necessàriament hagen d’atendre’s en horari laboral i que, en cas d’incompliment, generen a la persona interessada una responsabilitat d’ordre civil, penal o administrativa, sempre que queden ben acreditades.
Funcions representatives Direcció del centre, CEFIRE o UEO Segons estableix la normativa vigent.

Funcions sindicals o de representació del personal

Víctimes de la violència de gènere o violència sexual sobre la dona Direcció Territorial Les faltes d’assistència de les funcionàries víctimes de violència de gènere, totals o parcials, en les condicions en què ho determinen els serveis socials d’atenció o de salut.

Per fer efectiva la seua protecció o el seu dret d’assistència social integral, tenen dret a la reducció de la jornada amb disminució proporcional de la retribució, o la reordenació del temps de treball, a través de l’adaptació de l’horari, de l’aplicació de l’horari flexible.

Violència terrorista Direcció territorial Reducció de jornada amb disminució de la retribució.