Programes d'atenció a la diversitat

Contracte programa


Objectiu

L’objecte del programa és incrementar l’èxit escolar de l’alumnat i les taxes d’escolarització en l’educació postobligatòria per mitjà de la subscripció de contractes programa signats entre l’administració i cada un dels centres educatius seleccionats. Hi constaran els acords aconseguits entre ambdues parts, entorn dels objectius, les estratègies, els compromisos, els recursos, el grau d’autonomia pedagògica i de gestió, el procés de seguiment i els indicadors d’avaluació que expressen el nivell d’èxit dels resultats obtinguts.
Totes les actuacions i programes, com ara INTEGRA, EXIT, PROA, PASE, programes de compensació educativa, PROFUNDIZA, Enriquiment Curricular, Ampliació d’Horari, en els quals el centre estiga participant s’inclouran en el pla d’actuació. També els programes de compensatòria.
La dotació de recursos humans addicionals per als centres de titularitat de la Generalitat estarà associada a la posada en marxa de mesures específiques, no tindrà caràcter definitiu i estarà condicionada a la renovació del contracte programa. La dotació de recursos materials i econòmics estarà vinculada al compliment dels objectius del curs anterior.
L’administració educativa podrà adscriure en comissió de servici per a cada curs escolar al professorat funcionari de carrera que es considere necessari per a l’aplicació de les actuacions aprovades del pla d’actuació.
La Comissió de Selecció, Seguiment i Avaluació podrà assignar, a cada un dels professors o professores participants, fins a un màxim de 60 hores per cada curs escolar vàlides per al sexenni.

Normativa

Programa PASE


El Programa d’Acollida al Sistema Educatiu (PASE) representa una mesura de suport temporal (màxim, un curs) destinada a l’alumnat estranger de nova incorporació. En una primera fase, ofereix suport a l’alumnat que desconeix la llengua d’ensenyament del centre. En una fase posterior, dóna suport a l’alumnat amb deficiències en les àrees o matèries, principalment les instrumentals, per a facilitar-li la seua ràpida integració escolar. La metodologia del PASE integra l’aprenentatge lingüístic amb els continguts de les àrees i matèries.

Horari setmanal de l’alumnat
 • Àrea específica (Integra els continguts de les àrees Coneixement del medi, Castellà: llengua i literatura, Valencià: llengua i literatura i Matemàtiques): 14 h.
 • Amb el grup de referència: 11 h.

Compensació Educativa


Per a alumnat que presenta dificultats d’inserció escolar per trobar-se en situació desfavorable, derivada de circumstàncies socials, econòmiques, culturals, ètniques o personals. Poden deure’s a incorporació tardana al sistema educatiu; retard en l’escolarització o desconeixement dels idiomes oficials per ser immigrant o refugiat; pertinença a minories ètniques o culturals en situació de desavantatge social; escolarització irregular, per itinerança familiar o per abandonaments educatius reiterats o periòdics; residència en zones socialment, culturalment o econòmicament desfavorides; dependència d’institucions de protecció social del menor; internament en hospitals o en hospitalització domiciliària de llarga duració per prescripció facultativa; inadaptacions al medi escolar i a l’entorn educatiu.

Objectius

L’objecte del programa és desenvolupar les actuacions que permeten previndre i compensar les desigualtats educatives per tal que els alumnes i les alumnes puguen aconseguir els objectius que per a cada etapa estableix la llei.

Programes del Pla PROA


Els programes PROA són el PAE i el Programa de suport i reforç als instituts.

Programa d’acompanyament escolar (PAE)

El Programa d’acompanyament escolar (PAE) està destinat a l’alumnat de centres públics d’educació primària i d’IES, en desavantatge educatiu les famílies del qual no poden proporcionar-li el suport necessari fora de l’horari escolar, però adquireixen un compromís amb el centre.
Amb el PROA, grups d’uns 12 alumnes treballen fora de l’horari lectiu durant quatre hores setmanals atesos per una professora o un professor que orienta el seu treball escolar, els ajuda a desenvolupar l’hàbit lector, l’expressió escrita i la resolució de problemes, i potencia la seua autoestima i l’autonomia davant de l’estudi.

Programa de Suport i Reforç

El Programa de Suport i Reforç es desenvolupa en instituts de secundària que escolaritzen una proporció important d’alumnat en condició de desavantatge educatiu associat amb l’entorn, amb dificultats generalitzades en l’aprenentatge. El programa té com a objectiu millorar l’organització i funcionament del centre, així com les expectatives escolars de l’alumnat. Per a això, ofereix actuacions en els àmbits següents:

 • Atenció directa a l’alumnat: transició de primària a l’ESO, foment de la lectura i reforços acadèmics complementaris, desenvolupament de capacitats…
 • Col·laboració amb les famílies.
 • Relació amb l’entorn per a resoldre problemes com l’absentisme o per a facilitar la inserció social de l’alumnat.

Programes de Qualificació Profesional Inicial (PQPI)


Els PQPI representen una oferta formativa bàsica, adaptada a les necessitats específiques de l’alumnat què, o bé corre el risc d’abandonar l’ensenyament reglat, o bé ja ho ha fet sense aconseguir els objectius previstos en l’ESO.
Els PQPI tenen una triple finalitat professionalitzadora, madurativa i propedèutica.

 • Modalitats: aules de qualificació, tallers de qualificació, programes de qualificació, i programes polivalents: aules i tallers.
 • Constitució de grups: per a les modalitats d’aules i tallers de qualificació professional inicial, ordinàries o polivalents, el nombre màxim d’alumnes serà de quinze i el mínim de 10 per grup.
 • Per al professorat: la impartició dels programes PQPI té la consideració de “tasca d’especial dificultat” a l’efecte que es determinen en els diferents concursos de trasllats.

Programes de prevenció d’abandonament escolar


Objectius

Els objectius específics d’aquest programa són:

 1. Garantir a l’alumnat uns coneixements, procediments i actituds bàsics que contribuïsquen al seu desenrotllament en la vida activa i adulta.
 2. Propiciar la maduresa de l’alumnat, desenrotllant la seua competència personal, social i prelaboral, com a forma d’aconseguir el màxim desenrotllament personal.
 3. Previndre l’abandó escolar prematur i fomentar la integració socioeducativa de l’alumnat amb necessitats d’adaptació, recolzant-li en el seu itinerari educatiu i en la seua etapa de transició a la vida activa.
 • Alumnat: El grup d’alumnes que desenvoluparà el programa estarà comprés, ordinàriament, entre 8 i 15; podent-se autoritzar programes a centres que no complisquen aquest requisit amb justificació prèvia suficient.
 • Horari del programa: L’horari de treball setmanal assignat al conjunt dels àmbits serà de 32 hores, Es podrà dissenyar una optativa de desenrotllament personal i orientació professional de 2 hores setmanals, o incorporar-la en algun dels àmbits per a garantir la formació per al desenrotllament personal i la integració escolar.
 • Setmanalment el programa comptarà amb una de tutoria grupal. A més, en l’horari de cada àmbit, es dedicarà un període setmanal per a l’acció tutorial. Finalment, el professor-tutor del programa desenvoluparà sessions individuals de tutoria i mantindrà contacte assidu amb la família o representants legals de l’alumnat.

Programa Integra


Objectiu

Prevenir i reduir l’absentisme i l’abandó prematur del sistema educatiu de l’alumnat d’ESO entre 14 i 16 anys.

Característiques

El programa s’estructura en 3 àmbits: el pràctic, el de les competències bàsiques i el de desenvolupament personal, social i pre-laboral.

Professorat

Seleccionat per la direcció del centre d’entre el professorat amb destinació definitiva, preferentment.

Recursos

Propis o amb altres complementaris que li podran ser facilitats per la Conselleria d’Educació. Es podran assignar recursos humans complementaris i altres recursos econòmics i materials.

Regulació

Programes de Diversificació Curricular (PDC)


 • Es generalitza la possibilitat de fer dos cursos.
 • Programa de diversificació curricular per atendre els diferents interessos, capacitats i motivacions de l’alumnat en 3r i 4t d’ESO.
 • 3r ESO. PDC1: La nova estructura és: set hores de matèries comunes, 19 de matèries específiques i sis d’optatives.
 • 4t ESO. PDC2: La nova estructura és: 12 hores de matèries comunes, 19 de matèries específiques i una d’optativa.
 • Principal novetat. Els dos cursos incorporen un àmbit pràctic de tres hores.

Pla Èxit


Objectius

La superació per part de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO de determinades matèries (Matemàtiques, Castellà, Valencià i Anglès) amb reforços fora de l’horari lectiu.

Característiques

Modalitat A: Atenció extraordinària i reforç durant els mesos de maig i juny; Modalitat B: Atenció extraordinària i reforç durant el mes de juliol.

Reconeixement

60 hores de formació en la modalitat A i fins a un total de 100, per al professorat, direcció del centre i coordinador/a del programa.

Ampliació de l’horari


Objectiu

Millora de l’èxit escolar de l’alumnat d’Educació Infantil, Educació Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

Professorat

De participació voluntària per als centres però obligatòria per al professorat, per això ha estat recurrit pel Sindicat.

Característiques

Les accions es realitzaran immediatament abans o després de l’horari lectiu de l’alumnat i seran impartides exclusivament per professorat del centre. Podran portar-se a terme ampliant l’horari de matí i/o ampliant l’horari de vesprada. L’ampliació total de l’horari no podrà superar l’hora diària per a l’alumnat en Educació Infantil i en Educació Primària, ni les dues hores diàries per a l’alumnat de la resta d’etapes.

Reconeixement

60 hores de formació.

Regulació

Orientació professional en IES


Objectiu

Millorar el procés, els procediments i la metodologia per a contribuir al desenvolupament de l’orientació professional dirigida a l’alumnat pròxim a finalitzar l’educació bàsica.

Característiques

Només participen centres públics que imparteixen Educació Secundària Obligatòria. Presentació d’un projecte amb modalitats obligatòries i voluntàries i activitats complementàries.

Recursos

Propis i altres complementaris que els facilitarà la Conselleria d’Educació, consistents principalment en una assignació econòmica.

Reconeixement

50 hores de formació al coordinador i als membres de l’equip. La participació d’altre professorat del centre també serà reconeguda amb un total de 20 hores.

Regulació

Enriquiment curricular i altes capacitats


Objectiu

Fomentar l’enriquiment curricular general i atendre a l’alumnat d’altes capacitats, amb la finalitat d’avaluar els resultats obtinguts i generar bones pràctiques per a la seva posterior difusió.

Característiques

Mesures dirigides a tot l’alumnat participant en el programa o bé dirigides a l’alumnat que manifeste alt rendiment escolar i/o altes capacitats.

Recursos

Propis i amb altres complementaris que podran ser facilitats per la Conselleria d’Educació. Es podran assignar recursos humans complementaris, així com recursos econòmics per a cobrir en part les despeses de funcionament i també recursos materials.

Reconeixement

60 hores de formació al coordinador/a i al professorat que hi participe.

Regulació

Tauletes tàctils


L’objectiu del programa és fomentar l’ús de llibres de text digitals amb tauletes tàctils com a suport físic. El programa s’implantarà en cinquè i sisèd’Educació Primària, durant el curs 2013/14 i 2014/15, respectivament.

Regulació

Club dels deures


El programa està dirigit principalment a l’alumnat de la ciutat de Castelló de la Plana matriculat en 4t d’Educació Primària que, comptant amb l’autorització del seu pare, mare o tutor legal, s’integrarà en grups d’estudi constituïts dins del seu centre educatiu on, amb l’ajuda de personal voluntari, rebran suport per a l’estudi i realització de tasques escolars, fonamentalment en les àrees instrumentals de matemàtiques i de llengua.
Seran dues sessions setmanals, sempre fora d’horari lectiu, en l’horari establit pel propi centre.

Regulació

Promoció de la música


Realització d’activitats per a la promoció de la música entre els centres públics d’Educació Primària i Secundària (CEIP i IES) i els conservatoris elementals i professionals públics de música i dansa.

Regulació

Aula didàctica de cultura clàssica a Sagunt Saguntina Domus Baebia


Es tracta de generar una oferta educativa, relacionada amb la cultura clàssica, atractiva i dirigida prioritàriament a centres educatius per a complementar i reforçar les activitats que realitzen en aquest camp de coneixement.
També es pretén consolidar l’oferta educativa dels tallers de cultura clàssica i oferir-la durant tot el curs escolar.
El programa proposa un itinerari historicoartístic a la ciutat de Sagunt per a ampliar el coneixement històric, artístic i patrimonial i suscita en l’alumnat la curiositat i l’interés pel món grecoromà per mitjà d’activitats lúdiques.

Regulació