logo espai

La nova regulació de les baixes per malaltia comuna

La Generalitat modifica la relació de supòsits per als descomptes per malalties comunes. Suposa que s’amplien els casos en què no es descomptarà o, cas d’haver-se descomptat, se’n podrà reclamar una devolució. Els efectes són des de l’1 d’octubre de 2012.

08 / 01 / 2014 | STEPV it incapacitats temporals

La Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat, publicada en el DOCV el 27 de desembre de 2013, introdueix novetats en la relació de supòsits pels quals no es descomptarà en cas de malatia comuna. Si s’haguera efectuat el descompte ja, cal reclamar-ne la devolució.

Regulació

Capítol XXXVI

De la modificació del Decret Llei 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, de desplegament i aplicació de les disposicions incloses en el títol i disposicions concordants del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

Article 172
Es modifica l’article 6 del Decret Llei 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, de desplegament i aplicació de les disposicions incloses en el títol I i disposicions concordants del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que queda redactat com segueix:

Article 6. Prestació econòmica en la situació d’incapacitat temporal del personal al servei de la Generalitat, organismes i entitats dependents i òrgans estatutaris.
 
4. Quan la situació d’incapacitat temporal derive de contingències comunes, i amb independència que l’empleat afectat estiga acollit al Règim General o Especial de la Seguretat Social, inclòs el personal al servici de l’Administració de Justícia a què es refereixen els apartats 1 i 2 del present article, es complementarà durant tot el període fins al cent per cent de les retribucions en el cas que concórrega algun dels supòsits següents:

 1. Hospitalització, inclosa la domiciliària i l’hospital de dia, que responga a activitats assistencials compreses en la Cartera Comuna Bàsica de Servicis Assistencials del Sistema Nacional de Salut.
 2. Intervenció quirúrgica que responga a activitats assistencials compreses en la Cartera Comuna Bàsica de Servicis Assistencials del Sistema Nacional de Salut.
 3. Situacions de violència de gènere.
 4. Malaltia comuna durant l’estat de gestació, encara que no donen lloc a una situació de risc durant l’embaràs.
 5. Malalties infectocontagioses que donen lloc a l’aplicació de les mesures a què es refereix la Llei Orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures especials en matèria de salut pública o quan l’òrgan competent en matèria de salut pública en prescriga l’aïllament com a conseqüència de la declaració i/o estudi d’una malaltia de declaració obligatòria.
 6. Els trastorns següents diagnosticats per psiquiatria: trastorn de la conducta alimentària, trastorn de la conducta greu, trastorn depressiu major, trastorn psicòtic i trastorn esquizoafectiu. Els supòsits de trastorn de la conducta greu seran els establits en els grups de codis CIE-9-MC que es determinen en la normativa de desplegament.

 
5. El que disposa el present article s’aplicarà als processos d’incapacitat que s’inicien des de l’1 d’octubre de 2012.


6. La normativa que, si escau, es dicte en desplegament del present article serà aplicable a tots els subjectes a què es refereix en el seu apartat 1, sense perjuí del que disposa la disposició addicional primera del present decret llei.

Efectes econòmics

Els efectes d’aquesta nova regulació són des del dia 1 d’octubre de 2012. Per tant, totes les persones que s’han trobat en una situació d’IT derivada d’alguns dels motius de l’apartat anterior hauran de sol·licitar l’abonament de les retribucions que es van retindre.

Documentació que cal presentar junt amb la instància
 • Nòmina o nòmines on s’ha produït el descompte.
 • Comunicat o comunicats mèdics de baixa.
 • Informe facultatiu.
Excepcions que donen dret a cobrar el 100% del sou per malaltia
 1. Hospitalització, inclosa la domiciliària i l’hospital de dia, que responga a activitats assistencials compreses en la Cartera Comuna Bàsica de Servicis Assistencials del Sistema Nacional de Salut.
 2. Intervenció quirúrgica que responga a activitats assistencials compreses en la Cartera Comuna Bàsica de Servicis Assistencials del Sistema Nacional de Salut.
 3. Situacions de violència de gènere.
 4. Malaltia comuna durant l’estat de gestació, encara que no donen lloc a una situació de risc durant l’embaràs.
 5. Malalties infectocontagioses que donen lloc a l’aplicació de les mesures a què es refereix la Llei Orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures especials en matèria de salut pública o quan l’òrgan competent en matèria de salut pública en prescriga l’aïllament com a conseqüència de la declaració i/o estudi d’una malaltia de declaració obligatòria.
 6. Els trastorns següents diagnosticats per psiquiatria: trastorn de la conducta alimentària, trastorn de la conducta greu, trastorn depressiu major, trastorn psicòtic i trastorn esquizoafectiu.
Descarrega’t aquest document en PDF
Descarrega’t aquest document en format text per adaptar-lo al motiu de la vostra baixa

 

TAMBÉ ET POT INTERESSAR

{related_entries id="noticia_relacionada"}

La nova regulació de les baixes per malaltia comuna

{/related_entries}

Elena Heredia Otero | 25 / 03 / 2014 - 14:31


Bon dia.
Estic de baixa per un esquinç  fet en el cole al baixar una escala en un canvi de classe.M’agradaria saber com m’afectarà en la nòmina si és un accident laboral.
I si és així que he de fer.
Gràcies.  Elena

Amadeu Sanz | 26 / 03 / 2014 - 12:44


Hola, Elena.
Has de posar-te en contacte amb l’INVASSAT, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals i exposar el teu cas. T’enganxe un enllaç a la pàgina de contacte de la seua web:
http://www.invassat.gva.es/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=127&Itemid=302&lang=valencia
Salut i que et millores.

Amadeu Sanz | 26 / 03 / 2014 - 12:51


A més, també pots posar-te en contacte amb els serveis jurídics del sindicat cas que no hagueres fet totes les gestions, perquè t’ajuden.

Amadeu Sanz | 26 / 03 / 2014 - 13:28


Elena, et resumisc el procediment que m’ha passat el responsable de Salut Laboral del sindicat:
Has de sol·licitar el retorn de les quantitats retingudes indegudament, en tractar-se d’un accident laboral. Per això, has de dirigir un escrit al servei de personal, amb els parts de baixa on conste que es tracta d’un accident laboral. Aquest servei l’haurà de rmetre a nòmines perquè se t’abone el que se t’haja retingut.
Salut.

M. Carmen Devesa Zamora | 05 / 03 / 2016 - 20:37


Hola, el meu dubte és el següent. Tinc una infecció respiratòria segons el part de baixa. A l’hospital em van proposar-me quedar-me ingressada però ho vaig rebutjtar.
Penseu que si el metge em fa com si he estat d’ingres domicialiàri tindria dret a que em retornarem el que em lleve de la nómina.
Moltes gràcies!!