Guia del Pla Èxit II

En què consisteix el Pla Èxit II?


  1. Són classes de repàs fora de l’horari lectiu a l’alumnat que compleix els requisits següents: Presente dificultats d’aprenentatge en els cursos anteriors.
  2. Es trobe en risc evident de no assolir els objectius i les competències bàsiques, a pesar de les mesures ja aplicades.
  3. Mostre una actitud favorable a la participació en les activitats de reforç proposades i compte amb l’acceptació per a participar en el programa realitzada de forma expressa per la família.

Els centres organitzaran almenys un grup de reforç educatiu extraordinari per a cada nivell de l’etapa. Cada grup tindrà un total d’entre deu i quinze alumnes del centre del nivell corresponent, i el mínim d’alumnes per grup podrà reduir-se a huit en el cas dels centres catalogats com a centres d’acció educativa singular (CAES).

L’activitat dels grups s’organitzarà en àmbits: àmbit científic i sociolingüístic. Cada un d’estos àmbits atendrà prioritàriament, segons corresponga, el reforç de les àrees instrumentals de Matemàtiques, Castellà: llengua i literatura i Valencià: llengua i literatura, i es podran reforçar la resta d’àrees prioritzant l’atenció a les llengües estrangeres.

Els grups desenrotllaran l’activitat fora de l’horari lectiu, en dos o quatre dies, de dilluns a divendres i opcionalment els dissabtes. El nombre d’hores per àmbit, en cada grup, serà de dos i mitja setmanals.

Qui pot impartir el Pla Èxit II?


El professorat interí amb jornada a temps parcial en el centre, voluntàriament, per a completar la jornada. Si no és possible, s’ofertarà al personal funcionari interí integrant de les borses de treball. La proposta serà, almenys, de mitja jornada.

Quines especialitats poden triar l’àmbit sociolingüístic i científic?


Segons la normatica d’àmbits, les especialitats que poden optar als dos àmbits és la següent:

  • Sociolingüístic Filosofia, Geografia i Història, Grec, Llatí, Llengua Castellana i Literatura, Llengua i Literatura Valencianes, Francés, Anglés, Alemany i Italià.
  • Científic Biologia i Geologia, Física i Química, Informàtica, Matemàtiques i Tecnologia.

Quina borsa té prioritat? Com es fa l’adjudicació?


En cremallera. És a dir, comencen a adjudicar, dins de cada àmbit, per les especialitats segons el codi. Per exemple, en l’àmbit socio-lingüístic comencen per Filosofia (codi 201), Grec (codi 202), Llatí (codi 203) i així successivament, sempre i quan el professorat interí de cada una d’aquestes borses sol·licite aquestes places.

He de fer hores complementàries?


Sí. En proporció a les hores lectives adjudicades.

Fins quan són els nomenaments?


Els nomenaments són fins el 30 de juny.

Guia en PDF


Descarrega’t aquesta guía en PDF.