Guia del professorat interí

Història recent del nou acord de professorat interí


Denúncia de l’acord de 1993

L’11 de novembre de 2010 tots els sindicats de la mesa sectorial, a excepció de l’STEPV, anunciaren la denúncia de l’acord de 1993 i ho feren amb criteris d’urgència. El dia 15 de novembre —inici de la campanya sindical— la Conselleria d’Educació comunicava oficialment a l’STEPV la denúncia i la modificació del calendari de negociació en el qual apareixien els dies 17 i 19 de novembre de 2010 per a negociar el nou acord.

Signatura del nou acord

Malgrat la pressa, l’STEPV féu una proposta de millora. Tant l’administració com la resta de sindicats s’hi van negar a introduir cap modificació al text original. Però, com que l’administració va expressar la voluntat d’estendre la restricció provincial a la major part del col·lectiu de professorat interí, una vegada analitzades les repercussions de les retallades en educació (les que afecten a tot el professorat i les que ho fan de manera especial sobre el professorat interí), l’STEPV pren la decisió de signar el nou acord, ratificat per les assemblees convocades a tot el País Valencià el dia 18 de novembre de 2010.
Una vegada més, el sindicat anteposa la defensa dels interessos del professorat interí a l’estratègia de confrontació sindical.
Que l’STEPV forme part de la comissió de seguiment de l’acord de professorat interí és una garantia per al col·lectiu, ja que continuarem defensant els seus interessos i pressionant per millorar les seues condicions laborals.
La mesa sectorial del 19 de novembre va tancar definitivament l’acord de gestió de les borses del professorat interí. El 23 de novembre de 2010 es va subscriure l’acord que estableix el sistema de provisió de llocs de treball en règim d’interinitat i regula l’adjudicació de destinacions prèvies a l’inici de curs del personal interí (Resolució de 26 de novembre de 2010 de la Direcció General de Personal —DOCV 6408 de 30/11/10).

La conselleria d’educació denuncia part dels articles del nou acord

El 21 de novembre de 2011, un any després de la signatura del nou acord, i justament després de guanyar les eleccions generals, la Conselleria d’Educació, Formació i Treball denuncia el nou acord unilateralment i deixa sense efecte els següents apartats:
Apartat 1 de l’article 5: “Les vacants oferides en les crides que s’efectuen fins al 31 de desembre seran d’acceptació obligatòria. Progressivament s’ampliaran les borses en les quals l’obligatorietat tindrà referència provincial sense perjudici de les borses que ja la tenen”.
Apartat 2 de l’article 5: “Les substitucions que s’oferisquen durant el curs escolar i les places que s’oferisquen a partir de l’1 de gener seran de provisió voluntària. No obstant això, en el supòsit que la plaça no fóra triada per cap aspirant, s’assignarà d’ofici atenint-se a l’ordre de prelació existent en la corresponent borsa i a la referència provincial triada per l’aspirant”.
Apartat 2 de l’article 6: “En les adjudicacions setmanals que realitzen a partir de l’1 de setembre i fins al 31 de desembre es diferenciaran vacants i substitucions. Mitjançant una resolució de la Direcció General competent en matèria de personal docent es regularà el procediment a què hauran d’ajustar-se les adjudicacions setmanals”.
Apartat 1 de l’article 9: “Els nomenaments per a la provisió de places vacants que s’efectuen fins al 31 de desembre, així com la substitució de funcionaris amb destinació definitiva que estiguen prestant servicis en qualsevol altra destinació i que d’acord amb la normativa vigent no puguen incorporar-se a les places de què són titulars durant el curs escolar s’estendran des de la data del servici fins a la finalització del curs escolar (31 d’agost), llevat que amb anterioritat es produïsca la provisió reglamentària de la plaça”.
Disposició addicional tercera: “L’administració oferirà als interins amb servicis que ocupen vacants i substitucions, llocs de treball de semblants característiques als que en l’actualitat ocupen, sempre que les necessitats del sistema educatiu així ho requerisquen”.
A més a més, l’administració dóna una nova redacció als apartats ja esmentats i afegeix l’ apartat 4 a l’article 9, que diu:
Apartat 4 de l’article 9: “Sense perjudici d’allò disposat en els apartats anteriors, els nomenaments en què els adjudicataris finalitzen el període de docència efectiva de l’horari amb anterioritat a l’1 de juny s’ajustaran al tipus de jornada resultant. En el supòsit que la finalització del període de docència efectiva afectara l’horari complet amb anterioritat a l’1 de juny cessarà amb efectes del dia de la finalització del període de docència efectiva.”
L’administració justifica aquesta denúncia com una mesura per a reduir el dèficit públic (estalviar-se diners).
Aquest apartat està especialment adreçat al professorat de cicles formatius (FCT) encara que es veu la intenció de fer-lo extensiu a la resta del professorat,
A partir de novembre de 2011, els sindicats i l’administració ens reunim per negociar els articles denunciats, i es creen grups de treball per a arribar a un consens en les possibles modificacions. Aquest grup es reuní en dues ocasions.

Aprovació i publicació del decret llei 1/2012 de mesures per a la reducció del dèficit


Els articles del Decret Llei esmentat que afecten el professorat interí són:
Article 10. Aportacions a plans de pensions
Durant l’exercici 2012 les persones jurídiques, públiques o privades, incloses dins de l’àmbit del present decret-llei, i d’acord amb allò previst en l’article 2.3 del Reial Decret-llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera, per a la correcció del dèficit públic, no podran realitzar aportacions a plans de pensions d’ocupació o contractes d’assegurança col·lectius que incloguen la cobertura de la contingència de jubilació.
Article 13. Mesures excepcionals per al personal docent interí, professorat especialista i de religió catòlica que no tinga caràcter indefinit
1. Durant els exercicis 2012 i 2013 esdevé inaplicable l’article 9 de la Resolució de 26 de novembre de 2010, del director general de Personal de la conselleria d’Educació, per la qual s’acorda la publicació de l’acord subscrit per la Conselleria d’Educació i les organitzacions sindicals pel qual s’estableix el sistema de provisió de llocs de treball en règim d’interinitat.
2. Tots els nomenaments vigents de funcionaris docents interins, així com els que s’efectuen a partir de l’entrada en vigor del present decret-llei s’estendran des de la data d’inici del servei i, com a màxim, fins al 30 de juny de cada any, i meritaran les parts proporcionals de pagues extraordinàries i vacances.
3. Tots els contractes de professorat especialista vigents i els que s’efectuen a partir de l’1 de gener de 2012 i fins al 31 de desembre de 2013 s’ estendran des de la data d’inici del servei com a màxim fins al 30 de juny de cada any, i meritaran les parts proporcionals de pagues extraordinàries i vacances.
4. Tots els contractes vigents de professorat de religió catòlica que no tinguen caràcter indefinit i aquells que es formalitzen sense caràcter indefinit a partir de l’1 de gener de 2012 i fins al 31 de desembre de 2013 s’estendran des de la data d’inici del servei i com a màxim fins al 30 de juny de cada any, i meritaran les parts proporcionals de pagues extraordinàries i vacances.
Articulo 15. Complement de les prestacions de la Seguretat Social en processos d’incapacitat temporal
Amb efectes d’1 de març de 2012, en els processos d’incapacitat temporal conseqüència d’accident de treball o malaltia professional del personal inclòs en l’àmbit d’aplicació del present decret-llei que es trobe acollit al règim general de la Seguretat Social, es complementaran les prestacions de la Seguretat Social fins al 100% de les seues retribucions des de l’inici i fins al final d’aquesta situació. En la resta de supòsits, es complementarà el 100% de les seues retribucions únicament fins al quinzé dia en procés d’incapacitat temporal.

Com afecten al professorat interí (PI) els articles 10, 13 i 15 del Decret-llei?

L’article 10 ens afecta de la mateixa manera que a la resta de funcionaris, és a dir, ja no hi haurà més ingressos al pla de pensions, malgrat que els diners aportats fins a la data continuen estant en l’entitat asseguradora que la Generalitat trià en realitzar aquest pla.
L’article 13 és l’article dedicat especialment a tots nosaltres. S’hi determina que tots els nomenaments finalitzaran com a màxim el dia 30 de juny, por descomptat les substitucions però també tots els nomenaments que es feren com a vacants tant al juliol de 2011 com a l’inici de curs.
Segons l’acord de professorat interí, “Resolució 26 de novembre de 2010 “ (2010/12944) publicat en el DOG 30/11/2010, els nomenaments de vacants adjudicades fins al 31 de desembre arribarien fins al 31 d’agost. Aquest article, com ja hem explicat, fou denunciat per la Conselleria el dia 21 de novembre de 2011.
L’article 15 és un altre dels articles que l’administració ens dedica especialment, totes les baixes que no siguen un accident laboral, és a dir, les IT (incapacitat transitòria) es pagaran al 100% els primers 15 dies
I després què?
Del 16 al 20 es pagaran al 60 %
Del 21 en avant al 75%
Actuarem jurídicament de la mateixa manera que amb el cas dels cessaments.

Preguntes freqüents i qüestions generades per l’aplicació d’aquest decret-llei


1.Quin tipus de comunicació rebré per part de l’administració?

Abans que arribe el 30 de juny, la conselleria hauria de notificar-me el cessament a data de 30 de juny o a 25 de juliol que són els dies que em corresponen de vacances no gaudides.
També és possible que, emparant-se en la publicació del decret-llei 1/2012, consideren que és suficient i no siga necessari comunicar-ho individualment.

2. Quan reba la comunicació del cessament: què puc i què he de fer?

Pots actuar jurídicament:
Des de l’STEPV s’interposaran accions legals contra els actes d’execució del Decret llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de manera paral·lela amb aquelles que interpose el funcionariat interí afectat de forma individualitzada. A continuació trobareu quins són els tràmits a seguir.
Els serveis jurídics de l’STEPV elaboraran les reclamacions i/o recursos.
Per fer-ho efectiu podeu personar-vos a les seus del sindicat a València, Castelló i Alacant, en l’horari d’atenció a l’afiliació amb cita prèvia.
Per tal de donar resposta a totes les persones i col·lectius de personal interí que volen recórrer individualment i per reivindicar els diferents drets vulnerats per aplicació del decret-llei 1/2012, els SSJJ de l’STEPV informen de les següents qüestions consensuades: presentar el sindicat un recurs davant de cada acte d’execució del decret-llei 1/2012 a mesura que vagen produint-se. Presentar recurs individual d’alçada contra cada acte d’execució del decret-llei. Una vegada interposat, si transcorreguts tres mesos des de la interposició no hi ha resposta per part de l’administració, es tindran sis mesos per interposar recurs contenciós-administratiu davant del jutjat; si, pel contrari, hi ha resposta expressa per part de l’administració, tindrem dos mesos, des de la notificació de la resolució, per a interposar recurs contenciós davant del jutjat.
Aquest acte d’impugnació serà gratuït en la via administrativa i en la via contenciosa-administrativa tindrà un preu especial reduït de 50 euros per afiliat o afiliada, però se’n farà càrrec l’afiliació de les costes que pogueren ser interposades.
Cessament d’interins a 30 de juny: s’interposa recurs d’alçada davant la resolució de cessament. Termini de presentació: un mes des de la recepció del cessament. IMPORTANT: cal apuntar la data exacta en què hem rebut la credencial.
Has de tenir en compte que has de tramitar la prestació de l’atur.
L’apartat a) és opcional i el b) és obligatori si hi tens dret.

3. Quan s’inicia la prestació de l’atur?

S’inicia la prestació quan acaba el període de vacances que quede per gaudir el personal en acabar el contracte. Quan acabe ens corresponen les vacances a raó de 2,5 dies per mes treballat, és a dir, si comencem amb data d’1 de setembre, ens corresponen 25 dies. Aquests dies ens els ha de pagar la conselleria i no podrem presentar-nos a l’atur fins que no hàgem acabat de gaudir-los. Si el nomenament n’és posterior, haurem de calcular els dies que ens corresponen. Ara bé, haurem de barallar-nos perquè aquests dies ens els reconeguen com a temps prestat a l’administració (temps per a triennis).

4. Quins papers hauré de recollir de l’administració educativa per a sol·licitar l’atur?

Els serveis de personal de cada Direcció Territorial treballen d’una manera diferent, ja que en alguns s’enviarà d’ofici el certificat d’empresa al SERVEF i en altres haurem d’anar personalment a sol·licitar-lo.

5- De què depén la durada de la prestació de l’atur?

La durada de la prestació està en funció del temps de cotització del treballador o treballadora durant els sis últims anys.
Es necessita un mínim de 360 dies per tenir dret a una prestació de 120 dies.

TEMPS DE COTITZACIÓ DURADA
Des de 360 fins a 539 dies 120 dies
Des de 540 fis a 719 dies 180 dies
Des de 720 fins a 899 dies 240 dies
Des de 900 fins a 1.079 dies 300 dies
Des de 1.080 fins a 1.259 dies 360 dies
Des de 1.260 fins a 1.439 dies 420 dies
Des de 1.440 fins a 1.619 dies 480 dies
Des de 1.620 fins a 1.799 dies 540 dies
Des de 1.800 fins a 1.979 dies 600 dies
Des de 1.980 fins a 2.159 dies 660 dies
Des de 2.160 dies 720 dies
6. Què he de fer per a sol·licitar la prestació de l’atur?

Has de demanar cita prèvia en:
http://www.sepe.es/citaprevia
o bé al telèfon 901010210 i indicar el teu codi postal i l’ordenador t’indicarà si fa falta cita prèvia o no.
Recorda:
El DNI haurà d’estar en vigor i amb el domicili actualitzat, si no és així has d’aportar documentació acreditativa del nou domicili (rebut de llum, aigua, etc.) o empadronament.
Tots els tràmits davant de l’administració han de ser per escrit i cal conservar-ne còpia.

7. Quin és el termini per a sol·licitar la prestació?

Com que els criteris de totes les oficines del SERVEF no són iguals i com que els dies de vacances que pertoquen a cada persona depenen de diversos factors (la data exacta de presa de possessió d’una vacant, els dies treballats en substitucions, etc.), recomanem que vos dirigiu a la vostra oficina del SERVEF a partir del dia següent del cessament i abans de passats 15 dies hàbils.

8. Què passa amb les prestacions de l’atur si hom està de baixa per IT quan acaba el contracte?

Es continuarà rebent la prestació econòmica per IT fins al final de l’alta mèdica, però se’n modifica la quantitat i passa a ser l’equivalent a la de la prestació de l’atur.
Quan s’obtinga l’alta mèdica hi ha 15 dies per sol·licitar la prestació de l’atur, sempre que es reunisquen els requisits generals anteriorment descrits. Es descompta del període de prestació d’atur a què el treballador o treballadora tinguera dret.

9. Què passa amb les prestacions d’atur si la maternitat o paternitat comencen abans d’acabar el contracte de treball?

S’hi continuarà cobrant (el pagament el realitzará l’INSS) la prestació econòmica de maternitat fins a l’alta mèdica, moment en el qual es disposen de 15 dies per a sol·licitar la prestació o subsidi per desocupació.

10. Què passa amb la prestació contributiva per desocupació si mentre s’està cobrant es produeix la maternitat?

Es pot suspendre la prestació d’atur i iniciar la prestació per maternitat o paternitat que abonarà l’INSS.
La prestació d’atur no es consumeix mentre dure el permís de maternitat.
En finalitzar la situació de maternitat, es disposen de 15 dies per a sol·licitar la represa de la prestació d’atur.

11. Què passa si tenint un contracte a temps parcial i es cobra la prestació parcial de l’atur es passa a una situació de desocupació total per finalització de contracte…?

Si es passa d’una situació de desocupació parcial a una altra de desocupació total per finalització de contracte es comunicarà la variació de dades al SEP per tal de cobrar la prestació d’atur al 100%.

12- Quina és la quantitat que cobraré de l’atur?

Les quantitats de la prestació són les establertes en la Llei General de Seguretat Social i la resta de normes, però estan en funció de las bases de cotització dels últims 6 mesos que consten en el certificat d’empresa, així com de la prestació de serveis si és a temps complet o a temps parcial i del temps cotitzat. S’hi reconeix un període de 2 anys, que és el màxim (en virtut del temps cotitzat en els 6 anys anteriors)
Es cobra el 70% de la base reguladora durant els 6 primers mesos i el 60% la resta de temps fins al final, essent la base reguladora el resultat de dividir el total de bases de cotització dels últims 6 mesos per 180 dies.
En cap cas la prestació podrà superar les següents quantitats, sempre que haja treballat a temps complet (a temps parcial està tot en proporció a la jornada de treball)

  • Sense fills a càrrec: 1087 € mensuals bruts amb descomptes d’IRPF i seguretat social.
  • Amb 1 fill a càrrec: 1242 €
  • Amb 2 fills a càrrec: 1397,84 €

Els estudis són personalitzats, ja que la prestació dependrà de la cotització dels últims 6 mesos i cada persona pot presentar una casuística diferent i es poden calcular mitjançant un programa d’autocàlcul en:
http://www.sepe.es

13. Què ocorrerà amb l’atur si l’any 2013 continuem igual?

SUPÒSIT:
Al juliol de l’any 2012 sol·licite la prestació per desocupació i se’m concedeix (veure quadre pregunta 5) .
El curs 2012-13 se’m contracta amb data de l’1 de setembre i si se’m continua cessant el 30 de juny, NO he generat una nova prestació per desocupació (no he arribat a 360 dies), estaré obligat a reprendre i recuperar la prestació que se’m concedí en 2012
De totes les maneres, una cosa haurem de tenir clara, i és que és millor sol·licitar l’atur perquè:
De cara a la jubilació, com més temps cotitzat tinguem millor. I la prestació d’atur cotitza la mateixa base per la qual veníem cotitzant.

portada
Guia del professorat interí 2012
Juny 2012

Història recent del nou acord de professorat interí subscrit el 23 de novembre de 2010. Aprovació i publicació del decret llei 1/2012 de mesures per a la reducció del dèficit. Preguntes freqüents i qüestions generades per l’aplicació d’aquest decret llei.