Professorat interí

Història recent del nou acord de professorat interí

STEPV

diumenge 03 juny 2012 10:38 h

El 30 d’abril de 2010 STEPV no signà l’acord de professorat interí, que substituïa l’acord de 1993 i les seues addendes, entre d’altres coses perquè no garantia l’extensió de la restricció provincial a totes les borses, no s’aplicava fins a l’1 de setembre de 2011 i no s’arreplegava un compromís d’estabilitat per al professorat interí. Aquest fet provocà que l’acord de 1993 continuara en vigor fins que no es presentara la corresponent denúncia per alguna de les parts i es poguera negociar. D’aquesta manera no es renunciava a la possibilitat d’introduir noves millores perquè l’acord quedava obert a una nova negociació.

Tant l’administració com la resta de sindicats s’hi van negar a introduir cap modificació al text original

Denúncia de l’acord de 1993

L’11 de novembre de 2010 tots els sindicats de la mesa sectorial, a excepció de l’STEPV, anunciaren la denúncia de l’acord de 1993 i ho feren amb criteris d’urgència. El dia 15 de novembre —inici de la campanya sindical— la Conselleria d’Educació comunicava oficialment a l’STEPV la denúncia i la modificació del calendari de negociació en el qual apareixien els dies 17 i 19 de novembre de 2010 per a negociar el nou acord.

Signatura del nou acord

Malgrat la pressa, l’STEPV féu una proposta de millora. Tant l’administració com la resta de sindicats s’hi van negar a introduir cap modificació al text original. Però, com que l’administració va expressar la voluntat d’estendre la restricció provincial a la major part del col·lectiu de professorat interí, una vegada analitzades les repercussions de les retallades en educació (les que afecten a tot el professorat i les que ho fan de manera especial sobre el professorat interí), l’STEPV pren la decisió de signar el nou acord, ratificat per les assemblees convocades a tot el País Valencià el dia 18 de novembre de 2010.
Una vegada més, el sindicat anteposa la defensa dels interessos del professorat interí a l’estratègia de confrontació sindical.
Que l’STEPV forme part de la comissió de seguiment de l’acord de professorat interí és una garantia per al col·lectiu, ja que continuarem defensant els seus interessos i pressionant per millorar les seues condicions laborals.
La mesa sectorial del 19 de novembre va tancar definitivament l’acord de gestió de les borses del professorat interí. El 23 de novembre de 2010 es va subscriure l’acord que estableix el sistema de provisió de llocs de treball en règim d’interinitat i regula l’adjudicació de destinacions prèvies a l’inici de curs del personal interí (Resolució de 26 de novembre de 2010 de la Direcció General de Personal —DOCV 6408 de 30/11/10).

La conselleria d’educació denuncia part dels articles del nou acord

El 21 de novembre de 2011, un any després de la signatura del nou acord, i justament després de guanyar les eleccions generals, la Conselleria d’Educació, Formació i Treball denuncia el nou acord unilateralment i deixa sense efecte els següents apartats:
Apartat 1 de l’article 5: “Les vacants oferides en les crides que s’efectuen fins al 31 de desembre seran d’acceptació obligatòria. Progressivament s’ampliaran les borses en les quals l’obligatorietat tindrà referència provincial sense perjudici de les borses que ja la tenen”.
Apartat 2 de l’article 5: “Les substitucions que s’oferisquen durant el curs escolar i les places que s’oferisquen a partir de l’1 de gener seran de provisió voluntària. No obstant això, en el supòsit que la plaça no fóra triada per cap aspirant, s’assignarà d’ofici atenint-se a l’ordre de prelació existent en la corresponent borsa i a la referència provincial triada per l’aspirant”.
Apartat 2 de l’article 6: “En les adjudicacions setmanals que realitzen a partir de l’1 de setembre i fins al 31 de desembre es diferenciaran vacants i substitucions. Mitjançant una resolució de la Direcció General competent en matèria de personal docent es regularà el procediment a què hauran d’ajustar-se les adjudicacions setmanals”.
Apartat 1 de l’article 9: “Els nomenaments per a la provisió de places vacants que s’efectuen fins al 31 de desembre, així com la substitució de funcionaris amb destinació definitiva que estiguen prestant servicis en qualsevol altra destinació i que d’acord amb la normativa vigent no puguen incorporar-se a les places de què són titulars durant el curs escolar s’estendran des de la data del servici fins a la finalització del curs escolar (31 d’agost), llevat que amb anterioritat es produïsca la provisió reglamentària de la plaça”.
Disposició addicional tercera: “L’administració oferirà als interins amb servicis que ocupen vacants i substitucions, llocs de treball de semblants característiques als que en l’actualitat ocupen, sempre que les necessitats del sistema educatiu així ho requerisquen”.
A més a més, l’administració dóna una nova redacció als apartats ja esmentats i afegeix l’ apartat 4 a l’article 9, que diu:
Apartat 4 de l’article 9: “Sense perjudici d’allò disposat en els apartats anteriors, els nomenaments en què els adjudicataris finalitzen el període de docència efectiva de l’horari amb anterioritat a l’1 de juny s’ajustaran al tipus de jornada resultant. En el supòsit que la finalització del període de docència efectiva afectara l’horari complet amb anterioritat a l’1 de juny cessarà amb efectes del dia de la finalització del període de docència efectiva.”
L’administració justifica aquesta denúncia com una mesura per a reduir el dèficit públic (estalviar-se diners).
Aquest apartat està especialment adreçat al professorat de cicles formatius (FCT) encara que es veu la intenció de fer-lo extensiu a la resta del professorat,
A partir de novembre de 2011, els sindicats i l’administració ens reunim per negociar els articles denunciats, i es creen grups de treball per a arribar a un consens en les possibles modificacions. Aquest grup es reuní en dues ocasions.


Comentaris

Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.

Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR