Inici de curs

Com serà el curs 2020/21?

Guia de l’organització del curs que ve

divendres 26 juny 2020 19:15 h

ACTUALITZADA A 30 DE JUNY
Després de diverses reunions les darreres setmanes del Fòrum Educatiu amb les organitzacions de la comunitat educativa, convocada per la Conselleria d’Educació i amb la presència del Conseller, Vicent Marzà, i el Secretari Autonòmic, Miguel Soler, disposem de prou informació com per informar de com serà l’organització del curs que ve a grans trets.

Aquesta guia anirà actualitzant-se a mesura que anem coneixent més detalls

Falta encara més concreció que es negociarà en Mesa Sectorial d’Educació pròximament, mitjançant les instruccions d’inici de curs. El curs 2020/21 serà diferent als anteriors cursos i el sistema educatiu s’haurà d’anar adaptant a la nova realitat fins que trobem una vacuna o una solució al problema de la pandèmia generada per la COVID-19.
Us informem de la proposta de la Conselleria d’Educació sobre com serà el curs que ve amb la informació que ens ha donat fins ara, que anirà actualitzant-se a mesura que anem coneixent més detalls. Després plantegem les preguntes freqüents que ens han anat arribant que poden aclarir alguns dubtes i, finalment, apuntem les mesures proposades pel Sindicat.
El Sindicat té convocat un Consell Nacional, màxim òrgan entre congressos, per al proper 4 de juliol. En aquest, on poden participar totes les persones afiliades mitjançant les assemblees preparatòries, es farà una valoració sobre les propostes de l’Administració Educativa i es fixarà col·lectivament la nostra posició.

1.- Plantejament de la Conselleria d’Educació

En les diferents reunions del Fòrum Educatiu, el conseller i el secretari autonòmic han anat donant detalls de com serà l’organització del curs que ve, especialment pel que fa a Infantil i Primària i a Secundària, Batxillerat i FP. La resta d’etapes (SPES, persones adultes, ensenyaments artístics i EOI) es concretaran també, però en principi s’aplicaran les mateixes mesures que en secundària tot i adaptant-les a les circumstàncies de cada ensenyament. Igualment, s’adaptaran a Educació Especial les mesures organitzatives d’acord amb les seues característiques.

També han informat que estan treballant en els tres escenaris possibles: el de la presencialitat total, que serà el que, en principi, s’aplicarà el curs que ve; la combinació de presencialitat i treball telemàtic; i el treball telemàtic únicament com el tercer trimestre del curs.

Tota l’estructura que informem a continuació està avalada pel Ministeri de Sanitat, el Ministeri d’Educació i la Conselleria de Sanitat, segons ha informat la Conselleria d’Educació.

Infantil i Primària

La proposta d’organització diferencia dos models, un fins a 4t de Primària i un altre per a 5è i 6è.

Fins a 4t de Primària, es constituiran «grups estables de convivència» amb una ràtio màxima de 20 alumnes. Són grups estancs que no es podran relacionar amb altres grups, ni en els patis ni en els menjadors ni en altres activitats. Tindran un docent de referència, el tutor o tutora, tot i que el professorat especialista també podrà intervindre amb aquestes condicions ,segons una carta que han enviat als centres després del Fòrum Educatiu i la Mesa Sectorial que aporta informació nova no explicada en cap de les dues reunions esmentades. Segons aquesta carta “els i les mestres especialistes que no tinguen un grup estable de convivència assignat es coordinaran amb els tutors per a elaborar materials i activitats de la seua especialitat per a cada grup. Recordem que el professorat especialista que no forma part del grup estable pot donar sessions de la seua especialitat a cada grup mitjançant l’ús de tecnologies de les quals el centre dispose o adquirisca (per exemple, utilització de pissarra digital, projector o videoconferència des d’un altre espai del centre). En aquest cas, en tot moment l’alumnat continuarà sent acompanyat pel seu tutor o tutora.
En el cas que es puga garantir la distància mínima interpersonal d’1,5 m entre la persona especialista i el grup estable de convivència (preferentment en espais a l’aire lliure), es podrà impartir la classe pel professor especialista acompanyat del tutor o tutora del grup estable.”

Aquests grups també es podran organitzar en internivells, com els Centres Rurals Agrupats, és a dir, que un grup podrà estar format per alumnat de diferents nivells del cicle, com , per exemple, alumnat de 1r i 2n de Primària.

Eixiran al pati en els descansos de forma escalonada i accediran al menjador escolar sempre i quan es puga mantindre una distància de seguretat (1,5 metres mínim) entre grups estables de convivència. En cas contrari, podran dinar en la seua aula. Per tant, la Conselleria està treballant en un increment de monitors i monitores per poder atendre aquesta situació.

En 5è i 6è de Primària, es mantindrà al màxim l’estructura organitzativa actual, tot i que a l’aula s’ha de mantindre la distància de seguretat d’1,5 metres, fet que reduirà la ràtio en molts centres.

D’altra banda, la Conselleria està treballant amb els ajuntaments i té una partida pressupostària de 9 milions d’euros per a l’organització d’activitats extraescolars un dia a la setmana a l’aire lliure per evitar la presencialitat en llocs tancats com són les aules.

Secundària, Batxillerat i FP

En secundària ja sabíem que 1r d’ESO s’organitzarà per àmbits, amb diferents possibilitats segons la Resolució de 29 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual s’estableixen les directrius generals per a l’organització curricular del primer curs d’Educació Secundària Obligatòria per al curs 2020-2021

El professorat que impartisca àmbits disposarà d’una reducció d’una hora lectiva el curs que ve, segons el que s’ha acordat en la Mesa Sectorial del 25 de juny (l’acord encara està pendent de signar) i, per tant, tindrà 18 hores lectives i no 19 hores. L’hora de reducció lectiva es dedicarà a la necessària coordinació per dur endavant els àmbits. La resta de professorat encara mantindrà les 19 hores lectives fins el curs 2021/22 en què ja reduirà el seu horari a 18 hores, com també s’ha acordat amb la Conselleria d’Educació. Més informació sobre els detalls de l’acord en aquest enllaç.

En primer d’ESO l’alumnat acudirà als centres tots els dies de la setmana, en aules en les quals es respectarà l’1,5 metres de distància. També l’alumnat de PMAR, PR4, PAC i FP Bàsica acudirà tots els dies al centre.

En els centres en què els espais ho permeten, l’alumnat de 2n d’ESO també acudirà tots els dies en les mateixes condicions de distanciament. Si no es possible que acudisquen tots els dies, es distribuiran de la manera següent, com la resta de nivells d’ESO, Batxillerat i FP:

- Cada grup es desdoblarà per a garantir la distància 1,5 metres.
- Un dels desdoblaments acudirà presencialment al centre dilluns, dimecres i divendres. L’altre desdoblament dimarts i dijous. I a la setmana següent a l’inrevés.
- Els dies que l’alumnat estiga a casa haurà de realitzar les tasques que el professorat haja disposat durant la classe presencial.

La Conselleria prioritzarà que els darrers cursos d’etapa també acudisquen cada dia al centre educatiu si els espais així ho permeten. Si no és possible, caldrà organitzar-los d’acord amb l’alternança de dies descrita anteriorment.

Resta d’etapes (Educació Especial, persones adultes, EOI i Ensenyaments Artístics)

Respecte a aquestes etapes, la Conselleria d’Educació té previst adequar les mesures descrites fins al moment a les característiques pròpies d’aquests ensenyaments. Aquestes mesures es concretaran en la negociació de les instruccions d’inici de curs que s’abordaran pròximament en Mesa Sectorial d’Educació.

Plantilla docent

Una qüestió que afecta a tots els ensenyaments és la plantilla docent que tindrem el curs que ve.

La plantilla estructural o de catàleg continuarà sent la mateixa que fins ara, però comptarem amb un increment de professorat perquè es crearan nous grups, en termes generals, en aplicació de la reducció de ràtio per a garantir l’1,5 metres de distanciament.

L’increment de plantilla necessari dependrà dels metres quadrats de cada aula, ja que si una aula pot assumir, per exemple, fins a 25 alumnes en primària, que és la ràtio màxima,  respectant les mesures de distanciament, no desdoblarà, però si no caben aquests 25 alumnes, l’alumnat restant haurà d’ubicar-se en un nou grup i, per tant, caldrà contractar nous docents per assumir aquest nou grup si la plantilla de què disposa el centre no el pot assumir.

La Conselleria d’Educació va enviar el 25 de juny una plantilla a cada un dels centres amb una proposta de ràtio per aula i de la plantilla docent que es necessitaria per atendre aquestes ràtios i aules. Les direccions dels centres poden fer propostes de modificació si consideren que la proposta de Conselleria d’Educació no s’ajusta a la seua realitat. Per tant, l’increment de plantilla per al curs que ve també depén en gran mesura de les peticions que realitzen les direccions dels centres educatius, a les quals animem perquè proposen els increments necessaris de plantilla i la reducció de les ràtios a cada aula perquè el curs que ve el nostre alumnat tinga la millor atenció possible.

Altres mesures

- Formació: la Conselleria d’Educació ha activat un pla de formació per a juliol i continuarà ofertant-la durant el curs que ve sobre el treball en plataformes digitals, prevenció de riscos laborals i treball per àmbits. STEPV també ha demanat que s’incloga la formació en internivells per al professorat que ha d’impartir fins a 4t de Primària.

- Bretxa digital: la Conselleria d’Educació ha demanat a cada centre educatiu que informe de les famílies que no disposen de mitjans digitals per preveure la dotació que caldrà per si en algun moment tornem a una situació de confinament o de treball telemàtic.
- Pla de contingència: la Conselleria d’Educació s’ha compromés a negociar amb els comités de seguretat i salut laboral i amb els sindicats el pla de contingència que s’aplicarà durant el curs que ve.

2.- Preguntes freqüents

Què passa amb el professorat especialista en infantil i primària?

Segons la Conselleria d’Educació i, com hem dit anteriorment, algunes especialitats sí que podran entrar als «grups estables de convivència», també ja batejats com a «grups bombolla» o «aules bombolla». Aquestes especialitats són Pedagogia Terapèutica, Anglés i Educació Física sempre que les activitats es realitzen a l’aire lliure. En tot cas, el professorat especialista que, pel que siga, no accedisca als «grups bombolla» es coordinaran amb els tutors i tutores de l’aula per donar les indicacions necessàries perquè es tracte l’especialitat corresponent amb l’alumnat. També es podrà assignar al professorat especialista tutories d’algun grup, ja que tot especialista també està habilitat per l’especialitat de Primària.

En 5è i 6è de Primària, com també hem dit, la Conselleria d’Educació proposa que es mantinga al màxim l’organització com fins ara, és a dir, que els grups tinguen el tutor o tutora i el professorat especialista corresponent.

Es reduirà el professorat de secundària per l’organització en àmbits de 1r d’ESO?

Aquesta pregunta l’hem traslladat directament a la Conselleria d’Educació en Mesa Sectorial d’Educació quan va anunciar la mesura als sindicats i la resposta del secretari autonòmic va ser contundent: en cap cas hi haurà una reducció sinó justament tot el contrari, especialment si hi ha codocència en els àmbits, una de les possibilitats regulada en la resolució que organitza els àmbits, ja que tot el professorat mantindrà les mateixes hores lectives i també en cas que es produïsca la codocència, per tant, s’incrementarà la plantilla. Si, a més, hem aconseguit que aquest professorat reduïsca el curs que ve una hora lectiva es generarà més plantilla també perquè algú haurà de fer-se càrrec d’eixes hores sobrants, que en cap cas recauran en la resta del professorat del centre. En tot cas, STEPV estarà vigilant per evitar qualsevol retallada de la plantilla.

Com s’estructurarà l’horari dels grups que alternen l’assistència presencial en secundària?

L’horari del professorat continuarà sent el mateix, és a dir, 37 hores i mitja setmanals, de les quals 19 hores per al professorat que no impartisca àmbits i la resta són les hores complementàries habituals i de preparació de classes. Ara bé, l’horari de l’alumnat sí que variarà, ja que les classes habituals setmanals ara es distribueixen quinzenalment.
Per posar un exemple, si jo fins ara tenia classe amb un grup 3 hores a la setmana, com que ara es desdoblarà i una part vindrà tres dies i l’altra dos dies a la setmana (i a la setmana següent a la inversa), és impossible mantindre les 3 hores setmanals amb els dos desdoblaments, però sí quinzenalment. Això inevitablement significa una reducció important dels continguts a impartir, fet que també s’ha traslladat a la Conselleria d’Educació, que n’és conscient. Per tant, caldrà un ajustament dels currículums i una reducció dels continguts per ajustar-se a la nova situació que tindrem el curs que ve, també demanada reiteradament pel Sindicat.

Què passarà amb el professorat sensible o vulnerable?

Fins ara, aquest professorat estava exempt de l’assistència presencial al centre, però a partir de setembre i segons la Conselleria, això només serà possible si aquest professorat sol·licita la baixa mèdica, ja que no està previst mantindre la mesura actual d’exempció d’assistència presencial al centre com fins ara.

3.- Propostes de STEPV

El Sindicat ha traslladat una bateria de propostes tant al Fòrum Educatiu com a la Mesa Sectorial d’Educació. Aquestes propostes es ratificaran o modificaran en el Consell Nacional del Sindicat, màxim òrgan de decisió, el pròxim 4 de juliol.

Algunes de les propostes són:

- Manteniment del distanciament de 2 metres i ràtios màximes de 15 alumnes per aula.

- Negociació del decret de permisos i llicències per atendre el professorat sensible. També les famílies haurien de disposar de permisos per atendre els seus fills i filles si han de romandre a casa alguns dies a la setmana en secundària.

- Reducció de l’horari lectiu i increment de les hores de coordinació (aquesta qüestió s’ha abordat en la Mesa Sectorial del 25 de juny que ha acabat amb un principi d’acord, com ja hem comentat anteriorment). També s’ha proposat que els equips directius incrementen les hores de dedicació a les seues tasques i que tot el professorat tinga suficients hores per garantir la coordinació pedagògica.

- Garanties de la dotació dels materials necessaris per preservar les mesures d’higiene i seguretat en els centres.

- Calendari de reunions periòdiques amb els comitès de seguretat i salut laboral i negociació del pla de contingència per al curs que ve.

- Increment i substitució immediata del personal d’administració i serveis, així com la reducció de les tasques burocràtiques que sobrecarreguen innecessàriament el treball del professorat.

- Ajustament dels currículums de totes les etapes a la situació del curs que ve.

- Dotació de personal extraordinari per als centres que tinguen programes educatius singulars.Carta_PÚBLICS_EDUCACIÓ_INFANTIL_I_PRIMÀRIA_firmado_(1).pdf


Comentaris

Ignasi E. Morant Corell

27 juny 2020 / 00:26 h

Pense que una organització d’horaris de l’alumnat en subgrups que alternen cada dos setmanes pot ser més operativa, almenys en FP


MCH

27 juny 2020 / 09:19 h

En primària no estem preparats per a donar la música encara que ens assessoren, o se pensen que soles canten? Jo no conec el llenguatge musical, ni sé tocar cap instrument.
Tampoc EF, no tinc el cos com per a fer sport, amb malalties musculoesquelètiques , i els xiquets dels primers cursos està demostrat que necessiten moviment.
La formació de grups si se supera els 20, amb 5/6 de diferents nivells del cicle, que se faria càrrec un especialista, suposaria formació, a més d:hores de coordinació amb els mestres de primària d’eixos alumnes.
Encara que les mesures de prevenció estiguen avalades pel Ministeri de Sanitat, Educació i Conselleria Sanitat,  resulta que el virus se 6-10 anys, no contagia en lloc tancat i públic, com és l’escola? Veig una contradició entre el que diuen per a la resta dels seveis públics, a més un agravi comparatiu amb els treballadors i treballadorss de l’ educació en eixos nivells.
A més eixos “grups estables ” deixen de ser-ho quan van a escola matinera o quan eixen per la porta, hauran de portar la mascareta igualment, no és millor que la porten?
Espere tingau en consideració aquestes aportacions, he fet com afiliada diferent aportacions i comentaris i ni haveu publicat, ni contestat.
Salut


STEPV

27 juny 2020 / 09:26 h

Gràcies per l’aportació, Ignasi.


MCH

27 juny 2020 / 11:35 h

Altra qüestió, en primària, els xiquets-es necessiten als pares/mares per accedir a les plataformes, També necessiten formació per al treball telemàtic, en aquesta etapa de confinament, hem constatat que les famílies són molt de xarxes socials, però competència digital poca o gens,


Maria Pizà Soler

28 juny 2020 / 09:26 h

No es comenta a cap punt, pero crec que es necessari que es trasmitisca a les direccions dels centres que l estructura organitzariva que fins ara utilizavem molts centres ( no tots), com es l aula matèria, es inviable al curs que ve. Llevat de EF o tecnologia ( si parlem de secundaria) s hauria de remarcar, que els alumnes han de permaneixer sempre al mateix aula ( en la mesura d allo possible) No te sentit que creen grups estables amb distancies minimes, pero que cada 55 min es canvien de classe amb tot el que suposa (contactes en corredors, nou espai interior no desinfectat, etc)


STEPV

29 juny 2020 / 09:00 h

Hola MCH. Vam contestar un comentari teu en una altra notícia. El que has fet en aquesta notícia no l’havíem vist fins ara, disculpa. El problema del professorat especialista és el primer que li vam traslladar a la Conselleria quan ens ho van explicar. Sembla que l’especialitat que tindrà més problema és Música, sobretot. EF podrà entrar perquè treballa a l’aire lliure. És un tema, el de Música, que volem abordar amb més detall amb la Conselleria per veure com es pot solucionar.
Si la Conselleria no canvia de criteri, no hi haurà grups de més de 20 alumnes en cap nivell educatiu.
Sobre l’alumnat de 6-10 anys. El motiu pel qual es fan els grups bombolla és per la dificultat de mantindre les distàncies de seguretat i que porten mascaretes. Per això seran grups estancs, sense contacte amb altres grups i amb el mínim de presència de diferent professorat possible. El que facen fora del centre efectivament no es pot controlar. Per això hem demanat en les meses de negociació i en el fòrum educatiu, el màxim de mesures per controlar contagis, com mesuradors de temperatura als centres, plans de contingència i protocols d’actuació. D’això ens han dit que ho negociarem pròximament.
Sobre la formació digital a les famílies també ens han dit que estan treballant en un pla formatiu, però no tenim més detalls. Gràcies per les aportacions i continuem en contacte.


STEPV

29 juny 2020 / 09:03 h

Hola Maria Pizà,
En principi la idea és que l’alumnat no vaja circulant pel centre canviant d’aula. Efectivament això en determinats ensenyaments i determinades matèries és complicat perquè hi ha tallers, aules d’informàtica, de tecnologia, etc. En eixos casos, caldrà que els plans de contingència ho deixen molt clar. La circulació ha de ser mínima i si un espai l’han d’usar diferents grups s’ha de desinfectar abans i després de l’ús. Vigilarem que es tinga en compte.
Gràcies per l’aportació.


Maria Pizà Soler

29 juny 2020 / 09:09 h

Crec que no m he explicat be, quan parle d aula materia, parle de totes les asignatures. Al meu institut canvia de classe l alumnat no el professorat cada hora ( moltes vegades inclus amdos), siga quina siga l assignatura. I eixa situacio, no la veig reflexada a cap punt, i considere que deuria de quedar clar de cara als centres. Al meu institut un alumne de 3er d eso canvia de classe 7 vegades al dia, i aixo crec que no s haurà de fer aquest curs


STEPV

29 juny 2020 / 09:21 h

Sí, correcte. Cada centre és un món, però el curs que ve certes pràctiques s’hauran de revisar i limitar. En els plans de contingència haurà d’aparéixer que l’alumnat no pot anar canviant d’aula (excepte en casos en què no es pot fer d’altra manera) i en eixos casos s’ha de desinfectar abans i després del seu ús. Crec que ens estem entenent.


Empar Salvador Domenech

29 juny 2020 / 23:26 h

En la proposta de conselleria no posa en cap lloc quines especialitats poden entrar i quines no, i vosaltres nomeneu que podran entrar en les classes bombolla les especialitats de pt, anglès i ef.fisica. Conselleria suggereix que puguen entrar els especialistes si poden fer les sessions a l’aire lliure. Vos demane que rectifiqueu perquè esteu distingint entre les especialitats i per descomptat, marginant la ed.musical, creant especialitats de primera i de segon. Ja prou tenim que tragar en compartir la nota amb plàstica i que no compten amb nosaltres en moltes decisions com per a que damunt el sindicat al que estic afiliada vaja suggerint que siguen els especialistes de música els que agafen les tutories (en detriment de l”àrea, l’art, la cultura, el foment de la creativitat i expressió i un gran etc.inclosa la cultura musical que tant ens identifica als valencians)


STEPV

30 juny 2020 / 11:34 h

Empar, nosaltres no suggerim ni proposem res del que has dit. Ens hem limitat a reproduir les propostes que la Conselleria ens ha informat, tant en el Fòrum Educatiu com en la Mesa Sectorial. És la informació oficial que ens han donat, per això en la guia que hem fet diferenciem clarament què proposa la Conselleria i què proposem nosaltres. Per tant, et demanem que no poses en boca del sindicat el que són propostes de Conselleria. Si ara han rectificat amb les instruccions que han enviat als centres ens sembla perfecte, perquè efectivament l’educació musical es marginava en detriment d’altres especialitats.


STEPV

30 juny 2020 / 11:41 h

Com que la carta que s’ha enviat als centres no coincideix exactament amb la informació que ens van donar en el Fòrum Educatiu i en la Mesa Sectorial, modificarem la guia per explicar-ho i aclarir qualsevol dubte que puga generar les informacions no coincidents.


Cristina De Andres Gómez

30 juny 2020 / 16:15 h

L’Educació Musical en Primària, propaga el Covid-19 més ràpidament que l’anglés? En què es basa la proposta de Conselleria, Vicent Marzà? Mentre la resta del claustre fa reunions presencials, nosaltres, com que som més contagiosos, haurem de fer videoconferències per coordinar-nos?
Alguns de nosaltres (que comptem amb una sola sessió setmanal) a dures penes aconseguim portar endavant una programació decent, procurant desenvolupar tots aquells aspectes i habilitats que comporta la música (memòria, càlcul, precisió, constància, autoaprenentatge, coordinació, discriminació d’emocions, expressió corporal, creativitat, llenguatge musical, socialització, respecte, etc.).
Els mestres de música creem, innovem, activem, organitzem i dinamitzem el nostre centre.
Darrere d’anys de maltracte i menyspreu, com el de colocar-nos com part d’Educacio Artística, sense entitat pròpia; sols en mancava aquesta consideració que li estan donant des de Conselleria.
No, no ens conformem, no és per la salut, el tracte que ens donen és clarament discriminatori!


Cristina De Andres Gómez

30 juny 2020 / 16:17 h

*El col·lectiu de mestres que formem Musiescola ens sumem i subscrivim les reivindicacions que fa l’Associació de docents de música “Aulodia”*.
A més, volem afegir que, en aquest temps d’incertesa i confinament, és necessari valorar els beneficis que aporta la música al desenvolupament integral i competencial de l’alumnat i posar èmfasi en la capacitat que té d’establir connexions amb totes les àrees del currículum.


Oscar Boix Gonzalez

30 juny 2020 / 17:54 h

Hola, m’agradaria saber quina és la proposta del Sindicat per al tema de la Música, ja que en tot aquest escrit, sols anomeneu la proposta de Conselleria, i en les preguntes freqüents, que vaig a interpretar que també són de la Conselleria, apareix clarament la discriminació de la Música en primària. Torne a repetir, en les propostes del Sindicat de l’escrit, no s’anomena en cap lloc el tema de la Música i m’agradaria saber quina és la postura del Sindicat, ja que com heu dit anteriorment que no es pose en boca del Sindicat propostes que no són vostres, m’agradaria saber quina és la proposta.
Gràcies


STEPV

04 juliol 2020 / 08:16 h

Hola Oscar
Dimecres ens vam reunir amb l’associació Aulodia, de mestres de música, i vam acordar que traslladaríem les seues propostes a la Conselleria, a més de comentar la situació en la Mesa Sectorial d’ahir, com així hem fet.


MCH

04 juliol 2020 / 10:08 h

La formació dels docents al mes de juliol en el tema de la plataforma aules, s’ha quedat en paper mullat. He entrat en diferent ocasions a la pàgina de Cefires, i no hi ha cap dirigit als mestres de primària sobre la formació en aquets plataforma o l’ús d ’ aplicacions digitals. Ja estan programats per a setembre, i soles he trobat un, amb una demanda de més del doble d’admesos. Com pretén Conselleria formar-mos? Ja estic vegent com sempre, autodidactes en aquest temes.


STEPV

07 juliol 2020 / 11:40 h

Gràcies MCH per la informació. Ho traslladarem a Conselleria en la Mesa Sectorial de dijous i us informem.
Salut


Comenta

Has d'estar registrat per a deixar comentaris.


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR