Supressions i desplaçaments

Actualitzacions, guies i informació sobre el procés d'oposicions docents.

Novetats

Darrera actualització: 24 juliol 2023 / 14:50 h

Desplaçaments i supressions: adjudicació de places

  Resolució
  Llistat cos de Mestres
  Llistat cossos de Secundària i altres cossos


Accés a la Credencial Telemàtica

En atenció a la base setena de la convocatòria, la persona afectada que desitge tornar al seu centre en el cas que, a conseqüència de la configuració de la plantilla definitiva, sorgira una vacant en el centre de l’especialitat o de les especialitats de les quals siga titular, lloc d’àmbit al qual la seua especialitat estiga vinculada o de les habilitacions transitòries que tinguera reconegudes, podrà comunicar-ho mitjançant el tràmit de comunicació d’incidències que està definit a OVIDOC per a personal suprimit o desplaçat. Aquest tràmit estarà actiu a partir del dilluns 24 de juliol per OVIDOC


Darreres entrades

Procediment de provisió de llocs per a suprimits i desplaçats: participants provisionals

17 juliol 2023 / 11:39 h

Procediment de provisió de llocs per a suprimits i desplaçats.

Participants provisionals

Resolució
Listats

Reclamacions

Davant d’aquests llistats provisionals s’obrirà un termini de 2 dies hàbils per a formular reclamacions telemàtiques a través de l’URL https://ovidoc.edu.gva.es, apartat Tràmits - Incidències de provisió de places – Reclamació suprimits i desplaçats.

Procediment de provisió de llocs per a suprimits i desplaçats.

12 juny 2023 / 12:39 h

Resolució

El termini de presentació de sol·licituds es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
Si es confirmara en termini i forma més d’una sol·licitud de peticions, només es tindrà en compte l’última confirmada.
Únicament s’admetran a tràmit les sol·licituds confirmades telemàticament fins a les 10.00 hores del dia assenyalat en la web com a data final del termini de presentació d’instàncies.

STEPV INFORMA: assemblees Informatives Supressions i Desplaçaments

19 juliol 2022 / 16:36 h

Assemblees Informatives Supressions i Desplaçaments

Procediment de provisió de llocs per a suprimits i desplaçats: participants provisionals 2022/2023

18 juliol 2022 / 20:41 h

Resolució

Participants provisionals

Reclamacions
Davant d’aquests llistats provisionals poden presentar-se reclamacions des de les 00:01 hores del 19 de juliol de 2022 fins a les 23:59 hores del 20 de juliol de 2022.

Les reclamacions es realitzaran mitjançant el correu electrònic:

provision_edu@gva.es

Adjudicació de desplaçaments i supressions

30 juliol 2020 / 18:58 h

Mestres

Secundària i resta cossos

Relació definitiva de participants convocats per ordre d’adjudicació i vacants

29 juliol 2020 / 15:30 h

Mestres

Secundària

L’aplicació s’obrirà als participants el dia 29 de juliol a les 15:00 hores i es tancarà el 30 de juliol a les 15:00 hores.

Accés ala petició telemàtica.

 

Personal suprimit o desplaçat: participants provisionals

23 juliol 2020 / 16:44 h

Mestres

Secundària i Altres Cossos.

Reclamacions
Davant d’aquests llistats provisionals poden presentar-se reclamacions des de les 15.30 hores del 23 de juliol de 2020 fins a les 15.30 hores del 27 de juliol de 2020.

Les reclamacions es realitzaran mitjançant el correu electrònic: provision_edu@gva.es

Personal suprimit o desplaçat: convocatòria d’adjudicació

22 juliol 2020 / 06:41 h

Publicada al DOGV de hui la convocatòria d’adjudicació per a personal suprimit o desplaçat:

Atenció
Encara no s’ha fixat el termini per a la participació i la publicació de l’adjudicació.
Qui pot participar?
Personal funcionari de carrera que ha adquirit la condició de suprimit o desplaçat.
Com es participa?
Mitjançant sistema telemàtic a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació. No s’admetrà la presentació de la sol·licitud en cap registre físic.
A quines places es pot optar?
El personal suprimit o desplaçat podrà seleccionar els llocs oferits per a impartir matèries de les especialitats de les quals siga titular o les habilitacions transitòries que tinga reconegudes, així com els llocs d’àmbit als quals la seua especialitat estiga vinculada.
Termini
El termini de presentació de sol·licituds es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d’Educació. Si es confirma dins del termini més d’una sol·licitud de peticions, només es tindrà en compte l’última confirmada. Únicament s’admetran a tràmit les sol·licituds confirmades telemàticament a l’Administració educativa fins a les 10 hores del dia publicat a la web com a data final de termini de presentació d’instàncies.
Participants
Abans de l’inici de la petició telemàtica de destinacions, es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d’Educació la relació provisional de persones participants amb l’ordre corresponent. A partir de l’endemà de la publicació de la relació provisional, s’obrirà un període de dos dies hàbils per a presentar reclamacions telemàtiques. Després es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, la relació definitiva de persones participants amb l’ordre corresponent.
Vacants
Abans de l’inici de la petició telemàtica de destinacions, es publicarà en la pàgina web de la Conselleria la llista de llocs existents.
Reincorporació al centre origen del desplaçament
Les destinacions adjudicades en la resolució definitiva d’aquesta convocatòria seran irrenunciables. No obstant això, la situació de personal desplaçat es revisarà abans de l’inici de les activitats escolars per si sorgira una vacant en el centre de l’especialitat o de les especialitats de les quals siga titular, lloc d’àmbit al qual la seua especialitat estiga vinculada o de les habilitacions transitòries que tinga reconegudes. En eixe cas, la persona afectada serà retornada al seu centre de destinació, sempre que així ho faça constar en l’acta de la reunió que se celebre en el centre educatiu a fi de determinar quin professorat pot resultar afectat per falta d’horari, i quedarà sense efecte la destinació provisional adjudicada.

Guies