Habilitacions del cos de mestres

Actualitzat el 13 novembre 2023 / 12:51 h


 1. On puc consultar les habilitacions que tinc reconegudes per Conselleria d’Educació?

  Tant el professorat interí com el professorat de carrera pot consultar en qualsevol moment telemàticament les habilitacions de les quals disposa.

  Itinerari: OVIDOC/Historial administratiu/Habilitacions reconegudes

 2. Quines són les habilitacions del cos de mestres?

  Ens podem habilitar per cadascuna de les especialitat docents reconegudes al cos de mestres, segons el R.D. 1594/2011,  de 4 de novembre, pel qual s’estableixen les especialitats docents del cos de mestres que desenvolupen les seues funcions en les etapes d’Educació Infantil i d’Educació Primària regulades en la LOE, (BOE 9/11/2011) i la posterior correcció d’errades al BOE 14/01/2012.

  • Educació Infantil
  • Educació Primària
  • Llengua estrangera: anglés
  • Llengua estrangera: francés
  • Llengua estrangera: alemany
  • Educació Física
  • Música
  • Pedagogia Terapèutica
  • Audició i Llenguatge

   

 3. Com puc habilitar-me d’una nova especialitat del cos de mestres si sóc funcionariat de carrera?

  Com a funcionari de carrera podem habilitar-nos per dues vies, bé per titulació o bé per oposició al procediment per a l’adquisició de noves especialitats per funcionaris o funcionàries del mateix cos.

  • Per titulació, podem habilitar-nos en qualsevol moment del curs escolar. Implica tindre qualsevol de les titulacions que apareixen a l’annex del Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre, pel qual s’estableixen les especialitats docents del cos de mestres que exerceixen les seves funcions en les etapes d’educació infantil i d’educació primària regulades en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació i ) i la posterior correcció d’errades al BOE 14/01/2012. Cal presentar per registre telemàtic (Tràmit Z) a la Direcció Territorial o a la Conselleria d’Educació instància sol·licitant l’habilitació corresponent i adjuntant fotocòpia compulsada per les dues cares de la titulació que habilita. Pots omplir instància general de registre o instància específica habilitacions. A cada Direcció Territorial es resolen les sol·licituds per part de la Comissió d’Habilitacions.
  • Per oposició, al procediment per a l’adquisició de noves especialitats per a funcionaris o funcionàries del mateix cos. Implica que només ho podem fer quan es convoquen places d’ingrés lliure de l’especialitat per la qual ens volem habilitar. Dins de cada convocatòria d’oposicions es regula en un títol específic (Títol II) el procediment concret que expliquem breument a continuació:
   • T’has d’inscriure a les oposicions pel torn d’adquisició de noves especialitats i no pel torn lliure.
   • No has de pagar cap taxa.
   • Has d’obtindre la qualificació d’APTE, és a dir, no hi ha nombre de places convocades.
   • La prova d’oposició consisteix en la defensa oral d’un dels temes del temari específic de cada especialitat (29 temes per a l’especialitat d’Educació Primària i 25 per a la resta d’especialitats del cos de mestres). Es va a un sorteig i s’extrauen 3 temes a triar un.
   • Has de fer un desenvolupament d’un aspecte didàctic del mateix tema extret per sorteig
   • Disposaràs de 45 minuts d’exposició oral del tema i del aspecte didàctic i, posteriorment, 15 minuts de debat amb el tribunal.
   • Tens una hora per a preparar la defensa oral amb tots els materials que cregues oportuns que també pots gastar en el moment de la intervenció.
   • El dia que et convoca el tribunal és el dia de presentació i posteriorment t’assignen el dia en concret de la teua prova oposicions.
   • Haver aprovat una especialitat per aquest procediment comporta la corresponent puntuació en el Concurs de Trasllats (només es computa una habilitació en 1 punt amb l’actual barem).
 4. Com puc habilitar-me d’una nova especialitat del cos de mestres si sóc funcionariat interí?

  A l’any 2015, gràcies a la sentència guanyada per STEPV, vam retornar a l’Acord del Professorat Interí del 2010, i en aquest es regula la incorporació de noves habilitacions. Així doncs, el Sindicat ha estat exigint des d’eixe moment a l’administració l’obertura del termini per presentar noves habilitacions.
  Una reivindicació d’STEPV és que aquest termini estiga obert ininterrompudament exactament igual que es fa per al funcionariat de carrera.
  L’habilitació per al professorat interí és per oposició i per titulació.

  • L’habilitació per titulació és segons els requisits que queden definits en cada convocatòria d’habilitacions per al funcionariat interí del cos de mestres.
  • En l’habilitació per oposició ens trobem dues situacions:
   1. Les persones que tenen titulació amb atribució docent directa per l’especialitat que opositen han de presentar-se com a mínim a fer la primera prova oposicions. Implica realitzar el tema escrit, fer el cas pràctic i fent entrega de la programació didàctica. Encara que no s’aprove entren a formar part de la borsa de treball (o adquirir l’habilitació si ets docent interí). S’entén que el seu títol d’estudis realitzats és el que els dóna l’atribució docent per a treballar en eixa especialitat en concret, mateix criteri emprat que per a formar part d’una borsa de treball de caràcter extraordinari. Ara, no presentar-se a alguna de les proves a les quals estiga convocat/da implica perdre les opcions d’incorporar-se a la respectiva borsa de treball.
   2. Les persones que NO tenen titulació amb atribució docent directa per l’especialitat que opositen, necessiten per a entrar en borsa de treball (o adquirir l’habilitació si ets docent interí) aprovar com a mínim amb un 5 la primera prova de l’oposició (Part A+B i entrega de la programació). S’entén que com que no tenen la titulació corresponent per a exercir en l’especialitat que opositen, com a mínim han de demostrar els coneixements, superant la primera prova de l’oposició.
 5. Quines implicacions tenen les noves habilitacions en la borsa única del cos de mestres del professorat interí?

  Tot el professorat interí del cos de mestres té assignat un únic número dins de la borsa de treball tal i com figura a l’Acord del Professorat Interí del 2010. El professorat està ordenat per la data en què van començar a prestar serveis en l’administració educativa, independentment de l’especialitat concreta. El procediment d’adquisició de noves habilitacions no implica cap reordenació de la borsa única del cos de mestres, sinó que fa que augmenten les teues possibilitats de treball i les opcions de poder optar per diferents especialitats de treball d’acord als interessos particulars i professionals que tingues en cada moment.

 6. Quin és l’últim procediment d’habilitacions per al professorat interí que s’ha convocat?

  NORMATIVA: RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d’adquisició de noves especialitats per a les persones integrants de la borsa de mestres que han prestat serveis en centres públics docents.

  Segons aquesta convocatòria només pot adquirir noves habilitacions el professorat que estiga inscrit en la borsa de treball de cos de mestres i haja prestat serveis públics en centres públics depenents de la Conselleria d’Educació aquell que ha consolidat el seu lloc de treball a la borsa.

  La reivindicació de STEPV en la mesa de negociació va ser que el procediment d’adquisició de noves habilitacions estiga obert per a tot el professorat inscrit a la borsa de treball, independentment que haja treballat o no. Ja que l’adquisició de noves habilitacions pot comportar tindre més opcions de treballar per primera vegada. I, a més a més, poder ser cobertes totes les necessitats de substitució del professorat de totes les especialitats docents, i així poder garantir el dret de l’educació de l’alumnat.

  STEPV vol que el procediment d’habilitacions estiga obert permanentment igual que passa en els funcionaris de carrera.

  STEPV demana que totes les borses de treball estiguen obertes permanentment perquè tant el nou professorat que ix de les universitats, com aquell professorat que continua formant-se en noves especialitats puga comunicar-ho immediatament a la Conselleria d’Educació i així poder cobrir totes les necessitats de l’administració.

 7. Es pot renunciar a les habilitacions una vegada adquirides?

  Al funcionariat de carrera no li està permesa la renúncia a les habilitacions. És una reivindicació d’STEPV que voluntàriament el docent que així ho considere puga presentar la renúncia a les especialitat que considere, ja que l’administració educativa pot fer ús de les teues habilitacions per a completar el teu horari o cobrir necessitats concretes del centre educatiu on treballes.
  Al funcionariat interí li estan acceptant les renúncies i s’està realitzant de forma manual una instància per Tràmit Z a la Conselleria d’Educació, Personal Docent, concretament al Servei de Provisió de Llocs indicant l’habilitació en concret a la qual vols renunciar.

 8. Qué passa en les meues habilitacions de professorat interí quan aprove les oposicions?

  En el moment que aproves l’oposició desapareixen les habilitacions que tens com a professorat interí, i només tens a efectes de l’administració educativa l’especialitat per la qual has aprovat l’oposició. Una vegada que superes les pràctiques i sigues nomenat funcionari de carrera al BOE, es a dir al llarg del segon curs escolar, pots sol·licitar les habilitacions corresponents que vullgues adquirir per titulació i/o presentar-te a oposicions per a l’adquisició de nova especialitat. Et recomanem que només iniciar el segon curs escolar, després d’aprovar les oposicions, sol·licites les noves habilitacions per titulació per a que puguen tindre efectes de cara al següent concurs de trasllats en el que vulgues participar.

 9. Guia de les habilitacions en PDF

  Descarrega’t aquesta guia en PDF

Top