Règim general de la Seguretat Social

Actualitzat el 21 maig 2012 / 15:07 h


 1. Prestacions per desocupació

  • Beneficiaris. Tindran dret a percebre aquestes prestacions els treballadors i les treballadores que tinguen cotizats els 365 dies immediatament anteriors a la situació de desocupació.
  • Tipus de prestacions.
  A) Prestacions per desocupació total, per als que volen treballar i no poden.
  B) Prestacions per desocupació parcial, per als que han vist reduïda la seua jornada de treball en, almenys, un 33%.
  • Quantia de les prestacions.
  Es calcularà tenint en compte la base reguladora dels sis mesos immediatament anteriors a la situació de desocupació, i se n’obtindrà la mitjana. Les quanties a percebre seran:
  A) Durant el 180 primers dies, es pagarà el 70% de l’import de la base reguladora.
  B) A partir dels 181 dies, es pagarà el 60% de l’import de la base reguladora.

 2. Prestacions per incapacitat temporal

  • La base que es tindrà en compte per a calcular la prestació per incapacitat temporal (IT) serà la base per contingències comunes.
  • En el període que un treballador es troba en situació d’IT percebrà les quanties següents:
  A) Del dia 4 al dia 20, es pagarà per part de la Seguretat Social el 60% de la base reguladora; el 40% restant el pagarà l’empresa.
  B) Des del dia 21 es pagarà el 75% de la base reguladora i el 25% restant el pagarà l’empresa.
  NOTA: LA CONSELLERIA PAGA EL 100% DEL SALARI

 3. Tipus de jubilacions aplicables

  Es presenten a continuació els tipus de jubilacions més habituals, encara que n’hi ha d’altres que no se solen aplicar als funcionaris interins.
  • Jubilació forçosa. Es produeix quan el treballador compleix 65 anys d’edat. La base reguladora es calcula a partir de les bases per contingències comunes dels 15 anys immediatament anteriors al fet causant.
  • Jubilació per incapacitat. Es produeix quan el treballador es troba en situació d’IT durant almenys 12 mesos, el quals podran ser prorrogats per sis mesos més si hi ha alguna possibilitat de recuperació o el diagnòstic és incert. Actualment no es concedeixen pràcticament prórrogues i al cap al part de baixa número 33 aproximadament Inspecció mèdica ja fa passar un tribunal.
  Els períodes de baixa pel mateix motiu s’acumularan a l’efecte d’aquest temps màxim, sempre que entre baixa i baixa no hagen transcorregut més de sis mesos. Per al càlcul de la base reguladora es tenen en compte les bases de contingències comunes dels últims huit anys.
  D’aquests períodes d’IT, es poden derivar quatre tipus de jubilacions:
  • Jubilació parcial. No se sol aplicar.
  • Jubilació per incapacitat total per a la professió habitual.
  El treballador percebrà, si és menor de 55 anys, el 55% de la base reguladora i, si és major de 55 anys, el 75%.
  • Jubilació per incapacitat absoluta per a qualsevol professió.
  Es percebrà el 100% de la base reguladora. No hi ha descompte d’IRPF.
  • Gran invalidesa. No se sol aplicar. 150% de la base reguladora. No se sol aplicar, ja que es dona en malalties molt greus i amb molta dependencia de la persona malalta.
  • Jubilació als 60 anys. És produeix quan el treballador té cotitzats a la Seguretat Social un mínim de 15 anys i ha realitzat alguna cotització abans de l’1 de gener de 1967. La base reguladora, equivalent a la base per contingències comunes dels últims 15 anys, es redueix en un 8% per cada any que falte per a complir els 65 anys.
  • Jubilació als 61 anys. El mateix que al punt anterior però sense la condició de mutualista.

 4. Prestacions durant la maternitat

  Durant el període de permís maternal es percebrà el 100% de la base per contingències comunes, la qual serà pagada íntegrament per la Seguretat Social. Aquesta prestació no està subjecta a cap tipus de retenció (IRPF, Seguretat Social o altres).

  NOTA IMPORTANT PER AL PERSONAL SUBSTITUT: Cal demanar la baixa quan es té el nomenament per cobrar en funció de la nòmina actual i no en funció de la prestació d’atur.

Top