Adjudicacions de difícil cobertura

Actualitzat el 19 octubre 2023 / 13:27 h


 1. Què entenem per un lloc de difícil cobertura?

  Aquests llocs són determinades places les quals, per diferents motius, han quedat sense adjudicar en els sistemes de provisió establerts (adjudicació contínua) i necessiten ser cobertes amb urgència.
  Es consideraran llocs de difícil cobertura:

  1. Els llocs de provisió voluntària que hagen quedat sense adjudicar en el procediment d’adjudicació contínua.
  2.  
  3. Els llocs de provisió obligatòria que queden vacants després de l’adjudicació.

  La Conselleria d’Educació convocarà aquests llocs mitjançant la seua publicació en la pàgina web i on s’especificarà el cos, especialitat, centre a què estiga adscrit o adscrita així com tipus de lloc. També quedaran especificats els requisits generals i específics de titulació.

 2. Qui i com es pot participar en aquest procediment?

  Qui pot participar en aquest procediment?
  Qualsevol persona que complisca amb els requisits generals i específics del lloc a cobrir i que no estiga prestant serveis per a la Conselleria d’Educació. En casos excepcionals, es podran adjudicar llocs a persones sense algun dels requisits, sempre i quan cap altra persona els tinga tots.

  Com es pot participar del procediment?
  Després de la publicació del llocs, les persones interessades podran participar fins a les 02:00 hores (AM) del dia de l’adjudicació per a formalitzar la sol·licitud. La sol·licitud es realitza a través del tràmit telemàtic de la seu electrònica de la Generalitat.
  Per poder realitzar aquesta tramitació, serà necessari disposar de qualsevol dels certificats electrònics admesos en la mateixa seu electrònica (DNI electrònic, certificat electrònic o clau permanent).

  En aquesta petició caldrà incorporar tots els llocs i especialitats pels quals es vulga participar. Cal recordar, però, que s’haurà de poder justificar els requisits de tots els llocs i especialitats. Les peticions hauran d’estar ordenades segons les prioritats de la persona participant.

  Una vegada feta la tramitació de la sol·licitud, les persones participants obtindran un justificant de presentació telemàtic. Si la persona interessada realitzara més d’una sol·licitud telemàtica, es considera vàlida l’última presentada en termini.

  El personal sol·licitant realitzarà una declaració responsable de què compleix els requisits generals d’admissió en els cossos docents de l’administració educativa i que posseeix els requisits de titulació.

  Enllaç a la sol·licitud telemàtica: http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/convocatoria-y-peticion-telematica6

 3. Com s’adjudica el lloc de treball?

  Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i prèviament a l’adjudicació, s’ordenaran totes les sol·licituds validades pel número de registre telemàtic que apareix en el justificant de presentació. Aquest número de registre determinarà el número d’ordre de la sol·licitud.
  L’adjudicació es realitzarà, tenint en compte el següent ordre en l’adjudicació dels llocs:

  1. Personal integrant de la borsa de treball de la mateixa especialitat convocada. Dins d’aquest apartat s’assignaran els llocs per ordre de borsa.
  2.  
  3. Personal integrant d’altres borses de treball i que complisca els requisits del lloc. En aquest apartat s’adjudicaran els llocs a partir del número resultant del sorteig, començant pel propi número extret, en ordre ascendent.
  4.  
  5. Personal sol·licitant que no es trobe inscrit en les borses de treball de personal docent i que complisca els requisits dels llocs. En aquest apartat, s’adjudicaran els llocs a partir del número resultant del sorteig, començant pel propi número extret, en ordre ascendent.

  Tot i això, i respectant sempre l’ordre de prelació dels apartats a, b i c; el personal que posseïsca el requisit lingüístic en valencià (C1), degudament registrat, tindrà prioritat en l’adjudicació respecte de les persones que no el justifiquen.

  Sols pel professorat tècnic de Formació Professional: així mateix, aquesta prioritat s’aplicarà també al personal que tinga el Certificat Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica equivalent per als llocs de professorat tècnic de Formació Professional, aquesta formació podrà acreditar-se d’acord amb el que s’estableix en la Resolució de 27 de novembre de 2018, de la Direcció General de Política Educativa. https://dogv.gva.es/datos/2019/01/04/pdf/2018_11395.pdf

 4. Què cal fer en cas de ser adjudicat?

  Les persones adjudicades, hauran de personar-se en la Direcció Territorial de la Conselleria d’Educació de la província en la qual estiga situat aquest, el primer dia hàbil següent a la resolució d’adjudicació.
  En aquest moment hauran de presentar la documentació acreditativa dels requisits generals i específics, sense perjudici de la seua comprovació de manera telemàtica.
  No obstant això, cada direcció territorial disposarà del llistat de les persones sol·licitants ordenades a les quals no se’ls ha adjudicat lloc, per a cridar a la persona següent o següents cas que la persona adjudicada no es persone en la direcció territorial o no complisca els requisits, fins que el lloc oferit siga adjudicat. Una vegada esgotat el llistat, els llocs que queden sense adjudicar tornaran a oferir-se en la següent convocatòria d’adjudicació contínua.
  En aquest acte presencial, se li expedirà la credencial de l’adjudicació al lloc, la qual haurà de presentar el dia següent en el centre escolar per prendre possessió del lloc adjudicat. Un cop incorporada al centre, la persona adjudicada haurà de tramitar la seua alta en nòmina de manera telemàtica tal i com fa la resta de personal integrant de les borses de treball.

 5. Com puc saber si m’han adjudicat el lloc?

  Una vegada resolta l’adjudicació es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d’Educació el llistat del personal aspirant al qual se li ha adjudicat un lloc de treball, sense perjudici que puguen establir-se altres mitjans de comunicació personalitzats.
  El personal aspirant serà el responsable de la comprovació dels resultats de l’adjudicació en la pàgina web. Les destinacions adjudicades seran irrenunciables.

 6. PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I ALTA EN NÒMINA

  Una vegada s’ha pres possessió de la plaça, caldrà presentar telemàticament la documentació requerida per a tramitar l’alta en nòmina.
  Enllaç al tràmit: http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/alta-en-nomina
  Aquest tràmit es realitza una única vegada al llarg del curs escolar i per accedir-hi necessitarem el document d’identitat electrònic, certificat digital o clau permanent.
  Cal llegir prèviament les instruccions que figuren a la pàgina web de la Conselleria d’Educació per poder completar el tràmit electrònic obligatori fins a l’últim pas de registre electrònic de la sol·licitud i així evitar possibles errades.
  Necessitarem tindre preparat el certificat mèdic per tal de pujar-lo en format PDF o JPG en el moment que l’aplicació ho requerisca.
  Aquest document cal sol·licitar-lo al metge de capçalera. L’informe de consulta ha de certificar que no es pateix cap malaltia ni limitació física o psíquica que siga incompatible amb l’exercici de les funcions docents corresponents. La validesa és de 3 mesos.

 7. Què passa una vegada finalitze aquesta primera contractació?

  Les persones adjudicades pel procediment de difícil cobertura quedaran incorporades en la borsa de treball de l’especialitat corresponent en les mateixes condicions que la resta de personal integrant de borsa. Passaran a situar-se en la borsa de l’especialitat, en el moment de l’actualització de les borses al final del curs escolar, darrere de l’última persona interina amb serveis del curs escolar vigent i l’ordre d’incorporació quedarà determinat pel començament de la prestació de serveis.

  Proves especifiques d’aptitud FP, ERE i Ensenyaments Artístics Superiors

  Segons la Resolució de 26 de novembre de 2010, del director general de Personal, per la qual s’estableix el sistema de provisió de llocs de treball en règim d’interinitat, a la disposició addicional cinquena es pot llegir que: “En aquelles especialitats que determine la direcció general competent en matèria de personal docent, les convocatòries per a constituir borses extraordinàries podran establir l’obligació de superar proves específiques d’aptitud relacionades amb les dites especialitats”
  Per assimilació a la constitució de borses extraordinàries, la entrada a borsa del personal que accedeix al sistema per difícil cobertura a aquestes especialitats (de FP, ERE i EAS i que han de ser determinades per la DG de Personal Docent) queda condicionada a la superació de la corresponent prova d’aptitud quan siga convocada a la finalitazació del curs.

  Més informació

 8. Preguntes freqüents

  Sóc integrant de les borses de treball, però estic desactivat, puc participar?
  Sí, qualsevol persona que complisca amb els requisits generals i específics pot participar d’aquest procediment. La desactivació de les borses s’entén sols per a les adjudicacions contínues. Quan terminen els serveis, caldrà comprovar que continuem desactivats, i en cas d’estar activats, desactivar-se si així ho volem.

  En el procediment de participació, he de demanar sols un lloc?
  No, la sol·licitud permet incorporar tants llocs com ens interessen i així poder participar en l’adjudicació de tots ells. Quan fem la petició telemàtica haurem d’ordenar els llocs segons les nostres prioritats. És important recordar que podrem optar a tots els llocs i especialitats per a les quals complim amb els requisits.

  No forme part de les borses de treball, però he finalitzat la meua substitució per adjudicació de difícil cobertura, puc participar de les adjudicacions contínues?
  Sí, un cop acabem la substitució per difícil cobertura podem participar de les properes adjudicacions contínues. Ens incorporaran darrere de l’última persona amb serveis. Cal però tenir en compte que l’ordre en la borsa definitiu es determinarà sempre a final de curs, quan s’actualitzen les borses de treball.

  No tinc el requisit lingüístic, puc participar?
  Sí, degut a l’urgència de la substitució del lloc, Conselleria va determinar poder adjudicar el lloc docent sense el requisit lingüístic. Cal tenir en compte, però, que un cop acabem la substitució i ens incorporen a la borsa, haurem de desactivar-nos fins poder justificar el requisit lingüístic. És molt important fer aquesta gestió, doncs ens podrien adjudicar per continues i, en no tindre el requisit, ens expulsarien de la borsa. Si tenim el requisit però no el registrem amb anterioritat, el sistema no detectarà que el tenim i prioritzarà aquelles sol·licituds que el justifiquen.

  He participat però no m’han adjudicat, què he de fer?
  Si no ens adjudiquen el lloc o els llocs que havíem sol·licitat, no cal fer cap gestió, però cal estar atents el dia de l’acte presencial per si de cas la persona adjudicada no es presenta o no pot justificar els requisits. Ens podria contactar la conselleria per oferir-nos el lloc. Sempre podrem tornar a participar en les successives convocatòries de difícil cobertura.

  M’han adjudicat un lloc pel qual no complisc els requisits. Em poden penalitzar?
  Si hem comés alguna errada en la sol·licitud i ens adonem després de ser adjudicats que no complim els requisits, caldrà que ens fiquem en contacte amb Conselleria el més prompte possible per avisar de la incidència. Podrem participar en les successives adjudicacions per difícil cobertura.

  Estic treballant com a docent en un centre privat o en altre territori, puc participar?
  Sí, les persones que presten serveis en entitats diferents de la Conselleria d’Educació podran participar d’aquest procediment. Caldrà que tinguen en compte, però, que si li adjudiquen un lloc haurà de presentar-se el següent dia hàbil en la direcció territorial corresponent per justificar els requisits i incorporar-se el següent dia lectiu al centre. Les implicacions que puga tindre per la seua administració o centre, les haurà de consultar en l’organisme corresponent.

  Que demana STEPV per millorar les adjudicacions de difícil cobertura

  • Que estiguen obertes les borses de treball permanentment.
  • Que es revisen les titulacions de determinades especialitats, per garantir que qui ocupa les places té el perfil requerit.

   

Top