Fase de pràctiques

Actualitzat el 11 octubre 2023 / 12:39 h


 1. Regulació i realització de la fase de pràctiques

  Regulació: RESOLUCIÓ de 5 d’octubre de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques del personal seleccionat i nomenat funcionari en pràctiques derivada del procediment selectiu d’ingrés en els cossos docents no universitaris convocat per l’Ordre 72/2022, de 26 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. [2023/10179]

  Han de realitzar la fase de pràctiques les persones aspirants seleccionades nomenades personal funcionari en pràctiques per la Resolució́ de 12 de setembre de 2023, de la Direcció́ General de Personal Docent,

  Així́ mateix, han de realitzar aquesta fase aquelles persones aspirants seleccionades en el marc del procediment selectiu convocat per l’Ordre 45/2021 que estiguen pendents de dur-les a terme i que ja han sigut nomenades personal funcionari en pràctiques per la Resolució́ de 14 de setembre de 2022, de la directora general de personal Docent.

 2. La comissió qualificadora

  En cada direcció territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport es constituirà, una comissió qualificadora per al personal funcionari en pràctiques.

  Les comissions estaran integrades per:

  • Persona titular de la Direcció d’Inspecció Territorial corresponent o la inspectora/l’inspector designat per a presidir-la.
  • Dues inspectores o inspectors d’educació designades per la direcció territorial corresponent que actuaran com a vocals.
  • La persona titular de la gestió de personal de la Direcció Territorial corresponent o persona funcionària en qui delegue que actuarà exercint les accions de secretaria, amb veu però sense vot.
  • Addicionalment, la Direcció Territorial corresponent podrà nomenar altres persones funcionàries del cos corresponent i que actuaran com a vocals.

  Les comissions hauran de constituir-se dins del termini de deu dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el DOGV.

 3. Designació de les persones tutores

  Es designarà per la direcció del centre una persona tutora. Aquest nomenament recaurà̀ entre el personal funcionari de carrera del mateix cos i especialitat, preferentment amb cinc o més anys de serveis. Així́ mateix, es tindrà̀ en compte l’especial dedicació, eficàcia i interés en el seu treball professional.

  En aquells centres en què no hi haja personal funcionari de carrera que complisca la totalitat dels requisits indicats en l’apartat anterior, la direcció del centre podrà designar com a tutora la persona docent funcionària de carrera d’acord amb els següents criteris i la seua ordre:

  • Personal docent funcionari de carrera que siga titular d’una o de diverses especialitats del mateix cos i àrea en què la persona aspirant faça les pràctiques i amb serveis efectius en aquest àmbit
  • Altre personal docent funcionari de carrera que tinga destinació en el centre, sempre que pertanga al cos docent al qual s’incorpora la persona aspirant.
  • La persona que exercisca la direcció d’estudis en el centre educatiu.

  Davant de situacions excepcionals en què no hi haja, entre els membres del claustre, personal docent que reunisca els requisits establits, l’inspector o la inspectora del centre educatiu assumirà aquestes tasques. En aquests casos, l’avaluació de la persona aspirant es realitzarà únicament amb l’informe de la Inspecció d’Educació (annex III), deixant sense efecte l’exigència dels informes de la direcció del centre i el de la persona tutora.

  La direcció del centre farà efectiva la designació del tutor o tutora de pràctiques abans del 30 d’octubre de 2023.

 4. De la persona tutor o tutora

  La persona tutora valorarà l’aptitud per a la docència de la funcionaria en pràctiques i efectuarà l’avaluació de les seues capacitats didàctiques. Així mateix, dins d’aquestes funcions, la formarà i assessorarà sobre els aspectes següents:

  • Assessorament a l’aula.
  • Coordinació didàctica: curs i etapa.
  • Programació general anual.
  • Proposta pedagògica de cicle o departament.
  • Elaboració de les programacions didàctiques o d’aula, en funció́ de l’especialitat del personal docent en pràctiques.
  • Participació en la comunitat educativa.
  • Procediments i criteris d’avaluació.
  • Atenció a l’alumnat amb necessitats especifiques de suport educatiu, d’acord amb el model d’inclusió educativa de la normativa vigent.

  La tutora o tutor haurà d’assistir, almenys, a dues sessions de classe mensuals de les que impartisquen les persones en pràctiques i, al mateix temps que observen el seu treball amb l’alumnat, les orientaran en tot el que els presente dificultat o requerisca una atenció especial.

  STEPV ja va advertir que aquesta mesura podria implicar greus problemes d’organització a aquelles persones tutores que tinguen més d’una persona en fase de pràctiques baix la seua tutela.

  Una vegada finalitzat el període de pràctiques, la Subdirecció General de Formació del Professorat integrarà en el registre personal de formació permanent del professorat el reconeixement en què conste la seua participació com a persona tutora de la fase de pràctiques.

 5. Funcions de la direcció del centre

  Consistiran a assessorar i informar les persones en pràctiques sobre els aspectes següents:

  • Projecte educatiu i concreció curricular.
  • Programació general anual, Pla d’actuació per a la millora i memòria.
  • Normes d’organització i funcionament, pla de convivència
  • Funcionament dels òrgans de govern i de coordinació didàctica en el centre.
  • Participació de la comunitat educativa.
  • Reglament orgànic i funcional i Pla de convivència.
  • Informació sobre el funcionament dels òrgans col·legiats dels centres.
  • Relació del centre i els funcionaris docents amb l’administració educativa i l’administració local.
  • El procediment de realització i avaluació de la fase de pràctiques establit en aquesta resolució.

  Amb aquesta finalitat, la direcció́ del centre planificarà i realitzarà, abans del 31 d’octubre, almenys una reunió amb les funcionàries en pràctiques del seu centre.

  A més, elaborarà un informe amb la valoració que li meresca el seu treball, que figura en l’annex II.

 6. Inspecció d’educació

  La Inspecció d’Educació participarà en l’avaluació amb les següents funcions específiques:

  1. Assessoraran i atendran els dubtes plantejats, sobre el procediment i terminis de la fase de pràctiques.
  2. Realitzarà la supervisió sobre el compliment de les funcions i responsabilitats atribuïdes a les persones tutores i la direcció dels centres en la present resolució.
  3. Realitzarà la visita a l’aula amb la finalitat de supervisar la documentació pedagògica i la pràctica docent de la persona funcionària en pràctiques.
  4. Realitzarà informe d’avaluació del personal funcionari en pràctiques.
 7. Activitats de les persones aspirants

  1. Les activitats d’inserció consistiran en la realització d’activitats tutelades per les persones tutores en relació amb la programació didàctica o d’aula i l’avaluació de l’alumnat, així com en la informació sobre el funcionament dels òrgans col·legiats del centre, amb especial atenció a la tutoria de l’alumnat i la gestió de l’aula, així com activitats de formació.
  2. Les activitats de formació consistiran en la realització de:
   1. Curs semipresencial, amb una duració de 30 hores i serà comú per a tot el personal funcionari en pràctiques del curs 2023-2024. El curs constarà de sessions presencials, i alguna es farà en línia.
   2. Curs de prevenció de riscos laborals a distància, amb una duració de 15 hores. S’inscriurà d’ofici per a la realització dels cursos el personal funcionari en pràctiques en el CEFIRE de referència del centre on ha obtingut destí per al curs 2023-2024. No obstant això, es podrà modificar aquesta circumstància i sol·licitar la inscripció per a la realització d’aquests cursos en altres dos CEFIRE, indicant l’ordre de preferència. La sol·licitud es realitzarà a través de la plataforma OVIDOC. La informació relativa al termini per a realitzar aquesta sol·licitud es comunicarà a través del correu electrònic @edu. gva.es de cada persona funcionària en pràctiques i de la pàgina web de la Subdirecció General de Formació del Professorat: https://ceice.gva. es/va/web/formacion-profesorado/funcionarios-en-practicas. Aquest servei comunicarà a cada persona funcionària en pràctiques el CEFIRE que li ha sigut adjudicat per a realitzar aquests cursos mitjançant la publicació de les llistes en les edicions corresponents. D’aquestes activitats de formació no s’emetrà certificat de participació.
  3. Les persones aspirants hauran d’elaborar un informe d’autoavaluació, d’acord amb el model d’informe que figura com a annex IV, a través d’OVIDOC.
  4. Les persones en pràctiques assistiran, almenys, a tres sessions completes de docència de les persones tutores.

   

 8. Avaluació persones aspirants

  Serà efectuada per les comissions qualificadores sobre la base de:

  • Realització de les activitats formatives i de l’informe d’autoavaluació amb l’annex IV.
  • Informe de la persona tutora, de la direcció del centre i d’inspecció educativa.

  A la finalització de cadascun dels informes de la persona tutora i la direcció del centre, s’expressarà el seu resultat final de manera que només s’obtindrà una avaluació favorable quan obtinga una valoració positiva en, almenys, la majoria de les dimensions objecte de valoració. En cas que el resultat global de l’avaluació siga desfavorable s’hauran de precisar i justificar els motius en l’apartat d’observacions.
  L’informe d’inspecció es realitzarà, a través de la plataforma informàtica que s’habilite, d’acord amb el model que figura en l’annex III. Els diferents aspectes avaluables s’hauran d’expressar en els termes de «positiu» o «no positiu». 
  El sentit de l’informe de la Inspecció d’Educació serà favorable quan la persona en pràctiques obtinga una valoració positiva en, almenys, la majoria dimensions objecte de valoració.
  STEPV va demanar que l’avaluació de la persona en pràctiques la portara a terme únicament la persona tutora i la direcció del centre, considerant que inspecció educativa solament hauria d’actuar en cas d’un informe desfavorable o de queixes de les famílies o la comunitat educativa.

 9. Duració de la fase de pràctiques

  Amb data 31 de març de 2024 es donaran per finalitzades les pràctiques, a l’efecte d’avaluació, per a aquells docents que hagen prestat serveis durant un període de sis mesos, comptats a partir de la seua incorporació al centre (01/09/2023).

  En l’annex V figuren les dates per a la realització de les diferents fases del període de pràctiques.

  En cas que el personal funcionari es trobe en situació de permís per naixement, adopció o acolliment, risc d’embaràs o accident laboral. aquest període de pràctiques podrà tindre, com a mínim, una duració de tres mesos, que haurà de ser serveis efectius dins del curs escolar en la destinació que se’ls haja adjudicat. Aquesta reducció del període de practiques s’acreditarà davant de la direcció del centre abans del 31 de març de 2024.

  De la mateixa manera, per a aquelles persones que es troben en situació d’incapacitat laboral transitòria a causa de tindre diagnosticada una malaltia greu, aquest període de pràctiques podrà tindre, com a mínim, una duració de tres mesos. La persona interessada haurà de sol·licitar a través d’OVIDOC la reducció de la duració de la fase de pràctiques a la Direcció General de Personal Docent aportant la documentació que acredite aquesta situació, abans del 31 de març de 2024. A aquest efecte, la malaltia haurà de ser una de les contemplades en el Reial decret 1148/2011, de 29 de gener, per a l’aplicació i desenvolupament, en el Sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu (BOE 182, 30.07.2011). Així mateix, es tindrà en compte qualsevol altra malaltia la gravetat de la qual siga similar a les contemplades en aquest reial decret, prestant especial interés a les malalties rares. A PROPOSTA DE STEPV DES DE LA CONVOCATÒRIA DEL CURS PASSAT.

  Les comissions disposaran fins al 19 de maig de 2024, excepte en els casos justificats establerts en la base desena, per a remetre a la Direcció General de Personal Docent els expedients electrònics amb l’acta final i l’informe complementari, si n’hi ha, de les persones aspirants avaluades fins a l’esmentada data.

 10. Ampliació de la duració de la fase de pràctiques

  El personal funcionari en pràctiques que, a 31 de març de 2024, haja prestat serveis per temps inferior a sis mesos, o tres mesos en els casos especificats anteriorment, haurà de completar aquest període, fins al 30 de juny de 2024.

  STEPV va demanar que el període per a fer les pràctiques finalitzara el 31 de juliol de 2024.

  Aquest personal haurà de sol·licitar l’ampliació del termini pel temps necessari per a completar els sis mesos exigits o tres mesos en els casos especificats en el punt quatre del resolc nové (permís per maternitat, paternitat, adopció o acolliment, risc d’embaràs o accident laboral), dins del mateix curs escolar, a través de l’OVIDOC abans del 31 de març de 2024.

 11. Ajornament de la fase de pràctiques

  Les persones aspirants que amb l’ampliació del termini previst en l’apartat anterior, no puguen completar el mínim de sis mesos de serveis efectius, o més de tres mesos en el casos prevists, hauran de presentar, a través de l’OVIDOC i abans del 30 d’abril de 2024, una sol·licitud d’ajornament per a la realització de les pràctiques durant el curs següent 2024/2025. La direcció general resoldrà expressament sobre la sol·licitud d’ajornament, la qual podrà ser autoritzada una sola vegada.

  STEPV només recomana aquesta opció si en cap cas poden fer les pràctiques demanant una ampliació per realitzar-les durant el curs 23/24. Si alguna persona es troba en aquesta situació, seria convenient que contacte amb el sindicat per rebre un assessorament individualitzat.

 12. Aprovació de l’expedient del procediment selectiu i nomenament com a funcionaris de carrera

  Una vegada conclosa la fase de pràctiques i comprovat que totes les persones aspirants declarades estan “aptes”, la Direcció General de Personal Docent aprovarà l’expedient del concurs oposició, que es farà públic en el DOGV i elevarà al Ministeri d’Educació i Formació Professional la proposta de nomenament com a personal funcionari de carrera, amb efectes del dia de començament del curs escolar següent al qual siguen declarades aptes en la fase de pràctiques (1 setembre 2024).

 13. Preguntes Freqüents

  Si estic gaudint d’una reducció de jornada, em pot influir per aprovar el període de pràctiques?

  Si la persona funcionària en pràctiques té reconeguda una reducció de la jornada laboral, no influirà en la superació de la fase de pràctiques, i podrà ser avaluada mentre desenvolupe les seues tasques al centre educatiu.

  Si estic en situació de maternitat o paternitat, però no puc complir els sis mesos dins del termini previst, tinc dret a la reducció a tres mesos?

  Sí, les persones que per qualsevol situació (llicència o baixa per risc d’embaràs, per IT derivada de molèsties per l’embaràs…) no hagen pogut complir amb el temps determinat (6 mesos), hauran de demanar una ampliació del termini de pràctiques i en el moment del part, una reducció del termini.

 14. Embaràs i permís maternitat

  STEPV fara una atenció individualitzada i seguiment personalitzat a les dones que es troben embarassades o de permís maternal per tal de poder superar la fase de pràctiques al curs 23/24 igual que la resta de persones en pràctiques.

 15. Informació addicional sobre el concurs de trasllats

  La participació de les persones seleccionades i que es troben realitzant les pràctiques durant el curs 23/24 és de caràcter obligatori i participaran del procediment amb zero punts, ordenats segons apareixen als llistats de persones seleccionades. A la fase de petició de centres hauran de sol·licitar l’especialitat per la qual es van presentar al procediment. Una vegada resolt el concurs de trasllats les persones participants obtindran una destinació definitiva o quedaran en situació de provisional.

  STEPV farà assemblees informatives per a explicar aquests procediments.

 16. Reivindicacions STEPV a la fase de pràctiques

  • Ampliació de les causes per poder acollir-se a la reducció a tres mesos.
  • Que el professorat interí no haja de fer fase de pràctiques, i que l’avaluació de les seues funcions docents com a interí li exonere d’aquest requisit.
  • Que l’avaluació siga únicament per part de la persona tutora i de la direcció del centre, amb la intervenció d’inspecció educativa en casos excepcionals.
  • Que el professorat tinga garantit que se li respectarà el CEFIRE triat per a poder realitzar el curs de formació presencial de 30 hores per poder conciliar amb la vida familiar.
Top