Fase de pràctiques 2022-23

Actualitzat el 27 octubre 2022 / 13:29 h


 1. Regulació i realització de la fase de pràctiques

  • Regulació:
   • RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2022, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques del personal seleccionat i nomenat funcionari en pràctiques derivada del procediment selectiu d’ingrés en el cos de mestres convocat per l’Ordre 45/2021, de 28 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. [2022/9646]

  Hauran de realitzar la fase de pràctiques les persones nomenades personal funcionari en pràctiques per les següents resolucions:

 2. La comissió qualificadora

  En cada direcció territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport es constituirà, almenys, una comissió qualificadora per al personal funcionari en pràctiques.

  Les comissions estaran integrades per:       

  1. Persona titular de la Direcció d’Inspecció Territorial corresponent o la inspectora/l’inspector designat per a presidir-la.
  2. Dues inspectores o inspectors d’educació designades per la direcció territorial corresponent que actuaran com a vocals.
  3. La persona titular de la gestió de personal de la Direcció Territorial corresponent o persona funcionària en qui delegue que actuarà exercint les accions de secretaria, amb veu però sense vot.
  4. Addicionalment, la Direcció Territorial corresponent podrà nomenar altres persones funcionàries del cos corresponent i que actuaran com a vocals.

  Les comissions hauran de constituir-se dins del termini de deu dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el DOGV.

 3. Designació de les persones tutores

  Es designarà per la direcció del centre una persona tutora. Aquest nomenament recaurà̀ entre el personal funcionari de carrera del mateix cos, preferentment amb cinc o més anys de servei en l’especialitat. Així́ mateix, es tindrà̀ en compte l’especial dedicació́ i eficàcia en el seu treball professional, així́ com el seu interés per desenvolupar aquesta labor.

  En aquells centres en què no hi haja personal funcionari de carrera que complisca la totalitat dels requisits indicats en l’apartat anterior, la direcció del centre podrà designar com a tutora la persona docent funcionària de carrera d’acord amb els següents criteris i la seua ordre:

  • Personal docent funcionari de carrera que siga titular d’una o de diverses especialitats del mateix àmbit o de la família professional en el qual la persona aspirant desenvolupe les pràctiques i amb serveis efectius en aquest àmbit o família professional.
  • Altre personal docent funcionari de carrera amb destinació en el centre, sempre que pertanga al cos docent al qual s’incorpora la persona aspirant.
  • La persona que exercisca la direcció d’estudis en el centre educatiu.

  Davant de casos excepcionals on no es reunisquen els requisits establerts, la inspectora o l’inspector de zona corresponent al centre educatiu assumirà̀ les tasques de supervisió́, seguiment i assessorament de la persona funcionària en pràctiques. En aquests casos, l’avaluació́ de la persona aspirant es realitzarà̀, únicament, amb l’informe de la Inspecció́ d’Educació́ (annex III), i deixarà̀ sense efecte els informes de la direcció́ del centre i el de la persona tutora.

  Si durant la fase de pràctiques es produeix alguna circumstància que impedisca el desenvolupament de la tutoria assignada, la persona titular de la direcció del centre nomenarà un altre tutor o tutora.
  Es farà efectiva la designació de tutoria de pràctiques abans del 31 de novembre de 2022.

 4. De la persona tutor o tutora

  La persona tutora valorarà l’aptitud per a la docència de la funcionaria en pràctiques i efectuarà l’avaluació de les seues capacitats didàctiques. Així mateix, dins d’aquestes funcions, la formarà i assessorarà sobre els aspectes següents:

  • Assessorament a l’aula.
  • Coordinació didàctica: curs i etapa.
  • Programació general anual.
  • Proposta pedagògica.
  • Elaboració de les programacions didàctiques o d’aula, en funció́ de l’especialitat del personal docent en pràctiques.
  • Atenció a l’alumnat amb necessitats especifiques de suport educatiu, d’acord amb el model d’inclusió educativa de la normativa vigent.

  La tutora o tutor haurà d’assistir, almenys, a dues sessions de classe mensuals de les que impartisquen les persones en pràctiques i, al mateix temps que observen el seu treball amb l’alumnat, les orientaran en tot el que els presente dificultat o requerisca una atenció especial.

  STEPV ja va advertir que aquesta mesura podria implicar greus problemes d’organització a aquelles persones tutores que tinguen més d’una persona en fase de pràctiques baix la seua tutela.

 5. Funcions de la direcció del centre

  Consistiran a assessorar i informar les persones en pràctiques sobre els aspectes següents:      ◦ Projecte educatiu i concreció curricular.

  • Programació general anual, Pla d’actuació per a la millora i memòria.
  • Reglament orgànic i funcional i Pla de convivència.
  • Funcionament dels òrgans de govern i de coordinació́ didàctica al centre.
  • Participació́ de la comunitat educativa.

  Amb aquesta finalitat, la direcció́ del centre planificarà̀ i realitzarà̀, almenys, una reunió́ amb el funcionariat en pràctiques adscrit al seu centre fins al 31 d’octubre de 2022.

 6. Inspecció d’educació

  La Inspecció d’Educació participarà en l’avaluació de la fase de pràctiques del funcionariat en pràctiques amb les funcions específiques següents:

  1. Informarà i assessorà les persones en pràctiques, les tutores i les responsables de les direccions dels centres sobre el procediment i els terminis.
  2. Supervisarà el compliment de les funcions i responsabilitats atribuïdes a les persones tutores i a la direcció dels centres en la present resolució.
  3. En aquells casos en què l’informe emés per la persona tutora o la direcció del centre siga desfavorable, avaluarà la pràctica docent de la persona aspirant i el seu treball en el centre educatiu.

  Sense perjudici d’això, davant qualsevol dubte fonamentat i justificat documentalment per qualsevol membre de la comunitat educativa sobre la pràctica docent o sobre el treball desenvolupat per la persona aspirant, davant qualsevol situació de queixa o denúncia que es formule contra ella, o a requeriment de la comissió qualificadora, la inspectora o inspector d’Educació emetrà l’informe a què es refereix l’annex III, que també serà entregat a la comissió qualificadora.

 7. Activitats de les persones aspirants

  Les activitats d’inserció al centre consistiran en l’exercici d’activitats tutelades per les persones tutores en relació amb la programació didàctica d’aula i l’avaluació de l’alumnat, així com en la informació sobre el funcionament dels òrgans de govern, participació i coordinació del centre, amb especial atenció a la tutoria de l’alumnat i la gestió de l’aula, així com activitats de formació.

  Activitats de formació:

  1. Una acció formativa de la modalitat curs semipresencial. El curs tindrà una duració de 30 hores i serà comú per a tot el personal funcionari en pràctiques del curs 2022-20023. El curs constarà de diverses sessions presencials, la resta de sessions es farà en línia. Aquest curs serà convocat pel Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat mitjançant el CEFIRE. I versarà sobre les línies recollides en el Pla bianual de Formació per als cursos 22-23 i 23-24.
  2. Un mòdul de prevenció de riscos laborals a distància. El mòdul, que es realitzarà per a complir el que disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, tindrà una durada de 15 hores. La inscripció del personal funcionari en pràctiques a aquest mòdul es realitzarà d’ofici des del Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat. Per a poder realitzar la formació            ,es comunicarà a totes les persones participants la forma d’accés.

  Es comunicarà a totes les persones participants la forma d’accés. El Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat inscriurà d’ofici per a la realització dels cursos el personal funcionari en pràctiques en el CEFIRE de referència del centre on ha obtingut destí per al curs 2022-2023.

  Però es podrà modificar aquesta circumstància i sol·licitar la inscripció per a la realització d’aquests cursos en altres dos CEFIRE, indicant l’ordre de preferència (sol·licitud a través d’OVIDOC). ACONSEGUIT PER STEPV. La informació relativa a aquesta sol·licitud es comunicarà a través del correu electrònic @gva.es de cada persona funcionària en pràctiques i de la pàgina web del Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat: https:// ceice.gva.es/va/web/formacion-profesorado/funcionarios-en-practicas.


  Elaboració d’un informe d’autoavaluació, en el qual reflectiran el treball realitzat durant el període de pràctiques, les dificultats que hagen trobat i els suports rebuts. Aquest informe serà entregat, en acabar la fase de pràctiques, a la comissió qualificadora d’acord amb el model d’informe que s’insereix com a annex IV, a través d’OVIDOC.

  La direcció del centre, amb la col·laboració de la direcció d’estudis, facilitarà la coordinació necessària perquè les persones aspirants assistisquen, almenys, durant el període de pràctiques, a tres sessions completes de classe de les persones tutores.

 8. Avaluació persones aspirants

  Serà efectuada per les comissions qualificadores sobre la base de:

  1. Compliment dels requisits  
  2. Realització de les activitats formatives.
  3.  
  4. Haver obtingut l’avaluació d’apta en l’examen de vigilància de la salut.
  5.  
  6. Realització de l’informe d’autoavaluació. (annex IV).
  7.      
  8.   A. Informe de la persona tutora (OVIDOC), de la direcció del centre (OVICE) d’acord els models que figuren als annexos I i II. Els aspectes avaluables s’haurà d’expressar en “positiu” o “no positiu”.

  A la finalització de cadascun dels informes s’expressarà el seu resultat final de manera que només s’obtindrà una avaluació favorable quan obtinga una valoració positiva en, almenys, la majoria de les dimensions objecte de valoració. En cas que el resultat global de l’avaluació siga desfavorable s’hauran de precisar i justificar els motius en l’apartat d’observacions.

  *Avaluació per inspecció

  L’informe es realitzarà, si és el cas, a través de la plataforma informàtica que s’habilite, d’acord amb el model que figura en l’annex III. Els diferents aspectes avaluables s’hauran d’expressar en els termes de «positiu» o «no positiu».

  El sentit de l’informe de la Inspecció d’Educació serà favorable quan la persona en pràctiques obtinga una valoració positiva en, almenys, la majoria dimensions objecte de valoració. En cas que el resultat global de l’avaluació siga desfavorable, s’hauran de precisar i justificar els motius en l’apartat d’observacions.

  • *Avaluació per inspecció
  • L’informe es realitzarà, si és el cas, a través de la plataforma informàtica que s’habilite, d’acord amb el model que figura en l’annex III. Els diferents aspectes avaluables s’hauran d’expressar en els termes de «positiu» o «no positiu».
  • El sentit de l’informe de la Inspecció d’Educació serà favorable quan la persona en pràctiques obtinga una valoració positiva en, almenys, la majoria dimensions objecte de valoració. En cas que el resultat global de l’avaluació siga desfavorable, s’hauran de precisar i justificar els motius en l’apartat d’observacions.

  PROPOSTA DE STEPV. STEPV va celebrar que s’inclogueren descriptors d’aquest tipus per a l’avaluació de les persones en pràctiques i va instar a Conselleria perquè els inclogueren en altres procediments com poden ser la regulació de l’avaluació de les oposicions.

  La qualificació de les persones funcionàries en pràctiques serà, «apta» si aquestes reuneixen tots els requisits i, almenys, dos dels informes emesos per la direcció del centre, per la persona tutora i, si és el cas, per la Inspecció d’Educació, són favorables. La qualificació de les persones funcionàries en pràctiques serà «no apta» en els següents casos:

  1. Quan la persona aspirant no haja complit amb algun dels dos requisits de l’apartat 1.a.
  2. Quan el resultat de dos dels informes emesos per la direcció del centre, per la persona tutora i, si és el cas, per la inspecció d’Educació, siguen desfavorables.

  En cas que la qualificació d’alguna persona siga de “no apta”, la comissió avaluadora haurà de remetre l’acta amb la motivació a la Direcció
  General de Personal Docent, i fer-ho immediatament i preferentment junt amb a la resta de documentació, per tal de dur a terme les actuacions pertinents en els procediments de gestió de personal docent que resulten afectats.

  Les persones “no aptes” que no repetisquen les pràctiques o tornen a ser declarades “no aptes” perdran tots els drets de ser nomenades funcionàries de carrera.

 9. Examen de vigilància de la salut

  NOVETAT: Desapareix aquesta part de la fase de pràctiques. En aquesta convocatòria serà suficient amb un certificat mèdic com l’exigit per a tramitar l’alta en nòmina.

 10. Duració de la fase de pràctiques

  Amb data 31 de març de 2023 es donaran per finalitzades les pràctiques, a l’efecte d’avaluació, per a aquells docents que hagen prestat serveis durant un període de sis mesos, comptats a partir de la seua incorporació al centre (01/09/2022).

  En cas que el personal funcionari es trobe en situació de permís per naixement, adopció o acolliment, risc d’embaràs o accident laboral o membre de mesa coordinadora de les eleccions sindicals del proper 1 de desembre, aquest període de pràctiques podrà tindre, com a mínim, una duració de tres mesos, que haurà de ser serveis efectius dins del curs escolar en la destinació que se’ls haja adjudicat, fins al 30 de juny.

  De la mateixa manera, per a aquelles persones que es troben en situació d’incapacitat laboral transitòria a causa de tindre diagnosticada una malaltia greu, aquest període de pràctiques podrà tindre, com a mínim, una duració de tres mesos. La persona interessada haurà de sol·licitar la reducció de la duració de la fase de pràctiques a la Direcció General de Personal Docent aportant la documentació que acredite aquesta situació. A aquest efecte, la malaltia haurà de ser una de les contemplades en el Reial decret 1148/2011, de 29 de gener, per a l’aplicació i desenvolupament, en el Sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu (BOE 182, 30.07.2011). Així mateix, es tindrà en compte qualsevol altra malaltia la gravetat de la qual siga similar a les contemplades en aquest reial decret, prestant especial interés a les malalties rares. NOVETAT A PROPOSTA DE STEPV.

  ATENCIÓ: Totes les persones que estiguen en qualsevol de les situacions anteriors, les quals donen dret a una reducció a tres mesos, hauran de fer la corresponent sol·licitud a la DG Personal via telemàtica, mitjançant el tràmit Z i adjuntant la documentació acreditativa de la situació al·legada.

  Les comissions disposaran fins al 19 de maig de 2023, excepte en els casos justificats establerts en la base onze (ampliació de les pràctiques), per a remetre a la Subdirecció General de Personal Docent els expedients electrònics amb l’acta final i l’informe complementari, si n’hi ha, de les persones aspirants avaluades fins a l’esmentada data.

 11. Ampliació de la duració de la fase de pràctiques

  El personal funcionari en pràctiques que, a 31 de març de 2023, haja prestat serveis per temps inferior a sis mesos, o tres mesos en els casos especificats anteriorment, haurà de completar aquest període, fins al 30 de juny de 2022.

  Aquest personal haurà de sol·licitar l’ampliació del termini pel temps necessari per a completar els sis mesos exigits o tres mesos en els casos especificats en el punt tres de la base deu (permís per maternitat, paternitat, adopció o acolliment, risc d’embaràs o accident laboral), dins del mateix curs escolar, a través de l’OVIDOC abans del 31 de març de 2023.

 12. Ajornament de la fase de pràctiques

  Les persones aspirants que amb l’ampliació del termini previst en l’apartat anterior, no puguen completar el mínim de sis mesos de serveis efectius, o més de tres mesos en el cas establit en la base deu, hauran de presentar, a través de l’OVIDOC i abans del 30 d’abril de 2023, una sol·licitud d’ajornament per a la realització de les pràctiques durant el curs següent 2023/2024. La direcció general resoldrà expressament sobre la sol·licitud d’ajornament, la qual podrà ser autoritzada una sola vegada.

  STEPV només recomana aquesta opció si en cap cas poden fer les pràctiques demanant una ampliació per realitzar-les durant el curs 23/24. Si alguna persona es troba en aquesta situació, seria convenient que contacte amb el sindicat per rebre un assessorament individualitzat.

 13. Aprovació de l’expedient del procediment selectiu i nomenament com a funcionaris de carrera

  Una vegada conclosa la fase de pràctiques i comprovat que totes les persones aspirants declarades estan “aptes”, la Direcció General de Personal Docent aprovarà l’expedient del concurs oposició, que es farà públic en el DOGV i elevarà al Ministeri d’Educació i Formació Professional la proposta de nomenament com a personal funcionari de carrera, amb efectes del dia de començament del curs escolar següent al qual siguen declarades aptes en la fase de pràctiques (1 setembre 2023).

  TERMINIS:

  ACTUACIÓ RESPONSABLE TERMINI
  Designació persona Tutora Direcció del centre Fins al 30 de d’octubre de 2022
  Reunió assessorament al centre Direcció del centre Fins al 30 de d’octubre de 2022
  Presentació de l’informe final Persona candidata De l’1 al 14 d’abril de 2023
  Avaluació de la persona funcionària en pràctiques Persona tutora i direcció del centre De l’1 al 14 d’abril de 2023
  Avaluació de la funció docent i autavaluació de la persona candidata Inspecció d’educació Fins al 28 d’abril de 2023
  Avaluació candidats i remissió de l’expedient a la Direcció General de   Personal Docent Comissió avaluadora Fins al 19 de maig de 2022
  Sol·licitud ampliació duració fase de pràctiques Persona implicada (OVIDOC) Fins al 30 de març de 2023
  Sol·licitud ajornament fase de pràctiques Persona implicada (OVIDOC) Fins al 28 d’abril de 2023

   

 14. Preguntes Freqüents:

  Cobrarem els triennis i sexennis com a funcionaris en pràctiques?

  STEPV sempre ha reclamat que les persones funcionàries en pràctiques continuaren cobrant tots els complements que tingueren reconeguts. Amb la publicació de la llei 4/2021 de la funció pública Valenciana, queda registrat aquest dret. Actualment hi ha negociat un decret de desenvolupament normatiu que regula aquest cobrament per a les persones funcionàries en pràctiques al curs 22/23. Al moment que es publique, la conselleria iniciarà les tramitacions corresponents per abonar els triennis i sexennis reconeguts amb efectes retroactius de l’1 de setembre del 2022.

  Si estic gaudint d’una reducció de jornada, em pot influir per aprovar el període de pràctiques?

  Si la persona funcionària en pràctiques té reconeguda una reducció de la jornada laboral, no influirà en la superació de la fase de pràctiques, i podrà ser avaluada mentre desenvolupe les seues tasques al centre educatiu.

  Si estic en situació de maternitat o paternitat, però no puc complir els sis mesos dins del termini previst, tinc dret a la reducció a tres mesos?

  Sí; les persones que per qualsevol situació (llicència o baixa per risc d’embaràs, per IT derivada de molèsties per l’embaràs…) no hagen pogut complir amb el temps determinat (6 mesos), hauran de demanar una ampliació del termini de pràctiques i en el moment del part, una reducció del termini.

 15. Preguntes Freqüents:

  Cobrarem els triennis i sexennis com a funcionaris en pràctiques?

  STEPV sempre ha reclamat que les persones funcionàries en pràctiques continuaren cobrant tots els complements que tingueren reconeguts. Amb la publicació de la llei 4/2021 de la funció pública Valenciana, queda registrat aquest dret. Actualment hi ha negociat un decret de desenvolupament normatiu que regula aquest cobrament per a les persones funcionàries en pràctiques al curs 22/23. Al moment que es publique, la conselleria iniciarà les tramitacions corresponents per abonar els triennis i sexennis reconeguts amb efectes retroactius de l’1 de setembre del 2022.

  Si estic gaudint d’una reducció de jornada, em pot influir per aprovar el període de pràctiques?

  Si la persona funcionària en pràctiques té reconeguda una reducció de la jornada laboral, no influirà en la superació de la fase de pràctiques, i podrà ser avaluada mentre desenvolupe les seues tasques al centre educatiu.

  Si estic en situació de maternitat o paternitat, però no puc complir els sis mesos dins del termini previst, tinc dret a la reducció a tres mesos?

  Sí; les persones que per qualsevol situació (llicència o baixa per risc d’embaràs, per IT derivada de molèsties per l’embaràs…) no hagen pogut complir amb el temps determinat (6 mesos), hauran de demanar una ampliació del termini de pràctiques i en el moment del part, una reducció del termini.

 16. EMBARÀS I PERMÍS MATERNITAT

  STEPV fara una atenció individualitzada i seguiment personalitzat a les dones que es troben embarassades o de permís maternal per tal de poder superar la fase de pràctiques al curs 21/22 igual que la resta de persones en pràctiques.

 17. INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE EL CONCURS DE TRASLLATS

  La participació de les persones seleccionades i que es troben realitzant les pràctiques durant el curs 20/21 és de caràcter obligatori i participaran del procediment amb zero punts, ordenats segons apareixen als llistats de persones seleccionades. A la fase de petició de centres hauran de sol·licitar l’especialitat per la qual es van presentar al procediment. Una vegada resolt el concurs de trasllats les persones participants obtindran una destinació definitiva o quedaran en situació de provisional.

 18. REIVINDICACIONS STEPV A LA FASE DE PRÀCTIQUES

  • Ampliació de les causes per poder acollir-se a la reducció a tres mesos.
  • Que el professorat interí no haja de fer fase de pràctiques, i que l’avaluació de les seues funcions docents com a interí li exonere d’aquest requisit.
  • Que el professorat tinga garantit que se li respectarà el CEFIRE triat per a poder realitzar el curs de formació presencial de 30 hores per poder conciliar amb la vida familiar.

  INFORMACIÓ I CONTACTE

  Per a qualsevol consulta o petició d’informació sobre la formació en el període de pràctiques cal dirigir-se al correu .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)

Top