Oposicions: Professorat tècnic de FP 2017

Actualitzat el 19 maig 2017 / 08:26 h


 1. Novetats, normativa i altres aspectes importants

  CONVOCATÒRIA AMB EL SISTEMA D’ACCÉS A LA FUNCIÓ DOCENT DEL RD 276/2007 I AMB L’ACORD DE PROFESSORAT INTERÍ DE 2010

  NOVETATS

  • Pel que fa a les incorporacions a les borses de treball: Com estableix l’Acord de Professorat Interí de 2010 (en vigor de nou després de la sentència de juny del 2015), les persones que es presenten i no superen el procés passen a formar part igualment de les borses de treball). Qui no supere almenys la primera prova (Part A i B), per a exercir llocs en règimen d’interinitat, haurà d’acreditar els títols específics requerits en l’Annex VII de la convocatòria.
  • Pel que fa a la publicitat dels criteris d’avaluació del tribunals, a més a més de fer-se públics en els taulers d’anunci d’actuació dels diferents tribunals, enguany es penjaran en la pàgina web de la Conselleria d’Educació http://www.ceice.gva.es amb anterioritat a l’inici de les proves.

  ASPECTES IMPORTANTS A TINDRE EN COMPTE

  • L’acreditació lingüística del valencià és, des de la convocatòria passada, el Certificat de Capacitació en Valencià per a tots els cossos. I com a novetat d’enguany, qui no tinga el C1 també es podrà presentar a les oposicions si supera dos proves prèvies (una de llengua l’1 de juny i altra específica el 13 de juny). Qui tinga el C1, haurà de fer només la segona prova. Per primera volta, si aprovem una d’aquestes proves o les dos, se’ns expediran els certificats corresponents (C1 per la primera prova; i Certificat de Capacitació per la segona prova). Cal recordar que és necessari tindre la Capacitació per poder optar a un lloc de treball.
  • Respecte al sistema d’accés: El sistema d’ingrés és el descrit al Títol III del RD 276/2007:
   1. la fase d’oposició: Les proves de la fase d’oposició són eliminatòries. Totes les especialitats tenen prova pràctica. En la tancada, podrem triar entre exposar una unitat didàctica relacionada amb la nostra programació didàctica o relacionada amb el temari de la nostra especialitat.
   2. 2) càlcul de la nota final: la ponderació per obtindre la nota final és la següent: la fase d’oposició (proves i tancada) representa 2/3 (66.6%) i la fase de concurs (mèrits) 1/3 (33.3%).

  Normativa aplicable

  ORDRE 15/2017, de 10 d’abril de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d’ingrés i procediment per a l’adquisició de noves especialitats en el cos de professors tècnics de Formació Professional. (DOCV 11/4/2017)

 2. La fase d’oposició

  La fase d’oposició consta de 2 proves que tenen caràcter eliminatori. Les proves estan estructurades de la manera següent:

  1. Primera prova (constituïda per 2 parts diferenciades, que es valoraran conjuntament)
   • Part A: desenvolupament per escrit, durant dos hores, d’un tema triat per l’aspirant d’entre un nombre de temes extrets a l’atzar dels corresponents al temari de l’especialitat, amb la proporció següent:
    1. En aquelles especialitats que tinguen un nombre no superior a 25 temes, s’haurà d’elegir entre dos temes.
    2. En aquelles especialitats que tinguen un nombre superior a 25 temes i inferior a 51, s’haurà d’elegir entre tres temes.
    3. En aquelles especialitats que tinguen un nombre superior a 50 temes, s’haurà d’elegir entre quatre temes.

    Una volta finalitzat l’exercici, els tribunals iniciaran la lectura pública en les dates que determinen.

   • Part B: Prova pràctica per comprovar la formació científica i les habilitats tècniques de l’especialitat. La comissió de selecció n’establirà la durada. L’Annex IV de la convocatòria estableix els criteris i especificacions de la prova pràctica per cada especialitat.
  2. Segona prova

   Presentació i defensa d’una programació didàctica, i preparació i exposició oral d’una unitat didàctica. La programació s’ha d’entregar el mateix dia de la realització de la part B (prova pràctica). Encara que consisteix en dues seccions diferenciades, es valora conjuntament.

   B.1) Programació didàctica. Presentació i defensa d’una programació didàctica sobre una àrea, matèria, mòdul o assignatura relacionats amb l’especialitat d’oposició i fent referència al curriculum vigent en el present curs escolar de l’especialitat. Es correspondrà amb un curs d’un nivell o etapa educativa segons la normativa vigent. En el moment de la defensa, l’aspirant podrà dur i utilitzar un exemplar de la programació i un guió que no excedirà d’un full i que s’ha d’entregar al tribunal en acabar la prova. Vegeu especificacions a la programació en l’Annex II de la convocatòria.

   B.2) Unitat didàctica. Preparació i exposició d’una unitat didàctica. L’aspirant triarà la unitat concreta d’entre tres d’extretes a l’atzar, que podran ser de les unitats de la seua programació o del temari de l’especialitat.
   Temps de preparació: Una hora; defensa oral de 2.A i 2.B: una hora. S’hi podrà fer servir tot el material auxiliar necessari i un guió que no excedirà d’un full i que s’ha d’entregar al tribunal en acabar la prova.


  Com es qualifiquen les proves?

  La nota global de la fase d’oposició serà la mitjana aritmètica de les dues proves.

  1. Primera prova: Es valora de 0 a 10 punts. Cada part es valora de 0 a 5 punts. La nota mínima en cada part per a poder continuar avant és 2,5.
  2. Segona prova: Es valora de 0 a 10 punts. La nota mínima per a continuar avant és 5.

  Una vegada acabada cadascuna de les dues proves, els tribunals publicaran els llistats de notes en els taulers d’anuncis del centre. Si no superem la primera prova, no podrem realitzar la segona.
  Per a calcular la nota de totes les proves i parts, es calcularà la mitjana aritmètica de les qualificacions dels i les membres del tribunal que no tinguen una diferència de més de 3 punts.

  Puc demanar la revisió de les proves?

  Segons l’article 53 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques els ciutadans tenen dret a conéixer, en qualsevol moment, l’estat de la tramitació dels procediments en què tinguen la condició d’interessats (descarrega’t el model de reclamació).

  Com i quan presente els mèrits?

  Únicament presentaran mèrits les persones que superen la fase d’oposició. Seran convocades l’endemà del dia hàbil de la publicació de les notes per presentar la documentació justificativa dels mèrits.
  Els mèrits es presentaran ordenats en tres blocs, segons l’annex I de l’ordre de convocatòria, i hi has d’adjuntar el model de declaració de mèrits (annex V). Cal presentar tant l’original com la fotocòpia dels certificats, títols, etc., per tal que el tribunal en certifique l’autenticitat. Només es tindran en compte els mèrits perfeccionats abans de la finalització del termini de presentació de la sol·licitud de participació en les oposicions. No es podran aconseguir més de 10 punts en la valoració dels mèrits.
  Els tribunals publicaran en els taulers d’anuncis del centre la puntuació aconseguida.

  Termini de realització de la fase d’oposició

  Començament a partir del 26 de juny i haurà de finalitzar el 15 de juliol.

  Publicitat dels criteris d’avaluació

  Les comissions de valoració determinaran els criteris d’avaluació de les diferents parts de la prova de la fase d’oposició, coordinaran l’elaboració de la prova pràctica i determinaran els criteris d’actuació dels tribunals. A més, s’encarregaran de resoldre els dubtes que es plantegen al llarg del procés de concurs-oposició.
  Aquests criteris d’avaluació es faran públics en els taulers d’anunci d’actuació dels diferents tribunals i en la pàgina web de la Conselleria d’Educació amb anterioritat a l’inici de les proves.

  Puc reclamar la puntuació obtinguda en la baremació dels mèrits?

  En el termini de 24 hores a partir de la seua exposició, es poden presentar per escrit les al·legacions que es consideren oportunes al president/ a del tribunal, que les estudiarà, les resoldrà i publicarà, finalment, un llistat amb la baremació definitiva. En aquesta guia tens un model de reclamació.
  Si no et satisfà la resposta pots interposar recurs d’alçada davant el director general de Centres i Personal Docent en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació.

 3. Sobre el màster

  Requisit de formació pedagògica i didàctica
  S’ha d’acreditar mitjançant:

  • El títol de màster.
  • L’antic CAP, obtingut abans de l’1 d’octubre de 2009.
  • Haver impartit docència en centres públics o privats, abans de l’1 d’octubre de 2009, almenys 2 cursos acadèmics complets o 12 mesos en períodes discontinus.
  • Estan exemptes d’aquest requisit les persones amb les titulacions de mestre/ra, llicenciatura en pedagogia o psicopedagogia obtinguts abans de l’1 d’octubre de 2009.

   

 4. Sobre la puntuació

  Com se n’obté la puntuació global?

  OBTENCIÓ PUNTUACIÓ GLOBALEXEMPLE 1 EXEMPLE 2
  FASE D’OPOSICIÓ (NOTA 1)
  Primera prova (de 0 a 10)
  Part A) Examen teòric (de 0 a 4)
  Part B) Prova pràctica (de 0 a 6)
  A) 2,4
  B) 3,5
  Total: 5,9
  A) 3,1
  B) 4,2
  Total: 7,3
  Nota de la primera prova (50% del total) 2,95 (50% de 5,9) 3,65 (50% de 7,3)
  Segona prova (de 0 a 10) 5,5 8,1
  Nota de la segona prova (50%) 2,75 (50% de 5,5) 4,05 (50% de8,1)
  Nota fase oposició (suma de les 2 notes) 2,95 + 2,75 = 5,7 3,65 + 4,05 = 7,7
  NOTA 1 (Ponderació de 2/3) 2/3 de 5,7 = 3,8 2/3 de 7,7 = 5,1333
  FASE DE CONCURS (NOTA 2)
  Resultat barem de mèrits (màxim 10 punts) 4,1586 7,4356
  NOTA 2 (Ponderació d’1/3) 1/3 de 4,1586 = 1,3862 1/3 de 7,4356 = 2,4785
  NOTA GLOBAL DE L’OPOSICIÓ= NOTA 1 + NOTA 2 3,8 + 1,3862 = 5,1862 5,1333 + 2,4785 = 7,6118

  La nota global de la fase d’oposició (nota 1) es calcula efectuant la mitjana aritmètica de la nota de la primera prova i de la segona prova. La nota de la primera prova és la suma de les notes de la part A (examen teòric) i de la part B (prova pràctica). La nota 1 representa 2/3 de la puntuació global de tot el procés.
  A la nota 1 cal sumar-hi el resultat del barem de mèrits (nota 2), que s’ha de ponderar en 1/3 (vegeu requadre).
  Puc recórrer els resultats finals?
  Es pot interposar recurs d’alçada davant el director general de Personal i Centres Docents en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la data de publicació de la llista als taulers d’anuncis corresponents.

  Com afecten les oposicions les borses de treball que hi ha ara?

  Ara està vigent de nou l’Acord de Professorat Interí de 2010, després de la sentència de juny del 2015 guanyada per STEPV que invalidava l’acord de rebaremació de 2013:
  El professorat interí que actualment forma part de les borses de treball NO està obligat a participar en les oposicions. Si decideix participar, continuarà en el mateix lloc de la borsa de treball, independentment del resultat en la fase d’oposició en cas de no superar el procés selectiu.
  El professorat sense serveis prestats que forma part de les borses de treball per l’oposició del 2017, no té lloc consolidat a la borsa de treball com a professorat interí.
  Totes les persones que no formen part de les borses i no superen el procés entren a formar part de les borses de treball per l’especialitat de l’oposició ordenades segons nota i nombre de proves superades. Qui no supere almenys la primera prova (Part A i B), per a exercir llocs en règim d’interinitat, haurà d’acreditar els títols específics requerits en l’annex VII de la convocatòria.

  I si he aprovat i tinc plaça, què he de fer?

  Si has aprovat i figures com a seleccionat/ada en els llistats d’aspirants, felicitats: ja ets funcionari/ària en pràctiques. Tens un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de les llistes de seleccionats per a presentar en la DG de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport la documentació següent:

  1. Fotocòpia compulsada del títol al·legat.
  2. Declaració jurada o promesa de no haver sigut separat del servei de cap administració pública o d’estar inhabilitat.
  3. Certificat de minusvalidesa, si és el cas.
  4. Fotocòpia del DNI.
  5. Si no teniu la nacionalitat espanyola acreditar i participen segon la base 2.1.1.a) hauran d’acreditar-ho amb còpia compulsada.
  6. Si no teniu la nacionalita espanyola i el seu coneixement del castellà no es deduïsca del seu origen hauran d’acreditar-ho presentant còpia compulsada de les titulacions enumerades en la base 7.1.1.
  7. Certificat mèdic oficial.
  8. Fotocòpia compulsada del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià o del Diploma de Mestre, o si és el cas del certificat oficial de valencià nivell C1 expedit per la JQCV, per EOI o per universitats de la Comunitat Valenciana.
  9. Certificat negativa subscrita pel Registre Central de Delinqüents Sexuals.

  Documentació específica

  Títol que acredite la possessió de la formació pedagògica i didàctica, o si és el cas, títol que acredite l’exempció d’aquest requisit, conforme al que estableix l’apartat 15.3, 16.3, 17.3 i 18.3 de la convocatòria d’oposicions.
  Quan s’al·legue haver impartit docència, almenys 2 cursos complets (o 12 mesos discontinus) abans de l’1 d’octubre de 2009, s’acreditarà, si es tracta d’un centre públic, mitjançant certificació expedida pel secretari/a, amb el vistiplau de la direcció del centre, i per la direcció del centre amb el vistiplau de la inspecció educativa si es tracta d’un centre privat.

 5. Sobre els tribunals i les comissions de selecció

  Com s’elegeixen els tribunals?

  Els tribunals es componen d’un president/a i quatre vocals i es designen de la manera següent:

  • La presidència és triada directament per la Direcció General de Centres i Personal Docent.
  • Les quatre persones vocals es trien per sorteig públic entre funcionaris de carrera en activitat del cos i de l’especialitat corresponent. Excepcionalment, quan aquest requisit no es puga complir perquè no hi ha suficients persones funcionàries de carrera en activitat en una especialitat determinada, el director general de Centres i Personal Docent pot designar- les directament d’entre funcionariat dels cossos docents d’altres especialitats.

  Quins són els motius d’abstenció dels membres dels tribunals?

  Els/les membres dels tribunals hauran d’abstindre’s d’intervindre si hi concorren les següents circumstàncies:

  • Si han realitzat tasques de preparació d’aspirants a proves selectives per al mateix cos i especialitat en els cinc anys anteriors.
  • Si tenen interés personal en l’assumpte o estar en litigi pendent amb algun interessat.
  • Si tenen parentiu de consanguinitat fins a quart grau.
  • Si tenen amistat íntima o enemistat manifesta.
  • Si tenen relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament o haver- li prestat serveis professionals durant els dos últims anys.

  Hi ha un termini de 5 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació al DOCV.

  Es poden recusar els membres d’un tribunal d’oposició?

  Sí, i les circumstàncies que s’han de donar per a recusar un tribunal són les mateixes que les exposades en el cas de l’abstenció.

  Quants membres del tribunal són necessaris perquè siguen vàlides les actuacions?

  Per a l’actuació vàlida del tribunal es requereix la presència del president/a i del secretari/a (o les persones que les substituïsquen) i la de la meitat, almenys, dels membres.

  Funcions dels tribunals

  • La qualificació de les distintes proves de la fase d’oposició.
  • La valoració dels mèrits de la fase de concurs. Reclamacions a la puntuació provisional dels mèrits.
  • El desenvolupament del concurs-oposició, d’acord amb el que disposa la convocatòria d’oposicions.

  Comissions de selecció

  En totes aquelles especialitats que tinguen més d’un tribunal, s’establirà una comissió de selecció. Estarà formada per un nombre senar de persones (mínim de 5) designades per la Direcció General de Centres i Personal Docent.

  Funcions de les comissions de selecció

  • L’elaboració dels criteris d’avaluació de les distintes parts de les proves de la fase d’oposició.
  • La coordinació dels tribunals i l’elaboració de la prova pràctica.
  • La determinació dels criteris d’actuació dels tribunals i homogeneïtzació d’aquesta.
  • L’agregació de les puntuacions corresponents a la fase de concurs a les adjudicades en la fase d’oposició, l’ordenació dels aspirants i l’elaboració de les llistes dels aspirants que hagen superat ambdós fases.
  • La declaració dels aspirants que hagen superat les esmentades fases, la publicació de les llistes corresponents als seleccionats, així com la seua elevació a l’òrgan convocant.
 6. Mèrits

  Estan dividits en tres apartats (RD 276/2007 d’ingrés):

  1. Experiència docent prèvia (màxim de cinc punts)
  2. Formació acadèmica i permanent (màxim de cinc punts)
  3. Altres mèrits (màxim de dos punts)

  Els dos primers estan fixats pel RD i hi ha poc marge perquè la Conselleria el modifique. El tercer el fixa la Conselleria.
  La puntuació màxima és de 10 punts.

  I. Experiència docent prèvia (màxim de cinc punts)

  1.1. Per cada any d’experiència docent en especialitats del cos a què s’opta en centres públics: 1,0000 punt. Per cada mes: 0,0800 punts
  1.2. Per cada any d’experiència docent en especialitats de distints cossos al que s’opta en centres públics: 0,5000 punts. Per cada mes: 0,0400 punts.
  1.3. Per cada any d’experiència docent en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l’impartit pel cos a què s’opta en altres centres: 0,5000 punts. Per cada mes: 0,0400 punts.
  1.4. Per cada any d’experiència docent, en especialitats de distint nivell o etapa educativa que l’impartit pel cos a què s’opta, en altres centres: 0,2500 punts. Per cada mes: 0,0200 punts.

  II. Formació acadèmica i permanent (màxim de cinc punts)

  2.1. Expedient acadèmic en el títol al·legat. (Fins a un màxim de 1,5000 punts). En cap cas es valorarà l’expedient acadèmic del títol equivalent als efectes de docència
  2.2. Postgraus, doctorat i premis extraordinaris.
  2.2.1. Pel certificat o diploma acreditatiu d’estudis avançats o la suficiència investigadora (Reial Decret 778/1998, de 30 d’abril), el títol oficial de màster (Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre), o qualsevol altre títol equivalent, sempre que no siga requisit per a l’ingrés en la funció pública docent: 1,0000 punt.
  No es baremaran per aquest apartat els màsters que siguen expedits per les universitats fent ús de la seua autonomia, d’acord amb la disposició onze del Reial Decret 1393/2007, de 20 d’octubre. Igualment no seran objecte de baremació el certificat diploma acreditatiu d’Estudis Avançats i la Suficiència Investigadora quan haja sigut al·legat el títol de doctor.
  2.2.2. Per posseir el títol de doctor/a: 1,0000 punt
  2.2.3. Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat: 0,5000 punts
  2.3. Altres titulacions universitàries.
  2.3.1. Titulacions primer cicle:
  Per cada diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o títols declarats legalment equivalents i pels estudis corresponents al primer cicle d’una llicenciatura, arquitectura o enginyeria: 1,0000 punt
  2.3.2. Titulacions de segon cicle:
  Pels estudis corresponents al segon cicle de llicenciatures, enginyeries, arquitectures, graus o títols declarats legalment equivalents: 1,0000 punt.
  2.4. Titulacions d’ensenyament de règim especial i de la Formació Professional Inicial.
  Per aquest apartat es valoraran les titulacions dels ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d’idiomes, conservatoris professionals i superiors de Música i escoles d’Art, així com les de Formació Professional Inicial, cas de no haver sigut al·legades com a requisit per a ingrés en la funció pública docent o, si és el cas, no hagen sigut necessàries per a l’obtenció del títol al·legat, de la manera següent:
  2.4.1. Per cada títol professional de Música o Dansa: 0,5000 punts
  2.4.2. Per cada certificat de nivell avançat o d’escoles oficials d’idiomes: 0,5000 punts.
  En el cas de certificats de Valencià, només es baremarà pel nivell C2, atés que la competència lingüística mínima requerida és el nivell C1 (base 2.1.1 d).
  2.4.3. Per cada títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny: 0,2000 punts
  2.4.4. Per cada títol de tècnic Superior de Formació Professional: 0,2000 punts
  2.4.5. Per cada títol de tècnic esportiu superior: 0,2000 punts

  III. Altres mèrits (màxim de dos punts)

  3.1. Coneixement d’idiomes

  • Per l’acreditació del domini d’una llengua estrangera corresponent al nivell B2, del Marc Comú Europeu de Referència: 1,0000 punt.
  • Per l’acreditació del domini d’una llengua estrangera corresponent al nivell C1, del Marc Comú Europeu de Referència: 1,2500 punts
  • Per l’acreditació del domini d’una llengua estrangera corresponent al nivell C2, del Marc Comú Europeu de Referència: 1,5000 punts
  • Pel certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera: 1,7500 punts.
  • Per l’acreditació del domini del valencià corresponent al nivell C2, sempre que no haja sigut al·legat com a requisit: 2,0000 punts
  • Pel diploma de Mestre de Valencià, sempre que no haja sigut al·legat com a requisit: 2,0000 punts.

  3.2. Formació permanent, participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris. (Fins a un màxim de 1,0000 punts).
  3.2.1. Cursos de formació permanent i perfeccionament, participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris. (Fins a un màxim 0,7500 punts)
  Per cada curs de formació permanent i perfeccionament superat, relacionat amb l’especialitat a què s’opta o amb l’organització escolar, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de l’educació, o l’ensenyament en valencià, o per activitats incloses en el pla de formació permanent, i per la participació o coordinació en grups de treball, projectes d’investigació i innovació educativa, plans de millora, projectes de formació en centres, seminaris i activitats anàlogues; tots aquests convocats o autoritzats per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, pel ministeri o per les conselleries que tinguen atribuïdes les competències en matèria educativa, o per institucions sense ànim de lucre que hagen sigut homologats o reconeguts per les administracions esmentades, així com els convocats per les universitats.
  3.2.1.1. Cursos de formació:

  • Duració no inferior a trenta hores: 0,1000 punts.
  • Duració no inferior a cent hores: 0,2000 punts.

  A aquests efectes seran acumulables els cursos no inferiors a 20 hores que complisquen els requisits que s’especifiquen en aquest subapartat.
  3.2.1.2. Participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris.

  • Per cada curs escolar en què s’acredite la participació en grups de treball, projectes d’investigació i innovació educativa, plans de millora o projectes de formació en centres: 0,2000 punts.
  • Per cada curs escolar en què s’acredite la coordinació en grups de treball, projectes d’investigació i innovació educativa, plans de millora o projectes de formació en centres: 0,2000 punts.
  • Per cada curs escolar en què acredite la participació en seminaris i activitats anàlogues amb una duració global no inferior a 30 hores: 0,2000 punts.

  En aquest apartat només es podrà obtindre puntuació en un dels subapartats per cada curs escolar.

  3.2.2. Cursos de formació permanent i perfeccionament, participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris relacionats amb les noves tecnologies aplicades a l’educació. (Fins a un màxim 0,2500 punts)
  3.2.2.1 Cursos de formació
  Per cada curs de formació permanent i perfeccionament superat, relacionat amb les noves tecnologies aplicades a l’educació, convocats per l’òrgan o autoritat competent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, del ministeri o de les conselleries que tinguen atribuïdes les competències en matèria educativa, o activitats incloses en el pla de formació permanent organitzades per entitats col·laboradors amb les administracions educatives, o activitats reconegudes per l’administració educativa corresponent:

  • Duració no inferior a trenta hores: 0,0500 punts
  • Duració no inferior a cent hores: 0,1000 punts

  A aquests efectes seran acumulables els cursos no inferiors a 20 hores que complisquen els requisits que s’especifiquen en aquest subapartat.
  3.2.2.2. Participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris:

  • Per cada curs escolar en què s’acredite la participació en grups de treball, projectes d’investigació i innovació educativa, plans de millora o projectes de formació en centres: 0,2000 punts.
  • Per cada curs escolar en què s’acredite la coordinació en grups de treball, projectes d’investigació i innovació educativa, plans de millora o projectes de formació en centres: 0,2000 punts.
  • Per cada curs escolar en què acredite la participació en seminaris i activitats anàlogues amb una duració global no inferior a 30 hores: 0,2000 punts.

  En aquest apartat només es podrà obtindre puntuació en un dels subapartats per cada curs escolar.
  3.2.3. Cursos impartits.
  Per participar en qualitat de ponent/professor o tutoritzar cursos de formació permanent, relacionats amb l’especialitat a què s’opta o amb l’organització escolar, les noves tecnologies aplicades a l’educació i la didàctica, psicopedagogia o sociologia de l’educació, o l’ensenyament en valencià, i convocats per les administracions educatives o per les universitats públiques o privades: 0,2500 punts per cada 10 hores de curs impartit.
  A aquests efectes se sumaran les hores de tots els cursos, i no es puntuaran la resta del nombre d’hores inferiors a 10 hores.

  Notes

  Primera. En cap cas seran valorats per l’apartat 3.2 aquells cursos o assignatures la finalitat dels quals siga l’obtenció d’un títol acadèmic, màster o una altra titulació de postgrau.
  Tampoc seran valorats els cursos o activitats la finalitat dels quals siga l’obtenció del títol d’Especialització Didàctica o del Certificat d’Aptitud Pedagògica, o del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià.
  Així mateix no podran considerar-se als efectes de la seua valoració els mèrits indicats en l’apartat 3.2 que hagen sigut realitzats amb anterioritat a l’obtenció del títol al·legat per al seu ingrés en el cos.

  Segona. Els documents redactats en llengües d’altres comunitats autònomes hauran de traduir-se oficialment a una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana per a la seua validesa, de conformitat amb el que preveu l’article 15 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
  En el cas de llengües estrangeres haurà de traduir-se per traductor jurat.

  Tercera. Un mateix mèrit només podrà ser baremat en un dels apartats o subapartats del present barem, i sempre aquell que resulte més favorable a l’opositor. Tampoc podrà ser baremat com a mèrit qualsevol títol que s’haja utilitzat per a justificar el compliment d’un requisit.

  Quarta. En el cas d’aportar com a documentació justificativa d’acreditació de mèrit una certificació acadèmica oficial en la qual conste la superació dels estudis al·legats i el pagament dels drets d’expedició en substitució del títol al·legat, aquesta haurà de tindre una antiguitat màxima d’un any des de la data d’emissió de la certificació.

 7. Programació didàctica (ANNEX II)

  1. La programació didàctica haurà de versar sobre el desenvolupament del currículum en un mòdul de Formació Professional i haurà d’organitzar-se en un mínim de 10 unitats didàctiques o de treball, que hauran d’estar numerades.
  2. Les programacions didàctiques hauran de contindre com a mínim els apartats següents:
   • Resultats d’aprenentatge
   • Competències professionals, personals i socials.
   • Continguts
   • Metodologia (orientacions didàctiques)
   • Criteris d’avaluació
   • Atenció a l’alumnat amb necessitats educatives específiques
   • Recursos materials
  3. La programació didàctica tindrà sense incloure portada, índex ni annexos, una extensió màxima de 60 folis, format DIN A4, escrits a una sola cara i doble espai, utilitzant únicament i exclusivament la lletra la denominació exacta de la qual és «Arial» (no s’admetrà cap altra tipologia d’Arial), grandària 12 punts sense comprimir. Si s’inclouen taules o gràfics, l’interlineat en la respectiva podrà ser simple.
   En el cas d’incloure annexos, aquests tindran una extensió màxima de 15 folis.
   La programació inclourà una portada en què s’especificaran les dades d’identificació de l’aspirant i l’especialitat.

Top