Fase de pràctiques 2017/18

Actualitzat el 23 novembre 2017 / 13:43 h


 1. Duració

  El nomenament com a personal funcionari en pràctiques és des de l’1 de setembre de 2017 fins al 31 d’agost de 2018.
  S’ha de realizar un mínim de 6 mesos des de l’1/09/17 fins al 15/03/18.
  AMPLIACIÓ TERMINI PER A L’AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES:
  El funcionariat en pràctiques que el 15 de març de 2018 haja prestat serveis per un temps inferior a sis mesos haurà de completar aquest període per a poder ser avaluat, per la qual cosa haurà d’informar la comissió avaluadora que necessitara una ampliació del termini al llarg del present curs escolar.
  SOL·LICITUD PRÓRROGA PER A LA REALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES (per una sola vegada):
  Qui no puga per causes degudament justificades completar el mínim dels 6 mesos una vegada ampliat termini, podrà sol·licitar una pròrroga abans del 31 de maig de 2018.

 2. La Comissió qualificadora

  En cada direcció territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport es constituirà, almenys, una comissió qualificadora per al personal funcionari en pràctiques del cos de professors tècnics de Formació Professional i una altra per al personal funcionari en pràctiques del cos de catedràtics d’Arts Plàstiques i Disseny. No obstant això, podrà constituir-se més d’una comissió atenent el nombre de persones aspirants.
  Les comissions estaran integrades per 6 persones: el/la cap de la Inspecció Territorial d’Educació, que ostentarà la presidència; dos inspectors/es i dos directors/es de centre, a designació de la direcció territorial, que actuaran com a vocals; la persona titular de la gestió de Personal de la territorial o la persona funcionària en qui delegue, que ostentarà la secretaria, amb veu però sense vot.
Les comissions qualificadores coordinaran les activitats d’inserció en el centre i de formació, nomenaran el professorat tutor, avaluaran les persones aspirants en acabar el procés, i hauran de resoldre qualsevol dubte que es puga presentar.

 3. Persones tutores

  La designació es realitzarà entre el professorat funcionari de carrera, preferentment del corresponent cos de catedràtics, que posseïsca, almenys, cinc anys de servei, sempre que siga possible, i que estiga destinat en el centre en què la persona aspirant desenvolupe les pràctiques
  Les persones tutores hauran d’assistir, almenys, a dues sessions de classe mensuals de les que impartisquen les persones en pràctiques i, alhora que observen el seu treball amb l’alumnat, els orientaran en tot el que els presente dificultat o requerisca una atenció especial.
  Les funcions de les persones tutores consistiran en assessorar, informar i acompanyar el personal funcionari en pràctiques en els següents aspectes: 


  • Projecte educatiu: elaboració i procés d’aplicació.
  • Projecte curricular d’etapa: elaboració i procés d’adequació.
  • Memòria administrativa: document d’organització del centre, estadística, instal·lacions i equipament.
  • Participació de la comunitat educativa i coordinació didàctica.

  La Conselleria posarà a disposició del professorat tutor formació específica per desenvolupar les seues funcions.
  La tutorització realitzada satisfactòriament serà certificada i es registrarà d’ofici al compte de formació del professorat corresponent.

 4. Activitats a realitzar

  1. Activitats d’inserció en el centre
  Exercici d’activitats tutelades per les persones tutores en relació amb la programació didàctica i l’avaluació de l’alumnat, així com la informació sobre el funcionament dels òrgans de govern, participació i coordinació del centre, amb especial atenció a la tutoria de l’alumnat i la gestió de l’aula

  2. Activitats de formació
Les activitats de formació que ha de realitzar el funcionariat en pràctiques són:

  • Un curs d’almenys 30 hores de duració a triar entre les convocades pel Servei de Formació del Professorat o pels CEFIRE (centres de formació, innovació i recursos educatius) del País Valencià.


  Aquesta activitat versarà sobre les línies de formació recollides en el Pla anual de formació del curs 2017-2018, regulat per la Resolució de 5 d’octubre de 2017, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació.
  La inscripció haurà de fer-la la persona interessada, comunicant al coordinador de l’activitat que desitja utilitzar la participació en aquesta activitat per a complir amb el requisit de formació establit en aquest apartat.

  IMPORTANT:
  No seran vàlides, per a complir amb els requisits de formació establits en aquesta resolució, les accions formatives realitzades per altres administracions educatives o per entitats col·laboradores.
  De cap de les participacions en activitats de formació del professorat, realitzades per a complir amb el requisit de formació establit en aquesta convocatòria, s’emetrà certificat de participació per a les persones interessades.
  Les persones aspirants seleccionades en anteriors fases de pràctiques, que hagen realitzat les activitats de formació establides i els haja sigut autoritzada la pròrroga de la dita fase, quedaran exonerades de les activitats de formació i es reconeixerà la formació realitzada.


  • Un mòdul a distància de prevenció de riscos laborals de 15 hores de duració, el qual es realitzarà per a complir el que disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

  La inscripció del personal funcionari en pràctiques en aquesta activitat es realitzarà d’ofici des del Servei de Formació del Professorat i es comunicarà a totes les persones participants la forma d’accés.

  
3. Elaboració d’un informe final exposant el treball realitzat en la fase de pràctiques, les dificultats trobades i els suports rebuts. Aquest informe s’ha d’entregar a la comissió qualificadora quan acabe el període de pràctiques.
  IMPORTANT: Cal seguir les indicacions donades a les reunions informatives que convoque al respecte la Conselleria d’Educació (format, termini entrega…)

 5. L’informe final

  Les persones aspirants elaboraran un informe final en què recullen el treball que han dut a terme durant el període de pràctiques, les dificultats que han trobat i els suports que han rebut. Aquest informe l’hauran d’entregar a la comissió qualificadors en acabar la fase de pràctiques. La inspecció educativa remetrà un model d’informe.


   

 6. Avaluació

  La comissió qualificadora realitzarà l’avaluació a partir de l’informe final elaborat pel funcionariat en pràctiques; dels informes emesos pel professorat tutor, la direcció del centre i l’acreditació d’ofici de les activitats formatives realitzades.

Els informes del professorat tutor i de la direcció del centre s’ajustaran als models que figuren en l’annex de la resolució i s’expressaran en el termes «satisfactori» o «no satisfactori». El president o presidenta de la comissió qualificadora, si ho estima convenient, disposarà que l’inspector/a del centre visite la persona funcionària en pràctiques i avalue a l’aula les seues aptituds com a docent.

L’avaluació de la comissió qualificadora s’expressarà en termes d’«apte» o «no apte». Quan la qualificació siga de «no apte», haurà de ser motivada.

Qui no supere la fase de pràctiques podrà repetir, per una sola vegada incorporant-se, amb les persones aspirants seleccionades del següent procediment selectiu i/o promoció que es convoque.
  Els que no s’incorporen per a repetir la fase de pràctiques o els que siguen declarats no aptes per segona vegada perdran tots els drets al seu nomenament com a personal funcionari de carrera, mitjançant una resolució motivada de la Direcció General de Centres i Personal Docent.

 7. Examen de la vigilància de la salut

  El funcionariat en pràctiques serà sotmés a un examen de vigilància de la salut en compliment del que estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (art. 22). L’objectiu és determinar l’aptitud medicolaboral per a l’exercici de la docència. El professorat serà citat personalment per l’administració, que emetrà un informe (abans del 31 de maig) on s’avalue l’aptitud en termes de “APTE” o “NO APTE”. La persona que siga declarada “no apta” o que es negue a què se li realitze l’examen de vigilància de la salut perdrà tots els drets al seu nomenament com a funcionari o funcionària de carrera.

Top