Comissions de servei 2019

Actualitzat el 30 maig 2019 / 18:41 h


 1. Novetats

  • ES MANTÉ EL NOU SUPÒSIT PER DEMANAR COMISSIÓ DE SERVEIS PER INTERÉS PARTICULAR. PROPOSTA STEPV ACONSEGUIDA EL CURS PASSAT
  • VOLUNTARIETAT DE REPETIR LA COMISSIÓ DE SERVEIS OBTINGUDA AQUEST CURS. PROPOSTA STEPV ACONSEGUIDA
   No s’obliga a permanèixer un curs més al lloc on tinguem la comissió de serveis enguany, tal i com apareixia a la convocatòria comissions de serveis any passat. Consignarem voluntàriament si volem repetir mitjançant OVIDOC.
  • LES COMISSIONS DE SERVEIS D’ENGUANY SÓN PER A UN CURS ESCOLAR. PROPOSTA STEPV ACONSEGUIDA
   Cada curs escolar poder tindre la llibertat de sol·licitar comissió de serveis o no, i al lloc on ens interesse segons les necessitats del moment.
  • AUGMENT DELS SUPÒSITS PER A PODER OBTINDRE COMISSIÓ DE SERVEIS AL MATEIX MUNICIPI ON TENIM DESTINACIÓ DEFINITIVA. PROPOSTA STEPV ACONSEGUIDA
   S’ha afegit que estiga indicat expressament en l’informe d’aptitud medicolaboral per al lloc de treball expedit pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals del personal propi de la Generalitat Valenciana.
  • S’HA FLEXIBILITZAT la documentació acreditativa de la condició de dona víctima de violència. Proposta stepv ACONSEGUIDA
  • S’HA FLEXIBILITAT TERMINI ENTREGA DOCUMENTACIÓ QUE JUSTIFICA EXERCICIR UN CÀRREC ELECTE EN LES CORPORACIONS LOCALS:
   Es podrà aportar en el termini de set dies naturals a partir de l’obtenció de l’acta corresponent.
   Per a justificar motiu 6. Per malaltia greu del cònjuge o familiars en 1r grau, ja no s’admet el certificat d’empadronament per a justificar persones al teu càrrec.
  • SI ENGUANY TENS COMISSIÓ PER INTERÉS PARTICULAR I NO CONSIGNES CONFORMITAT DEL MATEIX LLOC, en el cas de voler sol·licitar nova comissió de serveis només es pot fer pels motius de l’1 al 8.
   Els llocs dels centres d’educació especial i dels centres d’acció educativa singular (CAES) seran de petició voluntària i només s’adjudicaran si se sol·liciten expressament PER CODI DE CENTRE. PROPOSTA STEPV ACONSEGUIDA
 2. Qui pot participar a les comissions de servei?

  Funcionariat de carrera depenent de la Generalitat:

  • Funcionariat de carrera dependent de la Generalitat en situació de servei actiu o d’excedència per cura de familiars, i que tinga destinació definitiva adjudicada amb data d’1 de setembre de 2019.
  • Funcionariat en excedència, haurà d’acreditar, per mitjà de la seua sol·licitud de reingrés davant de la direcció territorial corresponent, que posa fi a la situació d’excedència, amb data d’efecte anterior o igual a 1 de setembre de 2019.
  • Funcionariat en pràctiques dependent de la Generalitat que a data 1 de setembre de 2019 siga funcionariat de carrera i tinga destinació definitiva.

  Funcionariat de carrera depenent d’altres administracions educatives:

  • Funcionariat de carrera en situació de servei actiu o d’excedència per atenció de familiars, dependents d’altres administracions educatives que tinga destinació definitiva amb data 1 de setembre de 2019, la qual cosa haurà d’acreditar davant de la Direcció General de Centres i Personal Docent, abans de l’1 de juliol de 2019, per mitjà de certificat emés per l’òrgan competent de la seua administració, en el qual s’indique que el personal funcionari té destinació definitiva i data d’efectes d’aquest.
  • Funcionariat en excedència haurà d’acreditar, davant de la Direcció General de Centres i Personal Docent, i abans de l’1 de juliol de 2019, que posa fi a la seua situació d’excedència amb data d’efecte anterior o igual a 1 de setembre de 2019, i aportar còpia de la seua sol·licitud de reingrés presentada en l’administració educativa d’origen.
 3. Coneixement del valencià

  Per als Cossos de Mestres, Catedràtics/es d’Ensenyament Secundari, Professorat d’Ensenyament Secundari i professorat tècnic FP, cal estar en possessió del Certificat de Capacitació de Coneixements de Valencià o del Diploma de Mestre de Valencià, excepte en el cas que la persona participant estiga en possessió del Grau de Filologia: Catalana o equivalent.
  Cal que el Certificat de Capacitació de Coneixements en Valencià, estiga inscrit en el registre de la JQCV abans de l’1 de juliol de 2019.
  El funcionariat que no reunisca aquest requisit pot sol·licitar comissió de serveis en llocs catalogats com de centres docents públics de localitats de predomini lingüístic castellà.

 4. Quins són els procediments de participació a les comissions de serveis?

  Enguany s’articulen 3 procediments: procediment de renovació de comissions de serveis, procediment general per a l’obtenció de comissions de serveis per causes socials i procediment d’obtenció de noves comissions de serveis per a funcionariat depenent d’altres administracions educatives.

 5. En què consisteix el procediment de renovació de comissions de serveis?

  Requisits per a la renovació:

  • Que la destinació obtinguda en comissió de serveis curs 18/19 no s’haja cobert pels diferents procediments de provisió definitiva, ni haja sigut objecte de supressió o modificació, és a dir, que estiga vacant, bé perquè no tinga titular, bé perquè encara que en tinga no l’ocupe el funcionari o funcionària durant el curs 2019-2020, i siga un lloc complet i en el mateix centre.
  • Que el professorat es trobe en data 1 de setembre de 2019 en situació de servei actiu o d’excedència per cura de familiars i tinga reservat lloc de treball amb caràcter definitiu.
  • Que el professorat manifeste la seua conformitat a mantindre la comissió de serveis en el mateix centre i especialitat a través de l’URL https://ovidoc.edu.gva.es.

  REIVINDICACIÓ ACONSEGUIDA PER STEPV: Que siga voluntària la repetició al lloc on tenim enguany la comissió de serveis, i no de forma obligatòria com figurava a la resolució curs passat.
  AVÍS IMPORTANT: Qui va obtindre comissió per interés particular, i no manifeste conformitat en el mateix centre i especialitat, únicament podran sol·licitar comissió de serveis pel procediment general amb motius de l’1 al 8.

  AVÍS IMPORTANT: Cal tindre en compte que, encara que desitgem repetir en el centre on enguany tenim comissió de serveis i hem confirmat la mateixa plaça en el termini corresponent (fins 10 de juny), cal fer la petició telemàtica de centres per si de cas la plaça que ocupem l’agafa una persona suprimida o desplaçada o no està disponible per la planificació educativa.
  En el cas de no estar interessats/des per cap altra plaça si no és possible la repetició del lloc d’enguany que estem de comissió, doncs no caldrà fer sol·licitud telemàtica de peticions.

  Què passa amb la renovació si hi ha més persones en comissió de serveis que llocs disponibles d’eixa especialitat en un mateix centre?
  Que s’adjudicarà a qui tinga major puntuació obtinguda en l’última baremació de comissions de serveis efectuada, i en cas d’empat s’aplicarà el criteri de major antiguitat en la comissió de serveis que es pretén renovar, i si continua l’empat es prioritzarà la concessió de la comissió de serveis en funció de l’antiguitat com a FC, i en cas d’igualtat per l’ordre en la respectiva llista de persones aspirants en el procediment selectiu. NOVETAT ACONSEGUIDA PER STEPV

  Què passa si no hi ha lloc disponible per a renovar la comissió de serveis?
  En previsió de no haver lloc disponible havent realitzada la conformitat, i desitjant sol·licitar comissió de serveis per al curs 19/20 s’ha de participar en el procediment general per a l’obtenció de comissions de serveis per causes socials. Tenim els següents casos:

  • Quan concórreguen les mateixes causes socials al·legades any anterior:
   1. Si van participar per causes de l’1 al 8 mantenen la mateixa puntuació i NO hauran de presentar cap documentació. Només han de formular sol·licitud telemàtica de centres de destinació. No registren “Sol·licitud de presentació de documentació” annex I.
   2. Si van participar per interés particular s’ordenarà en funció de l’antiguitat com a FC i NO hauran de presentar cap documentació. Només han de formular sol·licitud telemàtica de centres de destinació. No registren “Sol·licitud de presentació de documentació” annex I.
  • Quan no concórreguen les mateixes causes socials al·legades any anterior: han de formular sol·licitud telemàtica de centres de destinació i presentar per registre annex I “Sol·licitud de presentació de documentació” a més de la documentació acreditativa de les causes socials al·legades per a la nova baremació, i de la resta de requisits i documentació. Termini: fins 10 de juny de 2019

  En el cas de no estar interessats/des per cap altra plaça si no és possible la repetició del lloc d’enguany que estem de comissió, doncs no caldrà fer sol·licitud telemàtica de peticions, i treballarem al lloc on tinguem la destinació definitiva.
  En el cas de no voler repetir la comissió de serveis al centre i especialitat per la qual estem enguany, haurem de participar de nou en les comissions pel procediment general, presentant de nou sol·licitud de participació, documentació que al·legue motius junt al sobre, serem de nous baremats/des i farem sol·licitud telemàtica de centres i/o localitats.
  Consideracions a tindre en compte professorat d’altres administracions educatives davant la renovació comissió de serveis:
  Per a fer efectiva la renovació de la comissió de serveis haurà de presentar fins al 10 de juny de 2019, una certificació expedida per l’òrgan competent de l’administració educativa de la qual depén el centre en què tinga la seua destinació definitiva en la qual s’indique expressament que aquesta destinació definitiva la manté amb efectes d’1 de setembre de 2019.

  NOVETAT: Si participen per la base segona no caldrà fer anunci de participació, només la certificació de tindre destinació definitiva a data 1 de setembre. Si no volen renovar la comisió, però decideixen participar per la base tercera han d’entregar de nou tota la documentació i fer l’anunci de participació (ANNEX VII)

 6. En què consisteix el procediment d’obtenció de noves comissions de servei per causes socials per al funcionariat depenent d’altres administracions educatives?

  Cal presentar anunci de participació en el procediment mitjançant una instància específica (annex VII) fins 10 de juny de 2019. Cal acompanyar-lo de la següent documentació:

  • Documentació acreditativa del coneixement exigit del valencià (vore Guia apartat corresponent).
  • Certificació expedida l’any 2019 per l’òrgan competent de l’administració de la qual depén el centre en què tinga la seua destinació destinació, amb indicació expressa de les dades següents:
   • Nom, cognoms i DNI.
   • Cos al qual pertany.
   • L’especialitat o especialitats de les quals és titular i les que té reconegudes.
   • Situació administrativa actual.
   • Destinació definitiva o, en defecte d’això, documentació acreditativa de la seua participació en el procediment de provisió pendent de resolució; queda condicionada la seua participació a l’obtenció d’una destinació definitiva amb efectes d’1 de setembre de 2019, que s’haurà d’acreditar abans de l’1 de juliol de 2019 davant de la Direcció General de Centres i Personal Docent.

  Aquest funcionari o funcionària haurà d’assenyalar en la seua instància, necessàriament, la comunitat autònoma de la qual depén.
  La concessió de comissió de serveis estarà condicionada a la prèvia autorització de la seua administració d’origen, que serà demanada d’ofici per la Direcció General de Centres i Personal Docent.
  IMPORTANT: Aquest professorat únicament podrà participar pels motius establerts als punts 1 al 8. És a dir, NO podrà participar per interés particular.

 7. Quins són els motius per demanar una comissió de serveis?

  Per a l’obtenció de destinació en comissió de serveis per motius socials, la comissió avaluadora valorarà la concurrència en el professorat sol·licitant de les següents circumstàncies medicosocials, pel següent ordre de prioritat i tenint en compte el barem que recull l’annex V:

  1. Per raons de violència sobre la dona, que s’acreditarà mitjançant una sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere, una ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acorde una mesura cautelar a favor de la víctima, o bé amb informe del Ministeri Fiscal que indique l’existència d’indicis que l’empleada pública és víctima de violència sobre la dona. També podran acreditar-se les situacions de violència de gènere mitjançant informe dels serveis socials, dels serveis especialitzats o dels serveis d’acolliment destinats a víctimes de violència de gènere de l’administració pública competent. MILLORA NOVETAT ENGUANY A PROPOSTA DE STEPV,  flexibilitzant la documentació acreditativa de la condició de dona víctima de violència.
  2. Per raons d’exercici del càrrec de direcció de centres docents públics.
  3. Per Informe d’aptitud medicolaboral per al lloc de treball,  en el qual es prescriga el canvi a un altre lloc docent (informe elaborat per l’INVASSAT, i que incorporarà l’administració d’ofici). Si disposeu de còpia de l’informe ho presenteu.
  4. Per malaltia greu (recollida al RD 1148/2011) de la persona sol·licitant que no exigisca la declaració d’incapacitat permanent quan la comissió de serveis puga suposar millora i/o reduir la probabilitat de llicència per malaltia. Es tindrà en compte qualsevol altra malaltia la gravetat de la qual siga semblant a les previstes, prestant especial interés a les malalties rares.
   S’inclou el tractament per fertilitat. A proposta de STEPV des del curs passat
   Perquè siga examinada per la unitat mèdica corresponent, la persona sol·licitant haurà d’omplir l’Annex II, a què adjuntarà, degudament omplert, un informe mèdic segons model que figura com a Annex III.
  5. Per raons d’exercici d’un càrrec electe en les corporacions locals, en cas de no tindre dedicació exclusiva. Haurà d’adjuntar certificat expedit per la secretaria de la corporació local corresponent on es faça constar la dita circumstància. Excepcionalment, si no és possible acreditar aquesta condició en el termini de presentació de sol·licituds (fins 10 de juny), es podrà aportar en el termini de set dies naturals a partir de l’obtenció de l’acta corresponent. NOVETAT D’ENGUANY
  6. Per malaltia greu (recollida al RD 1148/2011) del cònjuge o familiars en 1r grau. En cas de malaltia greu del cònjuge o familiars convivents en primer grau de consanguinitat o afinitat i no hi haja possibilitat d’una atenció o tractament correcte en la localitat o província de la seua destinació. Es tindrà en compte qualsevol altra malaltia la gravetat de la qual siga semblant a les previstes, prestant especial interés a les malalties rares. Haurà d’adjuntar la documentació justificativa següent:
   • Informes mèdics originals actualitzats expedits en els tres mesos anteriors al termini de presentació de la sol·licitud, que acrediten la malaltia al·legada.
   • Fotocòpia del llibre de família o documentació oportuna que acredite el grau de parentiu.
   • Si és procedent, grau de minusvalidesa de la persona malalta.

   Així mateix, en els supòsits de malaltia de familiars diferents de cònjuge o fills/es, haurà d’aportar-se:

   • Una declaració responsable relativa a la necessitat d’atenció del familiar conforme s’assenyala en l’Annex IV
   • Informe de serveis socials municipals o serveis mèdics on s’especifique que la persona sol·licitant de la comissió de serveis es fa càrrec de la cura del familiar. NOVETAT D’ENGUANY, ja no s’admet el certificat d’empadronament.
   • Si hi ha més familiars en primer grau que puguen atendre a la persona malalta, caldrà adjuntar els documents que acrediten la impossibilitat de la seua atenció (certificat d’empadronament, certificat d’empresa, entre altres).
  7. Per ser família educadora de la Comunitat Valenciana i tindre en acolliment en acolliment una persona menor de 12 anys tutelada per la Generalitat. Haurà d’acreditar-se per mitjà de certificat emés pel servei territorial de la Generalitat competent en matèria de protecció de menors.
  8. Per conciliació de la vida laboral i familiar per a l’atenció de fills menors de 12 anys. Haurà d’aportar-se, junt amb la sol·licitud i el certificat d’empadronament, fotocòpia del llibre de família. Es té en compte, als efectes del barem, ser família nombrosa, família monoparental així com el nombre de fill i filles i les seues edats. Als efectes de calcular l’edat dels fills i de les filles, es computarà a data 1 gener 2019.
  9. NOVETAT DES DEL CURS PASSAT A PROPOSTA DE STEPV: Per interés particular. Funcionariat docent de carrera amb destinació definitiva al País Valencià, a data 1 de setembre de 2019, que desitge accedir en comissió de serveis a un altre centre docent de diferent municipi i no es trobe en cap dels motius anteriors, podrà sol·licitar una comissió de serveis dins d’aquest procediment. Aquesta sol·licitud s’ordenarà en funció de l’antiguitat com a funcionari o funcionària docent de carrera, segons l’ordre assignat en la respectiva llista d’aspirants seleccionats en el procediment selectiu.

   IMPORTANT: No s’haurà de presentar cap documentació, només cal presentar sol·licitud telemàtica de centres de destinació que s’entendrà com a sol·licitud de participació. NO cal sol·licitud de participació.

  Si una vegada revisats els motius, del punt 1 al punt 8, de la sol·licitud, la comissió de baremació determina que no es complix cap d’ells, la sol·licitud de comissió de serveis passarà a considerar-se dins del punt 9 «per interès particular», sempre que si enguany ve ocupant una comissió de serveis per interés particular, haja consignat la seua conformitat/renovació. NOVETAT D’ENGUANY

 8. Quin és el calendari comissions de serveis?

  Fins 10 de juny: termini confirmació de destinacions i presentació de sol·licituds (annex I) junt amb la documentació exigida en cada cas.
  A partir de l’1 de juliol: s’obrirà termini de 5 dies naturals per a fer sol·licitud telemàtica peticions a centre o localitat.
  A partir del 17 de juliol: publicació llista provisional d’adjudicacions de destinacions en comissió de serveis.

  Reclamacions telemàtiques per https://ovidoc.edu.gva.es: termini de 2 dies hàbils.
  Una vegada examinades les reclamacions: publicació llista definitiva d’adjudicació de destinacions en comissió de serveis.
  Normalment, el llistat definitiu de destinacions dóna peu a recurs. Caldrà esperar que estiga publicat.

 9. Petició telemàtica de localitats i centres

  A partir de l’1 de juliol, s’obrirà un termini de 5 dies naturals per a poder sol·licitar per via telemàtica les peticions concretes a centre o a localitat.
  STEPV tindrà ordinadors a disposició de les persones afiliades que en necessiten en les seus d’Alacant, Castelló i València.
  El programa funciona igual que l’aplicació de concurs de trasllats i es poden fer fins 300 peticions a centre i/o localitat, i es poden sol·licitar places per les habilitacions que considerem oportunes d’entre les que tinguem.
  Professorat del Cos de Mestres pot ocupar llocs de treball en centres de formació de persones adultes per l’especialitat de Primària.
  Professorat del Cos de Mestres amb destinació definitiva en CFPA en el nivell 1r i 2n d’ESO poden ocupar eixos llocs del mateix nivell.
  Professorat del Cos de Mestres amb destinació definitiva en IES a places de 1r i 2 n d’ESO poden ocupar eixos llocs de treball.
  Professorat del Cos de Mestres amb especialitat Al i PT poden ocupar eixos llocs de treball als IES.
  Professorat de Secundària: Per a poder sol·licitar llocs en centres de formació de persones adultes, el professorat haurà de pertànyer al cos de professorat d’Ensenyament Secundari i haver adquirit l’especialitat corresponent per a poder impartir els camps de coneixement o àmbits d’experiència en què s’organitzen els ensenyaments corresponents al primer i segon nivell del cicle II de FPA.
  Podem fer quantes sol·licituds telemàtiques considerem, però només serà vàlida l’última presentada.
  Hem de tindre en compte que, encara que desitgem repetir en el centre on enguany tenim comissió de serveis i hem confirmat la mateixa plaça en el termini corresponent (fins 10 de juny), cal fer les peticions telemàtiques per si de cas la plaça que ocupem l’agafa una persona suprimida o desplaçada o no està disponible per la planificació educativa.
  En el cas de no estar interessats/des per cap altra plaça si no és possible la repetició del lloc d’enguany que estem de comissió, doncs no caldrà fer sol·licitud telemàtica de peticions.
  Els llocs dels centres d’educació especial, dels centres d’acció educativa singular (CAES), dels centres penitenciaris, dels centres reeducació de menors i de les FPA seran de petició voluntària i només s’adjudicaran si se sol·liciten expressament. Així doncs, si els volem, els haurem de sol·licitar expressament per codi de centre. NOVETAT D’ENGUANY A PROPOSTA DE STEPV
  Si els llocs que se sol·liciten tenen caràcter d’itinerants, es farà constar aquesta circumstància en la casella corresponent.
  En el cas que es presente dins de termini i en la forma oportuna més d’una sol·licitud telemàtica de peticions, només es tindrà en compte l’última presentada.

 10. Altres qüestions a tindre en compte

  Les destinacions adjudicades en comissió de serveis són irrenunciables, excepte força major degudament acreditada i acceptada per la Conselleria o la constatació de l’incompliment d’alguns dels requisits per part del professorat.
  L’administració indica expressament que només s’adjudicaran comissions de servei per a les places o llocs vacants, la cobertura dels quals es considere necessària d’acord amb la planificació educativa existent en el moment de la seua publicació.
  En cas d’empat de punts resultants del barem per a les causes 1 a 8, s’adoptarà el criteri de desempat a favor del funcionari o funcionària amb valor numèric inferior en els tres últims números del seu document d’identitat.
  Tindre una comissió de servei NO implica interrompre l’exercici efectiu de serveis en la destinació definitiva. Aquesta ha estat un canvi de criteri amb la nova Conselleria d’Educació.
  Retirada de la documentació original presentada: passats dos mesos des de la publicació de la resolució amb les llistes definitives, s’obrirà un termini de 30 dies perquè les persones participants puguen retirar la documentació original, que estarà dipositada en el Servei de Provisió i Concursos de Personal Docent de la Subdirecció General de Personal Docent.
  La documentació no retirada es conservarà, almenys, durant quatre mesos després de la publicació de la resolució definitiva. En els supòsits de revisió, es conservarà fins que haja transcorregut el termini fixat en la resolució o es resolga el procediment contenciós administratiu.

 11. Barem pel qual s’han de regir les comissions de servei

  Motius Puntuació
  1. Violència sobre la dona No té puntuació perquè es concedeix sempre
  2. Per raons d’exercici del càrrec de direcció de centres docents No té puntuació perquè es concedeix sempre
  3. Informe d’Aptitud Medicolaboral per al lloc de treball 450 punts
  4. Malaltia greu del funcionari sol·licitant 400 punts
  5. Per raons d’exercici d’un càrrec electiu a les corporacions locals 350 punts
  6. Malaltia greu del cònjuge o familiars en 1r grau Fill 300 punts
  Cònjuge 250 punts
  Pares 200 punts
  7. Per ser família educadora de la Comunitat Valenciana i tindre en acolliment algun menor tutelat de la Generalitat menor o igual de 12 anys 150 punts
  Se sumaran 20 punts més per cada fill menor o igual a dotze (12) anys.
  8.Conciliació de la vida laboral i familiar, per a l’atenció de fills menors o iguals de 12 anys. a) família monoparental
  Amb 1 fill 100 punts
  Amb 2 fills + 20 punts
  Amb 3 fills + 20 punts
  b) Ordinària amb fills menors o iguals a 12 anys-Amb 1 fill 50 punts
  Amb 2 fills + 20 punts
  Amb 3 fills + 20 punts
 12. Reivindicacions de STEPV

  • Respectar la puntuació del barem i assignar les places únicament en funció dels punts. La puntuació ha de prevaldre davant la repetició de centre. La repetició de centre no pot suposar que persones amb més puntuació es queden per darrere d’altres que en tenen menys.
  • La implementació del programa informàtic per evitar l’entrega de documentació justificativa cada any, si es repeteixen les mateixes o algunes de les circumstàncies.
  • La possibilitat que funcionariat en expectativa de destí hi puga optar-hi.
  • Una puntuació específica i diferenciada per a les famílies nombroses.
  • Augment de les casuístiques per demanar CS:
  • La consideració dels familiars de segon grau dependents de la persona sol·licitant (actualment només es contemplen les malalties dels familiars de primer grau).
  • L’ampliació als 16 l’edat de fills/es, en cas d’acolliment o de conciliació familiar (actualment només es contempla fins als 12). Almenys haurien de tindre en compte fins als 14, pel canvi de primària a secundària i tot el que suposa aquesta etapa.
  • Per a STEPV, les comissions han de ser un mecanisme per facilitar que les persones funcionàries en pràctiques o de carrera que tenen la seua plaça lluny de casa i tenen determinades casuístiques, puguen obtenir un destí més a prop. Els criteris que regeixen les comissions han de ser clars i transparents i han d’estar regulats per un barem; barem que cal aplicar cada any.
  • A més a més, STEPV ha exigit que es negocien fórmules d’estabilitat del professorat, que passen necessàriament per augmentar les plantilles de catàleg als centres.
 13. Esquema de les comissions 2019

  Esquema de les comissions 2019
  Esquema de les comissions de servei 2019 en PDF

Top