Fase de pràctiques 2019-20

Actualitzat el 15 octubre 2019 / 10:09 h


 1. Regulació i realització de la fase de pràctiques

  Regulació
  RESOLUCIÓ de 3 d’octubre de 2019, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques del personal seleccionat i nomenat funcionari en pràctiques derivat dels procediments selectius a cossos docents convocats per sengles ordres 6/2019 i 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  Hauran de realitzar la fase de pràctiques les persones nomenades personal funcionari en pràctiques per les següents resolucions.

   

 2. La comissió qualificadora

  En cada direcció territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport es constituirà, almenys, una comissió qualificadora per al personal funcionari en pràctiques dels cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, professor de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny, professors tècnics de Formació Professional i catedràtics de Música i Arts Escèniques i, si escau, de mestres.
  Les comissions estaran integrades per :

  1. La inspectora o inspector cap territorial. Actuarà presidint l’esmenada comissió.
  2. Dues inspectores o inspectors d’educació designades per la direcció territorial corresponent. Actuaran com a vocals.
  3. La persona titular de la gestió de personal de la Direcció Territorial corresponent. Actuarà exercint les accions de secretaria, amb veu però sense vot.
  4. Addicionalment, la direcció territorial corresponent podrà nomenar altres funcionaris o funcionàries dels cossos corresponents i que actuaran com a vocals.

  Les comissions hauran de constituir-se dins del termini de deu dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Fins el 24 d’octubre del 2019

 3. Designació de les persones tutores

  Aquest nomenament recaurà entre el personal dels cossos docents de catedràtics o professors d’Ensenyament Secundari, catedràtics o professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, catedràtics o professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional i, si escau, del cos de mestres funcionaris de carrera del mateix centre, amb habilitació en l’especialitat en què la persona aspirant desenvolupe les pràctiques i amb cinc o més anys de servei en l’especialitat, designant-se, en primer lloc, als docents amb cinc o més anys de servei en l’especialitat. Així mateix, es tindrà en compte l’especial dedicació i eficàcia en el seu treball professional, així com el seu interés per desenvolupar aquesta labor.
  Front a casos excepcionals l’inspector o la inspectora de zona corresponent assumirà les tasques de supervisió, seguiment i assessorament del funcionari o funcionària en pràctiques. En aquests casos, l’avaluació de la persona aspirant es realitzarà, únicament, amb l’informe de la Inspecció d’Educació (annex III), i deixarà sense efecte els informes de la direcció del centre i el tutor o tutora.

 4. Designació de la persona designada com a tutor o tutora

  El tutor o tutora valorarà l’aptitud per a la docència del funcionari o funcionària en pràctiques i efectuarà l’avaluació de les seues capacitats didàctiques. Així mateix, dins d’aquestes funcions, la formarà i assessorarà sobre els aspectes següents:

  • Assessorament a l’aula.
  • Coordinació didàctica: curs i etapa.
  • Programació general anual.
  • Proposta pedagògica.
  • Participació en la comunitat educativa.
  • Procediments i criteris d’avaluació.
  • Elaboració de les programacions didàctiques, en funció de l’especialitat del personal docent en pràctiques.
  • Atenció a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, d’acord amb el model d’inclusió educativa que es deriva de la normativa vigent.

  Els tutors o tutores hauran d’assistir, almenys, a dues sessions de classe mensuals de les que impartisquen les persones en pràctiques i, al mateix temps que observen el seu treball amb l’alumnat, les orientaran en tot el que els presente dificultat o requerisca una atenció especial.

  STEPV ja va advertir que aquesta mesura podria implicar greus problemes d’organització a aquelles persones tutores que tinguen més d’una persona en fase de pràctiques baix la seua tutela.

  SOBRE L’AVALUACIÓ: Al final del període de pràctiques, en el termini de deu dies hàbils comptats des de la finalització d’aquestes, el tutor o la tutora emetrà un informe a través de l’OVIDOC en el qual expressarà la seua valoració sobre els aspectes que conté l’annex I, així com altres dades que considere d’interés. A fi de facilitar aquesta labor, els tutors o tutores hauran d’utilitzar el document denominat «Indicadors per a l’observació a l’aula», que s’incorpora com a annex IV.

   

 5. Funcions de la direcció del centre

  Les funcions de la direcció del centre consistiran a assessorar i informar el funcionariat en pràctiques sobre els aspectes següents:

  • Projecte educatiu i Projecte curricular de centre.
  • Reglament orgànic i funcional i Pla de convivència.
  • Pla anual de centre i memòria anual.
  • Funcionament dels òrgans de govern i de coordinació didàctica al centre.
  • Participació de la comunitat educativa.

  Amb aquesta finalitat, la direcció del centre planificarà i realitzarà, almenys, una reunió amb els funcionaris en pràctiques adscrits al seu centre fins al 31 d’octubre de 2019.

  SOBRE L’AVALUACIÓ: Al final del període de pràctiques, la direcció del centre elaborarà un informe a través de l’OVICE, amb la valoració que li meresca el treball desenvolupat per la persona aspirant en els aspectes que figuren en l’annex II d’aquesta resolució.

 6. Inspecció d’educació

  La Inspecció d’Educació participarà en l’avaluació de la fase de pràctiques del funcionariat en pràctiques amb les funcions específiques següents:

  1. L’inspecció d’educació realitzarà una sessió informativa amb el funcionariat en pràctiques, els tutors o tutores i les direccions dels centres en la qual informaran i assessoraran sobre el procediment i terminis de la fase de pràctiques.
  2. La inspecció d’educació realitzarà la supervisió sobre el compliment de les funcions i responsabilitats atribuïdes als tutors o tutores i la direcció dels centres.
  3. En aquells casos en què l’informe emés pel tutor o per la tutora o la direcció del centre siga desfavorable, la inspectora o inspector del centre avaluarà la pràctica docent de la persona aspirant i el seu treball al centre educatiu i emetrà un informe que s’adjunta com a annex III d’aquesta resolució, que serà entregat a la comissió qualificadora a través de l’aplicació informàtica INSEDU.
 7. Activitats de les persones aspirants

  Les activitats d’inserció al centre consistiran en l’exercici d’activitats tutelades pels tutors o tutores en relació amb la programació didàctica i l’avaluació de l’alumnat, així com en la informació sobre el funcionament del centre, amb especial atenció a la tutoria de l’alumnat i la gestió de l’aula, així com activitats de formació.

  • Activitats de formació:
   • Una acció formativa de la modalitat curs semipresencial. El curs tindrà una duració de 30 hores i serà comú per a tot el personal funcionari en pràctiques. El curs comptarà amb dues sessions presencials, la primera i l’última, la resta de sessions es farà en línia. El Servei de Gestió i Planificació de la Formació Permanent del Professorat inscriurà d’ofici per a la realització del curs el personal funcionari en pràctiques en el CEFIRE de referència del centre on ha obtingut destinació per al curs 2019/2020. No obstant això, el funcionariat en pràctiques podrà modificar aquesta circumstància i sol·licitar la inscripció per a la realització d’aquest curs en altres tres CEFIRE, amb indicació de l’ordre de preferència. NOVETAT A PROPOSTA DE STEPV. Esperem que s’atenguen totes les peticions i finalment les persones funcionàries en pràctiques puguen assistir al CEFIRE desitjat.
   • Per a situacions excepcionals i degudament justificades, es realitzarà una segona edició del curs abans d’acabar el període lectiu del curs 2019/2020. La Subdirecció General de Formació del Professorat estudiarà els motius al·legats pel personal funcionari en pràctiques per a la seua admissió en aquesta segona edició del curs. NOVETAT A PROPOSTA DE STEPV
   • Un mòdul de prevenció de riscos laborals a distància. El mòdul, que es realitzarà per a complir el que disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, tindrà una duració de 15 hores. La inscripció del personal funcionari en pràctiques a aquest mòdul es realitzarà d’ofici des del Servei de Gestió i Planificació de la Formació Permanent del Professorat. Per a poder realitzar la formació, es comunicarà a totes les persones participants la forma d’accés.
  • Elaboració d’un informe d’autoavaluació, en el qual reflectiran el treball realitzat durant el període de pràctiques, les dificultats que hagen trobat i els suports rebuts. Aquest informe serà entregat, en acabar la fase de pràctiques, a la comissió qualificadora d’acord amb el model d’informe que s’insereix com a annex V, a través d’OVIDOC. NOVETAT. S’ha substituit la memòria de la fase de pràctiques per aquest model d’autoavaluació.
  • Assistència a sessions docents del tutor o tutora designat. La direcció del centre, amb la col·laboració de la direcció d’estudis, facilitarà la coordinació necessària perquè les persones aspirants assistisquen, almenys, durant el període de pràctiques, a tres sessions completes de classe de les que impartisquen els tutors o tutores i, alhora que observen el seu treball amb l’alumnat. NOVETAT.
 8. Avaluació persones aspirants

  L’avaluació de les persones aspirants serà efectuada per les comissions qualificadores sobre la base de:

  1. Compliment dels requisits següents:
   • Realització de les activitats formatives.
   • Haver obtingut l’avaluació d’apta en l’examen de vigilància de la salut.
   • Realització de l’informe d’autoavaluació. (Annex V).
  2. El resultat dels informes emesos per la direcció del centre, el tutor o tutora i, si escau, la Inspecció d’Educació.

  A la finalització de cadascun dels informes s’expressarà el seu resultat final de manera que només s’obtindrà una avaluació favorable quan la persona aspirant obtinga una valoració positiva en, almenys, dotze de les setze dimensions objecte de valoració. En cas que el resultat global de l’avaluació siga desfavorable s’hauran de detallar i justificar els motius en l’apartat d’observacions.

  El sentit de l’informe de la Inspecció d’Educació serà favorable quan el funcionariat en pràctiques obtinga una valoració positiva en, almenys, vint-i-quatre de les trenta-dues dimensions objecte de valoració. En cas que el resultat global de l’avaluació siga desfavorable, s’hauran de detallar i justificar els motius en l’apartat d’observacions.

  La qualificació del personal funcionari en pràctiques serà d’apta si aquests reuneixen tots els requisits i, almenys, dos dels informes emesos, per la direcció del centre, el tutor o tutora i, si escau, la Inspecció d’Educació, són favorables.
  NOVETAT A PROPOSTA DE STEPV. STEPV va celebrar que s’inclogueren descriptors d’aquest tipus per a l’avaluació de les persones en pràctiques i va instar a Conselleria a que els inclogueren en altres procediments com poden ser la regulació de l’avaluació de les oposicions.

  En cas que la qualificació d’alguna persona siga de no apta, la comissió avaluadora haurà de remetre l’acta amb la motivació a la Subdirecció General de Personal Docent, i fer-ho immediatament i preferentment a la resta de documentació, per tal de dur a terme les actuacions pertinents en els procediments de gestió de personal docent que resulten afectats.

  Les persones aspirants que no superen la fase de pràctiques per haver sigut declarades no aptes podran incorporar-se amb les persones aspirants seleccionades del següent procediment selectiu i/o promoció que es convoque, per a repetir, per una sola vegada, la realització de la fase de pràctiques.

 9. Examen de vigilància de la salut

  El personal funcionari en pràctiques serà sotmés a un examen de vigilància de la salut en compliment del que estableix l’article 22 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, per tal de determinar la seua aptitud medicolaboral per a l’exercici de les funcions habitualment desenvolupades en el corresponent cos. A aquest efecte, l’òrgan competent en la prevenció de riscos laborals del sector docent no universitari citarà el funcionari o funcionària en pràctiques.

  Una vegada finalitzat l’examen de salut i abans del 30 de juny, excepte en casos justificats establits en la base onze (ampliació de les pràctiques), aquest òrgan emetrà un informe on s’avalue l’aptitud medicolaboral, i s’expressarà per a això en els termes d’apta o no apta. En cas de declarar-se no apta alguna persona aspirant, s’adjuntarà la motivació.

  NOVETAT.
  Les persones que no obtinguen l’esmentada aptitud medicolaboral com a conseqüència de l’examen de vigilància de la salut o es neguen a la seua realització, perdran tots els drets adquirits fins a aquest moment, i no podran ser nomenats funcionari o funcionària de carrera.

 10. Duració de la fase de pràctiques

  Amb data 15 de març de 2020 es donaran per finalitzades les pràctiques, a l’efecte d’avaluació, per a aquells docents que hagen prestat serveis durant un període de sis mesos, comptats a partir de la seua incorporació al centre.

  En cas que el personal funcionari es trobe en situació de permís per maternitat, paternitat, adopció o acolliment, risc d’embaràs o accident laboral, aquest període de pràctiques podrà tindre, com a mínim, una duració superior a tres mesos, que haurà de ser de docència efectiva dins del període lectiu del mateix curs escolar, fins el 31 juliol, en la destinació que se’ls haja adjudicat.

  NOVETAT A PROPOSTA DE STEPV. En aquest sentit STEPV va proposar també que es contemplara la situació de malaltia greu i motius sobrevinguts.

  Les comissions disposaran fins al 30 de juny de 2020, excepte en els casos justificats establits en la base onze (ampliació de les pràctiques), per a remetre a la Subdirecció General de Personal Docent els expedients electrònics amb l’acta final i l’informe complementari, si n’hi ha, de les persones aspirants avaluades fins a l’esmentada data.

 11. Ampliació de la duració de la fase de pràctiques

  El personal funcionari en pràctiques que, a 15 de març de 2020, haja prestat serveis per temps inferior a sis mesos, o tres mesos en els casos especificats anteriorment, haurà de completar aquest període, fins al 31 de juliol de 2020.

  NOVETAT A PROPOSTA DE STEPV
  Aquest personal haurà de sol·licitar l’ampliació del termini pel temps necessari per a completar els sis mesos exigits o tres mesos en els casos especificats en el punt tres de la base deu (permís per maternitat, paternitat, adopció o acolliment, risc d’embaràs o accident laboral), dins del mateix curs escolar, a través de l’OVIDOC abans del 30 d’abril de 2020.

 12. Ajornament de la fase de pràctiques

  Les persones aspirants que amb l’ampliació del termini previst en l’apartat anterior, no puguen completar el mínim de sis mesos de serveis efectius, o més de tres mesos en el cas establit en la base deu, hauran de presentar, a través de l’OVIDOC i abans del 30 d’abril de 2020, una sol·licitud d’ajornament per a la realització de les pràctiques durant el curs següent 2020/2021. La direcció general resoldrà expressament sobre la sol·licitud d’ajornament, la qual podrà ser autoritzada una sola vegada.

  STEPV només recomana aquesta opció si en cap cas poden fer les pràctiques demanant una ampliació per realitzar-les durant el curs 19/20. Si alguna persona es troba en aquesta situació, seria convenient que contacte amb el sindicat per rebre un assessorament individualitzat.

 13. Aprovació de l’expedient del procediment selectiu i nomenament com a funcionaris de carrera

  Una vegada conclosa la fase de pràctiques i comprovat que totes les persones aspirants reuneixen els requisits generals i específics, la Direcció General de Personal Docent aprovarà l’expedient del concurs oposició, que es farà públic en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i elevarà al Ministeri d’Educació i Formació Professional la proposta de nomenament com a personal funcionari de carrera, amb efectes del dia de començament del curs escolar següent al qual siguen declarades aptes en la fase de pràctiques (1 Setembre 2020).

  TERMINIS

  ACTUACIÓ RESPONSABLE TERMINI
  Designació persona Tutora Direcció del centre Fins al 31 d’octubre de 2019
  Reunió assessorament al centre Direcció del centre Fins al 31 d’octubre de 2019
  Presentació de l’informe final Persona candidata Del 16 al 27 de març de 2020
  Avaluació de la persona funcionària en pràctiques Persona tutora i direcció del centre Del 16 al 27 de març de 2020
  Avaluació de la funció docent i valoració de la persona candidata Inspecció d’educació Fins al 30 d’abril de 2020
  Avaluació dels candidats i remissió de l’expedient a la Subdirecció General de Personal Docent Comissió avaluadora Fins al 30 de juny de 2020
  Sol·licitud ampliació duració fase de pràctiques Persona implicada (OVIDOC) Fins al 30 d’abril de 2020
  Sol·licitud ajornament fase de pràctiques Persona implicada (OVIDOC) Fins al 30 d’abril de 2020
  Examen de vigilància de la salut Òrgan competent en la prevenció de riscos laborals Abans del 30 de juny de 2020

  EMBARÀS I PERMÍS MATERNITAT
  STEPV fara una atenció individualitzada i seguiment personalitzat a les dones que es troben embarassades o de permís maternal per tal de poder superar la fase de pràctiques al curs 18/19 igual que la resta de persones en pràctiques.

  INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE EL CONCURS DE TRASLLATS
  La participació de les persones seleccionades i que es troben realitzant les pràctiques durant el curs 19/20 és de caràcter obligatori i participaran del procediment amb zero punts, ordenats segons apareixen als llistats de persones seleccionades. A la fase de petició de centres hauran de sol·licitar l’especialitat per la qual es van presentar al procediment. Una vegada resolt el concurs de trasllats les persones participants obtindran una destinació definitiva o quedaran en situació de provisionals.

  REIVINDICACIONS STEPV A LA FASE DE PRÀCTIQUES  

  • Cobrament dels triennis i sexennis durant la fase de pràctiques, per al professorat que li corresponga.
  • Incloure les malalties greus o causes sobrevingudes com a supòsits excepcionals per a fer la fase de pràctiques, com a mínim, en una durada superior a 3 mesos.
  • Que el professorat interí no haja de fer fase de pràctiques, i que l’avaluació de les seues funcions docents com a interí li exonere d’aquest requisit.
  • Que el professorat tinga garantit que se li respectarà el CEFIRE triat per a poder realitzar el curs de formació presencial de 30 hores per poder conciliar amb la vida familiar.

  INFORMACIÓ I CONTACTE
  Per a qualsevol consulta o petició d’informació sobre la formació en el període de pràctiques cal dirigir-se al correu .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)

   

Top