Nova regulació dels sexennis del professorat funcionari de carrera i interí

Actualitzat el 07 novembre 2017 / 17:26 h


 1. En quines condicions s’abonen els sexennis?

  S’han de tindre acreditats sis anys de serveis i haver participat amb aprofitament en activitats de formació permanent o haver realitzat altres activitats per a la millora de la qualitat de l’ensenyament corresponents a un mínim de cent crèdits en cada període de sis anys afectat.

 2. S’ha de sol·licitar el sexenni o serà d’ofici?

  Serà d’ofici, també per al professorat interí, exactament igual que per al professorat funcionari de carrera, esmena defensada per STEPV respecte al que figurava en el primer esborrany, que finalment la Conselleria va acceptar.

 3. Si sóc interí/na, quan m’abonaran el primer sexenni i quina quantitat serà?

  Segons el calendari d’aplicació només s’abonarà el primer sexenni en 2017, encara que en tingues acumulats més. En principi l’ingrés es produirà en la nòmina de novembre, però pot ser es retarda fins al mes de desembre.
  Cal tindre en compte que els efectes administratius seran a partir de gener de 2017, però s’abonarà en efectes econòmics des de febrer. Això sempre ha sigut així, s’abona el sexenni el mes posterior al reconeixement administratiu. Per tant, quan ens ingressen els sexennis hem de comprovar que efectivament s’ha abonat la quantitat corresponent des del mes de febrer fins al mes que s’ingressa. Per exemple, si s’ingressa l’acumulat dels sexennis en novembre, caldria cobrar 1046,8€ bruts (el primer sexenni val 104,68€/mes), és a dir, els deu mesos que van de febrer a novembre.

 4. Quines activitats de formació reconeixen?

  Tot i que en el decret es diu que es regularan en un futur, de moment les activitats de formació vàlides per al reconeixement dels sexennis són les que apareixen en l’Ordre 54/2014, d’1 de juliol (DOCV 03/07/2014). Consulta també aquest resum de les activitats vàlides: Cartell Sexennis 2017 STEPV.

 5. He de registrar les activitats de formació en la Conselleria?

  En el compte de formació apareixen les activitats de formació que té registrada la Conselleria d’Educació. Cal comprovar les que computen per als sexennis. Les activitats externes a la Conselleria d’Educació (per exemple, les titulacions universitàries, titulacions EOI…) sí que s’han de registrar. Cal revisar-ho per comprovar que, efectivament, tenim registrats en el compte de formació almenys 100 crèdits corresponent als sis anys del sexenni.
  Als efectes de l’acreditació de la formació i per a aquelles activitats que no s’inscriguen d’ofici, es prendrà com a data als efectes de comptabilització dels crèdits la de la sol·licitud de la inscripció, tenint en compte que la realització de l’activitat necessàriament ha de coincidir amb el període afectat.

 6. Com es reconeix el segon sexenni i els següents si els tinc acumulats?

  Si tens acumulat més d’un sexenni, cal realitzar els 100 crèdits de formació per al reconeixement del segon una vegada reconegut el primer. I així successivament amb la resta de sexennis. És a dir, a partir del reconeixement del sexenni anterior cal obtindre els 100 crèdits nous per al reconeixement del següent, però no cal esperar-se sis anys, novament, perquè el temps sí que està reconegut.
  En el cas del funcionariat interí hi ha un calendari de pagaments dels sexennis acumulats que no s’aplica al funcionariat de carrera, fet que, novament, introdueix un element de discriminació entre aquests col·lectius.
  Per al personal interí, segons el calendari d’aplicació dels sexennis, l’abonament serà el següent:

  DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
  Única. Calendari d’implantació
  La implantació del component retributiu al personal amb nomenament com a personal funcionari interí es realitzarà d’acord amb el calendari següent:
  1.º període: Efectes administratius d’1 de gener de 2017 i efectes econòmics d’1 de febrer de 2017, sempre que es complisquen els requisits de formació (100 crèdits) i antiguitat (6 anys).
  2.º període: A partir d’1 de gener de 2018, sempre que es complisca el requisit d’antiguitat (12 anys) i 100 nous crèdits de formació, realitzats després de la data de perfeccionament del 1r període.
  3.º, 4t i 5t períodes: A partir d’1 de gener de 2019, sempre que es complisquen els requisits d’aquest decret, és a dir tindre 100 nous crèdits realitzats després de la data de perfeccionament del 2n o següents sexennis i tindre una antiguitat del menys 18, 24 o 30 anys.

  Així, si en gener de 2017 tens, per exemple, dos sexennis acumulats, només et reconeixeran el primer, i hauràs de fer 100 crèdits nous de formació per al reconeixement administratiu del segon sexenni que serà a gener de 2018 i que tindrà efectes econòmics a febrer 2018. Per tant, si a hores d’ara no tens 100 crèdits nous des del gener de 2017 has de fer-los el més aviat abans de gener 2018, en cas contrari s’esdarrerirà la teua data reconeixement administratiu del segon i porteriors sexennis, sense possibilitat de poder recuperar data anterior. Aquest fet té implicacions directes en el mes que començaria a abonar-se els sexennis posteriors.
  Si tens tres o més sexennis acumulats, has de fer el mateix procediment atenent al calendari de pagaments.

 7. Si tinc el segon o més sexennis reconeguts judicialment, el cobraré també?

  En un primer esborrany, apareixia una disposició transitària segona que obligava a ajustar-se al calendari de pagaments, però STEPV va defensar l’esmena de la seua desaparició o en cas contrari ho recorreriem pel fet que es vulnerava allò que dicten les sentències que obliguen a l’abonament dels sexennis a qui les ha gunayat, i per tant, no tenen perquè esperar a l’aplicació del calendari de pagaments, ni molt menys tornar a realitzar 100 crèdits nous.
  Al Decret definitiu no apareix aquesta disposició, per tant, STEPV exigirà l’abonament imminent dels sexennis al professorat que els tinga reconeguts per sentència judicial.

 8. Si actualment no estic treballant cobraré els sexennis?

  El requisit per a perfeccionar sexennis és estar treballant i prestant serveis, per tant, si personal funcionari interí ara es troba a inactiu, no cobrarà sexennis ni els endarreriments des de febrer, cas que el curs passat estiguera en actiu treballant i tinguera dret al sexenni.
  El sindicat engegarà una campanya específica per a reclamar que se’ls abone el sexennis corresponent des de febrer dels mesos que estigueren en actiu si els pertocava.

 9. En quins supòsits es té en compte el temps de cara al reconeixement de sexennis?

  Tot el temps que estàs en actiu com a professorat, qualsevol que siga la forma de provisió, de centres públics dependents de l’administració educativa; en llocs inspecció educativa; en llocs de treball de caràcter docent de centres dirigits a la formació del professorat i altres serveis de l’administració educativa dirigits a l’atenció de l’alumnat; així com en els llocs d’assessorament o coordinació-assessorament tecnicodocent; o en llocs de l’administració educativa inclosos en les relacions de llocs de treball de la conselleria competent en matèria d’administració pública obtinguts pel procediment de lliure designació o en comissió de serveis.
  També perfeccionarà els diferents períodes el funcionariat docent en situació de serveis especials; serveis en altres administracions públiques; excedència voluntària per agrupació familiar; excedència per atenció de familiars; i excedència per raó de violència de gènere, així com el funcionariat docent que es trobe en la situació administrativa de servei actiu que preste serveis en llocs de l’administració educativa inclosos en les relacions de llocs de treball de la conselleria competent en matèria d’administració pública classificats per a la seua provisió per personal funcionari docent i obtinguts pel procediment de concurs.
  Per contra, com a personal funcionari interí no es tindran en compte els períodes que si és el cas, s’hagueren prestat en qualitat de personal contractat laboral o amb contracte administratiu com a professorat especialista.
  En canvi, una vegada adquirida la condició de personal funcionari de carrera també seran computables, als efectes del perfeccionament de períodes de sis anys, els serveis prestats amb anterioritat com a personal docent amb contracte laboral, sempre que aquests es troben inscrits en el registre de personal docent de la conselleria competent en matèria d’educació.

 10. Si sóc personal docent funcionari de carrera de nou ingrés que he estat treballant com a interí

  Si sóc personal docent funcionari de carrera de nou ingrés i he estat treballant com a personal funcionari interí anys com per a tindre més d’un sexenni, he d’esperar al calendari d’aplicació pagaments sexennis?
  Com hem dit abans, no. Se’t reconeixerà el dret a percebre el component retributiu que corresponga a partir de l’endemà a aquell en què acredites cent nous crèdits per activitats realitzades i certificades a partir de la data del reconeixement de l’anterior i així successivament.

 11. Si sóc personal funcionari provinent d’altres administracions educatives què he de fer?

  • Cas 1: Personal funcionari de carrera de cossos docents d’altres administracions educatives que obtinguera destí definitiu o en comissió de serveis al País Valencià: els components retributius que ja tinguera reconeguts es percebran en les quanties previstes per a cada exercici pressupostari en la llei anual de pressupostos de la Generalitat.
  • Cas 2: Personal funcionari interí que ja tinguera reconegut el component retributiu relacionat amb la formació permanent per una altra administració educativa, i que obtinga destí en l’administració educativa valenciana, percebrà els components retributius que ja tinguera reconeguts en les quanties previstes per a cada exercici pressupostari en la llei anual de pressupostos de la Generalitat, respectant en tot cas el que disposa el calendari d’implantació previst en la disposició transitòria primera respecte als períodes següents als reconeguts.
  • Cas 3: Personal funcionari de carrera de cossos docents, procedent d’altres comunitats autònomes que no hagen establit l’assignació de complements retributius al professat vinculats a la realització d’activitats de formació, i que obtinguera destí definitiu en aquesta Comunitat, se’l reconeixerà aquest complement quan complisca els requisits establits en aquesta norma. A aquestos efectes la seua comunitat d’origen expedirà a instància de part un certificat en què es farà constar la formació realitzada per la persona funcionària així com el nombre d’anys prestats com a docent.

  Els serveis docents prestats en qualsevol altra administració educativa i la participació amb aprofitament en activitats de formació permanent o haver realitzat altres activitats per a la millora de la qualitat de l’ensenyament, seran computables als efectes del reconeixement, meritació i percepció del component que procedisca, una vegada complits els requisits previstos en la present norma. Hauran d’inscriure’ls en el registre de formació del professorat i la data d’efectes serà la del registre d’entrada de la sol·licitud d’inscripció.

 12. Reivindicacions de STEPV en la negociació del decret que no s’han incorporat

  1. El professorat interí aturat, amb algun sexenni acumulat també hauria de cobrar-los.
  2. El cobrament dels sexennis acumulats hauria de ser retroactiu, si es compleix amb el requisit dels 100 crèdits de formació durant cada període de sis anys, tant per al funcionariat interí com per al funcionariat de carrera de nou ingrés.
Top