Guia del concurs de trasllats 2019/20

Actualitzat el 12 novembre 2019 / 11:03 h


 1. Novetats concurs 2019/20

  • Enguany el concurs és autonòmic.
   Açò vol dir que el professorat funcionari depenent de l’àmbit de gestió de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport del País Valencià podrà accedir exclusivament a places vacants del País Valencià.
  • Reconeixement d’alguns tipus de llocs de treball com a provisió voluntària.
   Com a novetat, i a petició de STEPV, les vacants o resultes que tinguen caràcter itinerant, així com els centres de reeducació, centres d’educació especial, centres de formació de persones adultes, centres penitenciaris i centres catalogats com a centre d’acció educativa singular (CAES) en el curs 2018/2019, així com les places d’àmbit i de cultura clàssica en secundària, no s’adjudicaran de manera forçosa. Aquests llocs o centres s’hauran de sol·licitar expressament a la petició telemática.
  • Presentació de publicacions i materials originals.
   Com a novetat, i a petició de STEPV, per poder justificar els mèrits alegats a l’apartat 6, NO cal presentar les publicacions i materials originals. Enguany será suficient amb la presentació de la documentació corresponent expedida per l’editorial o l’organisme corresponent segons els requeriments descrits al barem.

   

 2. Procediment per a concursar

  PRIMERA FASE DE PARTICIPACIÓ

  Presentació de la sol·licitud telemàtica, i de documentació per registre, si s’escau
  La sol·licitud de participació en aquest procediment de provisió es realitzarà telemàticament a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.  No caldrà presentar la instància en cap registre físic. Concretament, la presentació per mitjans telemàtics s’efectuarà per mitjà de l’OVIDOC fent servir l’usuari i contrasenya d’ITACA.
  Encara que es concurse per més d’una especialitat, les persones participants presenten una única sol·licitud per cos. 
  Una vegada registrada la sol·licitud de participació cal entrar en “Les meues sol·licituds”, i descarregar-se un arxiu .zip que inclou:

  • Un document pdf amb la sol·licitud de participació. (Servirà de justificant formal de la nostra participació al concurs)
  • Un altre document pdf amb la instància d’aportació de mèrits. Aconsellem imprimir doble còpia (una còpia per incloure-la al sobre de mèrits quan fem l’entrega de la documentació, i una altra còpia segellada pel registre d’entrada, per poder fer-la servir com a justificant de presentació de mèrits).

  Si no hem de presentar mèrits, la sol·licitud telemàtica és suficient.

  Termini presentació de sol·licituds i documents
  El termini de presentació de sol·licituds i documents començarà a computar-se el dia 4 de novembre a les 00:00 hores i acabarà el dia 22 de novembre de 2019 a les 23:59 hores, tots dos inclosos. Durant aquest termini podrà desistir-se de la sol·licitud presentada.
  Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i documents, no es tindrà en compte cap sol·licitud nova ni modificació alguna de l’entregada, ni documentació referida als mèrits aportats, ni cap renúncia a la participació excepte el que s’estableix en la convocatòria.
  Es recorda que poden fer-se tantes sol·licituds com es vulguen dins del termini de presentació i que sols es comptarà com a vàlid l’última presentada.
  AVÍS IMPORTANT: Recomanem seguir

  que figuren al web de Conselleria per tal de participar correctament al concurs de trasllats.

  Consideracions a tindre en compte per a fer ús del dret preferent
  Per fer ús del dret preferent a centre, a localitat o zona, cal indicar-ho a la sol·licitud telemàtica, on podem trovar la pestanya corresponent, tot afegint els codis corresponents (del centre, si el dret és a centre; de localitat, si el dret és a localitat; de la localitat i d’altres localitats de la zona, si el dret és a zona) i l’especialitat o especialitats ordenades segons les nostres preferències. Consultar apartat “Dret preferent”

  Consideracions a tindre en compte per a fer ús del dret de concurrència:
  Per a fer ús del dret de concurrència has consignar-ho a la sol·licitud de participació i escriure correctament les dades identificatives del personal funcionari en qui s’exerceix conjuntament aquest dret. Consultar apartat “Dret de concurrència”.

  Qui ha de presentar documentació?

  • Qui va participar en el procediment de provisió convocat en el curs 2018/2019 i aporta mèrits nous obtinguts amb posterioritat al 27 de novembre de 2018. Aquesta puntuació s’afegirà, si és procedent, a l’obtinguda en el procediment de provisió convocat en el curs 2018/2019, en tot allò que coincidisca amb els apartats de la baremació del concurs 2019/2020. CORRESPON A L’OPCIÓ A) “APORTACIÓ DE MÈRITS”.
  • Qui va participar en el procediment de provisió convocat en el curs 2018/2019 i fa valdre la puntuació obtinguda en aquest procediment per a la present convocatòria (en tot allò que coincidisca amb els apartats de la baremació del concurs 2019/2020), excepte la puntuació corresponent als subapartats marcats, que tornaran a ser avaluats, d’acord amb la documentació justificativa (documentació completa) de mèrits aportada novament. Aquesta opció també permet presentar mèrits nous, obtinguts amb posterioritat al 27 de novembre de 2018. CORRESPON A L’OPCIÓ B) “APORTACIÓ DE MÈRITS”
  • Qui no va participar en el procediment de provisió convocat en el curs 2018/2019 o bé, va participar com a funcionari en practiques no va obtindre destinació definitiva. Aporten tota la documentació justificativa necessària del barem de mèrits. CORRESPON A L’OPCIÓ C) “APORTACIÓ DE MÈRITS”
  • Si sol·licita el reingrés en aquest procediment o les seues dades no es troben incorporades en els sistemes informàtics.

  AVÍS OPCIONS A) I B): En el cas que es detecten errors en la baremació realitzada en procediments anteriors, podran ser corregits en qualsevol moment del concurs.

  Qui no ha de presentar documentació?

  • Qui va participar en el procediment de provisió convocat en el curs 2018/2019, no aporta cap mèrit nou i fa valdre en l’actual procediment la baremació que obtingué en 2018/2019, en tot allò que coincidisca amb els apartats de la baremació del concurs 2019/2020.
  • PROFESSORAT EN PRÀCTIQUES: Si participa des de la situació de seleccionat en un procés selectiu (funcionari en pràctiques/exempt de pràctiques), que encara no ha sigut nomenat funcionari de carrera.

  On es presenta la documentació?
  En cas d’haver d’entregar mèrits nous, cal presentar-ne còpia compulsada dels mèrits concrets i aconsellem adjuntar copia de la instància aportació de mèrits generada en la sol·licitud de participació. Porteu doble còpia instància aportació de mèrits per a que us posen segell de registre d’entrada i us servirá com justificant d’entrega de mèrits.
  Els sobres amb les compulses de mèrits es presentaran preferentment en el registre de la Direcció Territorial on estiguem destinats, excepte les sol·licituds dels adscrits provisionalment o en comissió de servei i procedisquen o tinguen destinació definitiva en una altra DT, i en aquest cas, es presentaran adreçats a la DT d’origen que és on tenen la destinació definitiva.

  Recomanem presentar en un full la relació ordenada de mèrits aportats per a facilitar la tasca de les comissions baremadores. 
Descarrega’t el nostre model.

  Horaris oficines registre documentació
  Les oficines de les seus centrals de les conselleries, de les seus principals de les seues delegacions o de les direccions o serveis territorials, i les oficines PROP prestaran el servei d’informació administrativa general i el registre de documents, en horari general d’obertura al públic de 9h a 15 hores, de dilluns a dijous, i de 9h a 14:30 hores, els divendres.
  Els dijous a la vesprada, es prolongarà el servei d’informació administrativa general i el registre de documents, des de les 15h fins a les 19 hores ininterrompudament, en els edificis PROP següents:

  • Alacant: Rambla Méndez Núñez, 41
  • Castelló: Germans Bou, 47
  • València: Gregorio Gea, 27

  Consideracions de la instància d’aportació de mèrits
  Aquest document es genera telemàticament, des del concurs passat, en la mateixa instància de sol·licitud de participació del concurs i aconsellem entregar una còpia en paper per registre dins del sobre de mèrits. Porteu doble còpia instància aportació de mèrits per a que us posen segell de registre d’entrada i us servirà com justificant d’entrega de mèrits.
  Consideracions respecte als sobres
  Disposareu de sobres específics disponibles a les oficines PROP, Direccions Territorials, Conselleria d’Educació, i també al sindicat per a persones afiliades. Hi ha dos models: sobre entrega mèrits i sobre entrega de publicacions i premis apartats 6.1., 6.2. i 6.3.
  També es podrà utilitzar qualsevol sobre per a l’entrega de documentació, tenint en compte que si es presenten mèrits relacionats amb els apartats 6.1, 6.2 i 6.3 del barem (publicacions, premis i mèrits artístics), hauran de presentar-se en un sobre a banda.
  En cas d’utilitzar sobres ordinaris, s’hauran de consignar les dades següents:

  • Indicar “MÈRITS” o “PUBLICACIONS”
  • Cos al qual pertany
  • Especialitat d’origen (excepte per a Mestres)
  • Nom, cognoms i DNI
  • Una altra documentació. En aquest camp s’inclouran els documents relacionats amb altres aspectes diferents al barem de mèrits. Per exemple: NOVA HABILITACIÓ (Si presenta els documents per a sol·licitar noves habilitacions) FPA COMUNICACIÓ VALENCIÀ/ANGLÉS (si presenta els documents per a poder optar a llocs d’aquesta especialitat) REQUISIT LINGÜÍSTIC (si presenta documents que certifiquen el requisit lingüístic exigit en altres comunitats o exigit en determinades vacants)
  • Província des de la qual participa
  • Any de la convocatòria

  Consideracions respecte a les compulses:
  Les còpies compulsades dels mèrits s’han d’introduir al sobre específic segons siga el cas. Tots els documents aportats hauran de remetre’s degudament compulsats, a aquest efecte, a més de les compulses dels registres d’entrada, s’admetrà també l’acarament de la documentació realitzat per la secretaria dels centres docents públics.

  Consideracions respecte al termini per a tindre els requisits i els mèrits:
  A efectes de tindre els requisits de participació i els mèrits es considera la data màxima de perfeccionament el 22 de novembre de 2019, llevat de la permanència de 2 anys en la destinació definitiva per poder concursar voluntàriament que s’haurà de tindre a la finalització d’aquest curs escolar (31 agost 2029).
  L’Administració educativa incorporarà d’ofici els mèrits que consten en el registre de personal docent (Full de serveis i formar part dels tribunals dels procediments selectius convocats en l’àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana). La resta de mèrits es justifiquen tal i com apareix als annexos corresponents del barem. Consulteu apartat específic “Barem de mèrits”.

  SEGONA FASE DE PARTICIPACIÓ

  Termini: 7 dies naturals, que encara no estan determinats, però que seran durant el mes de gener del 2020.
  Es tracta d’una sol·licitud telemàtica de peticions de centres, mitjançant l’aplicació que ve utilitzant-se des de fa ja algunes convocatòries, amb un màxim de 300 peticions. Cal recordar que les peticions són únicament a localitat i/o centre i ambdues modalitats són compatibles. Cada petició es compon del codi de centre o de localitat i del codi de l’especialitat.
  En peticions a localitats
  s’adjudica el primer centre de la localitat amb vacant o resulta de provisió voluntària en el mateix ordre en què apareixen en els annexos del DOGV.
  Les vacants o resultes dels centres de reeducació, centres d’educació especial centres de formació de persones adultes, centres penitenciaris i centres catalogats com a centre d’acció educativa singular en el curs 2018/2019 no s’entendran sol·licitats en la petició de localitat i han de ser sol·licitats expressament si es desitja optar a aquestes.
  Per al cos de mestres, es pot optar també a places itinerants.
Si es presenta més d’una sol·licitud, sols es tindrà en compte l’última presentada.
  En cas de participació voluntària, si no es realitza la petició telemàtica de peticions, decau el dret de continuar en el procediment del concurs. 
  Per a la petició de llocs ens ajudem de l’aplicació telemàtica i/o al web de Conselleria disposem dels diferents annexos amb els codis necessaris de les nostres peticions (especialitats, centres, zones, localitats).
  PROFESSORAT EN PRÀCTIQUES: Com que se’ls ha de donar una destinació definitiva per l’especialitat d’oposició aprovada, aconsellem consignar el màxim de peticions possibles en l’aplicació informàtica que permet fer 300 peticions, ja que en cas contrari l’administració els adjudicarà d’ofici. Cada petició és la combinació de codi de centre més codi d’especialitat o codi de localitat més codi d’especialitat. Recordem que si sol·licitem per codi de localitat demanem en una única petició més centres que amb l’opció de codi de centre únic, però els centres de la localitat se’ns adjudicaran per odre que figuren als annexos del DOGV, llevant els centres de provisió voluntària que s’han de demanar per codi de centre explícitament a les nostres peticions.

  Quines són les vacants que no s’adjudiquen de manera forçosa?
  Com a novetat, i a petició de STEPV, les vacants o resultes que tinguen caràcter itinerant, així com els centres de reeducació, centres d’educació especial, centres de formació de persones adultes, centres penitenciaris i centres catalogats com a centre d’acció educativa singular (CAES) en el curs 2018/2019, així com les places d’àmbit i de cultura clàssica en secundària, no s’adjudicaran de manera forçosa. Aquests llocs o centres s’hauran de sol·licitar expressament a la petició telemática.
  Si tenim interés en aquestes places hem de sol·licitar els centres expressament i/o marcar la itinerància corresponent; si en les nostres peticions telemàtiques seleccionem només la localitat no se’ns adjudicaran.

  Consideracions a tindre en compte fent ús del dret preferent:

  Drets preferents en la sol·licitud i les peticions telemàtiques: El dret preferent a centre està ja enregistrat a la a la sol·licitud telemàtica entregada en la primera fase i, per tant, si volem únicament el centre on tenim el dret preferent, no cal fer cap petició telemàtica. Si, a banda del centre on tenim dret preferent, volem incloure altres peticions hem d’afegir els centres i/o localitats que ens interessen.

  • Per fer ús del dret preferent a localitat, a banda d’indicar-ho a la sol·licitud de novembre, cal fer peticions telemàtiques en gener necessàriament. En aquestes peticions podem posar o bé només la localitat (si ens és indiferent a quin centre anar), o bé els centres de la localitat ordenats segons les nostres preferències. A continuació, podem afegir aquelles peticions voluntàries que hi vullguem, fora del dret preferent. A la sol·licitud telemàtica de participació, també hem d’indicar totes les nostres especialitats ordenades segons les nostres preferències. Si no consignem alguna especialitat, l’administració les inclourà d’ofici.
  •  
  • Per fer ús del dret preferent a zona, cal consignar en primer lloc totes les places de la localitat on tenim la definitiva, per ordre de preferència. A continuació, heu d’ordenar la resta de localitats de la zona i hi podeu afegir altres peticions voluntàries fora del dret preferent.
  •  

  ATENCIÓ: Si opteu pel dret preferent a localitat o zona, teniu l’obligació de concursar per totes les vostres especialitats. Si ometéreu alguns dels centres de la localitat i/o zona en què voleu exercir el dret preferent, l’administració hi afegirà d’ofici els centres restants, en l’ordre en què figuren en el DOGV.

 3. Qui hi pot participar

  • Mestres
  • Catedràtics/ques d’ensenyament secundari
  • Professorat d’ensenyament secundari
  • Professorat tècnic de formació professional
  • Catedràtics/ques d’escoles oficials d’idiomes
  • Professorat d’escoles oficials d’idiomes
  • Catedràtics/ques de música i arts escèniques
  • Professorat de música i arts escèniques
  • Catedràtics/ques d’arts plàstiques i disseny
  • Professorat d’arts plàstiques i disseny
  • Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

   

 4. Quines places es poden sol·licitar

  S’oferiran les places o llocs vacants que es determinen, entre els quals s’inclouran, almenys, les que es produïsquen fins al 31 de desem-bre de 2019, així com les que resulten de la resolució del procediment de cada cos docent, sempre que, en qualsevol dels casos, la continuïtat del seu funcionament estiga prevista en la planificació educativa i en funció dels criteris d’estabilitat del professorat en un mateix centre que s’establisquen.

  Cos de Mestres
  Especialitats i habilitacions: Educació Infantil; Llengua estrangera: Anglés, Francéso Alemany; Educació Física; Música; Pedagogia Terapèutica; Audició i Llenguatge; Educació Primària. Per a poder sol·licitar llocs de treball de les especialitats del concurs de trasllats heu d’estar en possessió de les habilitacions corresponents.

  Adquisició de noves especialitats del cos de Mestres
  El professorat del cos de mestres que vulga participar en aquest concurs per una especialitat per la quan no està actualment habilitat, però que reuneix els requisits establerts a l’annex del R.D. 1594/2011, haurà de fer la sol·licitud de reconeixement d’altres especialitats en el mateix termini entrega instàncies del concurs de trasllats. La sol·licitud es formularà junt amb la instància, i anirà acompanyada de la documentació justificativa corresponent. La participació per a l’especialitat o especialitats sol·licitades quedarà condicionada a què s’atorguen aquestes. Als efectes d’aquest concurs, només tindran validesa aquelles habilitacions que se sol·liciten abans de finalitzar el termini de presentació d’instàncies.

  Descarrega’t quadre titulacions per a l’adquisició d’habilitacions del Cos de Mestres.

  Places de 1r i 2n d’ESO: Només podran sol·licitar aquests llocs el funcionariat del cos de mestres que ja té destí definitiu en aquests cursos a un IES. També podran optar a llocs d’infantil i primària si estan habilitats, però en aquest cas es perdrà tota opció a futures vacants de 1r i 2n d’ESO.
  Places de departaments d’Orientació en IES (PT i AL): Per a qui tinga l’habilitació corresponent o puga habilitar-se durant el present concurs.
  Places de formació de persones adultes: Podran accedir a places d’FPA: Educació Primària aquelles persones que tinguen l’especialitat de Primària. Només podran accedir a places d’FPA Comunicació, Científico-Tecnològic, i Ciències Socials aquelles persones amb les habilitacions i requisits corresponents que tinguen ja destí definitiu en places d’aquest tipus.

  Resta de Cossos (Secundària, FP, EOI, Música i Arts Escèniques, Arts Plàstiques i Disseny)
  
Les corresponents al cos i l’especialitat per la qual es va aprovar l’oposició, segons els centres i especialitats que figuren en els annexos de la resolució. 
Les corresponents a noves especialitats adquirides en els procediments convocats a partir de l’any 1994.
  A més, el professorat de secundària que tinga els requisits específics, voluntàriament, pot sol·licitar: 
  Cultura clàssica: professorat de Llatí o de Grec, però qui n’obtinga alguna tindrà l’obligació d’impartir tant Llatí com Grec.
  Les places d’àmbit, per impartir Àmbit Sociolingüístic (especialitats d’origen: Filosofia, Geografia i Història, Grec, Llatí, Castellà, Valencià, Francés, Anglés, Alemany, Italià), o Àmbit Científic (Matemàtiques, Física i Química, Biologia i Geologia, Tecnologia, Informàtica) als dos primers cursos d’ESO, o al PR4 o a Formació Professional Bàsica.

  Places de formació de persones adultes.
  Podrà accedir a les places que es relacionen en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport com a annex VII-a-2 en l’Annex VII-a-2 de la convocatòria, indistintament, el professorat d’ensenyament secundari titular d’alguna d’aquestes especialitats d’origen:

  • FPA Científic/Tecnològic. Matemàtiques, Física i Química, Biologia i Geologia, Tecnologia, Anàlisi i Química industrial.
  • FPA Ciències socials: Filosofia, Geografia i Història, Orientació educativa, FOL, Intervenció sociocomunitària, Economia.
  • FPA Comunicació (Anglés): Anglés.
  • FPA Comunicació (Valencià): Valencià.
  • FPA Comunicació (Valencià/Anglés): Anglés, Valencià, Castellà, i Processos i Mitjans de Comunicació, acreditant els requisits acadèmics corresponents tant de valencià com d’anglés (valencià: ser de l’especialitat, o Diploma de Mestre de Valencià, o Llicenciatura de Filologia Catalana; Anglés: ser de l’especialitat, o 3 anys com a mínim de Filologia Anglesa, o Traducció i Interpretació, o el Certificat de Nivell Avançat de l’EOI).
  • FPA Comunicació (Francés): Francés.

  Llocs de treball d’àmbit.
  Tenen aquesta denominació les places que es publicaran en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport com a annex VII-a-1 i que poden ser sol·licitades indistintament pels catedràtics, catedràtiques, professors i professores d’Ensenyament Secundari titulars d’alguna de les especialitats d’origen que s’indiquen a continuació:

  • Àmbit Científic: Matemàtiques, Física i Química, Biologia i Geologia, Tecnologia, Informàtica.
  • Àmbit Sociolingüístic: Filosofia, Geografia i Història, Grec, Llatí, Llengua Castellana i Literatura, Llengua i Literatura Valenciana, Francés, Anglés, Alemany i Italià.
 5. Coneixement del valencià

  Tots els llocs de treball dels cossos docents que participen en aquest concurs de trasllats estan catalogats lingüísticament en valencià. Aquest requisit s’acredita presentant còpia compulsada del títol de la Capacitació lingüística del Valencià i/o Mestre de Valencià dins del sobre de mèrits. A més a més, assegureu-vos que teniu degudament registrades les titulacions en Conselleria d’Educació.

  • En el cas dels cossos de catedràtics i professors d’escoles oficials d’idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, i de catedràtics, professors i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny, d’acord amb el que preveu la disposició transitòria primera de l’Ordre 35/2018, de 22 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents en centres docents públics disposen d’un termini extraordinari que s’estingeix al 2022 i, per tant, podrán participar al present concurs.

  Pel que fa als funcionaris que no posseïsquen el requisit lingüístic, el seu dret a la mobilitat quedarà circumscrit a llocs de centres docents públics de localitats de predomini lingüístic castellà.

 6. Tipus de participació

  Participació voluntària
  Participaran de manera voluntària els funcionaris i funcionàries de carrera que depenguen de l’àmbit de gestió de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i que es troben en alguna de les situacions següents:

  1. En situació de servei actiu, declarada des de centres que depenen de la Generalitat Valenciana, amb destinació definitiva en centres que depenen d’aquesta, sempre que, en finalitzar aquest curs escolar (31 agost 2020) hagen transcorregut, almenys, dos anys des de la presa de possessió de l’última destinació definitiva.
  2. En situació de serveis especials declarada, des de centres depenents de la Generalitat Valenciana, sempre que, en finalitzar aquest curs escolar (31 agost 2020) hagen transcorregut, almenys, dos anys des de la presa de possessió de l’última destinació definitiva.
  3. En situació d’excedència voluntària, en els diferents tipus, declarada des de centres que depenen de la Generalitat Valenciana. Si es tracta dels supòsits d’excedència voluntària per interés particular, només podran participar-hi si, en finalitzar aquest curs escolar (31 agost 2020), han transcorregut dos anys des que van passar a aquesta situació.
  4. Professorat que estiga en suspensió de funcions des de centres dependents de la Generalitat Valenciana, si en acabar el curs actual (31 agost 2020) ha complit la sanció i té dos anys de destí definitiu.

  Participació obligatòria
  Estan obligats a participar en aquest procediment, els funcionaris i funcionàries que depenen de l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana i es troben en alguna de les situacions següents:

  1. Professorat que des de la situació d’excedència o suspensió de funcions amb pèrdua de destinació definitiva, haja reingressat i obtingut una destinació amb caràcter provisional. Si no participen, o no sol·liciten un nombre suficient de llocs, se’ls adjudicarà d’ofici una destinació definitiva. En el supòsit de no adjudicar destinació definitiva, romandran en destinació provisional.
  2. Professorat que des de la situació d’excedència forçosa o suspensió de funcions amb pèrdua del lloc de destinació i una vegada complida la sanció no hagen reingressat provisionalment. Si no sol·liciten nombre suficient de llocs, se’ls adjudicarà d’ofici destinació definitiva. En el cas de no participar quedaran en situació d’excedència voluntària per interés particular.
  3. Professorat que haja de reincorporar-se a l’àmbit de gestió de la Conselleria d’Educació des de l’estranger o que, si ja ho ha fet en cursos anteriors, encara no tinga destí definitiu. Aquest professorat podrà exercir dret preferent a localitat. Qui haja de participar i no ho faça se li adjudicarà d’ofici. Si no s’obté destinació quedarà en situació de destinació provisional.
  4. Professorat que ha perdut la destinació definitiva en compliment de sentència, resolució de recurs o per haver-se’ls suprimit o modificat expressament el lloc que ocupaven en caràcter definitiu. Podrà exercir el dret preferent. Qui ha de participar i no ho faça, o si ho fa i no exerceix el dret preferent i d’això es deriva la no-obtenció de destinació definitiva, se li adjudicarà d’ofici. Si no s’obté destinació quedarà en situació de destinació provisional.
  5. Professorat amb pèrdua de la plaça definitiva per haver passat a prestar serveis en altres llocs de l’Administració, hagen cessat i obtingut destinació provisional. Poden exercir el dret preferent. Qui haja de participar i no ho faça, i si ho fa no exerceix el dret preferent i d’això es deriva la no-obtenció de destinació definitiva, se li adjudicarà d’ofici. Si no s’obté destinació quedarà en situació de destinació provisional.
  6. Professorat amb destí provisional que durant el curs 18/19 estiga prestant serveis en centres dependents de la Generalitat Valenciana o en comissió de serveis en una altra administració educativa i mai hagen obtingut destinació definitiva. Si no participa o no sol·licita un nombre suficient de places, se li adjudicarà d’ofici. Si no s’obté destinació quedarà en situació de destinació provisional.
  7. PROFESSORAT EN PRÀCTIQUES: Professorat que el curs 18/19 realitzen la fase de pràctiques estan obligats a obtindre la primera destinació definitiva en centres dependents de la Generalitat Valenciana i per l’especialitat de l’oposició. Qui no participe o no sol·licite nombre suficient de places, se’ls adjudicarà d’ofici per l’especialitat d’oposició. Participaran sense puntuació i l’adjudicació es realitzarà segons el seu ordre en el procediment selectiu. En cas de no obtindre destinació quedaran en situació de destinació provisional per la qual els va correspondre prestar serveis en el curs escolar 2019/2020 com a funcionaris i funcionàries en pràctiques. La destinació definitiva que puguen obtindre d’aquest concurs està condicionada a la superació de la fase de pràctiques i al seu nomenament com a funcionariat de carrera.
 7. Vacants

  Eixiran totes les que hi ha previstes en el sistema, segons la planificació educativa, en el moment de la convocatòria i, almenys, les que es produïsquen fins al 31 de desembre del 2019. També cal afegir les resultes del concurs en cada especialitat, les jubilacions, i les que es puguen crear per altres motius.
Les vacants que caldrà proveir seran publicades oportunament en el DOGV abans de la resolució de la convocatòria.

 8. Dret preferent

  El professorat que es trobe en les situacions descrites en els arts. 16 i 17 del RD 1364/2010 (BOE de 30/10), i en la base setena de la convocatòria del cos de mestres, i la base desena de la convocatòria de la resta de cossos, podrà exercir dret preferent. Per poder-lo exercir, cal consignar-ho en la sol·licitud de participació que ha d’entregar en la primera fase, així com la causa en què es basa la seua petició, tot indicant si el dret preferent es tria a centre, o localitat o zona.
  IMPORTANT: El professorat suprimit que no exercisca el dret preferent que li reconeix la legislació, passa a ser considerat professorat provisional sense destí i, per tant, podrà rebre adjudicació d’ofici si no efectua suficients peticions voluntàries. Expliquem a continuació amb més detall el dret preferent.
  DRET PREFERENT A CENTRE
  Es tindrà dret preferent a obtindre un nou destí definitiu al mateix centre on es tenia la definitiva, per alguna de les especialitats que posseïsca, quan es trobe en algun dels supòsits següents:

  • per supressió del lloc de treball definitiu;
  • per supressió del lloc de treball definitiu abans d’haver transcorregut dos anys des de la presa de possessió d’aquest;
  • per modificació del lloc de treball definitiu;
  • per desplaçament per insuficiència total d’horari (si durant tres cursos continuats, incloent-hi l’actual, ha impartit tot l’horari en un altre centre, o ha impartit tota la docència en àrees, matèries o mòduls no atribuïts a la seua especialitat);
  • per adquisició de noves especialitats que ha obtingut, segons el RD 850/1993, de 4 de juny, RD 334/2004, de 27 de febrer i RD 276/2007, de 23 de febrer, el professorat pertanyent als cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, el professorat d’ensenyament secundari i el professorat tècnic de formació professional.

  Si optem pel dret preferent a centre, hem de saber que tenim la possibilitat de concursar només per aquelles especialitats que ens interessen, i que, fins i tot, en podem posar només una. En cas que hi haja més d’una persona amb dret preferent al mateix centre, es tindrà en compte la puntuació del barem. El dret preferent a centre sempre va per davant del dret preferent a localitat o zona.
  En cas que hi haja persones sense dret preferent que opten a places d’un centre on hi haja funcionariat amb dret preferent, cal tindre en compte que s’ha de garantir la plaça a qui té dret preferent, encara que tinga menys punts al barem de mèrits. Si hi ha places suficients disponibles per persones sense dret preferent, es tindrà en compte la puntuació per tal d’assignar una plaça concreta, sempre reservant-ne per les persones amb dret preferent.
  Qui vol exercitar el dret a centre ha d’indicar a la sol·licitud telemàtica en l’apartat “DRET PREFERENT A CENTRE” el codi del centre amb la o les especialitats que li interessen. Igualment, en el moment de la petició telemàtica de llocs de treball (gener) podran incloure a continuació, en l’apartat corresponent, altres peticions corresponents a places d’altres centres a què puguen optar en virtut de les especialitats que siguen titulars, si desitgen optar a aquestes fora del dret preferent.
  La consignació incorrecta, per error o omissió, d’aquestes dades comportarà l’anul·lació d’aquest dret preferent.

  DRET PREFERENT A LOCALITAT O ZONA
  Es tindrà dret preferent a obtindre un nou destí definitiu a la localitat o zona on està el centre on es tenia la definitiva, per qualsevol de les especialitats que posseïsca (s’han de consignar totes les especialitats que es tinguen), quan ens trobem en algun dels supòsits següents:

  • per supressió o modificació del lloc de treball definitiu;
  • per desplaçament del centre per insuficiència total d’horari (si durant tres cursos continuats, incloent-hi l’actual, ha impartit tot l’horari en un altre centre, o ha impartit tota la docència en àrees, matèries o mòduls no atribuïts a la seua especialitat);
  • per ocupar un altre lloc en l’administració pública, amb pèrdua de la plaça docent definitiva, sempre que haja cessat en el darrer lloc;
  • per pèrdua del lloc de treball definitiu per excedència voluntària per cura de familiars i fills (art. 89.4 de la Llei 7/2007), després dels tres anys de reserva de la plaça, desitjant reingressar o havent reingressat amb caràcter provisional;
  • per reincorporació per la finalització de l’adscripció en places en l’exterior;
  • per execució de sentència o de resolució de recurs administratiu.
  • per haver sigut rehabilitat o rehabilitada per al servei actiu, després d’haver rebut la declaració de jubilat o jubilada per raó d’una incapacitat permanent.

  Si optem pel dret preferent a localitat o zona, primer hem de decidir quin àmbit geogràfic s’ajusta més a les nostres circumstàncies: si volem només la localitat on està el centre on teníem la definitiva, o si volem també incloure altres localitats de la zona. Els centres inclosos en les localitats i en les zones venen detallats en els annexos de la convocatòria. En el cas de dret preferent a localitat o zona, hem de saber que obligatòriament concursarem a totes les especialitats que tenim, i a tots els centres de la localitat o localitats que hagem triat. Podrem, això sí, ordenar els centres o localitats segons el nostre criteri. Si no consignem alguna especialitat o centre o localitat, l’administració els afegirà d’ofici segons l’ordre de publicació en els annexos.
  En cas que hi haja més d’una persona amb dret preferent a localitat o zona, es tindrà en compte el barem de puntuació. En cas que hi haja persones sense dret preferent que opten a places de localitats on hi haja funcionariat amb dret preferent, cal tindre en compte que s’ha de garantir la plaça a qui té dret preferent, encara que tinga menys punts al barem de mèrits. Si hi ha places suficients disponibles per persones sense dret preferent, es tindrà en compte la puntuació per tal d’assignar una plaça concreta, sempre reservant-ne per les persones amb dret preferent. Hem de tindre en compte que s’adjudicaran llocs de treball amb caràcter voluntari, per a aquelles vacants que tinguen la condició d’adjudicació voluntària de la mateixa localitat o localitats. En el cas de voler llocs de treball que no s’adjudiquen de forma forçosa, els haurem de consignar específicament.
  Qui vol exercitar el dret a localitat o zona ha d’indicar a la sol·licitud telemàtica en l’apartat “A OMPLIR SI EXERCEIX DRET PREFERENTS A LOCALITAT O ZONA” el codi de la localitat i el supòsit pel qual s’exerceix el dret i s’ordenaran les especialitats per ordre de preferència. Igualment, en el moment de la petició telemàtica de llocs de treball (gener) podran incloure a continuació, en l’apartat corresponent, altres peticions corresponents a places d’altres centres a què puguen optar en virtut de les especialitats que siguen titulars, si desitgen optar a aquestes fora del dret preferent.
  La consignació incorrecta, per error o omissió, d’aquestes dades comportarà l’anul·lació d’aquest dret preferent.

 9. Dret de concurrència

  Fins a un màxim de quatre funcionaris/àries de carrera d’un mateix cos docent amb destí definitiu poden condicionar la seua participació voluntària a l’obtenció de destí en un o diversos centres d’una mateixa província. L’adjudicació s’adjudica per barem de mèrits. Si a una persona no li arriba el destí per barem, la participació de la resta queda invalidada.
  S’ha de consignar l’ús del dret de concurrència a la sol·licitud de participació i consignar correctament les dades identificatives del personal funcionari en qui s’exercix conjuntament aquest dret.

 10. Professorat en pràctiques que concursa

  Si ets professorat en pràctiques al curs 2019/20 et destaquem les informacions més significatives del concurs de trasllats, a més a més de tindre la informació general del procés al llarg d’aquesta guia que també t’interessen per fer amb èxit la teua primera participació en el concurs de trasllats.

  • Concurses de forma forçosa i has d’obtindre la primera destinació definitiva en centres dependents de la Generalitat Valenciana i per l’especialitat de l’oposició.
  • Qui no participe o no sol·licite nombre suficient de places, se’ls adjudicarà d’ofici per l’especialitat d’oposició, de les places no sol·licitades per ningú, segons la prioritat de províncies consignades en la sol·licitud telemàtica de participació.
  • Participeu sense puntuació, es a dir, amb “0 punts” al barem, per tant no heu de fer entrega presencial de cap document ni sobre de mèrits.
  • En la fase 1 de participació has d’emplenar correctament la sol·licitud telemàtica de participació del 4 fins el 22 de novembre de 2019. Fes cas de les Instruccions que hi ha al web de Conselleria.
  • En la fase 2 de participació (7 dies hàbils a determinar en gener del 2020) has d’emplenar el màxim de peticions possibles (codis centres i/o localitats) per a evitar que l’administració t’adjudique d’ofici alguna de les places sobrants que queden sense triar per la resta del professorat i que siguen de provisió voluntària d’adjudicació. Cada petició és la combinació de codi de centre més codi d’especialitat o codi de localitat més codi d’especialitat. Recorda que si sol·licites per codi de localitat demanes en una única petició més centres que amb l’opció de codi de centre únic, però els centres de la localitat se t’adjudicaran per odre que figuren als annexos del DOGV, llevant els centres de provisió voluntària que s’han de demanar per codi de centre explícitament a les nostres peticions.
  • Recorda que, com a novetat i a petició de STEPV, les vacants o resultes que tinguen caràcter itinerant, així com els centres de reeducació, centres d’educació especial, centres de formació de persones adultes, centres penitenciaris i centres catalogats com a centre d’acció educativa singular (CAES) en el curs 2018/2019, així com les places d’àmbit i de cultura clàssica en secundària, no s’adjudicaran de manera forçosa. Aquests llocs o centres s’hauran de sol·licitar expressament a la petició telemática.
  • L’adjudicació es realitza segons el teu ordre en el procediment selectiu.
  • En cas de no obtindre destinació, per no haver suficients places de la teua especialitat, quedareu en situació de destinació provisional per l’especialitat d’oposició. En aquest cas estaríeu convocats/des a les adjudicacions telemàtiques de juliol com a professorat provisional i durant el curs escolar 20/21 estaries com a funcionariat provisional a una destinació i tornaries a concursar de nou de forma forçosa fins a obtindre destinació. Aquest segon concurs participaries com a professorat provisional i ja podràs fer peticions per les noves habilitacions que hages sol·licitat a partir de l’1 de setembre de 2020 o en el mateix termini del concurs.
  • La destinació definitiva que pugues obtindre d’aquest concurs està condicionada a la superació de la fase de pràctiques i al teu nomenament com a funcionariat de carrera.
  • En el cas de no superar la fase de pràctiques disposes d’un curs més per a realitzar-les i estaries convocat/da a les adjudicacions telemàtiques de juliol com a funcionariat en pràctiques al final del llistat de les persones opositores aprovades del nou curs escolar.
  • En el cas que et donen destinació definitiva aquesta serà en efectes de l’1 de setembre de 2019 i és irrenunciable. Hauràs de romandre un mínim de 2 anys en la destinació que obtingues a aquest concurs per poder tornar a concursar.
  • Si estàs interessat en incorporar-te a un centre diferent al qual se t’ha adjudicat la destinació definitiva al concurs de trasllats, hauràs de consultar la possibilitat de participar en les Comissions de Serveis 20/21. STEPV va aconseguir que el professorat en pràctiques amb destinació definitiva puga accedir a sol·licitar comissions de serveis, inclosa la comissió per interés particular.
  • Com a funcionariat en pràctiques no us podeu habilitar fins que no sigueu nomenats funcionariat de carrera que és en efectes de l’1 de setembre de 2019. A partir d’aquesta data podeu fer la sol·licitud de noves habilitacions diferents a la de l’oposició que tingueu al·legant la titulació universitària corresponent. Descarrega’t quadre titulacions per a l’adquisició d’habilitacions del Cos de Mestres.
  • Comproveu que teniu registrades en Conselleria les titulacions administratives que tingueu de llengües (Capacitació lingüística del valencià, Títol Mestre de Valencià, Capacitació llengües estrangeres), i en cas contrari aprofiteu per a registrar-les degudament.
  • Com a funcionariat en pràctiques no pots fer ús de la participació de Dret preferent ni Dret de concurrència.
  • Encara que enguany concurses en “0” punts pots aprofitar per a fer mèrits de cara al teu proper concurs de trasllats.
  • Recordeu sol·licitar a partir de l’1 de setembre de 2019 el reconeixement de l’any de pràctiques a efectes de triennis i sexennis.

   

   

 11. Resolució del concurs

  Els concursos es resoldran atenent el barem de mèrits. S’adjudicarà lloc de treball a qui tinga l’especialitat i requisit lingüístic corresponent.
  La prelació en l’adjudicació de vacants i/o resultes és de la següent manera:

  • Adjudicació derivada del dret preferent a centre.
  • Adjudicació relativa al dret preferent a localitat/zona.
  • Adjudicació resultant del concurs

  En cas que es produïsquen empats en el total de les puntuacions, aquests es resoldran atenent, successivament, la major puntuació en cada un dels apartats del barem, d’acord amb l’ordre en el qual apareixen. Si continuara l’empat, llavors caldria ajustar-se a la puntuació obtinguda en els diferents subapartats en l’ordre en què apareixen en el barem. En ambdós casos, la puntuació que es prenga en consideració en cada apartat no podrà excedir la puntuació màxima establida per a cada un d’aquests en el barem, ni, en el supòsit dels subapartats, la que cor- responga com a màxim a l’apartat en què es troben inclosos. Quan en aplicar aquests criteris algun o alguns dels subapartats arribe a la màxima puntuació atorgada a l’apartat al qual pertany, no es prendran en consideració les puntuacions de la resta de subapartats. Si cal, s’utilitzaran successivament com a criteris de desempat l’any en el qual es va convocar el procediment selectiu a través del qual es va ingressar en el respectiu cos i la puntuació per la qual va resultar seleccionat.

  Publicació llistat provisional admesos/es amb puntuacions i exclosos/es:
  L’administració publicarà en les direccions territorials i en la pàgina web, els llistats provisionals de participants que exerceixen el dret preferent, amb la seua puntuació; la resta de participants, amb la seua puntuació; i els i les participants exclosos/es. Contra aquest llistat es podrà reclamar en un termini de dos dies hàbils.

  Publicació llistat definitiu puntuacions:
  Una vegada acabat el mencionat termini, les direccions territorials exposaran en el tauler d’anuncis, així com en la pàgina web, les relacions amb les rectificacions pertinents. Contra aquesta exposició no es pot reclamar, s’haurà d’esperar que la Direcció General de Centres i Personal Docent publique la resolució provisional de les destinacions i en eixe moment es podrà interposar reclamació contra la puntuació i/o destinació obtinguda en un termini de 10 dies hàbils des d’eixa publicació.

  Publicació adjudicació provisional de destinacions:
  Vistes les reclamacions presentades contra la relació provisional de participants i una vegada aprovada la relació provisional de vacants, així com les puntuacions definitives corresponents al barem de mèrits, es procedirà a la publicació de l’adjudicació provisional de destinacions. En aquesta resolució s’indicaran els llocs en què es troben exposades al públic les mencionades adjudicacions, que a més es publicaran en pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
  Les persones participants podran presentar reclamacions contra la resolució provisional, a través de l’OVIDOC en el termini de 10 dies hàbils a partir de la seua publicació. En el cas que es presentara en termini i forma més d’una reclamació telemàtica, solament es tindrà en compte l’última presentada.

  Publicació adjudicació definitiva de destinacions:
  Ateses les reclamacions a les quals es refereix l’apartat anterior, i una vegada publicades les vacants definitives, es procedirà a dictar la resolució per la qual s’aproven les adjudicacions definitives d’aquest concurs de trasllats, i es declararan desestimades les al·legacions no incloses. Aquesta resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
  Les destinacions adjudicades en la resolució definitiva seran irrenunciables. Només podraà obtindre’s una única destinació, encara que es concórreguen a diferents tipus de places sense perjudici del que estableix la base dèsset d’aquesta resolució.
  L’afiliació de STEPV tindrà la possibilitat de rebre un seguiment individualitzat del seu concurs de trasllats i rebrà l’assessorament dels nostres Serveis Jurídics quan calga en tot el procés.

  Desistiments i renúncies
  Les persones participants que concursen amb caràcter voluntari podran desistir de la seua participació en el concurs, entenent que aquest afecta totes les peticions consignades en la seua instància de participació, en el termini de dos dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació del llistat provisional de destinacions.
  No s’admetran renúncies a l’adjudicació definitiva de destinacions. No obstant això, una vegada publicada la puntuació definitiva del barem si la persona participant voluntàriament no accedeix al programa informàtic per a realitzar peticions en el termini establit a aquest efecte, decaurà en el seu dret de continuar en el proce- diment, i hi figurarà com a exclòs o exclosa.

  Irrenunciabilitat de destinacions i presa de possessió
  Les destinacions adjudicades en la resolució definitiva són irrenunciables. No obstant això, quan es participe simultàniament per distints cossos docents i s’obtinga destinació en més d’un, o bé s’obtinga una segona destinació en un cos diferent, s’haurà d’optar per un d’aquests en el termini de 10 dies naturals següents a la publicació de la resolució definitiva. Si no es realitza la dita opció en el termini indicat, s’haurà de prendre possessió de la plaça obtinguda corresponent al cos des del qual s’ha participat en situació de servei actiu.
  La presa de possessió en les noves destinacions tindrà lloc l’1 de setembre de 2020, i se cessarà en el de procedència el 31 d’agost de 2020.
  No obstant això, els professors i les professores que hagen obtingut destinació en aquest concurs hauran de romandre en els seus centres d’origen, quan així ho establisca la direcció territorial o administració educativa de la qual depenguen, fins que concloguen les activitats imprescindibles previstes per a la finalització del curs escolar.

  Altres consideracions a tindre en compte al llarg d’aquest procediment:
  Si sol·licitem i obtinguem l’excedència en el transcurs de la resolució, o cessen en el servei actiu per qualsevol altra causa, es consideraran excedents o cessants en la plaça que els corresponga en la resolució definitiva.
  Si durant l’obtenció de plaça per concurs el professorat ha permutat les seues destinacions, estaran obligats a prendre possessió del lloc per al qual han sigut nomenats/des, i s’anul·larà la permuta que se’ls haguera concedit.
  Podrà ser anul·lada la destinació obtinguda per qualsevol persona que concurse que no s’haja ajustat a les normes de la convocatòria o no coincidisca amb les característiques declarades en la sol·licitud i la documentació corresponent.

 12. Mobilitat per violència de gènere

  Les víctimes de violència de gènere tindran dret al trasllat a una altra plaça SENSE NECESSITAT D’ACOLLIR-SE AL PROCEDIMENT GENERAL del concurs de trasllats. Podran sol·licitar aquest trasllat per escrit a la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, indicar la localitat o localitats on desitgen ser destinades i adjuntar còpia de la documentació que acredite la condició de víctima de violència de gènere, d’acord amb la legislació vigent. En aquesta actuació es protegirà la intimitat de la víctima en especial les seues dades personals, les dels seus descendents i les de qualsevol persona que estiga sota la seua guarda o custòdia.

 13. Renúncia al procediment

  El professorat que participa de manera obligatòria no pot renunciar al procediment i ha de concursar.
  Per al professorat que concursa voluntàriament, hi ha 3 moments en els que podem desistir de la participació en el concurs de trasllats:

  • En el mateix termini de presentació de sol·licituds telemàtiques, del 4 al 22 de novembre de 2019, podem desistir de la sol·licitud telemàtica presentada entrant a la mateixa aplicación i omplint el formulari de renuncia.
  • No efectuant peticions telemàtiques en la segona fase de participació del concurs (7 dies hàbils a gener 2020)
  • I finalment disposem de 2 dies hàbils des de la publicació de l’adjudicació provisional de destinacions per a fer valdre el dret a la renúncia a la nostra participació en el concurs.
 14. Barem de mèrits

  Presteu molta atenció a les DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES que figuren al final del barem.

  Consideracions del barem:
  Només es prendran en consideració aquells mèrits que degudament justificats en la forma indicada en el barem de mèrits s’al·leguen durant el termini de presentació de sol·licituds.
  L’Administració educativa incorporarà d’ofici els mèrits que consten en el registre de personal docent (Full de serveis i formar part dels tribunals dels procediments selectius convocats en l’àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana).

  Algunes observacions al barem:
  Apartat 1.1.3: Podeu consultar els llocs que es consideren d’especial dificultat en aquest DOGV: Resolució de 5 de març de 2010, del conseller d’Educació, per la qual es classifiquen els llocs de treball docent d’especial dificultat de centres docents públics.
  LLOCS D’ESPECIAL DIFICULTAT: CAES, PDC d’àmbit, PACG, PQPI, CFPB, PFQB, PAC

  Certificació lloc especial dificultat.
  S’aconsella que el centre organitze totes les certificacions i es coordine amb inspecció per signar-les. Certificació d’aquest curs o d’altres anys anteriors, si fa temps que no s’ha concursat, cal presentar el certificat del centre i els horaris que apareixen en la PGA per confirmar situació per part d’inspecció.

  Apartat 3.2: Titulacions acadèmiques diferents de la de l’ingrés en el cos: cal aportar sempre el certificat de notes i també una fotocòpia del títol de la titulació d’ingrés (per la que vam aprovar l’oposició) a més a més de cadascun d’aquests documents per cada titulació acadèmica diferent a la d’accés.

  Apartat 4.3: Certificacions fetes als centres per a justificar altres funcions: Ha d’estar signada per la direcció i secretaria del centre i consignar clarament data inici i finalització del càrrec.

  Apartat 5.1. i 5.2.: Activitats de formació superades o per la seua impartició: el compte de formació només té efectes de cara al reconeixement d’ofici dels sexennis, no té efectes de cara a l’obtenció de puntuació al concurs. Així que necessitem presentar còpia compulsada de cadascuna de les activitats formatives que vulguem que ens puntuen. STEPV demana tots els anys no haver de presentar al concurs la documentació que figura al compte de formació, però la Conselleria no porta a terme aquesta reivindicació perquè reconeix que no estan actualitzats els comptes de formació de tot el professorat al no fer efectiu al moment les sol·licituds del professorat presentades de registre de nous mèrits de formació.

  Apartat 6.1: Com a novetat, i a petició de STEPV, per poder justificar els mèrits alegats a l’apartat 6, NO cal presentar les publicacions i materials originals. Enguany será suficient amb la presentació de la documentació corresponent expedida per l’editorial o l’organisme corresponent segons els requeriments descrits al barem.

  Sobre les compulses: Totes les fotocòpies que es remeten han d’anar acompanyades de les diligències de compulsa, d’acord amb el que s’estableix en la Circular 5/99, de 14 de juny, de la Secretaria General de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, sobre compulsa de documents en els centres docents i en la Circular 3/99, de 25 de maig, de la Secretaria General de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, sobre compulsa de documents.
  Els certificats dels cursos del CEFIRE descarregats del nostre compte de formació venen signats digitalment i es consideren documentació oficial. No cal compulsar-los.
  Important: els centres docents també us poden compulsar la documentació; us estalviareu cues en les direccions territorials.
  Devolució mèrits presentats: Des de l’1 al 15 d’octubre de 2020, les persones interessades que manifesten no haver interposat recurs, o les seues representacions legals, podran sol·licitar a la direcció territorial per la qual van participar, la devolució de la documentació original aportada. Transcorregut aquest termini s’entendrà que renuncien a la devolució.

   

 15. Reivindicacions STEPV al concurs

  • Traure totes les vacants de catàleg per a ser ocupades amb caràcter definitiu pel professorat funcionari de carrera.
  • Negociació urgent d’un nou acord de plantilles per a que la gran part de places PAM adjudicades de forma habilitada als centres educatius passen a ser de catàleg i així poder ser adjudicades definitivament a funcionariat de carrera, i només les necessitats extraordinàries que no puguen ser cobertes per les plantilles dels centres siguen ocupades de forma habilitada per recursos PAM.
  • Donar major puntuació per ocupar llocs de treball d’especial dificultat per a promoure la permanència en els mateixos i que es tinga en compte aquesta puntuació al llarg de tota la seua trajectòria laboral a les diferents convocatòria de provisió i/o mobilitat.
  • Puntuació d’ofici al barem de mèrits de tota la formació que conste al nostre compte de formació.
  • No al bloqueig de places pel requisit lingüístic en llengua estrangera.
  • Que siguen públiques les instruccions de les comissions baremadores del concurs.

   

Top