Educació infantil

Actualitzat el 13 maig 2012 / 17:20 h


 1. Educació infantil

  Etapa educativa amb identitat pròpia. S’ordena en dos cicles. El primer, fins als tres anys d’edat, i el segon, dels tres als sis. Aquest últim cicle té caràcter voluntari i gratuït.

  Currículum

  Els continguts per al primer cicle i el currículum per al segon s’expliciten en dos decrets, que citem més avall en cadascun dels cicles.

  Organització

  Els continguts s’organitzen en àrees corresponents a àmbits propis de l’experiència i del desenvolupament, i s’aplicaran per mitjà d’unitats globalitzades.

  Àrees

  El coneixement de si mateix i autonomia personal; El medi físic, natural, social i cultural (conté l’organització dels continguts matemàtics); Els llenguatges: comunicació i representació.

  Avaluació

  L’Ordre de 24/08/2008 arreplega les característiques (global, continua i formativa), el procés per mig de l’observació directa i sistemàtica, i els documents d’avaluació que configuren l’historial educatiu de l’alumnat (qüestionari d’inici d’escolaritat, informe inicial, informe qualitatiu al finalitzar cada curs i al finalitzar cada cicle).

  Currículums

  Els nous currículums incorporen aspectes, com el descobriment de les TIC en l’aula; la iniciació en la lectoescriptura i habilitats logicomatemàtiques; el tractament de preocupacions socials actuals (convivència, resolució pacífica de conflictes, respecte de les cultures pròximes…).

 2. Primer cicle d’infantil

  Currículum

  Decret 37/2008, del Consell.
  La principal novetat és la consideració del caràcter educatiu del cicle. El decret n’estableix els continguts: objectius, continguts, metodologia, àrees d’experiències i criteris d’avaluació. La Conselleria s’ha compromés a obrir la negociació d’un ROF específic per a les escoles d’infantil (0-3 anys).

  Organització

  L’organització del temps ha de donar resposta a les necessitats biològiques d’alimentació, higiene, descans, seguretat, relació i comunicació, entre altres atencions.

  Coordinació

  La Conselleria ha de garantir la coordinació pedagògica dels centres del primer cicle amb els del segon cicle, pròxims entre ells.

  Requisits mínims del centres que impartisquen el Primer Cicle d’Infantil

  Decret 2/2009, de 9 gener que determina les ràtios, la tipologia de centres, condicions de les instal·lacions, les plantilles amb el tipus de professorat. Els centres tenen 3 anys per adequar-se a aquests requisits.

 3. Segon cicle d’Infantil

  Currículum

  Decret 38/2008, de 28 de març, del Consell. El currículum comprén objectius, continguts, metodologia i criteris d’avaluació.

  Coordinació

  Per a assegurar mecanismes de continuïtat en el procés educatiu de l’alumnat i facilitar-ne l’adaptació en la transició d’un cicle a l’altre i d’una etapa a l’altra, els centres estaran coordinats pedagògicament. La Conselleria elaborarà una normativa reguladora.

  Incorporació de l’anglés

  Resolució de 30/07/2008, per la qual s’estableixen els requisits bàsics, criteris i procediments per aplicar en els centres educatius un programa d’educació plurilingüe que permitisca fomentar una primera aproximació a la llengua anglesa.

  Suport d’altres mestres

  Quan els ensenyaments ho requerisquen, el professorat d’infantil pot rebre suport de mestres d’altres especialitats (article 2.4. del decret).

 4. Reivindicacions pendents

  Etapa

  • Reconeixement que l’educació infantil és una etapa amb identitat pròpia i única. Cal un currículum unificat per a tota l’etapa.
  • Regulació d’un ROF específic per als centres d’infantil, amb els trets característics i organitzadors dels ensenyaments.

  Primer cicle

  • Transferència a Educació de tot el personal que treballa en aquests centres.
  • Incorporació immediata del personal de les plantilles.
  • Ampliació de la xarxa pública de centres d’aquest cicle.
  • Reconeixement ple del caràcter educatiu del treball de les educadores i educadors i, consegüentment, adequació de la classificació d’aquests llocs de treball.
  • Creació de departaments d’orientació en tots els centres d’infantil (funció preventiva i compensatòria).

  Segon cicle

  • Ampliació de les plantilles dels centres per a aplicar el nou currículum en el segon cicle i que els mestres especialistes puguen fer recolzar, en la labor docent, els ensenyaments que ho requerisquen (educació física, música, anglés…).
  • Dotació de mestres amb l’especialitat d’anglés per garantir l’ensenyament des del segon cicle d’Infantil a tots els centres.

Top