Comissions de servei 2016

Actualitzat el 19 maig 2016 / 12:36 h


 1. Guia de les comissions de servei

  L’administració ha publicat al DOCV la convocatòria de les comissions de servei per motius mèdics, familiars i socials el dia 13 de maig, mitjançant dos normatives:

  NOVETAT: En breu es publicaran les comissions de serveis en llocs amb especial requisits. RESOLUCIÓ de XX d’abril de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de funcionaris docents, per a impartir docència en centres públics de la Comunitat Valenciana, per mitjà de Comissió de Servicis, en les Unitats Específiques de Comunicació i Llenguatge (aules CIL), en les Unitats Pedagògiques Hospitalàries, en els centres amb programa experimental plurilingüe, en els establiments penitenciaris, en els Servicis Psicopedagògics Escolars de sector, en les Seccions d’IES dels centres de Reeducació, en el Centre Específic d’Educació a Distància (CEED), en les residències del complex educatiu de Xest i del Centre integrat de Formació Professional Costa de Azahar de Castelló, i en llocs d’especial dificultat.

 2. Qui pot participar?

  1. Funcionariat de carrera dependents de la Generalitat en situació de servei actiu i que tinguen destinació definitiva adjudicada amb data d’1 de setembre de 2016.
   Funcionariat en excedència, haurà d’acreditar, per mitjà de la seua sol·licitud de reingrés davant de la direcció territorial corresponent, que posa fi a la situació d’excedència, amb data d’efecte anterior o igual a 1 de setembre de 2016.
  2. NOVETAT: Funcionariat en pràctiques dependents de la Generalitat que a data 1 de setembre de 2016 siguen funcionariat de carrera i tinguen destinació definitiva.
  3. Funcionariat de carrera en situació de servei actiu o d’excedència per atenció de familiars, dependents d’altres administracions educatives que ocupen o tinguen reservat llocs de treball amb caràcter definitiu o els tinguen adjudicats amb data d’efectes 1 de setembre de 2016, la qual cosa haurà d’acreditar davant de la Direcció General de Centres i Personal Docent, abans de l’1 de juliol de 2016, per mitjà de certificat emés per l’òrgan competent de la seua administració, en el qual s’indique que el personal funcionari té destinació definitiva i data d’efectes d’aquest. Si estiguera en situació d’excedència haurà d’acreditar, davant de la Direcció General de Centres i Personal Docent, i abans de l’1 de juliol de 2016, que posa fi a la seua situació d’excedència amb data d’efecte anterior o igual a 1 de setembre de 2016, i aportar còpia de la seua sol·licitud de reingrés presentada en l’administració educativa d’origen.

  NOVETAT: El funcionariat que participe ha de tindre la seua destinació definitiva en una localitat que estiga a més de 40 quilòmetres de distància de la localitat de la seua residència habitual, en la qual estiga empadronat, o centre sol·licitat. S’haurà d’aportar certificat d’empadronament emés l’any 2016. Excepcionalment, NO es tindrà en compte la distància per als docents amb malaltia greu i per a les famílies monoparentals amb fills/es que patisquen malaltia greu.

  Per al Cos de Mestres, cal estar en possessió del Certificat de Capacitació o del Diploma de Mestre de Valencià, excepte en el cas que la persona participant estiga habilitat en Filologia: Valencià.

  Per a la resta de cossos, com que les places no estaran catalogades fins l’1 de setembre de 2017, no caldrà tindre la Capacitació en Valencià en la convocatòria d’enguany. De cara a les comissions de servei del curs 2017-18, sí que serà requisit.

  Es podrà optar per les especialitats que consideren oportunes d’entre aquelles que es tenen habilitades.

  Si la persona sol·licitant no reuneix els requisits establits, serà exclosa del procediment.

 3. Quins són els motius per demanar una comissió de serveis?

  NOVETAT: Per a l’obtenció de la destinació en comissió de serveis, la comissió avaluadora valorarà la concurrència en les persones sol·licitants de les circumstàncies medicosocials següents, per l’ordre de prioritat següent i tenint en compte el barem que per primera volta s’ha establert (annex V):

  1. Violència sobre la dona, que s’acreditarà amb l’ordre de protecció a favor de la víctima i, de manera excepcional, en tant es dicte la necessària ordre de protecció, amb l’informe del Ministeri Fiscal que indique l’existència d’indicis que l’empleada pública és víctima de violència sobre la dona.
  2. Pel càrrec de director/a de centres docents públics.
  3. Informe d’aptitud medicolaboral per al lloc de treball en el qual es prescriga el canvi a un altre lloc docent (informe elaborat per l’INVASSAT, i que incorporarà l’administració d’ofici).
  4. Malaltia de la persona sol·licitant que no exigisca la declaració d’incapacitat permanent quan la comissió de serveis puga suposar millora i/o reduir la probabilitat de llicéncia per malaltia. Es prestarà especial interés a les malalties rares, perquè siga examinada per la unitat mèdica corresponent, la persona sol·licitant haurà d’omplir el document que figura en aquesta resolució com a annex II, a què adjuntarà, degudament omplit, un informe mèdic segons model que figura com a annex III.
  5. Per raons d’exercici d’un càrrec electiu en les corporacions locals, en cas de no tindre dedicació exclusiva. Haurà d’adjuntar certificat expedit per la secretaria de la corporació local corresponent on es faça constar la dita circumstància.
  6. Malaltia greu del cònjuge o familiars en 1r grau. En cas de malaltia greu del cònjuge o familiars convivents en primer grau de consanguinitat o afinitat i no hi haja possibilitat d’una atenció o tractament correcte en la localitat o província de la seua destinació. Es prestarà especial interés a les malalties rares. Haurà d’adjuntar la documentació justificativa següent:
   1. Informes mèdics actualitzats expedits en els tres mesos anteriors al termini de presentació de la sol·licitud, que acrediten la malaltia al·legada.
   2. Fotocòpia del llibre de família o documentació oportuna que acredite el grau de parentiu.
   3. Si és procedent, grau de minusvalidesa de la persona malalta.

   Així mateix, en els supòsits de malaltia de familiars, diferents del cònjuge o fills, haurà d’aportar-se una declaració responsable relativa a la necessitat d’atenció del familiar conforme s’assenyala en l’annex IV, el certificat d’empadronament del mencionat familiar en el domicili de la persona sol·licitant i, si hi ha més familiars que pogueren atendre el malalt, s’hi adjuntaran els documents que acrediten la impossibilitat de la seua atenció (certificat d’empadronament, certificat d’empresa, entre altres).

  7. Per ser família educadora de la Comunitat Valenciana i tindre en acolliment algun menor tutelat de la Generalitat menor de 12 anys. Haurà d’acreditar-se per mitjà de certificat emés pel servei territorial de la Generalitat competent en matèria de protecció de menors.
  8. NOVETAT: Conciliació de la vida laboral i familiar, per a l’atenció de fills menors de 12 anys. Haurà d’aportar-se, junt amb la sol·licitud i el certificat d’empadronament, fotocòpia del llibre de família. Es té en compte, als efectes del barem, ser família nombrosa, família monoparental així com el nombre de fills i les seues edats. Als efectes de calcular l’edat dels fills, aquesta es computarà a data 1 gener 2016.
 4. Barem pel qual s’han de regir les comissions

  Motius Puntuació
  Violència sobre la dona No té puntuació perquè es concedeix sempre
  Per raons d’exercici del càrrec de direcció de centres docents No té puntuació perquè es concedeix sempre
  Informe d’Aptitud Medicolaboral per al lloc de treball 450 punts
  Malaltia greu del funcionari sol·licitant 400 punts
  Per raons d’exercici d’un càrrec electiu a les corporacions locals 350 punts
  Malaltia greu del cònjuge o familiars en 1r grau
  • Fill 300 punts
  • Cònjuge 250 punts
  • Pares 200 punts”
  Per ser família educadora de la Comunitat Valenciana i tindre en acolliment algun menor tutelat de la Generalitat menor o igual de 12 anys150 punts. Se sumaran 20 punts més per cada fill menor o igual a dotze (12) anys.
  Conciliació de la vida laboral i familiar, per a l’atenció de fills menors o iguals de 12 anys
  1. família monoparental
   • Amb 1 fill 100 punts
   • Amb 2 fills + 20 punts
   • Amb 3 fills + 20 punts
  2. Ordinària amb fills menors o iguals a 12 anys

   • Amb 1 fill 50 punts
   • Amb 2 fills + 20 punts
   • Amb 3 fills + 20 punts

  A la puntuació que resulte de l’aplicació d’aquest barem se li sumaran els punts següents en atenció a la distància quilomètrica que existisca entre la localitat on té la destinació definitiva la persona sol·licitant i el seu lloc de residència o centre sol·licitat o d’acord amb l’escala següent:

  1. Si disten en més de 40 km i menys de 99 km. 10 punts
  2. Si disten en més de 100 km i menys de 149 km. 20 punts
  3. Si disten en més de 150 km. 30 punts
 5. Quins són els passos per demanar la comissió?

  El procediment és doble: primer cal emplenar i enregistrar una sol·licitud per escrit, adjuntant tota la documentació que considerem oportuna i, després, cal sol·licitar telemàticament els centres.
  Per primera vegada, Disposarà d’un termini de 10 dies per esmenar la falta de documentació si és el cas.
  A més, hi ha algunes diferències en l’entrega de documentació del professorat de l’administració valenciana i del professorat d’altres administracions educatives.

  Primer pas: entregar la sol·licitud i la documentació per registre

  1. PROFESSORAT QUE DEPÉN DE LA GENERALITAT VALENCIANA: haurà d’omplir i presentar, en el termini assenyalat en la base 5.1, la sol·licitud, segons el model que figura com a annex I. La sol·licitud anirà acompanyada del certificat d’empadronament, així com de la documentació acreditativa de les causes al·legades i del coneixement de valencià.
   Termini de 10 dies hàbils des de la publicació al DOCV, és a dir, 25 de maig.
  2. PROFESSORAT QUE DEPÉN D’ALTRES ADMINISTRACIONS EDUCATIVES: haurà d’anunciar la seua participació en el procediment per mitjà d’instància específica a l’efecte que figura com a annex VII que una vegada omplida es presentarà, en el termini assenyalat en la base cinquena, punt dos, preferentment en els registres de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i en les seues direccions territorials.
   Termini de 5 dies hàbils des de la publicació al DOCV, es a dir, 19 de maig.
   Haurà d’assenyalar en la seua instància, necessàriament, la comunitat autònoma de què depén i companyar-la per la documentació acreditativa del coneixement exigit de valencià, així com certificat expedit per l’òrgan competent de l’Administració de què depén el centre en què tinga la seua destinació i les següents dades:
   • Nom, cognoms i DNI
   • Cos a què pertany
   • L’especialitat o especialitats de què és titular i té reconegudes
   • Situació administrativa actual
   • Destinació definitiva o, si hi manca, documentació acreditativa de la seua participació en procediment de provisió pendent de resolució, i la seua participació queda condicionada a l’obtenció de destinació definitiva, amb efectes d’1 de setembre de 2016, que haurà d’acreditar-se abans de l’1 de juliol de 2016 davant de la Direcció General de Centres i Personal Docent.
  3.  

  4. NOVETAT. SUBSANACIÓ D’ERRORS I DOCUMENTACIÓ
   Si la sol·licitud no reuneix els requisits establits o no està acompanyada de la documentació exigida en la present base, es requerirà, a través del correu electrònic, la persona sol·licitant perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició

  5.  

  6. COM I ON ENTREGUEM LA DOCUMENTACIÓ?
   Tota aquesta documentació ha d’anar dins del sobre oficial (que podrem arreplegar a les direccions territorials, als PROP i a les seus del sindicat a partir del dia 15 d’abril), que tancarem una volta hagem passat per registre la Sol·licitud que ens descarregarem de la web (recordeu anar amb dos còpies de la sol·licitud i quedeu-vos un exemplar amb el segell del registre). Fora del sobre, escriurem les nostres dades personals (nom, cognoms, DNI), el cos al qual pertanyem i el centre on estem treballany enguany. Aquest sobre ha d’anar adreçat a la Direcció Territorial on estiguem treballant aquest curs. Si treballem a altre territori, podem remetre la documentació a la Direcció Territorial que considerem o a la Conselleria d’Educació Es pot entregar en qualsevol registre, però recomanem que siga en el registre de les Direccions Territorials d’Educació o en el de la Conselleria d’Educació. També es pot entregar per correu certificat. Les adreces són les següents:

   Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport d’Alacant

   C/ Carratalá, 47

   03007 Alacant

   Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport de Castelló

   Avinguda del Mar, 23

   12003 Castelló de la Plana

   Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport de València

   C/ Gregori Gea, 14

   46009 València

   Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

   Avinguda Campanar, 32

   46015 València

  Segon pas: emplenar i presentar la sol·licitud telemàtica

  Del 13 al 17 de juny s’obrirà l’aplicació telemàtica per tal que les persones participants puguen fer peticions concretes a centre o a localitat. STEPV tindrà ordinadors a disposició de les persones afiliades que en necessiten en les seus d’Alacant, Castelló i València. Per poder-los utilitzar, per favor, contacteu amb la vostra seu més propera a partir de l’1 de juny.

  El programa funciona igual que l’aplicació de concurs de trasllats i es poden fer fins 300 peticions a centre i/o localitat, i es poden sol·licitar places per les habilitacions que considerem oportunes d’entre les que tinguem.

  Podem fer quantes sol·licituds telemàtiques considerem, però només serà vàlida l’última presentada.

 6. Altres qüestions a tindre en compte

  Les destinacions adjudicades en comissió de serveis són irrenunciables excepte força major, degudament acreditada i acceptada pels òrgans competents.
  L’administració indica expressament que només s’adjudicaran comissions de servei per a vacants previstes en les plantilles orgàniques i que estiguen consignades pressupostàriament en el moment de la resolució de la convocatòria.
  Tindre una comissió de servei NO implica interrompre l’exercici efectiu de serveis en la destinació definitiva. Aquesta ha estat un canvi de criteri amb la nova Conselleria d’Educació.

 7. Concurrència de llocs

  Novetat
  En el cas que un mateix funcionari o funcionària haja presentat sol·licitud de participació en aquesta convocatòria i sol·licitud per al concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament, per mitjà de comissió de serveis, en llocs amb especials requisits, convocat per resolució d’aquesta mateixa Direcció General de Centres i Personal Docent, i haja sigut seleccionat en ambdós, es concedirà la comissió de serveis en el lloc que requereix especials requisits, llevat que hi haja informe de l’Invassat que aconselle el contrari.

 8. Resolució de les comissions

  Com tots els anys, a finals de juliol tindrem els llistats provisionals i definitius de les comissions de servei. Contra el llistat provisional, podrem fer una reclamació telemàtica en el termini de 2 dies naturals; contra la resolució definitiva, podrem interposar recurs de reposició. L’administració revisa els recursos de reposició i al llarg de setembre publica un altre llistat de concessió de comissions de servei.

Top