Comissions de servei 2018

Actualitzat el 07 maig 2018 / 18:10 h


 1. Novetats

  • S’elimina el requisit d’estar a més de 40 Km per poder demanar CS. Petició de STEPV a la mesa de negociació. La limitació geogràfica passa a ser de localitat: es podrà sol·licitar comissió de serveis a un municipi diferent al que tenim la destinació definitiva.
   Excepcionalment i amb la finalitat de poder atendre les circumstàncies mèdiques que puguen presentar els docents participants, NO es tindrà en compte aquest requisit en el cas de malaltia greu de la persona participant, i en el cas de les famílies monoparentals amb fills o filles que patisquen una malaltia greu.
  • S’incorpora la comissió de serveis per interés particular. Es permet participar a tot el personal funcionari de carrera amb destinació definitiva al País Valencià. L’únic requisit és que sol·liciten una comissió a una localitat diferent de la seua definitiva. No cal tindre cap altre motiu. Aquest professorat s’ordenarà en funció de l’antiguitat en el cos.
   Fa mesos que STEPV va exigir aquesta adjudicació extraordinària i, finalment, serà possible.
   No s’haurà de presentar cap documentació, a excepció de la sol·licitud (annex I) i el certificat negatiu de delictes sexuals.
  • S’hi han inclós els tractaments de fertilitat com a nou motiu per optar a una comissió de serveis, a proposta de STEPV.
  • S’ha modificat la durada de la comissió de serveis. Les comissions de serveis atorgades en aquesta convocatòria tindran una durada de dos cursos, és a dir, es renovaran automàticament per al curs 2019/2020, sempre que la vacant que tenim en comissió de serveis estiga disponible (base onzena de la convocatòria).
   STEPV està en contra d’aquesta nova mesura i considera que aquesta repetició ha de ser voluntària i no pot vulnerar la possibilitat d’optar d’altres persones que tinguen més motius.
   Enguany continua la possibilitat de repetir centre si ja estàs en comissió de servei i la plaça està vacant a temps complet al mateix centre.
   STEPV s’ha reiterat en contra d’aquesta mesura conforme s’aplica, ja que es desvirtua el sentit de l’existència d’un barem per les comissions de servei.
   Per a STEPV, les comissions han de ser un mecanisme per facilitar que les persones funcionàries en pràctiques o de carrera que tenen la seua plaça lluny de casa i tenen determinades casuístiques, puguen obtenir un destí més a prop. Els criteris que regeixen les comissions han de ser clars i transparents i han d’estar regulats per un barem; barem que cal aplicar per davant de l’any en el qual tens eixa comissió de servei.
   A més a més, STEPV ha exigit que es negocien fòrmules d’estabilitat del professorat, que passen necessàriament per augmentar les plantilles de catàleg als centres.
 2. Qui pot participar a les comissions de servei?

  • Funcionariat de carrera dependent de la Generalitat en situació de servei actiu o en excedència per cura de familiars, i que tinga destinació definitiva adjudicada amb data d’1 de setembre de 2018.
   Funcionariat en excedència, haurà d’acreditar, per mitjà de la seua sol·licitud de reingrés davant de la direcció territorial corresponent, que posa fi a la situació d’excedència, amb data d’efecte anterior o igual a 1 de setembre de 2018.
  • Funcionariat en pràctiques dependent de la Generalitat que a data 1 de setembre de 2018 siga funcionariat de carrera i tinga destinació definitiva.
  • Funcionariat de carrera en situació de servei actiu o d’excedència per atenció de familiars, dependents d’altres administracions educatives que ocupen o tinguen reservat llocs de treball amb caràcter definitiu o els tinguen adjudicats amb data d’efectes 1 de setembre de 2018, la qual cosa haurà d’acreditar davant de la Direcció General de Centres i Personal Docent, abans de l’1 de juliol de 2018, per mitjà de certificat emés per l’òrgan competent de la seua administració, en el qual s’indique que el personal funcionari té destinació definitiva i data d’efectes d’aquest. Si estiguera en situació d’excedència haurà d’acreditar, davant de la Direcció General de Centres i Personal Docent, i abans de l’1 de juliol de 2018, que posa fi a la seua situació d’excedència amb data d’efecte anterior o igual a 1 de setembre de 2018, i aportar còpia de la seua sol·licitud de reingrés presentada en l’administració educativa d’origen.
   Aquest personal únicament podrà participar pels motius establerts als punts 1 al 8 de la base cinquena. És a dir, si tenen motius socio-familiars concrets, NO podran participar per interés particular.
 3. Coneixement del valencià

  • Per als Cossos de Mestres, Catedràtics/es i Professorat de Secundària i FP i per al professorat tècnic FP, cal estar en possessió del Certificat de Capacitació o del Diploma de Mestre de Valencià, excepte en el cas que la persona participant estiga habilitada en Filologia: Valencià.
   Cal que estiga registrat abans de l’1 de juliol de 2018.
  • Per als Cossos d’EOI, Arts i Disseny, i Música i Dansa, com que les places no estan encara catalogades, NO caldrà tindre la Capacitació en Valencià en la convocatòria d’enguany.
 4. En què consisteix la repetició de les comissions de servei?

  Qui pot repetir?
  Les persones que tenen comissió de serveis des del curs 16/17, han repetit aquest curs 17/18 al mateix centre i desitgen continuar al mateix centre i especialitat (base segona).
  Les persones que tenen comissió de serveis aquest curs 17/18 i volen repetir al mateix lloc (base tercera).
  En cas d’existir en un mateix centre docents en comissió de serveis des del curs 2016/2017 i docents en comissió de serveis en el curs 2017/2018, si es dóna el cas que hi haja més sol·licitants que places oferides, tindran prioritat les persones que estan en comissió de serveis des del curs 2016/2017.
  Si coincidixen dues persones del mateix any, repetirà la persona amb més puntuació.

  Què he de fer si vull repetir i quins requisits he de complir?
  Cal omplir la sol·licitud telemàtica a través de l’URL https://ovidoc.edu.gva.es/  fins al 18 de maig i emplenar favorablement els apartats següents:

  1. Que es mantenen totes o alguna de les circumstàncies medico-socials que van motivar la comissió de serveis concedida
  2. Que estem conformes amb la comissió de serveis en aquest centre i especialitat
  3. En cas de tractar-se de funcionariat docent dependent d’altres administracions educatives, s’haurà de presentar des de l’endemà de la publicació de la present resolució en el DOGV i, en tot cas, fins al 18 de maig de 2018, una certificació expedida per l’òrgan competent de l’administració educativa de la qual depén el centre en què tinga la seua destinació definitiva, en el qual s’indique expressament que aquesta destinació definitiva la manté amb efectes d’1 de setembre de 2018.

  I si no puc repetir, encara que vulga?
  Fins que no es publique el llistat de la repetició, a partir del 17 de juliol, no sabrem cert si podem repetir o no.
  Per tant, si volem repetir, hem d’omplir la sol·licitud telemàtica Ovidoc: https://ovidoc.edu.gva.es/, però també cal fer la petició telemàtica de centres, a partir del 13 de juny, per si no podem repetir.
  A més, si no tinc els mateixos motius, he de presentar novament tota la documentació perquè em tornen a baremar. 

  I si no vull repetir?
  Aleshores participes pel procediment general especificat a la base quarta de la convocatòria, junt a les persones que participen de nou en aquest procediment. Caldrà que enregistres de nou tota la documentació.

 5. Quins són els motius per demanar una comissió de serveis?

  Per a l’obtenció de la destinació en comissió de serveis, de persones que opten pel procediment general (base quarta de la convocatòria), la comissió avaluadora valorarà la concurrència en les persones sol·licitants de les circumstàncies medico-socials següents, per l’ordre de prioritat següent i tenint en compte el barem establert (annex V):

  1. Violència sobre la dona, que s’acreditarà amb l’ordre de protecció a favor de la víctima i, de manera excepcional, en tant es dicte la necessària ordre de protecció, amb l’informe del Ministeri Fiscal que indique l’existència d’indicis que l’empleada pública és víctima de violència sobre la dona.
  2. Pel càrrec de direcció de centres docents públics.
  3. Informe d’aptitud medicolaboral per al lloc de treball en el qual es prescriga el canvi a un altre lloc docent (informe elaborat per l’INVASSAT, i que incorporarà l’administració d’ofici).
  4. Malaltia greu (recollida al RD 1148/2011) de la persona sol·licitant que no exigisca la declaració d’incapacitat permanent quan la comissió de serveis puga suposar millora i/o reduir la probabilitat de llicència per malaltia. Es tindrà en compte qualsevol altra malaltia la gravetat de la qual siga semblant a les previstes, prestant especial interés a les malalties rares. Perquè siga examinada per la unitat mèdica corresponent, la persona sol·licitant haurà d’omplir l’Annex II, a què adjuntarà, degudament omplert, un informe mèdic segons model que figura com a Annex III.
   NOVETAT: S’inclou el tractament per fertilitat. A proposta de STEPV
  5. Per raons d’exercici d’un càrrec electiu en les corporacions locals, en cas de no tindre dedicació exclusiva. Haurà d’adjuntar certificat expedit per la secretaria de la corporació local corresponent on es faça constar la dita circumstància.
  6. Malaltia greu (recollida al RD 1148/2011) del cònjuge o familiars en 1r grau. En cas de malaltia greu del cònjuge o familiars convivents en primer grau de consanguinitat o afinitat i no hi haja possibilitat d’una atenció o tractament correcte en la localitat o província de la seua destinació. Es tindrà en compte qualsevol altra malaltia la gravetat de la qual siga semblant a les previstes, prestant especial interés a les malalties rares.
   Haurà d’adjuntar la documentació justificativa següent:
   1. Informes mèdics actualitzats expedits en els tres mesos anteriors al termini de presentació de la sol·licitud, que acrediten la malaltia al·legada. ORIGINALS
   2. Fotocòpia del llibre de família o documentació oportuna que acredite el grau de parentiu.
   3. Si és procedent, grau de minusvalidesa de la persona malalta.

   Així mateix, en els supòsits de malaltia de familiars, diferents de cònjuge o fills/es, haurà d’aportar-se una declaració responsable relativa a la necessitat d’atenció del familiar conforme s’assenyala en l’Annex IV, el certificat d’empadronament del mencionat familiar en el domicili de la persona sol·licitant i, si hi ha més familiars que pogueren atendre el malalt, s’hi adjuntaran els documents que acrediten la impossibilitat de la seua atenció (certificat d’empadronament, certificat d’empresa, entre altres).

  7. Per ser família educadora de la Comunitat Valenciana i tindre en acolliment algun menor tutelat de la Generalitat menor de 12 anys. Haurà d’acreditar-se per mitjà de certificat emés pel servei territorial de la Generalitat competent en matèria de protecció de menors.
  8. Conciliació de la vida laboral i familiar, per a l’atenció de fills menors de 12 anys. Haurà d’aportar-se, junt amb la sol·licitud i el certificat d’empadronament, fotocòpia del llibre de família. Es té en compte, als efectes del barem, ser família nombrosa, família monoparental així com el nombre de fills. Als efectes de calcular l’edat dels fills, aquesta es computarà a data 1 gener 2018.
  9. NOVETAT: Per interés particular. El personal funcionari docent de carrera amb destinació definitiva al País Valencià que desitge accedir en comissió de serveis a un altre centre docent de diferent municipi i no incórrega en cap dels motius anteriors, podrà sol·licitar una comissió de serveis dins d’aquest procediment. Aquesta sol·licitud s’ordenarà en funció de l’antiguitat com a funcionari o funcionària docent de carrera. No s’haurà de presentar cap documentació, a excepció de la sol·licitud. (ANNEX I)
   NOVETAT: Si una vegada revisats els motius, del punt 1 al punt 8, de la sol·licitud, la comissió de baremació determina que no es complix cap d’ells, la sol·licitud de comissió de serveis passarà a considerar-se dins del punt 9 «per interès particular».
 6. Barem pel qual s’han de regir les comissions de servei

  Motius Puntuació
  1. Violència sobre la dona No té puntuació perquè es concedeix sempre
  2. Per raons d’exercici del càrrec de direcció de centres docents No té puntuació perquè es concedeix sempre
  3. Informe d’Aptitud Medicolaboral per al lloc de treball 450 punts
  4. Malaltia greu del funcionari sol·licitant 400 punts
  5. Per raons d’exercici d’un càrrec electiu a les corporacions locals 350 punts
  6. Malaltia greu del cònjuge o familiars en 1r grau Fill 300 punts
  Cònjuge 250 punts
  Pares 200 punts
  7. Per ser família educadora de la Comunitat Valenciana i tindre en acolliment algun menor tutelat de la Generalitat menor o igual de 12 anys 150 punts
  Se sumaran 20 punts més per cada fill menor o igual a dotze (12) anys.
  8.Conciliació de la vida laboral i familiar, per a l’atenció de fills menors o iguals de 12 anys. a) família monoparental
  Amb 1 fill 100 punts
  Amb 2 fills + 20 punts
  Amb 3 fills + 20 punts
  b) Ordinària amb fills menors o iguals a 12 anys-Amb 1 fill 50 punts
  Amb 2 fills + 20 punts
  Amb 3 fills + 20 punts
 7. Quins són els passos per demanar la comissió?

  Procediment de participació per a les persones depenents de la Conselleria d’educació.

  • Si estem enguany en una comissió de serveis i volem repetir, hem de participar telemàticament mitjançant la plataforma Ovidoc: https://ovidoc.edu.gva.es/
   Si aquestes persones tenen els mateixos motius que el curs passat, ho han de consignar a l’aplicació informàtica i no han de presentar cap altre document per registre.
   Si no tenen totes les causes que tenien el curs passat, cal que, a banda de fer ara la sol·licitud telemàtica, facen també el procediment ordinari, que expliquem a continuació.
  • La resta de casos (és a dir: les persones que no desitgen repetir, o no tinguen ara mateixa una comissió de serveis, o desitgen repetir però no tinguen tots els motius del curs passat), han d’emplenar i enregistrar una sol·licitud per escrit (Annex I), adjuntant tota la documentació acreditativa necessària (Annex II i III en cas de malalties, empadronament, informes, certificats, etc) dels motius del barem, si és que en tenim.
   Els models d’impresos estan als annexos de la convocatòria. Recordeu que cal posar tots els documents dins d’un sobre obert, que serà tancat una volta l’enregistreu. A les seus del sindicat tindrem sobres per les persones afiliades.

  NOVETAT: Cal aportar el Certificat negatiu de delictes sexuals o l’autorització d’accés al Registre Central de Delinqüents Sexuals (Annex VIII).

  Procediment per a persones dependents d’altres administracions educatives
  Persones dependents d’una altra comunitat autònoma, que enguany estan de comissió de serveis i vol repetir, han d’utilitzar la plataforma Ovidoc: https://ovidoc.edu.gva.es/ fins al 18 de maig i enregistrar un certificat de l’administració de la qual depén, on especifique que tindrà destinació definitiva a data 1 de setembre de 2018.
  Si no tenen totes les causes que tenien el curs passat o no volen repetir, cal que, a banda de fer ara la sol·licitud telemàtica i enregistrar el certificat, entreguen novament tota la documentació per tornar a ser baremats. Termini, fins el dia 18 de maig.

  Si treballen a una altra comunitat autònoma i volen una comissió de serveis al País Valencià, hem de fer dos passos:

  1. 1. Un anunci de participació (Annex VII)  que es presentarà, preferentment, en els registres de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i en les seues direccions territorials. Termini: fins l’11 de maig. Haurà d’assenyalar en la seua instància, necessàriament, la comunitat autònoma de què depén i acompanyar-la per la documentació acreditativa del coneixement exigit de valencià, així com certificat expedit per l’òrgan competent de l’Administració de què depén el centre en què tinga la seua destinació i les següents dades, indicades a la convocatòria (base sisena punt 4):
   • Nom, cognoms i DNI
   • Cos a què pertany
   • L’especialitat o especialitats de què és titular i té reconegudes
   • Situació administrativa actual
   • Destinació definitiva o, si hi manca, documentació acreditativa de la seua participació en procediment de provisió pendent de resolució, i la seua participació queda condicionada a l’obtenció de destinació definitiva, amb efectes d’1 de setembre de 2018, que haurà d’acreditar-se abans de l’1 de juliol de 2018 davant de la Direcció General de Centres i Personal Docent.
  2. La sol·licitud (Annex 1) per registre, adjuntant la documentació acreditativa dels motius del barem, fins el 18 de maig.

  NOVETAT: Cal aportar el Certificat negatiu de delictes sexuals o l’autorització d’accés al Registre Central de Delinqüents Sexuals (Annex VIII).
  A partir del 13 de juny, s’obrirà un termini de 5 dies naturals per poder fer les peticions telemàtiques a centres, peticions que han de realitzar totes les persones que participen, ja que és possible que no puguem repetir centre encara que ho desitgem (perquè s’ha donat en concurs de trasllats, perquè una persona suprimida o desplaçada l’haja agafat, perquè haja desaparegut…).

 8. Petició telemàtica de localitats i centres

  A partir del 13 de juny (en data encara per determinar) s’obrirà durant 5 dies naturals l’aplicació telemàtica per tal que les persones participants puguen fer peticions concretes a centre o a localitat. STEPV tindrà ordinadors a disposició de les persones afiliades que en necessiten en les seus d’Alacant, Castelló i València. Per poder-los utilitzar, per favor, contacteu amb la vostra seu més propera a partir de l’1 de juny.
  El programa funciona igual que l’aplicació de concurs de trasllats i es poden fer fins 300 peticions a centre i/o localitat, i es poden sol·licitar places per les habilitacions que considerem oportunes d’entre les que tinguem.
  Podem fer quantes sol·licituds telemàtiques considerem, però només serà vàlida l’última presentada.
  Hem de tindre en compte que, encara que desitgem repetir en el centre actual, cal fer les peticions telemàtiques per si de cas la plaça que ocupem ja no està disponible.

 9. Altres qüestions a tindre en compte

  • Les destinacions adjudicades en comissió de serveis són irrenunciables, excepte força major degudament acreditada i acceptada per la Conselleria.
  • L’administració indica expressament que només s’adjudicaran comissions de servei per a vacants previstes en les plantilles orgàniques i que estiguen consignades pressupostàriament en el moment de la resolució de la convocatòria.
  • En cas d’empat de punts resultants del barem, s’adoptarà el criteri de desempat a favor del funcionari o funcionària que tinga en el document d’identitat els tres últims nombres amb un valor numèric inferior.
  • Tindre una comissió de servei NO implica interrompre l’exercici efectiu de serveis en la destinació definitiva. Aquesta ha estat un canvi de criteri amb la nova Conselleria d’Educació.
  • Retirada de la documentació original presentada: passats dos mesos des de la publicació de la resolució amb les llistes definitives, s’obrirà un termini de 30 dies perquè les persones participants puguen retirar la documentació original, que estarà dipositada en el Servei de Gestió i Règim Jurídic de Personal Docent de la Subdirecció General de Personal Docent.
   La documentació no retirada es conservarà, almenys, durant quatre mesos després de la publicació de la resolució definitiva.
   En els supòsits de revisió, es conservarà fins que haja transcorregut el termini fixat en la resolució o es resolga el procediment contenciós administratiu.
  • En cas d’empat de punts resultants del barem, el criteri de desempat serà el valor numèric menor, en els tres últims nombres de document nacional d’identitat.
 10. Reivindicacions de STEPV no acceptades per la Conselleria d’Educació

  • Respectar la puntuació del barem i assignar les places únicament en funció dels punts. La puntuació ha de prevaldre davant la repetició de centre. La repetició de centre no pot suposar que persones amb més puntuació es queden per darrere d’altres que en tenen menys.
  • La implementació del programa informàtic per evitar l’entrega de documentació justificativa cada any, si es repeteixen les mateixes o algunes de les circumstàncies.
  • La flexibilització de la documentació acreditativa de la condició de dona víctima de violència, així com en el cas de familiars dependents a càrrec.
  • El tractament diferenciat del professorat que té un informe de l’INVASSAT, especialment en cas de riscos psicosocials.
  • La possibilitat que funcionariat en expectativa de destí hi puga optar-hi.
  • Una puntuació específica i diferenciada per a les famílies nombroses.
  • Augment de les casuístiques per demanar CS:
  • La consideració dels familiars de segon grau dependents de la persona sol·licitant (actualment només es contemplen les malalties dels familiars de primer grau).
  • L’ampliació als 16 l’edat de fills/es, en cas d’acolliment o de conciliació familiar (actualment només es contempla fins als 12). Almenys haurien de tindre en compte fins als 14, pel canvi de primària a secundària i tot el que suposa aquesta etapa.

   

Top