Guia de càtedres 2022

Actualitzat el 16 setembre 2022 / 10:54 h


 1. Places convocades

  Cos de càtedres de secundària

                               
  CODI ESPECIALITAT PLACES
  201 Filosofia 49
  202 Grec 5
  203 Llatí 6
  204 Llengua Castellana i Literatura 107
  205 Geografia i Història 99
  206 Matemàtiques 107
  207 Física i Química 75
  208 Biologia i Geologia 77
  209 Dibuix 58
  210 Francés 27
  211 Anglés 162
  216 Música 42
  217 Educació Física 53
  218 Orientació Educativa 72
  219 Tecnologia 83
  222 Formació i orientació laboral 31
  224 Organització i Projectes de Fabricació Mecànica 10
  226 Sistemes electrònics 6
  227 Organització i Processos de Manteniment de Vehicles 6
  236 Assessoria i Processos d’imatge personal 1
  238 Construccions Civils i Edificació 4
  242 Intervenció Sociocomunitària 16
  243 Hosteleria i Turisme 9
  245 Processos i Mitjans de comunicació 2
  254 Informàtica 60
  256 Llengua i Literatura Valenciana 97
  261 Economia 25
  263 Administració d’empresses 11
  264 Anàlisis i Química Industrial 3
  268 Organització i gestió Comercial 1
  266 Organització i Projectes de sistemes energètics 2
  268 Processos de producció agrària 2
  270 Procediments de Diagnòstic Clínic i Producte Ortoprotèsic 2
  271 Procediments Sanitàris 6
  274 Sistemes Electrotècnics i Automàtics 8
  TOTAL 1344

  Cos: Catedràtics d’escoles oficials d’idiomes

  CODI ESPECIALITAT PLACES
  401 Alemany 4
  406 Espanyol per a Estrangers 1
  408 Francés 6
  411 Anglés 22
  412 Italià 1
  418 Valencià 2
  TOTAL 36

   

 2. Presentació de sol·licituds i documentació

  El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació serà del 12 al 26 de setembre de 2022, ambdós inclosos.
  Si la documentació s’ha expedit fora de la Comunitat Valenciana o l’aspirant s’oposa a la consulta telemàtica, és necessari que aporte la documentació en el mateix tràmit d’inscripció.
  Pagament per drets d’examen
  L’ingrés de l’import s’ha d’efectuar mitjançant targeta bancària o càrrec en compte dins del termini de presentació de sol·licituds.
  El simple pagament electrònic de la taxa dins del termini no equival a la inscripció en el procés selectiu, ja que s’han de fer tots els passos fins a finalitzar el registre electrònic

  ADVERTÈNCIA: Recomanem seguir les instruccions que s’indicaran en la seu electrònica per assegurar-nos que presentem correctament la sol·licitud.

  La sol·licitud es considera presentada i registrada davant de l’Administració en el moment en què es complete tot el procés telemàtic, i els aspirants han d’imprimir el justificant generat de registre i pagament, si escau, com a confirmació de la presentació telemàtica.
  No es pot presentar més d’una sol·licitud, llevat que s’opte a més d’una especialitat. En aquest cas, s’han de presentar tantes instàncies com nombre d’especialitats a què s’opte.
  En cas que es presente més d’una sol·licitud per especialitat, serà vàlida l’última.
  L’afiliació disposarà d’ordinadors a les diferents Seus de STEPV per poder fer aquesta tramitació.

 3. Instruccions per a emplenar la sol·licitud telemàtica

  A l’hora d’omplir la sol·licitud, cal tindre en compte, a més de les que s’indiquen en el tràmit corresponent de la seu electrònica, les següents instruccions:

  1. S’hi han de fer constar el cos, el codi i el nom de l’especialitat per la qual es participa.
  2. Tots els i les aspirants hauran d’indicar la titulació al·legada per al compliment del requisit lingüístic.
  3. Les i els aspirants hauran de declarar, si és el cas, que volen ser avaluats en la seua funció docent per la Inspecció d’Educació.

  Sol·licituds
  Les persones que desitgen prendre part en aquest procés selectiu hauran d’omplir el model oficial de sol·licitud, que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/ inici) i en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones).
  No serà vàlida la presentació de la sol·licitud ni dels documents per mitjans no electrònics, excepte quan l’Administració ho requerisca específicament. Les sol·licituds formalitzades o registrades per uns altres mitjans diferents de la via telemàtica, es consideraran no presentades. El personal participant es responsabilitzarà de la veracitat dels documents que presenten.
  L’ús dels mitjans telemàtics per a participar en el procediment comporta el consentiment del sol·licitant al tractament de les seues dades de caràcter personal.
  Totes les persones que hi participen hauran d’aportar telemàticament la documentació acreditativa de mèrits, dins del termini de presentació de sol·licituds, excepte el full de serveis, que serà aportat per l’Administració.
  Els mèrits al·legats i no justificats documentalment, o els documents que no tinguen les dades ressenyades anteriorment, no seran tinguts en compte.
  No es pot presentar més d’una sol·licitud, en cas que es presente més d’una sol·licitud per especialitat, serà vàlida l’última. En cas d’optar a més d’una especialitat, s’han de presentar tantes sol·licituds com el nombre d’especialitats a les quals s’opte.

 4. Admissió de persones aspirants

  Davant la publicació provisional de persones admeses i excloses es disposarà de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la resolució, per a poder esmenar el defecte que n’haja motivat la exclusió i/o consignar errades en les dades personals de participació.
  Tots els errors corregibles comesos a l’hora d’omplir les dades en la sol·licitud hauran de corregir-se en el mateix termini.
  Les reclamacions i correccions d’errors es presentaran per via telemàtica al mateix web.
  Una vegada estimades o desestimades les reclamacions es publicarà la llista definitiva d’admesos i exclosos.

 5. Requisits de participació

  Estar en possessió d’algun dels següents títols: doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, títol de grau corresponent o titulació equivalent a l’efecte de docència.
  Acreditar el coneixement dels dos idiomes oficials del País Valencià.
  Tindre destinació en un lloc de treball dependent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana. Pel funcionariat en situació d’excedència, serveis especials, en llocs de treball de la Inspecció i els adscrits en places en l’exterior o circumstàncies anàlogues, el lloc s’entendrà referit al centre on va tindre l’última destinació.
  No posseeixen aquest requisit de participació el funcionariat dependent d’altres administracions educatives en règim de comissió de serveis.
  No haver arribat a l’edat per a la jubilació forçosa.
  Pertànyer al cos de professors d’Ensenyament Secundari per a accedir al cos de catedràtics d’Ensenyament Secundari, i pertànyer al cos de professors d’escoles oficials d’idiomes per a accedir al cos de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes.
  Acreditar una antiguitat mínima de vuit anys com a funcionari o funcionària de carrera en el cos des del qual s’aspira, i ser titular de l’especialitat o especialitats a què es concursa.
  No haver sigut separat o separada, per mitjà d’un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o l’escala de funcionari. En cas que siga nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés/esa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.
  Termini de compliment dels requisits
  Tots els requisits s’hauran de tindre el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds (26 de setembre 2022), i s’ha de mantindre fins al moment de la presa de possessió.

 6. Acreditació del coneixement dels idiomes oficials.

  Castellà. Es considera acreditat el coneixement d’aquesta llengua per part de totes les persones que participen en aquest procés d’accés, atés que va quedar acreditat quan van ingressar en el cos docent des del qual hi participen.
  Valencià. Acrediten el coneixement les persones que estan en possessió d’algun dels certificats de nivell C1 o C2 previstos en l’annex II de l’Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
  En la inscripció telemàtica indicaran la titulació que al·leguen per a acreditar eixe requisit, tenint en compte que el títol al·legat com a requisit no podrà puntuar-se com a mèrit.
  Tots els certificats de coneixement del valencià, tant si són per a acreditar el requisit com per a al·legar com a mèrit, hauran d’estar registrats obligatòriament en el Servei d’Acreditació i Assessorament de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.
  Els certificats de valencià expedits per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià estan registrats d’ofici.
  Les persones que en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds no estiguen en possessió del nivell exigit, hauran de participar en la prova extraordinària convocada a aquest efecte.
  La Direcció General de Centres i Personal Docent ha de dictar resolució que anuncie el dia, el lloc i l’hora de celebració d’aquesta prova, així com la composició del tribunal examinador, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  Així mateix, es publicaran en la pàgina web de la Conselleria (http://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones) els llistats de les persones convocades i s’obrirà un termini de deu dies per a al·legacions, transcorregut el qual s’hi publicaran els llistats definitius.
  La Direcció General de Personal Docent farà públic el resultat d’aquesta prova abans de l’inici del procés selectiu. A més, s’expedirà el certificat administratiu de nivell C1 de la JQCV a les persones que la superen.
  Les persones que no acrediten el nivell exigit o no superen aquesta prova, no seran admeses per a participar en aquest procediment.
  Les i els aspirants que estiguen en possessió d’un certificat de nivell C2, del Certificat de Capacitació d’Ensenyament en Valencià o del diploma de mestre de valencià, però que no tinguen la certificació de nivell C1 de coneixements en valencià, podran demanar en la inscripció telemàtica realitzar la prova de nivell C1, d’acord amb el que es preveu en aquest article, i si suspenen l’examen podran presentar-se a la convocatòria amb el certificat de nivell C2, el Certificat de Capacitació d’Ensenyament en Valencià o del diploma de mestre en valencià.

 7. Òrgans de selecció.

  TRIBUNALS
  Els tribunals supervisaran la valoració dels mèrits que duga a terme la comissió de valoració, i recaptaran de la Inspecció d’Educació l’avaluació de l’activitat docent en cas que la sol·licite la persona participant.
  Una vegada publicada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, la Direcció General de Personal Docent nomenarà els tribunals i en farà pública la composició. La Direcció General de Personal Docent podrà organitzar un curs de formació per als seus membres.
  Els tribunals estaran integrats per:

  • Un president/a, designat directament per la Direcció General de Personal Docent, entre els funcionaris de carrera del respectiu cos de catedràtics o del cos d’inspectors d’educació.
  • Un mínim de sis vocals, designats per sorteig públic entre el personal funcionari de carrera en actiu del cos de catedràtics, i es triarà almenys un vocal per cadascuna de les especialitats que tinga atribuïda el tribunal, sempre que això siga possible.

  Per a cada tribunal es designarà, pel mateix procediment, un tribunal suplent.

 8. Funcions dels tribunals.

  Correspon als tribunals:

  1. El desenvolupament del procediment selectiu.
  2. La supervisió de la valoració de mèrits duta a terme per la comissió de valoració de mèrits.
  3. La custòdia de la documentació justificativa dels mèrits fins a l’acabament del procés selectiu.
  4. L’elaboració, ordenació i publicació de les llistes d’aspirants que hagen superat el procediment selectiu, així com l’elevació a l’òrgan convocant.

  Comissions de Coordinació.
  Correspondran a la comissió de coordinació les funcions següents:

  1. Coordinar els tribunals.
  2. Garantir la correcta tramitació del procés selectiu.
  3. Facilitar l’actuació dels diferents tribunals.
  4. Resoldre els dubtes que puguen sorgir i també el que s’ha de fer en els casos no previstos.
  5. Les funcions que li assigne la Direcció General de Personal Docent.
 9. Motius abstenció i recusació dels òrgans de selecció.

  Abstenció
  Les persones que integren els òrgans de selecció per a cada especialitat han d’abstindre’s d’intervindre quan es dona alguna de les situacions següents:

  1. Tindre interés personal en l’assumpte de què es tracte o en un altre en la resolució del qual puga influir la d’aquell; ser administrador d’una societat o una entitat interessada, o tindre una qüestió litigiosa pendent amb alguna persona interessada.
  2. Tindre un vincle matrimonial o una situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins del quart grau, o d’afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d’entitats o societats interessades i també amb els assessors, els representants legals o els mandataris que intervenen en el procediment, així com compartir despatx professional o estar associat amb aquests per a l’assessorament, la representació o el mandat.
  3. Tindre amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones que s’esmenten en l’apartat anterior.
  4. Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracte.
  5. Tindre una relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada directament en l’assumpte, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol classe i en qualsevol circumstància o lloc.

  Totes les persones nomenades com a membres dels òrgans de selecció hauran de manifestar expressament no trobar-se en les circumstàncies recollides en aquest apartat, i aquestes manifestacions quedaran incorporades a l’acta de constitució de l’òrgan de selecció.
  Termini per a manifestar l’abstenció

  • Cinc dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de la resolució per la qual es nomenen els membres dels tribunals. Cal comunicar per escrit mitjançant un tràmit específic els motidus d’abstenció, amb la corresponent acreditació documental, a la Direcció General de Personal Docent, la qual resoldrà el que siga procedent. Aquestes resolucions s’han de fer constar en l’acta de constitució.

  Recusació

  • Així mateix, les persones que participen en el procés podran recusar les persones que integren els òrgans de selecció quan concórrega en elles alguna de les circumstàncies d’abstenció. Presentant el corresponent tràmit específic davant de la Direcció General de Personal Docent.
 10. Sistema de selecció.

  L’accés als cossos de catedràtics consisteix en un concurs en què es valoraran els mèrits relacionats amb l’actualització científica i didàctica, la participació en projectes educatius, l’avaluació positiva de l’activitat docent i, si és el cas, la trajectòria artística dels i les aspirants. Se seleccionaran les i els aspirants que, ordenats segons la suma de puntuacions aconseguides, obtinguen un número d’ordre igual o inferior al nombre de vacants oferides.

 11. Valoració dels mèrits.

  Només es tindran en compte els mèrits perfeccionats amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  La valoració dels mèrits del barem publicat en l’annex es portarà a terme per una o diverses comissions de valoració, en funció del nombre d’instàncies i nomenades per la directora general de Personal Docent, que actuaran per delegació del tribunal.
  Aquesta comissió, valorarà els mèrits al·legats i acreditats per les i els aspirants, a excepció de l’avaluació de l’activitat docent, que serà duta a terme per la Inspecció d’Educació.
  Les i els aspirants es responsabilitzen expressament de la documentació aportada. En cas de falsedat o manipulació en algun document, perdran el dret a la participació en aquesta convocatòria, amb independència de la responsabilitat que pertoque. L’Administració es reserva el dret a requerir en qualsevol moment l’acreditació de la documentació que considere necessària.

 12. Avaluació de l’activitat docent.

  Les persones aspirants que ho hagen sol·licitat en l’apartat corresponent de la sol·licitud telemàtica, seran avaluades en els seus centres docents.

  Aquesta avaluació la farà la Inspecció d’Educació i només podrà dur-se a terme si les persones aspirants estan exercint tasques de docència directament amb l’alumnat.

  Per a fer aquesta avaluació, la Inspecció d’Educació podrà sol·licitar l’assessorament del personal del cos de catedràtics de la matèria corresponent.

  Es podrà renunciar voluntàriament a l’esmentada avaluació presentant la renúncia telemàticament, amb anterioritat a la data d’inici del procediment d’avaluació

  L’avaluació de la pràctica docent es farà sobre els àmbits següents:

  1. a) La planificació de l’activitat docent.
  2. L’exercici de l’activitat docent.
  3. Seguiment dels aprenentatges de l’alumnat i decisions adoptades per a afavorir-ne la millora.
  4. La gestió de l’aula.
  5. La participació en les activitats del centre i la implicació en el projecte educatiu.
  6. Relació i comunicació amb la comunitat educativa d’acord amb els criteris adoptats pel centre.

  La Inspecció General d’Educació fixarà el protocol d’actuació de les inspeccions territorials i el contingut de l’informe, en el qual s’establiran els indicadors corresponents a cadascun dels àmbits objecte de valoració.
  Per a l’avaluació de l’activitat docent de cada aspirant, l’inspector o la inspectora podrà:

  • Consultar la documentació pertinent, sense que siga necessari que l’aspirant elabore individualment cap material específic per a la valoració d’aquest diferent del que ja empra en el desenvolupament de l’activitat docent.
  • Dur a terme l’observació directa de l’activitat docent.
  • Fer entrevistes a l’aspirant.
  • Fer entrevistes al director o directora, al o a la cap d’estudis i als o a les caps dels departaments, sempre que no participen en el mateix procediment d’accés a places del mateix cos i especialitat.

  Els criteris de valoració els fixarà la Inspecció General d’Educació, que els farà públics en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/ oposiciones) abans de l’inici del procés d’avaluació.
  Una vegada feta l’avaluació de l’activitat docent, s’elevarà un informe raonat en què constarà si aquesta avaluació és positiva o negativa. L’informe s’enviarà als corresponents tribunals.

 13. Qualificació

  L’assignació de la puntuació es portarà a terme pels tribunals, a partir de les valoracions efectuades per la comissió de valoració i incloent-hi el resultat de l’avaluació de l’activitat docent.

  Els tribunals faran públics, a l’efecte informatiu, en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (http://ceice.gva.es/va/ web/rrhh-educacion/oposiciones), les puntuacions obtingudes, sense incloure l’avaluació de l’activitat docent.

  Quan aquesta avaluació docent finalitze, els tribunals inclouran el resultat en la baremació i publicaran el llistat provisional de les puntuacions obtingudes, contra el qual podran presentar-se telemàticament reclamacions en el termini de deu dies hàbils,.
  Estudiades les reclamacions, els tribunals publicaran el llistat definitiu de les puntuacions amb el qual s’entendran estimades les reclamacions i es declararan desestimades les reclamacions no ateses. Amb aquesta publicació s’entendrà efectuat el tràmit de notificació de la resolució de les reclamacions.
  Contra aquest llistat, es podrà interposar un recurs d’alçada davant de la directora general de Personal Docent en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la seua publicació en el web, per via telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/inici), sense perjudici que els errors materials, de fet o aritmètics que puguen advertir-s’hi, puguen esmenar-se en qualsevol moment, d’ofici o a petició de l’interessat.

 14. Superació del procediment selectiu

  Aspirants seleccionats
  Resultaran seleccionats i accediran al cos de catedràtics pertinent les i els aspirants que, quan siguen ordenats segons la puntuació del concurs, obtinguen un número d’ordre igual o inferior al nombre de places convocades en el cos i especialitat corresponent.
  Els tribunals elaboraran una llista d’aspirants que hagen superat el procediment, i l’elevaran a l’òrgan convocant.
  Publicades les llistes d’aspirants seleccionats, si algú renuncia a la plaça obtinguda, en cap cas podrà considerar-se seleccionada la persona que ocupe el lloc immediatament posterior al de l’últim que figure en la llista de l’especialitat corresponent.
  Contra aquesta llista es podrà interposar un recurs d’alçada davant de la directora general de Personal Docent en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la seua publicació en el web, per via telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/inici).
  Criteris de desempat
  En cas de produir-se empats, es resoldran atenent successivament els següents criteris:

  • Major puntuació en cadascun dels apartats del barem de mèrits per l’ordre en què aquests apareixen en l’annex.
  • Major puntuació en els subapartats del barem, per l’ordre en què aquests apareixen en l’annex.
  • Major puntuació en el procediment selectiu d’ingrés en el cos i especialitat des del qual es concursa i, si persisteix l’empat, major nombre d’anys de servei com a funcionari o funcionària de carrera en el cos des del qual es concursa.

  Accés per més d’una especialitat
  El personal aspirant que aconseguisca la puntuació per a accedir per més d’una especialitat, s’entendrà que accedeix per l’especialitat en què té l’actual destinació definitiva i que renuncia per les altres especialitats.
  Si no coincideix cap especialitat amb la seua destinació definitiva, haurà d’optar per una i renunciar a la resta en el termini de set dies hàbils a partir de la publicació de la llista d’aspirants seleccionats.

 15. Acreditació dels requisits per les i els aspirants seleccionats

  En el termini d’un mes des de l’endemà de la publicació de la llista d’aspirants seleccionats, hauran de justificar-se els requisits de participació per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/inici) omplint el formulari que haurà de signar-se electrònicament per qualsevol dels sistemes d’identificació i signatura electrònica admesos.

 16. Destinació en el cos de catedràtics.

  El funcionariat que accedisca al cos de catedràtics estarà exempt de la realització de la fase de pràctiques.
  En cas que s’haja accedit per la mateixa especialitat que estiga exercint el personal funcionari romandrà com a catedràtic en la mateixa destinació que ocupava en el cos de procedència.
  En cas que s’hi haja accedit per una especialitat diferent, l’accés al cos de catedràtics serà efectiu quan obtinga una vacant segons els procediments de provisió de llocs reglamentaris, excepte quan hi haja vacant de l’especialitat en el mateix centre, i, mentrestant, el personal es quedarà en excedència en el cos de catedràtics.

 17. Nomenament funcionariat de carrera.

  Una vegada comprovat per la Direcció General de Personal Docent que totes les i els aspirants complixen amb els requisits generals i específics, s’aprovarà l’expedient del procés selectiu.
  Així mateix, es remetrà la llista de les i els aspirants seleccionats al ministeri, a l’efecte del seu nomenament i de l’expedició dels títols corresponents.
  Els nomenaments referits seran amb efectes de l’1 de setembre següent a la data en què finalitze aquest procés selectiu, i cal entendre per tal la publicació del tancament de l’expedient.

  Barem de mèrits
  https://dogv.gva.es/datos/2022/09/05/pdf/2022_7208.pdf

Top