Registre de titulacions

Actualitzat el 14 maig 2014 / 20:14 h


 1. Què regula la resolució?

  El DOCV de 14 de maig de 2014 publica una resolució sobre el registre de determinades titulacions i la possible exclusió de les borses de treball del professorat interí que no tinga els requisits de titulació exigits.

  Davant les consultes al Sindicat sobre el tema, intentem aclarir els dubtes amb aquesta guia. Al final enllacem tota la normativa esmentada en la guia.

  La resolució distingeix dues situacions totalment diferents que detallem a continuació:

  1. Obligació de registrar determinades titulacions lingüístiques en el registre de personal docent
  2. Exclusió de les borses de treball en cas de no tindre les titulacions requerides
 2. A. Obligació de registrar determinades titulacions lingüístiques en el registre de personal docent

  El funcionariat de carrera, en pràctiques i interí que tinguen les titulacions següents, han de registrar-les en el Registre de Personal Docent, a efectes d’obtindre destinació en els procediments d’adjudicació sempre i quan siguen requisit aquestes titulacions:

  • Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià.
  • Diploma de Mestre en Valencià.
  • Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera

  Estan exempts de registrar aquestes titulacions els qui ja les van inscriure o els tenen expedits abans de la publicació d’aquesta resolució en els registres de la Conselleria d’Educació (coneixements del valencià, política lingüística i formació) que seran inscrites d’ofici en el Registre de Personal Docent.


  En el cas de les titulacions expedides per les universitats és indispensable inscriure-les en el Registre de Personal Docent.

 3. Com es registren les titulacions de llengües?

  La resolució de 4 de juny de 2013, per la qual es dicten instruccions sobre l’expedició de les titulacions administratives que faculten per a l’ensenyament en valencià, del valencià i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries en la Comunitat Valenciana explica, en la base quinta, com s’han de registrar:

  Quinta. Titulacions administratives expedides per les universitats de la Comunitat Valenciana segons l’Orde 17/2013


  1. Per a fer possible la inscripció de les titulacions administratives expedides per les universitats de la Comunitat Valenciana en els registres de coneixements de valencià i de formació del professorat, dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, estes titulacions hauran d’incorporar les següents dades:

      
  1. Identificació de la persona: DNI/NIE, nom i cognoms.
  2.    
  3. Menció a la titulació administrativa expedida i a l’Orde 17/2013 que la regula.
  4.    
  5. Relació d’assignatures superades i nombre de crèdits per assignatura, de conformitat amb l’article 8.4 de l’Orde 17/2013.
  6.  

  2. Les persones interessades que estiguen en possessió d’alguna de les titulacions administratives regulades per l’Orde 17/2013, i que hagen sigut expedides per les universitats segons el que preveu l’article 9.2 d’esta orde, sol·licitaran la seua inscripció en els registres de la Direcció General d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística quan vullguen la valoració d’ofici de les titulacions com a requisit o mèrit en els diferents procediments convocats per la Generalitat.


  3. Als efectes de l’acreditació dels coneixements de valencià de les persones interessades en qualsevol procediment de l’àmbit de la Generalitat, estes persones podran inscriure el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià i el Diploma de Mestre de Valencià, emesos per les universitats, en el registre de titulacions administratives de coneixements de valencià dependent de la Subdirecció General de Política Lingüística. Per a això, presentaran el certificat corresponent davant d’esta unitat, que comunicarà a les persones interessades en el termini màxim d’un mes que el seu certificat ha sigut registrat. En cas de no rebre la dita comunicació en el termini indicat, es podrà entendre com a desestimada la seua sol·licitud.


  4. Als efectes de l’acreditació d’estar en possessió del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera, emés per les universitats, en els procediments convocats per la Generalitat que afecten el personal docent, les persones interessades podran inscriure este certificat en el Registre de Formació del Professorat. Per a això, presentaran el certificat corresponent davant del Servici de Formació del Professorat, que comunicarà a les persones interessades en el termini màxim d’un mes que el seu certificat ha sigut registrat. En cas de no rebre la dita comunicació en el termini indicat, es podrà entendre com a desestimada la seua sol·licitud.

 4. Estic obligat a tindre aquestes titulacions?

  La resolució no regula l’obligatorietat o no de tindre aquestes titulacions sinó la necessitat de registrar-les per a qui les obtinga a partir d’ara. En tot cas especifiquem a continuació quines d’aquestes titulacions són requisit i quines mèrit i les possibles moratòries regulades:

  • Certificat de capacitació en valencià: en el Cos de Mestres és un requisit des de fa anys. En el Cos de Secundària i PTFP és requisit des de l’1 de setembre de 2017, després d’haver-se esgotat el temps de moràtoria de 4 anys. El funcionariat de carrera d’aquests cossos que no el tinga només pot optar a places en comarques castellanoparlants en concurs de trasllats. El professorat interí que no té la capacitació finalment s’ha de desactivar fins reunir el requisit i no queda exclòs de la borsa de treball com en un principi estava regulat (ORDE 90/2013, de 6 de novembre).
  • Diploma de mestre en valencià: és un mèrit, no un requisit.
  • Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera:només és requisit per optar a places catalogades en llengua estrangera (en centres xarxa plurilingüe) i/o per a poder vehicularitzar la teua matèria en llengua estrangera (segons conste el el PIL del centre). (ORDE 17/2013, de 15 d’abril).No és obligatori tindre aquesta titulació per a mantindre’s en les borses de treball. S’ha establert una moratòria fins el curs 17/18 inclós on només has de tindre un nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. (Ordre 44/2016, de 4 d’agost).
 5. Estic obligat a tindre el requisit pedagògic i didàctic (actual Màster de Professorat)?

  Aclarim cos per cos, l’obligatorietat d’obtindre el màster.

  • MESTRES: no és requisit, i no és puntuat com a mèrit al ser anul·lat el títol com a tal en els barem de puntuació al tindre la consideració de títol requisit per a l’accés a la funció docent.
  • SECUNDÀRIA, EOI: en vigor des de l’1 d’octubre del 2009.
  • PROFESSORAT TÈCNIC FP: en vigor des de l’1 d’octubre de 2009. S’ha esgotat el termini transitori, per tant, ja és requisit. Per a aquelles titulacions equivalents a efectes de docència: Haver impartit docència en centres públics o privats, 2 cursos acadèmics complets o 12 mesos en períodes discontinus, abans de l’1 de setembre del 2014. (Orden ECI/1058/2013, BOE 12/06/13) és motiu d’ecxempció.
   Per aquell professorat F.P. sense titulació F.P. sense titulació universitària, que no pot accedir a realitzar el Màster, ha de cursar la formació pertinent per obtindre el Certificat Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica equivalent (curs Conselleria d’Educació o Universitats). Si una persona té un cicle que és equivalent a efectes de docència i, a més, una titulació que permet fer el màster que no presenta, la conselleria comprovarà al registre de titulacions del ministeri si la persona té una titulació universitària o no, i per tant haver de tindre Master corresponent.
  • ARTS PLASTIQUES I DISSENY: É És exigible per als Ensenyaments Artístics Professionals (com diu la LOE), i al Reial Decret 276 també s’inclouen els Superiors. Interpretació de la conselleria: al superiors no cal el CAP, i que per a la resta és exigible pel RD 33/2010, quedant exemptes fins 2015 les persones que tenen una titulació declarada equivalent a efectes de docència però que no donen accés als estudis de màster. Com que no s’ha regulat el Màster específic per a aquests ensenyaments no s’està exigint com a requisit.
  • CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES: No és exigible.
  • PROFESSORAT DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES: És exigible, quedant exemptes fins 2015 les persones que tenen una titulació declarada equivalent a efectes de docència però que no donen accés als estudis de màster. Com que no s’ha regulat el Màster específic per a aquests ensenyaments no s’està exigint com a requisit.
  • PROFESSORAT D’ART DRAMÀTIC I DANSA: No és exigible.
  • MESTRES DE TALLER: És exigible, quedant exemptes fins 2015 les persones que tenen una titulació declarada equivalent a efectes de docència però que no donen accés als estudis de màster. Com que no s’ha regulat el Màster específic per a aquests ensenyaments no s’està exigint com a requisit.

  ATENCIÓ: Els Cossos on no s’ha regulat el Màster específic, no és exigible. Per exemple: Mestres de Taller, Arts Plàstiques i Disseny, Música i arts escèniques, no estan exempts fins al 2015. No s’ha regulat, per tant, no s’exigix.
                 
  Per a aquells cossos que és exigible el requisit de Màster, també és vàlid:

  • C.A.P. obtingut abans de l’1 d’octubre de 2009
  • Ser Mestre, Llicenciats en Pedagogia o Psicopedagogia obtinguts abans de l’1 d’octubre del 2009.

  Per a estar exempt en el cas de titulacions ensenyaments esportius cal haver impartit docència en 3 activitats formatives en la mateixa modalitat esportiva o en el seu defecte 12 mesos en períodes continus o discontinus.

 6. B. Exclusió de les borses de treball en cas de no tindre les titulacions requerides

  En la Disposició Addicional de l’ordre publicada el 14 de maig de 2014 s’ordena a aquell professorat interí que no tinga el CAP o el Màster de formació pedagògica i didàctica corresponent, o la titulació requerida per a impartir docència, a comunicar-ho en el termini d’un mes des de la publicació d’aquesta resolució (fins el 14 de juny de 2014). D’aquesta manera serà congelat en les llistes fins que acredite que ha obtingut aquestes titulacions. Durant aquest període no serà convocat a les adjudicacions però mantindrà el lloc en borsa. Qui tinga les titulacions esmentades no ha de fer res. Qui no les tinga i no ho comunique a Conselleria serà exclós definitivament de la borsa.

  Es refereix, fonamentalment, a professorat interí del cos de Professorat Tècnic de Formació Professional (però també de qualsevol altre cos docent). En el cos de mestres no hi ha ningú sense la titulació requerida, per tant, aquesta disposició addicional no afecta les borses d’aquest cos.

  Enguany s’ha donat el cas de docents del cos de PTFP, fonamentalment, que han estat cessats perquè no tenien el CAP/Màster o el títol corresponent per a impartir docència.
  La normativa que regula el requisit d’aquestes titulacions és el Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre i la normativa de cada una de les titulacions dels cicles formatius. També existeix una circular del Ministeri.

  Recordem així mateix que l’ordre 90/2013, de 6 de novembre, que regula la catalogació en valencià de determinats llocs, també estableix l’exclusió de les borses per a tot el personal interí del cos de mestres, secundària i FP que no tinga el certificat de capacitació abans del curs 2017/18.

 7. Normativa relacionada

  RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula el registre de titulacions per als procediments de provisió de llocs del personal docent no universitari de la Comunitat Valenciana.

  Apartat A

  ORDE 17/2013, de 15 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l’ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries en la Comunitat Valenciana.

  RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2013, de la Direcció General d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions sobre l’expedició de les titulacions administratives que faculten per a l’ensenyament en valencià, del valencià i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries en la Comunitat Valenciana.

  ORDE 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents en centres docents públics i en els servicis o unitats de suport escolar i educatiu dependents de la Generalitat:

  Apartat B

  REAL DECRETO 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria.

  Titulacions FP

  Circular informativa del MEC sobre el màster universitari (2009)

  ORDE 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents en centres docents públics i en els servicis o unitats de suport escolar i educatiu dependents de la Generalitat

 8. Guia en PDF

  Descarrea’t aquesta guia en PDF.

Top