Oposicions 2016

Actualitzat el 28 juny 2016 / 13:30 h


 1. Novetats

  • Pel que fa a les incorporacions a les borses de treball:
   Com estableix l’Acord de Professorat Interí de 2010 (en vigor de nou després de la sentència de juny del 2015), les persones que es presenten i no superen el procés passen a formar part de les borses de treball).
   I qui no supere almenys la primera prova (Part A i B), per a exercir llocs en règimen d’interinitat, haurà d’acreditar els títols específics requerits en les corresponents Borses Extraordinàries.
  • Pel que fa a la publicitat dels criteris d’avaluació del tribunals, a més a més de fer-se públics en els taulers d’anunci d’actuació dels diferents tribunals, enguany es penjaran en la pàgina web de la Conselleria d’Educació http://www.ceice.gva.es amb anterioritat a l’inici de les proves.
  • Pel que fa acreditar el nivell de valencià, les persones que no tenen la Capacitació però sí un títol equivalent al C1 de valencià (dels expedits per les universitats, etc.) han de presentar-se el dia de la prova a l’hora indicada amb el certificat. Les persones de la JQCV revisaran la titulació. Si veuen que la certificació no és vàlida, la persona afectada haurà de fer la prova.
  • Pel que fa el barem de mèrits:
   A l’apartat 2.3.2. seran valorades les titulacions de Grau, sempre que s’hagen cursat completament amb independència del títol al·legat per a l’ingrés en el cos.
   A l’apartat 3.1 valora per primera vegada el Diploma de Mestre/a de Valencià, amb 2 punts. En aquest mateix apartat, es valoren també el C2 de valencià; el B2, C1, C2 d’una llengua estrangera; i el Certificat de Capacitació de Llengües Estrangeres.
   A l’apartat 3.2. s’afegixen un subapartat nou (3.2.3), per cursos impartits com a ponent, professor/a o tutor/a.
   Per a l’especialitat d’Educació Física, valorarà per primera vegada figurar o haver figurat en la relació d’esportistes d’alt nivell.
 2. Aspectes importants a tindre en compte

  • L’acreditació lingüística del valencià és, des de la convocatòria passada, el Certificat de Capacitació en Valencià per a tots els cossos, encara que qui no el tinga es podrà presentar a les oposicions si té un C1 en valencià o si supera una prova prèvia (data de realització 14 de juny a les 16h). Les persones de nova incorporació (que no estan ara a la borsa i que es presenten a les oposicions), hauran de tindre la Capacitació per poder optar a un lloc de treball
  • Per segona volta, es fa una convocatòria separada d’ingrés a cos superior
  • Respecte al sistema d’accés: El sistema d’ingrés és el descrit al Títol III del RD 276/2007:
   1. la fase d’oposició: Les proves de la fase d’oposició són eliminatòries. Totes les especialitats de tots els cossos tenen prova pràctica. En la tancada, podrem triar entre exposar una unitat didàctica relacionada amb la nostra programació didàctica o relacionada amb el temari de la nostra especialitat.
   2. el barem: L’experiència docent té menys pes que amb el sistema anterior (passa d’un màxim de 7 a 5 punts), la formació acadèmica guanya molt de pes, i la formació permanent queda relegada a l’apartat d’altres mèrits, amb només 2 punts.
   3. càlcul de la nota final: la ponderació per obtindre la nota final és la següent: la fase d’oposició (proves i tancada) representa 2/3 (66.6%) i la fase de concurs (mèrits) 1/3 (33.3%).

   

 3. Inscripcions

  Termini de presentació en registre de 20 dies naturals a partir de l’endemà a la publicació al DOCV 6/5/2016. (Fins 26 de maig)
  Preu: Cos de Mestres i de Professorat Tècnic de Formació Professional 22,22€. Altres Cossos docents, Accés a subgrup superior i accés a la inspecció 31,47€. Els procediments d’adquisició de noves especialitats no comporten pagament de cap taxa.
  Bonificacions: 10% en les taxes de matrícula per presentar la sol·licitud de participació per via telemàtica (mitjançant el DNI electrònic o la firma electrònica de la Generalitat Valenciana); 50% famílies nombroses i monoparentals de categoria general; 100% famílies nombroses i monoparentals de categoria especial i les víctimes d’actes de violència sobre la dona. Les persones amb discapacitat igual o superior al 33% han de pagar 1,89€.
  Instància: model 046-taxes per inscripció en proves selectives d’acord amb model oficial, disponible en la pàgina web de la Conselleria.
  Documentació que cal adjuntar: fotocòpia del document d’identitat; en cas de no voler formar part de les borses de treball, annex II; les persones aspirants no nacionals d’algun estat de la Unió Europea documentació que justifique requisits base 2.1.1.a); en cas de discapacitat igual o superior al 33%, família nombrosa o monoparental de categoria general o especial, justificants que acrediten aquesta condició.

 4. En què consisteix la fase d’oposició?

  La fase d’oposició consta de 2 proves que tenen caràcter eliminatori. Les proves estan estructurades de la manera següent:

  1. Primera prova (constituïda per 2 parts diferenciades, que es valoraran conjuntament)
   Part A: desenvolupament per escrit, durant dos hores, d’un tema triat per l’aspirant d’entre un nombre de temes extrets a l’atzar dels corresponents al temari de l’especialitat, amb la proporció següent:
   1. Mestres: 2 boles. A excepció de l’especialitat d’Educació Primària 3 boles al tindre 29 temes
   2. Ensenyament Secundaria, EOI, Música i Arts Escèniques i F.P: 4 boles

   Una volta finalitzat l’exercici, els tribunals iniciaran la lectura pública en les dates que determinen.

   Part B: Prova pràctica per comprovar la formació científica i les habilitats tècniques de l’especialitat. La comissió de selecció n’establirà la durada. L’Annex VI de Mestres i l’Annex IV de Secundària, FP, Música i Arts Escèniques i EOI estableixen els criteris i especificacions de la prova pràctica per cada especialitat.

  2.  

  3. Segona prova

   Presentació i defensa d’una programació didàctica, i preparació i exposició oral d’una unitat didàctica. La programació s’ha d’entregar el mateix dia de la realització de la part B (prova pràctica). Encara que consisteix en dues seccions diferenciades, es valora conjuntament.

   B.1) Programació didàctica. Presentació i defensa d’una programació didàctica sobre una àrea, matèria, mòdul o assignatura relacionats amb l’especialitat d’oposició i fent referència al curriculum vigent en el present curs escolar de l’especialitat. Es correspondrà amb un curs d’un nivell o etapa educativa segons la normativa vigent. En el moment de la defensa, l’aspirant podrà dur i utilitzar un exemplar de la programació i un guió que no excedirà d’un full i que s’ha d’entregar al tribunal en acabar la prova. Vegeu especificacions a la programació en Annex V convocatòria de Mestres, i Annex II convocatòria Secundària, FP, Música i Arts Escèniques i EOI.

   B.2) Unitat didàctica. Preparació i exposició d’una unitat didàctica. L’aspirant triarà la unitat concreta d’entre tres d’extretes a l’atzar, que podran ser de les unitats de la seua programació o del temari de l’especialitat.

   Temps de preparació: Una hora; defensa oral de 2.A i 2.B: una hora. S’hi podrà fer servir tot el material auxiliar necessari i un guió que no excedirà d’un full i que s’ha d’entregar al tribunal en acabar la prova.

 5. Com es qualifiquen les proves? Puc demanar la revisió de les proves?

  Com es qualifiquen les proves?

  La nota global de la fase d’oposició serà la mitjana aritmètica de les dues proves.
  Primera prova: Es valora de 0 a 10 punts. Cada part es valora de 0 a 5 punts. La nota mínima en cada part per a poder continuar avant és 2,5.
  Segona prova: Es valora de 0 a 10 punts. La nota mínima per a continuar avant és 5.
  Una vegada acabada cadascuna de les dues proves, els tribunals publicaran els llistats de notes en els taulers d’anuncis del centre. Si no superem la primera prova, no podrem realitzar la segona.
  Per a calcular la nota de totes les proves i parts, es calcularà la mitjana aritmètica de les qualificacions dels i les membres del tribunal que no tinguen una diferència de més de 3 punts.

  Puc demanar la revisió de les proves?

  Segons l’article 35 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú els ciutadans tenen dret a conéixer, en qualsevol moment, l’estat de la tramitació dels procediments en què tinguen la condició d’interessats (vegeu model de reclamació en la pàgina 5).

 6. Com i quan presente els mèrits?

  Únicament presentaran mèrits les persones que superen la fase d’oposició. Seran convocades l’endemà del dia hàbil de la publicació de les notes per presentar la documentació justificativa dels mèrits.
  Els mèrits es presentaran ordenats en tres blocs, segons l’annex I de l’ordre de convocatòria, i hi has d’adjuntar el model de declaració de mèrits (mestres: annex IV; secundària, FP, Música i Arts Escèniques i EOI: annex V). Cal presentar tant l’original com la fotocòpia dels certificats, títols, etc., per tal que el tribunal en certifique l’autenticitat. Només es tindran en compte els mèrits perfeccionats abans de la finalització del termini de presentació de la sol·licitud de participació en les oposicions. No es podran aconseguir més de 10 punts en la valoració dels mèrits.
  Els tribunals publicaran en els taulers d’anuncis del centre la puntuació aconseguida.

 7. Termini de realització de la fase d’oposició

  Començament a partir del 28 de juny (tots els cossos) i haurà de ser finalitzar el 16 de juliol.
  La prova prèvia de coneixements del valencià per a qui no acredite previament un nivell C1 serà 14 de juny a les 16h.

 8. Publicitat dels criteris d’avaluació. Puc reclamar la puntuació obtinguda en la baremació?

  Publicitat dels criteris d’avaluació

  Les comissions de valoració determinaran els criteris d’avaluació de les diferents parts de la prova de la fase d’oposició, coordinaran l’elaboració de la prova pràctica i determinaran els criteris d’actuació dels tribunals. A més, s’encarregaran de resoldre els dubtes que es plantegen al llarg del procés de concurs-oposició.
  Aquests criteris d’avaluació es faran públics en els taulers d’anunci d’actuació dels diferents tribunals i en la pàgina web de la Conselleria d’Educació http://www.ceice.gva.es amb anterioritat a l’inici de les proves.

  Puc reclamar la puntuació obtinguda en la baremació dels mèrits?

  En el termini de 24 hores a partir de la seua exposició, es poden presentar per escrit les al·legacions que es consideren oportunes al president/ a del tribunal, que les estudiarà, les resoldrà i publicarà, finalment, un llistat amb la baremació definitiva. En aquesta guia tens un model de reclamació.
  Si no et satisfà la resposta pots interposar recurs d’alçada davant el director general de Centres i Personal Docent en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació.

Top