Ensenyaments artístics, esportius i d’idiomes

Actualitzat el 21 maig 2012 / 12:01 h


 1. Reivindicacions pendents

  Conservatoris


  • Actualització del reglament orgànic funcional dels Conservatoris Elementals i Professionals.
  • Regulació de les funcions dels Professors Pianistes acompanyants i ràtios d’alumnes por professor.
  • Regulació de l’assignatura de Música de Càmbra.
  • Adaptació i integració del Barem del Concurs de trasllats de conservatoris a la resta de cossos de secundària.

  ISEA

  • Exigència que tot el professorat, dels ensenyaments superiors i dels cicles formatius, s’adscriga a l’ISEA.
  • Manteniment de les borses de treball en el traspàs de competències a l’ISEA. Flexibilitat per a poder triar més d’una especialitat.
  • Estabilització de les plantilles, amb mesures urgents i sostingudes que eviten el nivell d’eventualitat i la falta de transparència en l’adjudicació de les comissions de servei.
  • Obertura de les borses de treball necessàries, com dansa contemporània.
  • Establiment de fórmules d’estabilitat del professorat interí i especialment dels mestres de taller en escoles d’art i superior de disseny.
  • Revisió de l’horari total lectiu del professorat i adaptació als estudis superiors.
  • Establiment d’una mesa de negociació que respecte la composició de l’actual mesa sectorial d’educació.

  EOI

  • Expedició del nivell C1 pels certificats de nivell avançat de les Escoles Oficials d’Idiomes.
  • Ampliació i consolidació de la xarxa amb edificis propis. Construcció immediata de la segona escola a València.
  • Establiment d’un calendari de negociació d’un ROF propi que en preveja l’especificitat. L’Ordre que es publicarà ha estat rebutjada pel sindicat i pel conjunt del professorat.

 2. Convalidacions amb ESO i batxillerat

  • Reial Decret 242/2009, de 27 de febrer, pel qual s’estableixen convalidacions entre els ensenyaments professionals de Música i de Dansa i l’ESO i el Batxillerat, així com els efectes que sobre la matèria d’Educació física han de tenir la condició d’esportista d’alt nivell o alt rendiment i els ensenyaments professionals de Dansa (BOE 28/02/2009).
  Ordre 71/2010, de 15 de juliol, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula el procediment per a sol·licitar la convalidació i exempció de matèries en l’ESO i el Batxillerat per part de l’alumnat que cursa simultàniament ensenyances professionals de música i de dansa, o bé que acredita la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit (DOCV 30/07/2010 )
  ORDE 27/2011, 5 de maig de 2011, de la Conselleria d’Educació, per la qual es modifica parcialment l’Orde de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància en la Comunitat Valenciana, i l’Orde 71/2010, de 15 de juliol, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula el procediment per a sol·licitar la convalidació i exempció de matèries en l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat per part de l’alumnat que cursa simultàniament ensenyances professionals de Música i de Dansa o bé que acredita la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit en la Comunitat Valenciana. (DOCV 13/05/2011)

 3. Ensenyaments artístics superiors

  Ordenació general estatal


  • Reial Decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE 27/10/2009 i correcció d’errades en BOE 06/11/2009).

  Ordenació general autonòmica i plans d’estudis

  •  Decret 48/2011, de 6 de maig, del Consell, pel qual s’establix l’ordenació de les ensenyances artístiques superiors i es determina el marc normatiu per a la implantació dels plans d’estudis corresponents als títols oficials de graduat o graduada en les diferents ensenyances artístiques superiors (DOCV 10/05/2011).

  Art Dramàtic

  • Reial Decret 630/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en Art Dramàtic establertes en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE 05/06/2010).
  • ORDE 22/2011, de 2 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual s’establixen i autoritzen els plans d’estudis a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de València, dependent de l’ISEACV, conduents a l’obtenció del títol de Graduat o Graduada en Art Dramàtic. (DOCV 10/11/2011)

  Música

  • Reial Decret 631/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en Música establertes en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE 05/06/2010).
  • ORDE 24/2011, de 2 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual s’establixen i autoritzen els plans d’estudi dels centres d’ensenyances artístiques superiors de música dependents de l’ISEACV, conduents a l’obtenció del títol de Graduat o Graduada en Música. (DOCV 10/11/2011)

  Dansa

  • Reial Decret 632/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en Dansa establertes en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE 05/06/2010).
  • ORDE 25/2011, de 2 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual s’establixen i s’autoritzen els plans d’estudi dels centres d’ensenyances artístiques superiors de Dansa dependents de l’ISEACV, conduents a l’obtenció del títol de Graduat o Graduada en Dansa. (DOCV 10/11/2011)

  Disseny

  • Reial Decret 633/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau de Disseny establertes en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE 05/06/2010).
  • ORDE 26/2011, de 2 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual s’establixen i autoritzen els plans d’estudi dels centres d’ensenyances artístiques superiors de disseny dependents de l’ISEACV conduents a l’obtenció del títol de Graduat o Graduada en Disseny. (DOCV 10/11/2011)

  Arts Plàstiques (Ceràmica i Vidre)

  • Reial Decret 634/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en Arts Plàstiques en les especialitats de Ceràmica i Vidre establertes en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE 05/06/2010).
  • ORDE 23/2011, de 2 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual s’establixen i s’autoritzen els plans d’estudi dels centres d’ensenyances artístiques superiors de ceràmica dependents de l’ISEACV conduents a l’obtenció del títol de Graduat o Graduada en Arts Plàstiques en l’especialitat de Ceràmica. (DOCV 10/11/2011)

  Taules d’equivalència de crèdits

  • RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2011, del director general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència, per la qual s’aproven les taules d’equivalència per al reconeixement individualitzat de crèdits en ensenyances artístiques superiors de grau en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. (DOCV 18/10/2011)

Top