Sexennis FAQ

Actualitzat el 21 octubre 2014 / 10:30 h


 1. Informació actualitzada sobre els sexennis

  El sindicat ha detectat incidències en el reconeixement de sexennis de les persones que en complien un durant el període del Decret Vela i l’Acord de Retallades (des de l’1 de març de 2012 i el 30 de juny de 2014) i està realitzant gestions davant de la Conselleria per tal de solucionar-les, però en alguns dels casos cal també presentar una reclamació individual. Actualitzat el 22/10/14, amb algunes de les incidències esmenades.

  Hui 12/11/14, ens han confirmat a la Conselleria que la data de les persones que van complir el sexenni durant el periode de retallades NO ESTÀ CARREGADA perquè estan mirant informàticament com posar la data correcta.

 2. No he cobrat el sexenni, treballe a València o Alacant i el complia durant les retallades

  Les persones que complíem sexenni durant el Decret Vela i l’Acord de Retallades que treballem a València i Alacant no hem cobrat el nou sexenni. Les que treballem a Castelló sí que l’han cobrat. En principi, calia començar a cobrar en agost, però les dos direccions territorials més grans no han pogut tramitar tots els sexennis per manca de personal. Recordem també que hi ha persones que tampoc no han cobrat la nòmina pel mateix motiu. Exigim a Conselleria que cree tots els llocs de treball necessaris en les direccions territorials per poder atendre als seus treballadors i treballadores.

  Actualització 22/10/14 Ja està solucionada la incidència del sexenni de les persones que el complien durant el período de retallades. Ara la data és correcta.

 3. La data de compliment del sexenni al compte-formació és incorrecta

  Fins fa pocs dies, la informació de la data que constava el compte-formació era correcta, ja que coincidia amb el dia en el qual haguérem complert el sexenni si no hi haguera hagut retallades. Però aquesta setmana hi ha hagut un canvi en la data i apareix ara l’1/08/2014. Aquest canvi incompleix el Decret de sexennis, ja que en la Disposició Transitòria Única, punt 2, s’estableix clarament que la meritació del proper sexenni es farà tenint en compte la data inclosa dins del període de retallades, i no la data en la qual ens l’han reconegut administrativament (juliol de 2014) o econòmicament (agost 2014). Per tant, com que la normativa és clara, no entenem per què ara consta una data del tot incorrecta. Estem fent totes les gestions necessàries per tal que se solucione i que el sexenni es reconega en la data que li correspon a cadascú.

  Actualització 21/10/14: La Conselleria ha respost a la incidència més habitual sobre els sexennis, que és la data errònia al compte-formació per aquelles persones que complien un sexenni durant el període de retallades: apareix la data del reconeixement a efectes econòmics del sexenni, és a dir, 01/08/2014.

  Aquesta resposta resol només parcialment la qüestió, ja que la normativa reconeix el temps de serveis i els crèdits de formació durant el període de retallades. I, ara mateixa, al compte formació no es distingueixen els crèdits realitzats després de la data en què hauríem d’haver complert el sexenni.

  El sindicat considera que aquesta formació després de la data en què haguérem complert el sexenni hauria d’estar inclosa en el sexenni vinent si no hi hagueren hagut retallades i que, per tant, hauria d’aparéixer al compte formació en color groc.

 4. Estic suprimit/da i no he rebut un email que he complit el sexenni

  Les persones que estan suprimides no van rebre en agost l’email de la Conselleria que els informava del compliment del sexenni. És més, quan consulten el seu compte formació els apareix la data del sexenni anterior. Per tal d’assegurar que l’administració corregeix l’errada i que es reconega i es pague el nou sexenni correctament, cal que facen una instància adreçada a la Direcció Territorial sol·licitant que revisen el seu expedient de cara al reconeixement del sexenni.

 5. No m’apereixen computats els anys de servei com a interí/na

  Bona part de les persones que van ser interines abans que funcionàries de carrera no tenen correctament carregada l’antiguitat del darrer sexenni, ja que no es contemplen els anys com a interí/na. El Decret de sexennis, a l’article 2.3, estableix que els serveis prestats com a funcionariat interí docent sí que són computables a efectes de sexennis; i l’article 3.4, indica com es reconeixen els sexennis en aquest cas. Segons el decret, queda clar que s’han de reconéixer tant els anys com els crèdits a tots els efectes, sense que s’haja d’esperar 6 anys des del moment en què se’ns reconeix el primer sexenni. Per tal d’assegurar que l’administració corregeix l’errada i que es reconega i es pague el nou sexenni correctament, cal que facen una instància adreçada a la Direcció Territorial sol·licitant que revisen el seu expedient de cara al reconeixement del sexenni.

Top