Oposicions 2015

Actualitzat el 09 maig 2015 / 10:08 h


 1. Novetats

  • Segona convocatòria amb el sistema d’accés a la funció docent del rd 276/2007 i amb l’acord de professorat interí de 2013
  • El requisit lingüístic passa a ser el Certificat de Capacitació en Valencià per a tots els cossos, encara que qui no el tinga es podrà presentar a les oposicions si té un C1 en valencià o si supera una prova prèvia. Les persones de nova incorporació (que no estan ara a la borsa i que es presenten a les oposicions), hauran de tindre la Capacitació per poder optar a un lloc de treball
  • Finalment, l’apartat 3.1 del barem valora el B2 en una llengua estrangera
  • Per primera volta, es fa una convocatòria separada d’ingrés a cos superior
 2. Aspectes importants a tindre en compte

  • Respecte a les borses de treball: Segons l’Acord de Professorat Interí de 2013, que STEPV no signà, les convocatòries d’oposicions són determinants de cara a la configuració de les borses. Aquesta convocatòria és la segona per a totes les especialitats del cos de Mestres excepte Primària i de les especialitats de FP de Serveis a la Comunitat i Intervenció Sociocomunitària; per tant, s’esgoten les dues moratòries de les especialitats que també es convocaren en 2013. Qui només té l’especialitat de Primària, encara té dues moratòries, però per a la resta de les especialitats de Secundària, FP i EOI, aquesta convocatòria és l’única moratòria que hi ha.
  • Respecte al sistema d’accés: El sistema d’ingrés és el descrit al Títol III del RD 276/2007.
  • Respecte a la fase d’oposició: Les proves de la fase d’oposició són eliminatòries. Totes les especialitats de tots els cossos tenen prova pràctica. En la tancada, podrem triar entre exposar una unitat didàctica relacionada amb la nostra programació didàctica o relacionada amb el temari de la nostra especialitat.
  • Respecte al barem: L’experiència docent té menys pes que amb el sistema anterior (passa d’un màxim de 7 a 5 punts), la formació acadèmica guanya molt de pes, i la formació permanent queda relegada a l’apartat d’altres mèrits, amb només 1 punt dels 2 possibles
  • Respecte al càlcul de la nota final: la ponderació per obtindre la nota final és la següent: la fase d’oposició (proves i tancada) representa 2/3 (66.6%) i la fase de concurs (mèrits) 1/3 (33.3%).
 3. Inscripcions

  Termini de presentació en registre de 20 dies naturals a partir de l’endemà a la publicació al DOCV.
  Preu: Cos de Mestres i de Professorat Tècnic de Formació Professional 22,22€. Cos de Secundària i EOI: 31,47€.
  Bonificacions: 10% en les taxes de matrícula per presentar la sol·licitud de participació per via telemàtica (mitjançant el DNI electrònic o la firma electrònica de la Generalitat Valenciana); 50% famílies nombroses de categoria general; 100% famílies nombroses de categoria especial. Les persones amb discapacitat igual o superior al 33% han de pagar 1,89€.
  Aquestes taxes inclouen els drets de la prova del C1 de la Junta Qualificadora per aquelles persones que no tenen ni la Capacitació ni el C1.
  Instància: model 046-taxes per inscripció en proves selectives, facilitat a través de la web de la Conselleria.
  Els que participen per la reserva de places per a persones amb discapacitat hauran d’adjuntar a la instància la certificació corresponent.
  Documentació que cal adjuntar: fotocòpia del document d’identitat; en cas de no posseir nacionalitat espanyola, annex II; en cas de no voler formar part de les borses de treball, annex IV; en cas de ser d’un estat no membre de la Unió Europea, justificant del requisit de participació; en cas de discapacitat o família nombrosa, justificants que acrediten aquesta condició.

  Inscripcions i informació en la web de la Conselleria

 4. En què consisteix la fase d’oposició?

  La fase d’oposició consta de 2 proves que tenen caràcter eliminatori. Les proves estan estructurades de la manera següent:

  1. Primera prova

   (constituïda per 2 parts diferenciades, que es valoraran conjuntament)

   • Part A: desenvolupament per escrit, durant dos hores, d’un tema triat per l’aspirant d’entre un nombre de temes extrets a l’atzar dels corresponents al temari de l’especialitat, amb la proporció següent:
    1. Un nombre no superior a 25 temes, haurà de triar-se entre dos temes.
    2.      
    3. Un nombre superior a 25 temes i inferior a 51, haurà de triar-se entre tres temes.
    4. Un nombre superior a 50 temes, haurà de triar-se entre quatre temes

    Una volta finalitzat l’exercici, els tribunals iniciaran la lectura pública en les dates que determinen.

   • Part B: Prova pràctica per comprovar la formació científica i les habilitats tècniques de l’especialitat. La comissió de selecció n’establirà la durada. L’Annex VII de Mestres i l’Annex V de Secundària, FP i EOI estableixen els criteris i especificacions de la prova pràctica per cada especialitat.
  2. Segona prova

   Presentació i defensa d’una programació didàctica, i preparació i exposició oral d’una unitat didàctica. La programació s’ha d’entregar el mateix dia de la realització de la part B (prova pràctica). Encara que consisteix en dues seccions diferenciades, es valora conjuntament.

   • B.1) Programació didàctica. Presentació i defensa d’una programació didàctica sobre una àrea, matèria, mòdul o assignatura relacionats amb l’especialitat. Es correspondrà amb un curs d’un nivell o etapa educativa segons la normativa vigent. En el moment de la defensa, l’aspirant podrà dur i utilitzar un exemplar de la programació i un guió que no excedirà d’un full i que s’ha d’entregar al tribunal en acabar la prova. Vegeu Annex VI convocatòria de Mestres, i Annex II convocatòria Secundària, FP i EOI.
    NOTA: La legislació vigent per a la programació és la referida a l’actual curs 2014/15. És a dir, en 1r, 3r i 5è de Primària, i FP Bàsica la normativa és la LOMQE, mentre que a la resta de cursos i etapes es regulen per la LOE. Així i tot, en les programacions LOE es recomana que s’hi faça referència a la nova legislació que entrarà en vigor el curs que ve en determinats cursos.
   • B.2) Unitat didàctica. Preparació i exposició d’una unitat didàctica. L’aspirant triarà la unitat concreta d’entre tres d’extretes a l’atzar, que podran ser de les unitats de la seua programació o del temari de l’especialitat.
    Temps de preparació: Una hora; defensa oral de 2.A i 2.B: una hora. S’hi podrà fer servir tot el material auxiliar necessari.
 5. Com es qualifiquen les proves?

  La nota global de la fase d’oposició serà la mitjana aritmètica de les dues proves.

  • Primera prova: Es valora de 0 a 10 punts. Cada part es valora de 0 a 5 punts. La nota mínima en cada part per a poder continuar avant és 2,5.
  • Segona prova: Es valora de 0 a 10 punts. La nota mínima per a continuar avant és 5.

  Una vegada acabada cadascuna de les dues proves, els tribunals publicaran els llistats de notes en els taulers d’anuncis del centre. Si no superem la primera prova, no podrem realitzar la segona.

  Per a calcular la nota de totes les proves i parts, es calcularà la mitjana aritmètica de les qualificacions dels i les membres del tribunal que no tinguen una diferència de més de 3 punts.

 6. Puc demanar la revisió de les proves?

  Segons l’article 35 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú els ciutadans tenen dret a conéixer, en qualsevol moment, l’estat de la tramitació dels procediments en què tinguen la condició d’interessats (vegeu model de reclamació en la pàgina 5).

 7. Com i quan presente els mèrits?

  Únicament presentaran mèrits les persones que superen la fase d’oposició. Seran convocades l’endemà del dia hàbil de la publicació de les notes per presentar la documentació justificativa dels mèrits.
  Els mèrits es presentaran ordenats en tres blocs, segons l’annex I de l’ordre de convocatòria, i hi has d’adjuntar el model de declaració de mèrits (mestres: annex V; secundària, FP i EOI: annex VI). Cal presentar tant l’original com la fotocòpia dels certificats, títols, etc., per tal que el tribunal en certifique l’autenticitat. Només es tindran en compte els mèrits perfeccionats abans de la finalització del termini de presentació de la sol·licitud de participació en les oposicions. No es podran aconseguir més de 10 punts en la valoració dels mèrits.
  Els tribunals publicaran en els taulers d’anuncis del centre la puntuació aconseguida.

 8. Termini de realització de la fase d’oposició

  Començament a partir del 25 de juny (tots els cossos) i hauran de ser finalitzar el 13 de juliol.

 9. Publicitat dels criteris d’avaluació

  Les comissions de valoració determinaran els criteris d’avaluació de les diferents parts de la prova de la fase d’oposició, coordinaran l’elaboració de la prova pràctica i determinaran els criteris d’actuació dels tribunals. A més, s’encarregaran de resoldre els dubtes que es plantegen al llarg del procés de concurs-oposició.

 10. Puc reclamar la puntuació obtinguda en la baremació dels mèrits?

  En el termini de 24 hores a partir de la seua exposició, es poden presentar per escrit les al·legacions que es consideren oportunes al president/a del tribunal, que les estudiarà, les resoldrà i publicarà, finalment, un llistat amb la baremació definitiva. En aquesta guia tens un model de reclamació.
  Si no et satisfà la resposta pots interposar recurs d’alçada davant el director general de Centres i Personal Docent en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació.

 11. Com se n’obté la puntuació global?

  La nota global de la fase d’oposició (nota 1) es calcula efectuant la mitjana aritmètica de la nota de la primera prova i de la segona prova. La nota de la primera prova és la suma de les notes de la part A (examen teòric) i de la part B (prova pràctica). La nota 1 representa 2/3 de la puntuació global de tot el procés.

  A la nota 1 cal sumar-hi el resultat del barem de mèrits (nota 2), que s’ha de ponderar en 1/3 (vegeu quadre).

  OBTENCIÓ PUNTUACIÓ GLOBAL
  FASE D’OPOSICIÓ (Nota 1) Exemple 1 Exemple 2
  Primera prova (de 0 a 10)
  Part A) Examen teòric (de 0 a 5)
  Part B) Prova pràctica (de 0 a 5)
  Nota de la primera prova= part A+part B
  Notes:
  1A) 3,4
  1B) 2,5
  5,9 (50%=2,95)
  Notes
  1A) 3,1
  1B) 4,2
  7,3 (50%=3,65)
  Segona prova (de 0 a 10) Nota: 5,5 (50%=2,75) Nota: 5,5 (50%=4,05)
  Nota fase oposició:
  Nota 1a prova (50%) + Nota 2a prova (50%)
  1a prova + 2a prova
  2,95 + 2,75 = 5,7
  1a prova + 2a prova
  3,65 + 4,05 = 7,7
  Ponderació de 2/3 d’aquesta nota = NOTA 1 2/3 de 5,7 = 3,8 2/3 de 7,7 = 5,1333
  FASE DE CONCURS (nota 2)
  Resultat barem de mèrits
  Ponderació d’1/3 d’aquesta nota = NOTA 2
  Barem = 4,1586
  1/3 de 4,1586 = 1,3862
  Barem = 7,4356
  1/3 de 7,4356 = 2,4785
  NOTA GLOBAL DE L’OPOSICIÓ = NOTA 1 + NOTA 2 3,8 + 1,3862 = 5,1862 5,1333 + 2,4785 = 7,6118
 12. Puc recórrer els resultats finals?

  Es pot interposar recurs d’alçada davant el director general de Personal i Centres Docents en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la data de publicació de la llista als taulers d’anuncis corresponents.

 13. Com afecten les oposicions a les borses de treball que hi ha ara?

  Com a conseqüència de l’acord del 3 d’abril (no signat per STEPV), les borses de les especialitats convocades seran reordenades, tenint en compte el resultat de les oposicions.
  El professorat que haja treballat abans de l’1 de setembre de 1994 (mestres) o de 1995 (resta de cossos), i el professorat amb serveis prestats que haja aprovat alguna volta tots els exàmens d’una oposició (de qualsevol especialitat per a mestres; i de l’especialitat per la qual està en la borsa per la resta de cossos) no sofrirà cap reordenació i hi mantindrà el lloc.
  El professorat amb serveis prestats que haja superat alguna prova abans de la signatura de l’acord tindrà moratòria, acabada la qual haurà de superar tota l’oposició o serà rebaremat.
  El professorat amb serveis prestats que no haja superat cap prova abans de l’acord serà reordenat.
  En la nova borsa, les persones que aproven tota l’oposició, hagen prestat serveis o no, consolidaran el lloc.
  Només passaran a formar part de les borses les persones que aproven, com a mínim, un examen.
  Si no s’aprova tota la fase d’oposició, la permanència en la borsa serà fins a la propera convocatòria únicament.
  Consulteu la informació completa i detallada en el nostre Allioli especial sobre l’acord i al pòster de la rebaremació.

 14. I si he aprovat i tinc plaça, què he de fer?

  Si has aprovat i figures com a seleccionat/ada en els llistats d’aspirants, felicitats: ja ets funcionari/ària en pràctiques. Tens un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de les llistes de seleccionats per a presentar en la DG de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport la documentació següent:

  1. Fotocòpia compulsada del títol al·legat.
  2. Declaració jurada o promesa de no haver sigut separat del servei de cap administració pública o d’estar inhabilitat.
  3. Certificat de minusvalidesa, si és el cas.
  4. Si no teniu la nacionalitat espanyola consulteu l’apartat 10.1 e) de les bases.
  5. Fotocòpia del DNI.
  6. Certificat mèdic oficial.
  7. Fotocòpia compulsada del títol que acredite l’exempció de la prova de coneixements de les llengües oficials.
  Documentació específica:

  Cos de professorat d’ensenyament secundari:

  Títol que acredite la possessió de la formació pedagògica i didàctica, o si és el cas, títol que acredite l’exempció d’aquest requisit, conforme al que estableix l’apartat 15.3 de la convocatòria d’oposicions.

  Quan s’al·legue haver impartit docència, almenys 2 cursos complets (o 12 mesos discontinus) abans de l’1 d’octubre de 2009, s’acreditarà, si es tracta d’un centre públic, mitjançant certificació expedida pel secretari/a, amb el vistiplau de la direcció del centre, i per la direcció del centre amb el vistiplau de la inspecció educativa si es tracta d’un centre privat.

  Per al cos de professorat tècnic d’FP:

  Igual que per a secundària, amb una excepció. Aquelles persones que posseïsquen una titulació declarada a efectes de docència que no permet accedir als estudis de màster, no estaran obligades a acreditar cap requisit específic de formació pedagògica i didàctica.

Top